Учебна документация Филологически факултетДата06.04.2017
Размер53.94 Kb.

Учебна документация – Филологически факултет
ECTS формат на учебен курс; файлът е създаден на 3/3/2012


ECTS МАКЕТ НА УЧЕБЕН КУРС

Пишете или вмъквайте текст само в полетата, оцветени в сиво.

Озаглавете файла с името и наименованието на курса. Пример: Neli_Boneva_Morfologia.doc

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Не се попълва

Катедра

<катедра към съответния факултет/филиал, която 'отговаря' за провеждането на курса>


Катедра по романистика и германистика

Професионално направление (на курса)

<в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. Например, ако кур­сът е „Програмиране", професионалното направление е 4.6. Информатика и компютърни науки - без значение дали курсът е за учебен план по специалност в друго направление, например 1.3. Педагогика на обучението по...>.


1.3. Педагогика на обучението по чужд език

2.1. Филология


Специалност(и)

<наименование>1


Френска филология, Български и френски език, Приложна лингвистика

ОПИСАНИЕ

1.Наименование на курса

<текст, който съвпада със назването на дисциплината по учебния план>


Теория на превода

2.Код на курса

<вътрешен номер - напр. FMI CS001 (курс № 1 към кат. Комп. информатика на ФМИ), или според европейска/международна класификация в областта>


Не се попълва от преподавателя

3.Тип на курса

<задължителен, избираем, факултативен>


задължителен

4.Равнище на курса (ОКС)

<едно от: ОКС 'професионален бакалавър; ОКС 'бакалавър', ОКС 'магистър', ОНС 'доктор'>


ОКС бакалавър

5.Година на обучение

<1 - 5: зависи от план-програмата, в която се включва - дали е за проф. бакалавър, бакалавър, магистър, доктор)>


ІІІ курс Български език и френски език

ІІ курс Приложна лингвистика

6.Семестър

<номер на семестър, в който се провежда според плана>


6 семестър Български език и френски език

4 семестър Приложна лингвистика

7.Брой ECTS кредити

<естествено число>


3

8.Име на лектора

<акад. дл. н. зв. име фамилия>


Доц. д-р Хачик Хачикян

9.Учебни резултати за курса - усвоени знания, умения, компетенции (цели)

текст (общо описание), например: „... успешно завършилите обучение по тази учебна дисциплина

ще знаят ...


Студентите ще получат знания за теорията на превода, за видовете превод и техните особености и др.

ще могат ...


Студентите ще могат да подхождат научно към поставените преводни задачи в часовете по практически превод.

10.Начин на преподаване

текст (общо описание), напр. аудиторно


Аудиторно

11.Предварителни изисквания (знания и умения от предходно обучение) и изисквания за други (едновременни) курсове

текст (общо описание) и/или указване на списъци от предходни и едновре­менни курсове)


Студентите трябва да са слушали преди това курса по общо езикознание и да имат добри знания по френски и български език

12.Препоръчани избираеми програмни компоненти

текст (общо описание)


Да се организират за студентите аудиторни и извънаудиторни занимания по съпоставително езикознание

13.Съдържание на курса

текст (общо описание)


Курсът има за цел да представи на студентите теоретичните основи на превода, видовете превод и техните особености.

14.Библиография (основни заглавия)

<списък библиографски източници>


  1. Ladmiral J.-P. Traduire: théorèmes pour la traduction. P.,Gallimard.1994

  2. Sélescovitch D. ,M. Lederer. Interpréter pour traduire. P., Didier Erudition, 1986

  3. Le français dans le monde. VIII-_IX 1987. Retour à la traduction.

  4. Лилова А. Увод в общата теория на превода. С., 1981

  5. Васева И. Стилистика на превода. С., 1989


15.Планирани учебни дейности и методи на преподаване

текст (общо описание)
<списък от планирани учебни дейности като лекции, семинари, практикуми (лабораторни), колоквиуми, хоспетиране, самоподготовка>
<списък от други учебни дейности ...>
текст - описание на методи за преподаване, свързани с учебни дейности от списъците


лекции, семинари, самоподготовка

16.Методи и критерии на оценяване

<завършва с изпит/текуща оценка/заверка> текст (общо описание)


Писмен изпит и събеседване

17.Език на преподаване

<списък, вкл. 'български' и световни езици>


Френски език

18.Стажове/практика

текст (общо описание); в сл., когато в 15. са указани практикуми (лабораторни), описанието е задължително19.Изготвил описанието

<акад. дл.> <н. ст.> <име, фамилия>


Доц. д-р Хачик Хачикян

13.Б. Тематично съдържание на учебната дисциплина2

а) лекции (списък от теми или текстов файл)


1. Qu'est-ce que traduire?

2. Interpréter/traduire

3. Les problèmes linguistiques de la traduction.

4. De la théorie à la pratique.

5. La traduction pédagogique.

6. Le couple thème-version

7. Le texte à traduire.

8. Les types de traduction.

9. Les traductions simultanée et consecutive.

10. Les mécanismes du language vus à travers la traduction.


б) семинари (списък от теми или текстов файл)


1. Qu'est-ce que traduire?

2. Interpréter/traduire

3. Les problèmes linguistiques de la traduction.

4. De la théorie à la pratique.

5. La traduction pédagogique.

6. Le couple thème-version

7. Le texte à traduire.

8. Les types de traduction.

9. Les traductions simultanée et consecutive.

10. Les mécanismes du language vus à travers la traduction.


в) колоквиуми (списък от теми или текстов файл)г) практикуми (списък от теми или текстов файл)д) хоспитиране (списък от теми или текстов файл)13.В. Техническо осигуряване на обучението

текст (общо описание)
1 Забележка: полета с обяснение в син цвят се определят при включване на курса в конкретен учебен план (напр. полета 'специалност', 3., 4., 5., 6., 16.) или за конкретна учебна година (полета 7., 8., 17.).

2 Забележка: 13.Б. и 13.В. са традиционни за университетската практика, но не са задължителни за ECTS формата.

Филологически факултет :: 06 април 2017 г. :: :: Стр. от .Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница