Учебни записки “Статистически методи във физическото възпитание” за студенти от магистърска степен на нсастраница1/9
Дата22.07.2016
Размер1.05 Mb.
#240
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Национална спортна академия

“Васил Левски”

Катедра “Теория на спорта

Учебни записки

Статистически методи във физическото възпитание


Магистърска програма

Физическо възпитание

Учебни записки

“Статистически методи във физическото възпитание”за студенти от магистърска степен на НСА
Автор : доц. В. Гигова

Сектор “Статистика”

Катедра “ТС”

2009 г.
Съдържание


Национална спортна академия 1

Васил Левски” 1Катедра “Теория на спорта” 1

Учебни записки 1

Магистърска програма 1

РаОбща характеристика на обучението по модула 4

Раздел ІІ – Учебно съдържание 8

Раздел ІV - Приложения 74

Раздел

І

РаОбща характеристика на обучението по модула
Анотация

Целта на учебната дисциплина е да се задълбочат познанията на студентите по отношение на приложението на статистически методи в научните изследвания във физическото възпитание. Предмет на изследването в тази област на научното познание са преди всичко физическото развитие и дееспособност на подрастващите, средствата и методите за тяхното подобряване. Признаците, които описват състоянието и развитието на двигателните способности на учащите в голямата си степен са количествени, поради което за анализ на резултатите от научните изследвания се прилагат най-вече параметричните статистически методи. Изхождайки от това съображение, в модула са застъпени вариационен, корелационен анализ и параметрични критерии за проверка на хипотези. Практическата част от обучението е насочена към овладяване на специализирания програмен продукт SPSS.

След овладяване на учебното съдържание студентите трябва да могат:

1. Да организират бази данни, да дефинират и въвеждат променливи в SPSS;

2. Да подбират и прилагат подходящ статистически анализ, съобразен с изследователските си задачи и естеството на променливите величини;

3. Да представят и интерпретират по коректен начин резултатите от статистическата обработка на данните;

4. Самостоятелно да обработят и анализират данни за изготвяне на научен продукт - статия, дипломна работа и др.
Учебна програма

Тема

Форма

1.

Основни понятия от общата теория на статистиката ( статистически съвкупности и извадки, измерителни скали, общ преглед на статистическите методи, прилагани във физическото възпитание)

Л

2.

Обща характеристика на SPSS 15.0, дефиниране на променливи, въвеждане на данни, трансформиране на променливи.

У

3.

Характеристика на разпределението на количествени променливи (вариационен анализ).

Л, У

4.

Статистически методи за разработване на нормативи (сигмален метод, Z и Т-оценки).


Л, У

5.

Корелационен анализ.

Л, У

6.

Параметрични критерии за проверка на хипотези.

Л, У

7.

Обработка на данни от педагогически експеримент.

Л, У
Указания за ползване на учебното помагало

Настоящото учебно помагало е структурирано в съответствие с учебната програма по дисциплината „Статистически методи във физическото възпитание” за магистърска програма „Физическо възпитание”. На страниците, предвидени за всяка от темите има линкове към:  • Теоретичния материал по темата;

  • Задачите за разучаване на съответния анализ със SPSS и тези, залегнали в изпитния проект;

  • Учебни филми с решенията на задачите за разучаване. За да могат да се възпроизведат трябва да имате инсталиран Flash Player. За да се стартира даден филм е необходимо да се активира съответния линк и да се кликне на два пъти последователно Run. В началото на демонстрацията е изписана темата, за която се отнася, текста на задачата, чието решение е онагледено (това са задачите за разучаване). След това може да бъде проследен алгоритъмът за решение на задачата. В случай, че е необходимо, скоростта на появяване на отделните кадри може да се регулира с навигационните бутони в долния край на екрана. След приключване на демонстрацията, учебният филм се затваря автоматично;

  • Интерактивни тестове. В тях е онагледено решението на задачите от изпитния проект и студентите биха могли да ги ползват във времето за самостоятелна работа. Те се активират по аналогичен на учебните филми начин, но след изписване на текста на задачата студентът трябва да реализира алгоритъма, като кликва с мишката в съответните менюта, диалогови прозорци, бутони и т.н. На местата, на които се изисква изписване на текст, същият се появява автоматично. При правилно осъществяване на стъпка от алгоритъма се появява надпис “Correct”. В случай, че стъпката е осъществена неправилно се появява съобщение “Error”. След две последователни неправилни кликвания тестът продължава, но за крайния резултат се отчита грешка. Тестът се счита успешно положен, ако 75% от стъпките са осъществени правилно. Резултатът от тези тестове не участва във формирането на крайната оценка по модула.

Протичане на заниманията

Учебните занимания в редовната форма протичат в следната последователност – преподавателят запознава студентите с предвидения в учебната програма теоретичен материал, след което се пристъпва към практическата част на заниманието. Към всяка от темите има предвидени по 2 задачи – първата е за разучаване, а втората е част от изпитния проект. Първата се решава под ръководството на преподавателя. Студентите се запознават с начина на представяне и интерпретиране на резултатите от обработката. Втората задача се решава самостоятелно, резултатите се записват в изпитния проект (раздел ІІІ), а отговорите на поставените въпроси се попълват във времето за самостоятелна работа на студента.

При обучение в дистанционна форма студентите трябва да извършат самостоятелно посочените дейности, като за практическото решаване на задачите ползват алгоритмите за работа със SPSS, описани в помагалото или учебните филми и интерактивните тестове.

Изпитни изисквания

За успешно приключване на учебната дисциплина студентите трябва да владеят понятийния апарат по темите, описани в учебната програма и теоретичната част на заниманията. Уменията да обработят, представят и интерпретират научна информация магистрите демонстрират с изготвянето на изпитния проект, представен в раздел ІІІ. По избор, проектът може да се впише на ръка в настоящото помагало или да се попълни в предоставения файл с макет на изпитния проект (Ph_education_exam.doc).

Изпитът се провежда под формата на събеседване върху анализите, залегнали в изпитния проект.
 

Раздел

ІІСподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница