Учебна документация Филологически факултетДата13.06.2017
Размер60.45 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 7/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


„Романистика и Германистика”

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Френска филология

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Френска литература /Средновековие, Ренесанс, Класицизъм и Просвещение/

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС „бакалавър”

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


2

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


3, 4

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>
8

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Гл.ас. д-р Мая Тименова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина ще имат задълбочени познания в областта на историята на френската литература през Средновековието, Ренесанса, Класицизма и Просвещението. Те ще могат да анализират идеите и стила на съответните френски автори, както и литературните течения, културните и историческите процеси през същите епохи.

ще могат ...


Те ще могат да преподават френска литература на френски и на български език в средните училища. Обогатяването на техния речник чрез запознаването с литературните произведения в оригинал, т.е. на френски език, ще усъвършенства техните преводачески умения, което ще им даде възможност да работят в издателства. Те ще бъдат подготвени за записване на магистърска степен по превод, френска литература и лингвистика, политология, културология.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Много добро вледеене на български и френски език. Паралелно изучаване на френската история и култура.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Културология, Философия, История на изкуствата

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Представяне на историческата епоха. Литературни течения, жанрове и теми. Запознаване с житейската философия на френските автори от съответната епоха. Анализ на стила и идеите в техните произведения. Анализ на литературен текст.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


Littérature française du Moyen Âge, PUF, col. « Quadrige », Paris, 2004 Charles Baladier, Aventure et Discours dans l’amour courtois, Éditions Hermann, 2010 Frank Lestringant, Josiane Rieu, Alexandre Tarrête , Littérature française du XVIe siècle, PUF, Collection « Premier cycle », 2000

Jean Rohou, Histoire de la littérature française du XVIIe siècle, 2000

Histoire de la littérature française du XVIIIe siècle, Paris, Honoré Champion, 2003

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Лекции, анализ на литературен текст, колоквиуми, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


устен изпит

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


френски

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително


Стажове в средните училища и в издателства

19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Гл.ас. д-р Мая Тименова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


PROGRAMME

LITTÉRATURE FRANÇAISE (IX-XVIII-e siècle)Le Moyen âge

 1. Les chansons de gestes. Les grands cycles épiques. (2)

 2. La Chanson de Rolland : du fait historique à l’épopée. Sujet, composition, situations principales, idées, style. (2)

 3. La poésie des troubadours. Guillaume IX d’Aquitaine, Bernard de Ventadour. La poésie des trouvères. Jean Bodel. (2)

 4. Nouvelles formes poétiques. : chansons de toile, chansons de la « mal mariée », chansons d’aube, chansons à danser (rondeaux, virelais).(2)

 5. Les genres poétiques à forme fixe XIe - XVe siècles : le lai, la ballade, le rondeau, le virelai. (2)

 6. La vie et la personnalité de François Villon. (2)

 7. L’œuvre de François Villon : Le Lais ou le Petit Testament, le Grand Testament, Poésies diverses. (4)

 8. Naissance du roman français (Roman de Brut, Roman de la Rose, Roman de Renart). (2)

 9. Le roman en vers (XII-e – XIII-e s.) : la matière de France, la matière antique, la matière de Bretagne. (2)

 10. Les romans de Chrétien de Troyes : Erec et Énide, Cligès, le Chevalier de la Charrette (Lancelot), le Chevalier au Lion (Yvain), le Conte du Graal (Perceval) (6)

 11. Tristan et Iseut : la version de Béroul, la version de Thomas. Le Lai de Chèvrefeuille de Marie de France.(4)

La Renaissance

 1. L’esprit nouveau. Le mouvement des idées. L’humanisme. (2)

 2. La Littérature française sous François Ier : Marguerite de Navarre. Clément Marot. (4)

 3. La Pléiade : Ronsard, du Bellay, Baïf, Pelletier, Ponthus de Tyard, Jodelle et Belleau. (4)

 4. Joachim du Bellay : Défense et illustration de la langue français. (2)

 5. Pierre de Ronsard : Odes , les Amours de Cassandre, la Continuation des Amours, Sonnets pour Hélène.(4)

 6. François Rabelais : Pantagruel, Gargantua, Le Tiers Livre, Le Quart Livre, Le Cinquième Livre (4)

 7. Michel de Montaigne. les Essais ; le Journal de voyage en Italie (6)

 8. Le Journal de voyage en Italie : la quête de l’altérité et de soi-même.(2)

 9. Étienne de La Boétie : le Discours de la servitude volontaire ou le Contr’un (2).

La Littérature française du XVIIe siècle. Le Classicisme

 1. René Descartes: Discours de la méthode, Traité des passions de l’âme (2) 1. Blaise Pascal : Les Pensées, Les Provinciales. La Rochefoucauld : Maximes morales (2)

 2. Pierre Corneille : le Cid, Horace, Cinna (2)

 3. Jean Racine : Andromaque, Bérénice, Phèdre, Athalie (2)

 4. Molière : Tartuffe, Dom Juan, l’Avare (2)

 5. Jean de La Fontaine  et ses fables (2)

 6. Nicolas Boileau : l’Art poétique (2)

Le siècle des Lumières

 1. L’Encyclopédie. (2)

 2. Montesquieu : Lettres persanes ; l’Esprit des lois.(2)

 3. François Voltaire: Candide; Zadig ; Traité sur la tolérance. (2)

 4. Denis Diderot : Jacques le Fataliste ; le Neveu de Rameau.(2)

 5. Jean-Jacques Rousseau : Julie où la Nouvelle Héloise; Émile. Oeuvres biographiques : Les Confessions, Les Dialogues, Les rêveries du promeneur solitaire. (2)

 6. Le théâtre de Beaumarchais : le Barbier de Séville ; le Mariage de Figaro. (2)

 7. Choderlos de Laclos : Les Liaisons dangereuses. Les libertins. (2)

 8. Le marquis de Sade : La Philosophie dans le boudoir (1795; Aline et Valcour. (1795) (2)


б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 13 юни 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница