Учебна документация Филологически факултетДата10.06.2017
Размер63.93 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 20/2/2012
ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.Специалност(и)

<наименование>1


Английска филология, БЕАЕ, РЕАЕ, АЕФЕ, АЕНЕ

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Фонетика

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС Бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


1 курс

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


2

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Ассистент БИСТРА ДИМИТРОВА ПОПОВСКА

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студентите ще усвоят основните теоретични и практически познания в областта на артукулационните, акустични и фонологични аспекти на звуковете, системата на гласните, съгласните и дифтонгите в английския език. Студентите ще се запознаят с удзарението, интонацията и аспектите на свързаната реч. Ще се обърне внимание на принципите на правописа в английския език, както и на британското и американското произношение и съответните диалекти.

ще могат ...


Студентите ще могат да се запознаят с ударението, интонацията и аспектите на свързаната реч.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса14.Библиография (основни заглавия)


ЛИТЕРАТУРА

1. Gimson,A.C. An introduction to the pronunciation of English,Edward Arnold. 1991.

2. Dimova, K. Readings in English phonetics and phonology, Sofia University Press, 1988.

3. Mincov,M. An introduction to English phonetics, Naouka i izkoustvo 1973.

4. Roach, P. English phonetics and phonology: a prаctical course,Cambridge University Press. 1991.

5. Vassiliev,V.A. English phonetics. A theoretical course,M. 1970.

6.Дикушина,О.И. Фонетика английского язûка. Теоретический курс. Издательство Просвещение, Москва, Ленинград, 1965.

7. Kreidler,C. The pronunciation of English. A course book in phonology,Blackwell Publishers,1993.

8. Spencer,A. Phonology, Blackwell Publishers, 1996.

9. The Handbook of phonological theory.Edited by John Goldsmith, Blackwell Publishers, 1996.


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


английски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Асистент Бистра Димитрова Поповска

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


Topic 1. Phonetics as a science. Its aims, methods, significance and practical applications. (2 часа).

1.1 Articulatory phonetics. Acoustic phonetics. Methods of investigation.(1час)

1.2. Phonetics and phonology. The function of speech sounds. (1 час).

Topic 2. Articulatory ( physiological ) aspect of speech sounds. The production of speech. (2 часа).

2.1. The speech chain. The speech mechanism.(1 час).

2.2. The resonating cavities. The pharyngeal cavity. Production of sounds in the mouth and the tongue.( 1 час).

Topic 3. The acoustic aspect of speech sounds. (2 часа).

3.1. Physical properties of sounds. Frequency and length of the sound wave. Pitch of the sounds. Intensity. Composition of the sound wave. Tamber and Resonance.( 2 часа).

Topic 4. The phonological aspect of speech sounds. ( 2 часа).

4.1. The phone. The segmental phoneme. Types of allophones -- combinatory and positional. (2 часа).

4.2. Aspects of the phoneme. Distinctive features. Phonological oppositions. Types of phonological oppositions. The phonetic and allophonic transcription.(2 часа).

Topic 5. The system of the English vowels.(2 часа).

5.1. Characteristics of the vowel sounds. Vowel length. Front vowels- - short and long. Description and variants.(1 час).

5.2. Central and back vowels-description and variants.(1 час).

Topic 6. The system of English consonants.(2 часа).

6.1. Types of consonants--plosives, fricatives ,affricates and sonorants. Semi-vowels. Plosives, fricatives and affricates . Description-- place and manner of articulation and variants. Fortis and lenis consonants.(1 час).

6.2. Sonorants and semi- vowels-- description and variants.

Examples.(1 час).Topic 7. The English diphthongs and triphthongs.

7.1. Fronting, closing and centring diphthongs. Description and variants.Rising and falling diphthongs. Smoothing of triphthongs.( 2 часа).

Тopic 8. The syllabic structure of English.( 2 часа).

8.1. Syllable classification. The nature of the syllable.Types of syllables.The structure of the English syllable.( 1 час).

8.2. Strong and weak syllables. Center of the weak syllable. Syllabic consonants.(1 час)

Тopic 9. Accentuation. (2 часа).

9.1.The nature of stress. Levels of stress--primary, secondary, level, unstressed. Placement of stress within the word- two syllable words, three syllable words.(1 час).

9.2. Complex words stress. Compound words stress. Variable stress. Word class pairs.(1 час).

Тоpic 10. Sentence stress. Reduction of stress. Logical stress reduction. Parenthesis. Rhythmical stress reduction. (2 часа).

Тopic 11. Aspects of connected speech.(2 часа).

11.1. Rhythm.Types of rhythm. The foot. Assimilation. Types of assimilation-assimilation of manner, place of articulation and assimilation of voicing.(1 час).

11.2. Elision. Linking-- linking and intrusive r.(1 час).

Topic 12. Intonation. (2 часа).

12.1. Form and function in intonation. Types of tones. Some functions of English tones. The tone unit. The structure of the tone unit - the head, the pre-head, the tail.(1 час).

12.2. Pitch possibilities in the simple tone unit. Fall-rise and rise-fall followed by a tail. Low and high heads.(1 час).

Topic 13. Sentence melodies. Sentences with several sense groups. Intensity and contrast emphasis. Special intonations.(2 часа).

Тоpic 14. The English Spelling. (2 часа).

14.1. Spelling rules-- vowels. (1 час).

14.2. Consonant spellings-general rules. Survey of consonant

spellings.(1 час).Тopic 15. Pronunciation standard of British English and American English.(2 часа).

15.1. Styles of pronunciation. Types of dialects. British local dialects-the Cockney dialect. The Northern dialects. The Southern dialects. The Scotch dialect.(1 час).

15.2. The principal features of the American pronunciation

standard.(1 час).


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


Тopic 1. Phonetics as a science.Experimental phonetics. Phonological theory -phonotactics, alternations, contrasts, representations, rules,

levels.( 2 часа).Тopic 2. Articulatory aspect of speech sounds. Air in motion.The human voice.The vocal cords. The vocal tract.Kinds of speech sounds (2 часа).

Тоpic 3. The acoustic aspect of speech sounds. Energy, vibration and medium. The measurement of vibrations. Resonance. ( 2 часа).

Тоpic 4. The phonological aspect of speech sounds.The phoneme theory.The morphological approach. The psychological approach. L.V. Scerba. The morphological trend. The cybernetic approach to the phoneme.The Prague phonological school. The London phonological school. The American Phonological school.(2 часа).

Topic 5. The system of English vowels.Variation in the point of articulation.Variation in lip shape.Variation in onset and release. Variation in length.Multiple variation for t.(2 часа).

Topic 6. The system of English consonants. Types of consonants--plosives, fricatives , affricates and sonorants. Semi-vowels.Plosives, fricatives and affricates. Description-- place and manner of articulation and variants. Fortis and lenis consonants. Sonorants and semi vowels-- description and variants.

Examples.( 2 часа).Тоpic 7. The English diphthongs and triphthongs. Fronting, closing and centring diphthongs. Description and variants.Rising and falling diphthongs. Smoothing of triphthongs.( 2 часа).

Topic 8. The syllabic structure of English.Syllable division.English syllable structure and phonotactic constraints..Syllabification principles.. Ambisyllabicity.Appendices in codas. Moras.(4 часа).

Тоpic 9. Accentuation.Stress and rhythm. Lexical stress.Compound stress and phrasal accent.Eurhythmy.(2 часа).

Topic 11. Aspects of connected speech. Assimilation processes.Deletions, lenitions and insertions.(2 часа).

Тоpic 12. Intonation.The attitudinal, accentual, grаmmatical and discourse function of the intonation.(2 часа).

Topic 13. Sentence melodies. Unemphatic intonation. Syntactic functions of intonation.Other systems of classifying types of intonations.Emphasis.(4 часа).

Topic 15. Pronunciation standard of American English. American dialects. Eastern and Southern American.(2 часа).

в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 10 юни 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница