Учебна документация Филологически факултетДата20.07.2017
Размер80.32 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 14/2/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Общо езикознание и история на българския език

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


2.1. Филология

Специалност(и)

<наименование>1


Български език и турски език

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Съвременен турски език (Лексикология)

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


Задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


Втора година

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


Четвърти семестър

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Катерина Венедикова

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


По време на лекциите се изучават темите, свързани с речниковото богатство на турския език, основния речников фонд на турския език, чужди думи – заемки, изрази, пословици и поговорки, клиширани форми и думи, термини, преводни думи – калки и пр.


ще могат ...


Освен това се разглеждат въпросите за словообразуването в турския език, остарели думи и архаизми, синоними и антоними; влиянието на чуждите езици върху турския език и влиянието на турския език върху други езици и пр. проблеми.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Обучението и усвоените знания по практически турски език, както и теоретичните курсове по фонетика, морфология на турския език и по синтаксис подпомагат изучаването на лексикологията. Също така изучаването на турската литература І и ІІ част (произведенията от старата и съвременната турска литература) и на историческата граматика на турския език имат тясна връзка с преподавания предмет.Курсът по лексикология на българския книжовен език и по лексикология на чужди езици също улеснява изучаването на лексикологията на турския книжовен език.

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Предмет на лексикологията. Дялове на лексикологията Bидове лексикологиа. Връзка на лексикологията с другите науки.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


АТБР 2009: Академичен турско-български речник. София 2009. Предисловие (проф. Ив. Добрев) и библиография, с. 6-20.

БТР 1961: Българско-гурскси речник. Съст. М. Янчев, Ю. Керимов, Стр. Николов, Тр. Попов. Издателство на БАН. София 1961.

Венедикова 1984: Катерина Венедикова. Върху езиковите особености на един турски летопис. – Филология 14-15. София 1984, 44-54.

Венедикова 1987: К. Венедикова. Текстологичен анализ на най-ранното сведение за българи в “Историята на Караман”. – Филология 17-18. София 1987, 88-105.

ВТБФР 1960: Военен турско-български фразеологичен речник. Г. С. Класов, П. С. Парушев. София 1960.

Вътов 1998: В. Вътов. Лексикология на българския език. В. Търново 1998.

Желязкова 2004: Жана Желязкова. Към въпроса за фонетичната адаптация на арабските заемки в турския език. – Сб. 50 години специалност тюркология в СУ Св. Кл. Охридски. София 2004, 5-20.

Зидарова 2009: Ваня Зидарова. Лексикология на съвременния български език. Пловдив 2009.

Мартинова 2004: Валерия Мартинова. За една особеност в лексикалната синонимия в турския език. – Сб. 50 години специалност тюркология в СУ Св. Кл. Охридски. София 2004, 40-50.

Мръвкарова 2004: М. Михайлова Мръвкарова. Влиянието на българския език върху езика на османотурските документи. – Сб. 50 години специалност тюркология в СУ Св. Кл. Охридски. София 2004, 51-64.

Салим 2005: Мерйем Салим. Балкански и западноевропейски заемки в османско ръкопис от ХV век. – Междуетнически контакти Изток - Запад – интеркултурна комуникация. Сб. Шумен 2005, 62-66.

ТРС 1977: Турецко-русский словарь. Москва 1977. Из истории турецкого языка, с. 5-8. Из истории турецкой лексикографии, с. 8.

ТБР 1962: Турско-български речник. Издат. На БАН. София 1962.

Халил, Шукриева 2005: Емине Халил, Менент Шукриева. Концептите “огън” и “вода” в българския и турския език. -– Междуетнически контакти Изток-Запад – интеркултурна комуникация. Сб. Шумен 2005, 124-130.

Aksan 1978: D. Aksan. Anlambilimi ve Türk Anlambilimi. (Ana çizgileriyle). Ankara 1978.

Aksan 2006: Doğan Aksan. Türkçenin Sözvarlığı. 4. basın. Ankara 2006.

Devellioğlu 2009: Ferit Devellioğlu. Osmanlıca-Törkçe Ansiklopedik Lügat. Ankara 2010.

Eren 1950: Hasan Eren. Anadolu Ağızlarında Rumca, Islavca ve Arapça Kelimeler. – Türk Dili Araştırmaları Yıllığı. Belleten 1950, 294 – 371.

Eren 1985: H. Eren. Bulgarlar ve Türk Dili. – Türk Dili 1985. T. 408, 393-406.

Gencan 1992: T. N. Gencan. Dilbilgisi. İstanbul 1992.

Hatiboğlu 1972: Vecihe Hatiboğlu. Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü. TDK Yayınları 364. Ankara 1972.

Mahmudov 1968: Hüseyin Mahmudov. Leksikoloji. Sofya 1968.

Pakalın 1993: Mehmet Zeki Pakalın. Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. Cilt I, II, III. İstanbul 1993.

Sezgin: Şaban Sezgin. Deyimler ve Kelime Grupları Sözlüğü. Vize.

Tarama Sözlüğü. 8 cilt. TDK.TDES 2004: Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü. İsmet Zeki Eyüboğlu. Sosyal Yayınları 2004.

Türkçe Sözlük. TDK Yayınları. C. I. II. 1998 и следващи издания.

Türkçe Sözlük. Türk Dil Kurumu Yayınları – 549. Onuncu baskı. Ankara, Eylül 2005. Tıpkıbasım, Ankara. Ekim 2009.

Yalım 1983: Ü. Yalım, Ö. Yalım. Türkçe`de Eş ve Karşıt kelimeler Sözlüğü. Ankara 1983.

15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


Планирани са лекции и самоподготовка. Възможно е да се възложат и курсови работи.

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Курсът завършва със заверка и изпит. Изпитът се провежда писмено и устно.

При оценяването се вземат под внимание развитата писмено тема (теми), отговорите на устно зададените въпроси, прочетената възложена литература от библиографията, както и присъствието на лекции. (Ако са възложени курсови работи, и качеството на изпълнението им се взема пред вид при оценката.)


17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Материалът се преподава на турски език. Всички по-трудни изречения и термини се превеждат и поясняват и на български език.

Желателно е студентите да присъстват минимум на 70 % от лекциите.


18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Катерина Венедикова

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


І. Leksikoloji (Sözcükbilimi ve sözlük ilmi)– Лексикология

Sözcüklerin sözlük anlamı. – Речниково значение на думите.

Sözcüklerin dilbilgisi anlamı. – Граматично значение на думите.

Sözcüklerin mecazi anlamları. – Преносни значения на думите.

Sözcüklerin çok anlamlığı. – Многозначност на думите.

ІІ. Dilin sözcük zenginliği. – Речниково богатство на езика.

Adaş sözcükler. – Омоними.

Anlamdaş (eş anlamlı) sözcükler. – Синоними.

Karşıt anlamlı sözcükler. – Антоними.

ІІІ. Kelime hazinesinin kökeni. – Произход на речниковия състав. Sözvarlığı nedir? Temel Sözvarlığı. Речников състав. Основен речников фонд.

Öztürkçe sözcükler. – Турски и тюркски по произход думи.

Halk ağızlarından (ağızsal) sözcükler. – Диалектни думи и думи и изрази от народните говори.

Unutulan eski sözcükler (Еskimsek sözcükler. Arkaizmler.)– Остарели думи. Архаизми.

Yenimsek sözcükler. – Нови думи/неологизми.

Türkçe`de yabancı kelimeler. Arapça ve Farsça sözcükler. – Чужди думи в турския език. Арабски и персийски думи.

Türkçe`de Yunanca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce sözcükler. – Гръцки, италиански, френски и английски заемки в турския език.

Български, руски, славянски и унгарски заемки. – Bulgarca, Rusça, Slav dillerinden ve Macarca`dan sözcükler.

Milletlerarası sözcükler. – Международна лексика.

IV. Deyim Bilgisi. Sözlük ilmi. – Frazeoloji. – Фразеология.

Değişken sözcük takımları. – Променливи словосъчетания.

Durağan sözcük takımları. – Устойчиви словосъчетания.

Frazeolojik takımlar. – Фразеологични словосъчетания.

İdiomatik takımlar. – Идиоматични словосъчетания.

V. Лексикография – SözlükbilimiВидове речници. За турската лексикография. Турската лексикография в Българиия. Sözlüklerin türleri. Türkçe Sözlükbiliminin Bulgaristan`da gelişmesi.

б) семинари (списък от теми или текстов файл)в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)


1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 20 юли 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница