Училище Град Утвърдил ДиректорДата28.08.2017
Размер287.77 Kb.
Училище Град

Утвърдил

Директор:

(име и фамилия)ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА VI КЛАС

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ПРЕЗ ………………. / ………………. ГОДИНА

Нови знания

НЗ

30 ч. (60%)

Упражнения (дейности)

Д

8 ч. (18%)

Преговор

П

3 ч. (4%)

Обобщение

О

4 ч. (8%)

Контрол

К

5 ч. (10%)

Годишен хорариум 51 ч.

1 ч. резерв

Изготвил:

(име и фамилия)Учебна седмица
по ред1


Тема на урочната единица

Урочна единица за2:

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности на ученика за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или по раздели

Заб.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

I

Географията в моя свят


НП


Припомня и коментира обобщения за планетата Земя, за география на природата, за география на обществото, за география на континентите Африка и Антарктида, като отговаря на въпроси, посочва примери по карта или схема, или описва какво ВЕЧЕ ЗНАМ и ВЕЧЕ МОГА.
Прилага наученото по география и икономика от V клас.2
Какво знаете и можете в началото на VI клас


ВК


Установява входното равнище в началото на VI клас като резултат от обучението по география в V клас

Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.


Изпълнява 8 задачи – три вида по форма на отговора: Шест (6) – със структуриран отговор (избор на 1 верен отговор от 4); по една – за съотнасяне и за подреждане в правилна последователност

Качествени оценки от контролна работа
3.
ПЪРВИ РАЗДЕЛ. ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИНЕНТА ЮЖНА АМЕРИКА

Географско положение, големина, брегове и опознаване на Южна АмерикаНЗ

Определя географското положение, големината и границите на Южна Америка по правило.

Сравнява географското положение на Южна Америка и Африка по карта.

Описва бреговете по карта.

Описва опознаването и изследването на континента от Христофор Колумб, Фернандо Магелан и Америго Веспучи.

Нанася върху контурна карта названията на: Карибско море, о. Огнена земя, острови Галапагос, залив Ла Плата, Магеланов проток, Панамски канал.

Правят план с ключови думи от текст.

Избират ключови думи в хода на урока, за да отговорят на проблемен въпрос.

Доказва или отхвърля твърдения за бреговата линия.


Текущи оценки: от устно или от практическо изпитване, от работа в час или от изпълнение на домашна работа, или от работа по групи.
4.
Релеф и полезни изкопаеми на Южна Америка.

НЗ

Характеризира релефа на Южна Америка.

Познава типичните полезни изкопаеми за Южна Америка и тяхното териториално разпределение.

Чете профил на релеф.

Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа (Анди, Бразилска планинска земя,Гвианска планинска земя, Амазонска низина,

Оринокска низина, Лаплатска низина, пустиня Атакама и Патагония) и териториалното разпространение на

полезните изкопаеми.профил

на релефа


селитра

Избират ключови думи в хода на урока, за да отговорят на проблемен въпрос и да оцени с какво релефа и полезните изкопаеми затрудняват или спомагат развитието на стопанството
5

II

Климат, климатични пояси и планинска област

НЗ

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Южна Америка.

Характеризира климатичните пояси и планинската климатична област в Южна Америка (вкл. и с климатограма).

Прави предположение (формулира хипотеза) кои климатични пояси са най-благоприятни за живот и за стопанска дейност

Текущи оценки:

от устно или

от практическо изпитване, от работа в час или от изпълнение на домашна работа, или от работа по групи.

6

II

Води


НЗ

Характеризира водите на Южна Америка – главен вододел, отточни и безотточни области, езера (Маракаибо и Титикака) и водопади (Анхел и Игуасу).

Характеризира река (Амазонка, Парана и Ориноко) с помощта на хидрограма.

Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност.

Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.


Използва ИКТ и интернет за

търсене и представяне на географска информация за ез. Титикака и водопадите Анхел и

Игуасу

7

II

Природни зони и планинска област

НЗ

Характеризира природните зони и планинската област в Южна Америка.

Представя природна зона на Южна Америка в различни форми (текст, постер, презентация).

Разбира необходимостта от опазване на природата на континента.


пампа

Прави презентация на тема „Селвата – най-голямата и най-разнообразна гора на Земята“ в

Съставя постер със снимки на представители на дивата природа. Организира

изложба от най-добрите постери.


Текущи оценки: от устно изпитване или от практическо изпитване по задача от учебна тетрадка
8

II

Пътешествам и опознавам природата на Южна Америка

Д

Географ изследовател: 1. Описва релефа (определя преобладаващия релеф) в западната, средната и източната части на континента по карта и профил.

Оценява релефа на отделните части за живота и стопанската дейност на хората. Географ предприемач 2. Локализира на картата река (Ориноко, Амазонка, Парана). Характеризира река по пет признака, вкл. режим по хидрограма.

Прави предложения за стопанско използване на реката.

Географ критик: 3. Прави маршрут на пътешествие; представя всеки обект: как се нарича, къде се намира и с какво е интересен за туристите.

Изпълнява дейности, типични за трите роли по карта, хидрограми

Текущи оценки:

от устно

изпитване от работа в екип (по групи).

9.
Население политическа карта

НЗ

Характеризира населението на Южна Америка – брой, разпределение, расов състав, бит и култура.

Описва съвременната политическа карта на Южна Америка.

Изработва политическата карта на Южна Америка върху контурна карта.


индианци
смесено население
метиси
мулати

Групира страни по различни признаци.

Представя на контурна картаТекущи оценки:

от устно или практическо

изпитване при изпълнение на задачи от учебната тетрадка

10.
Стопанство

НЗ

Характеризира съвременното стопанство на Южна Америка – фактори и състояние.
Съставете туристически маршрут в Южна Америка, включващ природни забележителности и културно-исторически обекти.
11.
Страни

НЗ

Характеризира страните Бразилия и Аржентина по правило.
Прави мисловна карта с ключови думи от текста и изображения, за да коментира по въпроса: „В какви области България може да си сътрудничи с двете страни?“ – развива се четивна грамотност
12.
Проучвам и изследвам населението, стопанството и политическата карта на Южна Америка

Д

Географ изследовател: 1. Разпознава контурите на страни, локализира ги (определя местоположението им и ги надписва) на контурната политическа карта. Посочва водещи стопански дейности в континента и примери за страни, в които са развити; .

Географ критик: 2. Характеризира населението на Южна Америка: 2.1) Разпознава трите държави с най-голям брой население по диаграма; 2.2) Записва примери за големи градски образувания в тях; 2.3) Прави изводи за териториалното разпределение на населението в Южна Америка; 2.4) Прави предположение какви проблеми могат да възникнат в тези и други страни на континента.

Географ предприемач: 3. Прави аргументиран избор за развитие на собствен бизнес, ако живее в Южна Америка, който се основава на: 3.1) Проучена допълнителна информация за три типични стопански дейности в Южна Америка: производство на говеждо месо, отглеждане на алпака, отглеждане на кафе. 3.2) Изразява мнение относно най-интересна и доходна дейност.
Открива аргументи относно: „защо Южна Америка може да се нарече богатият, беден континент?”

Пише географско съчинение на тема:

Южна Америка – богатият, беден континент


Текущи оценки: от устно изпитване от работа в екип (по групи).

13.

II

Какво знаете за Южна Америка


ТК

Установява резултатите от обучението след изучаване на първия раздел „География на Южна Америка”.

Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.


Изпълнява 5 задачи, различни по форма на отговор: със свободен (къс), със структуриран отговор (за избор, за съотнасяне).


Оценки от контролна работа

14.
ВТОРИ РАЗДЕЛ. ГЕОГРАФИЯ НА КОНТИНЕНТА СЕВЕРНА АМЕРИКА

Географско положение, големина, брегове и опознаване на Северна Америка
НЗ

Определя географското положение, големината и границите на Северна Америка по правило.

Сравнява географското положение на Северна Америка и Южна Америка по карта.

Описва бреговете по карта.

Описва опознаването и изследването на континента от Христофор Колумб и Витус Беринг.

Нанася върху контурна карта названията на бреговите форми: Североамерикански архипелаг, остров Гренландия, Антилски острови, полуостровите Лабрадор, Флорида, Калифорния и Аляска, заливите Хъдсън и Мексикански, Берингов проток.

Формулира хипотеза по проблемния въпрос от учебната тетрадка и търси аргументи в хода на урока, за да докаже или отхвърли хипотезата – развива се научна грамотност

Текущи оценки: от устно или от практическо изпитване (по задача 1 2 от тетрадката); от работа в час или от изпълнение на домашна работа, или от работа по групи.
15.
Релеф


НЗ

Характеризира релефа на Северна Америка.

Познава типичните полезни изкопаеми за Северна Америка и тяхното териториално разпределение.

Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа (Големи равнини, Мисисипска низина, Кордилери и Апалачи) и териториалното

разпространение на полезните изкопаеми.

Анализира информация от текст. Маркира, подчертава и пр. ключовите думи от текст и ги свързва в план или подрежда важните неща от текста в таблица и ти представя в учебната тетрадка – така се развива четивната грамотност
16.
Климат, климатичните пояси и области


НЗ

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Северна Америка.

Характеризира климатичните пояси и области в Северна Америка по правило.

Сравнява климатични пояси и области по климатограми.


умерен климат –
океански

и континентален


торнадо
субполярен пояс

Анализира информация от текст. Маркира, подчертава и пр. ключовите думи от текст, свързва ги при писана на план в учебната тетрадка – така се развива четивната грамотност17.
Води


НЗ

Характеризира водите на Северна Америка – главен вододел, отточни и безотточни области, езера (Големи

американски езера и Голямо солено езеро) и Ниагарски водопад.

Характеризира река (Мисисипи, Макензи и Колорадо) с помощта на хидрограма.

Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност.

Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.18.
Природни зони

НЗ

Характеризира природните зони и планинската област в Северна Америка.

Представя природна зона в Северна Америка в различни форми (текст, постер, презентация).прерии
тайга
тундра

Подготвя се да направи мислено пътешествие през природните зони на

Северна Америка.

Проучва особености те на зоните по картата и от текста в учебника и записва в таблица в учебната тетрадка.


Текущи оценки:

от устно или

от практическо изпитване или от работа по групи.

19.
Пътешествам и изследвам природата на Северна Америка

Д

Географ изследовател: 1. Проучва водното богатство на Северна Америка – разпознава реки и езера по дадени характеристики, определя местоположението им на картата. Прави аргументиран избор на обект, който е подходящ за избрана дейност.

Географ критик: 2. Оценява изучените природни зони по признака „привлекателност за заселване” и определя най-привлекателната за себе си. Представя отговорите си в текст.

Географ предприемач: 3. Проучва информация от карти, климатограми, снимки, за да определи подходящи места за развиване на различни стопански дейности.Коментира възможности за развиване на стопански дейности като примери по изпълнение на проект 3.Текущи оценки:

от устно или

от практическо изпитване или от работа по групи.

20.
Население и политическа карта

НЗ

Характеризира населението на Северна Америка – брой, разпределение, расов състав, бит и култура.

Описва съвременната политическата карта на Северна Америка.ескимоси

Изготвя кратко съобщение за културата на маите или ацтеките
21.
Стопанство


НЗ

Характеризира съвременното стопанство на Северна Америка – фактори и състояние.
По карта проследява обмена на земеделски култури

и домашни животни между Америка и Европа, Азия и Африка – развива се четивна грамотностТекущи оценки:

от устно или от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

22.
Страни в Северна Америка

НЗ

Характеризира страните САЩ и Канада по правило.
Прави презентация
23.
Проучвам и изследвам населението, стопанството и политическата карта на Северна Америка

Д

Географ изследовател: 1. Анализира диаграма и търси контрасти в разпределението на населението в различните страни на Северна Америка.

Запишете подходящи примери, за да обосновете отговора сиГеограф предприемач: 2. Анализира снимки, разпознава селищата и ги локализира на картата. Описва селищата като поставя акцент върху контрастите в тях. Изразява и аргументира мнение да това „Къде бие построил нов жилищен комплекс и защо?”

Географ критик: 3. Открива в текста контрастите, които се отнасят за стопанството на континента. Записва ги в тетрадките. Обяснява на какво се дължат.
Задача за портфолиото по география:

Прави постер за население, стопанство, политическа карта.
Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

24.
Географският образ на Южна Америка и на Северна Америка

ТО

Обобщава наученото за континентите Северна и Южна Америка.
Прави визитна картичка на всеки континент по избран начин (чрез текст, рисунка, презентация, табло).

Текущи оценки: от практическо изпитване; от работа в час или от работа по групи.
25.
Какво знаете за Северна Америка

ТК

Установява резултатите от обучението след изучаване на втория раздел: „География на Северна Америка”.

Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.


Изпълнява 5 задачи, различни по форма на отговор: със свободен (къс), със структуриран отговор (за избор, за съотнасяне).

Оценка от контролна работа

26.
ТРЕТИ РАЗДЕЛ. ГЕОГРАФИЯ НА АЗИЯ

Географско положение,

големина, брегове и опознаване на

Азия

НЗ

Определя географското положение, големината и границите на Азия по правило.

Сравнява географското положение на Азия и Северна Америка по карта.

Описва бреговете по карта.

Описва опознаването и изследването на континента от Марко Поло, Семьонов-Тяншански, Едмънд Хилари и Христо Проданов.

Нанася върху контурна карта названията на бреговите форми: Черно море, Мраморно море, Жълто море,

Арабско море, Източносибирско море, Малайски архипелаг, Филипински острови, Японски острови, о. Шри Ланка, протоците Босфор и Дарданели,

Персийски и Бенгалски залив, полуостровите Таймир, Чукотски, Камчатка, Корея, Индокитай, Индoстан, Арабски и Мала Азия.

Формулира хипотеза на

базата на проблемен въпрос и прави план за проверка на хипотеза – работи в учебната тетрадка.

Развива се научна грамотност


Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване; от работа в час или от изпълнение на домашна работа, или от работа по групи.


27.
Релеф и полезни изкопаеми

НЗ

Характеризира релефа на Азия.

Познава типичните полезни изкопаеми за Азия и тяхното териториално разпределение.

Нанася върху контурна карта названията на изучените форми на релефа (Западносибирска низина, Месопотамска низина, Индо-Гангска низина, Голямата

китайска равнина, Средносибирско плато, планините Тяншан, Хималаи и Тибетска планинска земя, пустинята Гоби) и териториалното разпространение на полезните изкопаеми.


Чете, анализира и синтезира най-важната информация от текста и изображенията в учебника и прави план по нея с ключови думи в учебната тетрадка.
Развива се четивната грамотност

Празна мозъчна карта – определят какво слагат като главно понятие и в разклоненията;Развива се научната грамотност.


Текущи оценки: от устно или от практическо изпитване; от работа в час или от работа по групи.
28.
Климат, климатичните пояси и области


НЗ

Обяснява факторите, които влияят върху елементите на климата в Азия.

Знае схемата на мусоните.

Характеризира климатичните пояси и области в Азия по правило.

Анализира климатограма на субекваториален климатичен пояс.

29.
Води

НЗ

Характеризира водите на Азия – главен вододел, отточни и безотточни области, езера (Байкал, Каспийско море и Мъртво море).

Характеризира река (Об, Яндзъ, Хуанхъ, Ганг, Тигър и Ефрат) с помощта на хидрограма.

Оценява водите като условие за живот и фактор за стопанска дейност в Азия.

Нанася върху контурна карта названията на изучените реки и езера.

30.
Пътешествам и изследвам природата на Азия


Д

Географ изследовател: 1. Анализира схема и обяснява причините за формирането на летния и зимния мусон. Анализира климатограма и прави оценка как мусоните влияят върху живота на хората.

Географ критик: 2. Анализира снимки и хидрограми и обяснява причините за пълноводие то и маловодието на реките Об и Ганг. Описва реките по правило. Определя през кой сезон са направени снимките на двете реки.

Географ предприемач: 3. Предлага свой маршрут в ролята на древен търговец, който знае пътя на коприната от Китай към Европа, ,по който би преминал, за да достигне до Европа или до Северна Америка.
ЗА ПОРТФОЛИОТО Направете презентация на тема по избор

1. Езерата в Азия Рекита на Азия

2.По маршрута на Христо Проданов или друг изследовател или пътешественик


Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

31-32.

Природни зони


НЗ

Характеризира природните зони и планинската област в Азия.

Представя природна зона в Азия в различни форми текст, постер, презентация.
вътрешноконтинентални пустини;

степи


Търси, намира и обработва информация в глобалната мрежа за растителността и дивите животни в избрана от вас зона, създава мултимедийна презентация.

Прави мислено пътешествие от север на юг през природните зони в Азия. Създава постер със снимки и кратък текст за всяка посетена зона.
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК


Учебна седмица
по ред1


Тема на
урочната единица


Урочна единица за2:

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности на ученика за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми и/или по раздели

Заб.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

33.
Природни зони на Азия

ТП

Преговаря (припомня) ученото за природните зони на Азия и използва някои особености , за да докаже или отхвърли твърдението: „Континентът Азия е континент с огромни природни богатства и възможности за развиване на различни стопански дейности”
Прави постер за природните зони
Възможност за връзка с ГЕО ПРОЕКТ 3

Оценки от работа по проект


Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване


Текущи оценки от устно изпитване по постигнатите три очаквани резултата

Текущи оценки:

от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

34.
Население и политическа карта

НЗ

Характеризира населението на Азия – брой, разпределение, расов състав, религиозен състав, бит и култура.

Изразява мнение за типични проблеми на населението на Азия: бързо нарастване броя на населението,

пренаселеност, бедност и неграмотност в отделни територии.

Описва съвременната политическа карта на Азия.

Групира страни в Азия по географско положение, площ и брой на населението с помощта на карта и статистическа информация.


индуизъм

свещени градовеПразен майндмап – определят какво слагат като главно понятие и в разклоненията;

Развива се научна грамотност

Брейн-сторминг за формулиране на проблеми.

Изготвя кратко съобщение за някой от най-големите градове в Азия


35.
Стопанство

НЗ

Характеризира съвременното стопанство на Азия – фактори и състояние.


36.
Проучвам и изследвам населението, стопанството и политическата карта на Азия


Д

Географ изследовател: 1.Разпознава забележителности по снимки. Проучва допълнителна информация за обектите и страната в която се намират от атласа и приложенията в учебника и съставя кратък текст към всеки обект.

Географ критик: 2. Формулира три проблема, които се отнасят за Азия. Предлага мерки за разрешаване на проблемите от позицията на член на правителствен екип.

Географ предприемач: 3. Изразява мнение относно възможностите за извършване на стопанска дейност като жител на страна от Южна Азия. Обосновава решението си.
задачи за ПОРТФОЛИОТО ПО ГЕОГРАФИЯ

1. Прави дигитален портрет на избрана страна в Азия

2.Съставя туристически маршрут и включва в него избрани забележителности

37.
Страни в Азия.

НЗ

Характеризира страните Турция и Китай по правило.


38.
Страни в Азия.

НЗ

Характеризира страните Япония и Република Корея по правило.


39-
Географският образ на Азия

ТО

Обобщава наученото за континента Азия

Прави визитната картичка на континента Азия по избран от вас начин (текст, рисунка, презентация, табло).


Прави визитната картичка на континента Азия по избран от вас начин (текст, рисунка, презентация, табло).

40.
Какво знаете за Азия


ТК

Установява резултатите от обучението след изучаване на третия раздел: „География на Азия”.

Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.


Изпълнява задачи, различни по форма на отговор: със свободен (къс), със структуриран отговор (за избор, за съотнасяне).

Оценка от контролна работа

41.
ЧЕТВЪРТИ РАЗДЕЛ.

ГЕОГРАФИЯ НА АВСТРАЛИЯ

Географско положение,

големина, брегове и опознаване на

Австралия. ПриродаНЗ

Определя географското положение, големината и границите на Австралия по правило.

Описва опознаването и изследването на континента от Абел Тасман и Джеймс Кук.

Характеризира природата на Австралия: релеф, полезни изкопаеми, климат, води, природни зони.

Нанася върху контурна карта названията на бреговите форми и основните форми на релефа (Голям бариерен риф, остров Тасмания, Голям австралийски залив, залив Карпентерия, п-в Кейп Йорк, Голямата пясъчна пустиня, пустиня Виктория и Голяма вододелна планина), река Мъри и езеро Еър.


По проблемния въпрос от учебната тетрадка всеки ученик формулира своя хипотеза за отговора – вече имат опит от предишните три континента в развитието на научната си грамотност – може да се обсъди „защо мисли така”


Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

42.
Австралийски съюз.

НЗ

Характеризира населението на континента – брой, разпределение, расов състав, бит и култура.

Характеризира стопанството на Австралийския съюз.аборигени

Съхранява резултатите от ЗАДАЧИ ЗА ПОРТФОЛИОТО:

1. Прави презентация за избран голям австралийски град, представя я пред класа.

2. Представя Австралия чрез рисунка табло презентация.

3.Пише географски текст на тема Пътешествам и изучавам ...


43.
Пътешествам и изучавам природата на Австралия

Д

Географ изследовател: 1. Проучва особеностите на природата (релеф, климат, води, животински и растителен свят) по снимки, графични изображения, карта, за да състави и представи на карата маршрут за пътешествие в Австралия.

Географ критик: 2. Прави и анализира карта на гъстота на населението на Австралия, за да докаже или отхвърли предположението: „Има връзка между застрашената природа на Австралия и разпределението на населението на континента.”

Географ предприемач: 3. Проучва какви възможности създават географското положение и бреговата линия за развитие на стопански дейности и ги представя в доклад


44.
Океания


НЗ

Знае островните групи – Меланезия, Микронезия, Полинезия и Нова Зеландия.

Описва опознаването и изследването на Океания – Миклухо Маклай.

Характеризира особеностите на природата на Океания.

Дава пример за континентален, коралов и вулканичен остров.

Характеризира особеностите на населението и стопанството на Океания.

Характеризира Нова Зеландия.маори;

папуаси


Развива четивната грамотност: отсява по една ключова дума от всеки абзац

и прави връзката им в заглавие;

Изпълнява задачи, свързани с търсене, намиране и обработване на информация в глобалната мрежа.
45.
Океаните на Земята


НЗ

Определя географското положение, границите и големината на океаните по карта: Тихи океан, Атлантически океан, Индийски океан, Северен ледовит

океан.


Характеризира природните особености на океаните.

Оценява значението на океаните.Робърт Пири;

Арктика


Синтезира най-важната информация

от текста и прави план по нея с ключови думи
Текущи оценки:

от устно или от практическо изпитване;

от работа в час или от работа по групи.

46.
Пътешествам и изучавам природата на Океания и океаните


Д

Географ изследовател: 1. Описва особеностите на релефа, полезните изкопаеми и произхода на островите на Океания по карти и ги представя в таблица.

Географ критик: 2. Разпознава по снимки и локализира на картата обекти от Океания. Взема решение за развитие на подходяща стопанска дейност и го представя като реклама.

Географ предприемач: . Прави карта на океаните. Оценява влиянието на бреговата линия върху климатичните особености и стопанската усвоеност на крайбрежните територии на избран океан и представя оценката в текст. Представя особеностите на Океания и на океаните в презентация.
Учениците приготвят презентация за Океания и океаните на Земята след изпълнението на задачите

Текущи оценки:

от практическо изпитване


47.
Географските образи на Австралия, Океания и океаните

ТО

Обобщава знанията си за необичайните и екзотични Австралия, Океания, океаните по два начина:

• съставя маршрут за мислено пътешествие по картата

• изразява мнение за използването и опазването на океаните

• Изработва портрет на Австралия или на Океания чрез разказ, рисунка, символ или синтезира в едно изречение своя географски образ за тях


разглежда и анализира снимки, и отговаря на въпросите


Текущи оценки:

от практическо изпитване


48.
Светът с един поглед

ГП

Припомня си най-важното за континентите и океаните като:

• посочва по карта и назовава избрани географски обекти (от природно географската карта и от политическата карта на континентите)

• назовава (казва и пише) основни думи (термини). Описва обекти и процеси в континентите и океаните.

• припомня значението (обяснява) основни понятия, вкл.за процеси в континентите и океаните.


Игра с три групи въпроси и задачи, различни по вид дейност и по трудност


Текущи оценки:

от работа в час или от работа по групи.49.
Географските образи на континентите и океаните на Земята


ГО

Формулира обобщения при представяне на географски проект от позицията на избрана роля.

Работи в екипРаботи в екип

Оценка от проектна дейност
50.
Урок годишен контрол


ГКУстановява резултатите от обучението по География и икономика в края на VI клас.

Стимулира нагласа/интерес за участие в коментара на резултатите.


Тестът в учебника включва 6 задачи:

1 – за съотнасяне, 1 – със структуриран изборен отговор (1 ВО от 4) и открива грешка и коригира; 3 – със свободен къс отговор,

1 – със свободен разширен отгонор.


Оценка от контролна работа

Разработил:

(Име, фамилия, подпис)1 Учебните седмици се попълват в съответствие с графика на МОН за учебната година и с учебния план на училището

2 Съкращенията в колона 4 – Урочна единица за: НП – Начален преговор, ВК – Входящ Контрол, НЗ – Нови знания, Д – Дейност, ТП – Тематичен Преговор, ТО – Тематично Обобщение, ТК – Тематичен Контрол, ГП – Годишен Преговор, ГО – Годишно Обобщение, ГК – Годишен Контрол


Каталог: Razpredelenia-Anubis -> 6klas
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение
6klas -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърдил Директор
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по биология и здравно образование за клас
6klas -> Примерно годишно разпределение училище Град Утвърждавам
Razpredelenia-Anubis -> Примерно годишно разпределение по математика за клас
Razpredelenia-Anubis -> Литература за клас (Раздел: Литературно обучение) задължителна подготовка


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница