Учебници и практически пособияДата09.09.2016
Размер36.29 Kb.
#8741
ТипУчебник
Учебници и практически пособия

Учебник по старогръцки език за Българска филология, в съавторство с В. Тодоранова и П. Лунгарова, УИ, ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1978.

Учебник по латински език, в съавторство с В. Тодоранова и П. Лунгарова, УИ, ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1981, 1991

Помагало по старогръцки език, в съавторство с П. Лунгарова, УИ, ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988

Помагало по старогръцки език, в съавторство с П. Лунгарова, “Абагар”, Велико Търново, 1994, 1995, 1996, 1997. ISBN 954-427-125-2

Lingua Latina II – учебно помагало по латински език за студенти по История, в съавторство с В. Тодоранова и П. Лунгарова, УИ, ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1995

Exercemus Latine – учебно пособие по латински език, в съавторство с П. Лунгарова, “Ровита”, Велико Търново, 1996, 1999. ISBN 954-8914-01-8

Πρακτικòν τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώττης - пособие по старогръцки език, в съавторство с П. Лунгарова, “Ровита”, Велико Търново, 2003. ISBN 954-8914-12-3


Студии и статии

“Основни преводачески операции в учебния превод от латински на български език”, в съавторство с П. Лунгарова. Трудове на ВТУ “Кирил и Методий”, Велико Търново, 1988; ХХІІ/2 за 85, 86. 77-100.

Моделиране на словообразователния процес в латински език, в съавторство с П. Лунгарова. Методология, моделиране, компютри, Велико Търново, 1989. 80-82.

“Характеристика на производните със суфикс –tor/-or в латинския език”, в съавторство с П. Лунгарова. Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1992; ХХVІ/2 за 89, 90. 69-93.

Характеристика на производните nomina personalia със суфикси -arius и –o/-io в латинския език, в съавторство с П. Лунгарова. Трудове на ВТУ ”Кирил и Методий”, Велико Търново, 1991; ХХVІІ/2 за 91. 137-157. ISSN 0204 - 6369

Френските заемки от латински произход в български език, в съавторство с П. Лунгарова. La langue et la litterature francaises dans la civillisation mondiale. V. Tirnovo, 1994. 161-168. ISBN 954-524-087-3

“Граматико-лексикални съпоставки в преподаването на латински език при студенти – неспециалисти от Английска и Немска филология”, в съавторство с П. Лунгарова. Societas classica, Велико Търново, 1996. 5-19. ISBN 954-524-135-7

Наблюдения върху лексиката в някои произведения на доктор Никола Сава Пиколо, в съавторство с П. Лунгарова. Societas classica, Велико Търново, 1996. 20-24. ISBN 954-524-135-7

Лингвистичните термини от гръцки и латински произход в българския език, в съавторство с П. Лунгарова. Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, кн 46, Филологии, Велико Търново, 1996. ISSN 0861-0312

Основни термини за родство в латински език – значение и употреба, в съавторство с П. Лунгарова. Научни трудове ИК, ВВОВУ “Васил Левски”, ред. Донка Панайотова, кн. 69, Велико Търново, 2001, 185-192. ISSN 0861-0312.

Прогнозирането – инструмент за правилното възприемане на латинския текст, в съавторство с П. Лунгарова. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Велико Търново, 2001, 575 – 580. ISBN 954-524-377-5.

Наблюдение върху термини за родство в латински език, в съавторство с П. Лунгарова. Езикът: история и съвременност, УИ “Епископ Константин Преславски”, ред. доц. д-р Елка Добрева и др., Шумен, 2002, 290-292. ISBN 954–577–126-7.

Лексикално-семантични трансформации при превода от латински език (по материали от XIII в.), в съавторство с П. Лунгарова, Studia protobulgarica et mediaevalia europensia, ТАНГРА ТанНакра ИК, ред-колегия: чл-кор. проф. д-р Васил Гюзелев и др., София, 2003, 502-506. ISBN 954-9942-55-4

Nomina actionis, в съавторство с П. Лунгарова. Societas classica, Велико Търново, 2003, 163 – 174. ISBN 954–524–348–1.

Латинските названия за affines (роднини по сватовство), в съавторство с П. Лунгарова. Академични четения в чест на 110 години от рождението на проф. Янко Тодоров, том 2, София, 2004, 47-49, ISSN 1312-5540

Лексика, свързана с брачния ритуал в античния Рим, в съавторство с П. Лунгарова. Културните текстове на миналото. Носители, символи, идеи. Материали от Юбилейната международна научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2005, том ІV, 121-125.

Именникът – помощник при избора на лично име (за антропоними от латински корен - Mars). Състояние и проблеми на българската ономастика, УИ “Св. св. “Кирил и Методий”, Велико Търново, 2005, 105-108. ISBM 954-524-404-6.

Концепцията на Квинтилиан за съдържанието на предреторското обучение по граматика в контекста на античното езикознание. Societas classica, Велико Търново, 2006, 166-174, ISBN-10: 954-524-508-5

Първи наблюдения върху езика и формиране на представите за частите на речта у старогръцките философи (Хераклит, Парменид, Демокрит, Протагор, Платон и Аристотел). Societas classica, Велико Търново, 2006. (под печат).

Латинските термини за братовчеди – patruelis, matruelis, fratruelis, amitinus, sobrinus, consobrinus, в съавторство с П. Лунгарова. Регионална научна конференция “Класическото образование в контекст”, Катедра Класическа филология, СУ “Св. Климент Охридски”, 4 – 5 май 2006 г., София. (под печат).Акценти в обучението по латински език за филологическите специалности, в съавторство с П. Лунгарова. Регионална научна конференция “Класическото образование в контекст”, Катедра Класическа филология, СУ “Св. Климент Охридски”, 4 – 5 май 2006, София. (под печат).

За частите на речта и присъщите им признаци (категории) в античното гръцко знание за езика. Societas classica, Велико Търново, 2007. (под печат)
Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница