„Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класаДата28.05.2022
Размер111.2 Kb.
#114455
Обучителен модул - андрагогика
Свързани:
План проект


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТОбучителен модул


ПО


Учебна дисциплина: Андрагогика

Велико Търново


2022
Тема: „Учениците със специални образователни потребности и тяхната пълноценна интеграция в класа“
Цели:
1. Запознаване с различни модели на интеграция. Съществуваща нормативна база. Разлики между интегрирано и включващо образование.
2. Повишаване на мотивацията на родители и останалите ученици за подпомагане на децата със СОП. Участие в мероприятия.
3. Интеграция на деца със СОП - обществени нагласи и мнения
4. Справяне с различни ситуации


Ключови понятия:

  • училище, родители, ученици със СОПОчаквани резултати:
- Разбиране на учениците и опознаване на деца със СОП
- Равен достъп до качествено образование на всички ученици
- Включване на деца със СОП в извънкласни и извънучилищни дейности


Целева група: Учители и възпитатели
Времетраене: 1 час 30 минути
Необходими материали: Мултимедия, флипчарт листове с маркер
Използвани методи: Презентация, беседа, групова работа, ролева игра, дискусия, мозъчна атака


Ход на обучението:


Мозъчна атака: „Какво очаквате от обучението?“
Всеки от участниците споделя очакванията си във връзка с провежданото обучение. Лекторът записва отговорите на постер, като казаното не се коментира. След като всички са изказали мненията си, започва обсъждане и обобщаване.
Обучението продължава с поставяне на акцента на темата, а именно деца със СОП и тяхното интегриране в класа.
С кратък обзор се представя историята на интегрираното образование и различните модели на интеграция. Дава се разяснение за разликата между интегрираното и включващото образование.
Представяне на презентация свързана с различни модели на интеграция в различните държави./ Презентацията е от 10 до 20 слайда /


Беседа с обучаваните. Задават се въпроси свързани с представената презентация.

  • Какви са възможностите на тези модели да бъдат приложени в българската класна стая?

  • Съществува ли риск?

Правят се изводи, за всеки метод и неговото приложение в български условия.


Ролева игра: Всички участници се разделят на групи. Във всяка една група има един участник, който е дете със СОП и един участник играе ролята на учител. Всички получават задача, която трябва да изпълнят заедно. Например: листчета с въпроси, на която учениците трябва да отговорят с една - две думи. На децата със СОП може да се зададе въпрос, а учителят да запише отговора или детето може да нарисува нещо. Целта е всички деца да участват в изпълнението на задачата.


Беседа: Между обучаваните и лекторът за интеграцията на деца със СОП - обществени нагласи и мнения на деца, родители и учители. Равен достъп до образование.
Разглежда се изследване на Глобал Метрикс ООД и Център за приобщаващо образование за това, как се възприема дете със СОП от родителите на останалите деца в класната стая.
Децата от масовите училища изразяват готовност да общуват и приемат деца с нарушения в развитието в своите класове.


Изводи: Необходими са целенасочени усилия от училищната общност, за да се подобри разбирането, приемането и участието на децата със СОП в училищния живот. Това включва комуникация по въпросите „защо приобщаването е важно“, „как се случва то“.
Групова работа: Участниците се разделят на две групи. Лекторът поставя въпрос „Какво бихте направили Вие, като учители, за да мотивирате останалите ученици от класа да приемат детето със СОП в класа?“
Раздават се листове от флипчарт с маркери, като всички работят по групи, на края по един представител от работните групи презентира пред останалите.


Дискусия на тема „Участие на деца със СОП в различни мероприятия“.
Учениците със специални образователни потребности често пъти биват пренебрегвани в различни участия и мероприятия в училищна среда. Нагласите в обществото са, че те не са достатъчно способни да се справят с публични изяви, защото в различна степен спазват установени правила и норми за етично поведение. Търсейки силните страни и стремейки се учениците със специални образователни потребности да бъдат преки участници в целия учебно-възпитателен процеси трябва да се търсят начини те да се изявят в различни мероприятия и инициативи.


Заключение. Лекторът обобщава обучението. Правят се изводи за важността децата със СОП да бъдат интегрирани в клас и увеличаващата се брои на тези деца. Набляга се на нуждата, която тези деца имат от подкрепа от учители, родители и деца в класната стая.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница