Учителят творец в детската градина Име на лидера на модулаДата13.10.2018
Размер45.16 Kb.
#86812

ОБРАЗОВАТЕЛНА ОФЕРТА НА ФОНДАЦИЯ ЕВРОПАРТНЬОРИ 2007


УЧИТЕЛЯТ творец в детската градина
Име на лидера на модула:

Доц. д-р Вероника Вълканова


Продължителност на семинара:

16 академични часа


Целева група:

Модулът е предназначен за детски учители, независимо от продължителността на педагогическия им стаж. Лекторът адаптира тематиката и организацията на обучението към спецификата на професионалното направление на участниците. Оптимален брой участници в една група – 18-22.


Цели:

Съдържанието на модула и дейностите, включени в него, имат за цел да актуализират знанията на участниците за педагогическото общуване и да прецизират мотивацията и уменията им за творческо професионално саморазвитие. Акцент в семинара е поставен върху ефективното овладяване на съвременни модели и механизми на взаимодействие с децата в предучилищна възраст, с оглед постигане на баланс между качеството на образованието и професионалната автономия на учителите.


Философия:

Модулът е структуриран въз основа на следните основни принципи: • стимулиране на новаторството в педагогическата практика

 • овладяване и усъвършенстване на диалогичния и интерактивния подходи в образователния процес: детето и учителят като субекти на взаимодействието

 • комплексно развитие на личната комуникативна компетентност и груповата съгласуваност

 • критичен подход към анализа на мястото и функциите на новите информационни и комуникационни технологии в образованието

 • творческото саморазвитие на учителя като база за творческото развитие на децата в предучилищна възраст


Методика:

Тренингът се реализира главно посредством интерактивни методи и техники – договаряне, панелни дискусии, ролеви игри (симулационни и ситуационни), работа в група, обсъждане на казуси, анализ на текстов и видео материал. Попълват се тестове и самооценъчни въпросници. По време на обучението се работи индивидуално, съвместно и групово.


Кратка анотация:

В курса в практически план се представят основните умения и компетенции на съвременния учител. Характеристиката на учителя-творец е поставена основно в два контекста: 1) личностни качества; 2) професионални умения.


Програма на модула по теми и подтеми:

 1. Функции и структура на педагогическото общуване. Комуникативна компетентност. Социоемоционално съдържание комуникацията.

 2. Стилове на общуване. Вербално и невербално общуване. Дефицити и проблеми в общуването. Комуникационни умения на учителя.

 3. Професиограма на учителя-новатор. Професионални стандарти.

 4. Личностни качества на учителя-новатор.

 5. Интерактивността в учебния процес. Съвременни образователни технологии.

 6. Компютърно опосредстваната комуникация в обучението. Взаимоотношения и взаимодействия в киберпространството.

 7. Педагогически технологии за ефективно взаимодействие с децата (индивидуален подход, мотивиране за постижения, оценяване и др.). Преодоляване на възпитателно-образователни трудности.

 8. Интеркултурно образование. Обучение на деца от малцинствени групи.

 9. Модели и механизми на ефективно взаимодействие “детска градина – родители”.

 10. Стресът в образователната среда – специфика и стратегии за справяне.


График на провеждане на обучението:

Първи ден

9.00 – 12.30 Регистрация и представяне на участниците. Споделяне на очакванията от тренинга. Техники за “разчупване на леда” в общуването. Определяне правилата за екипна работа. Групова дискусия по темата: “Българският учител в началото на 21 век”. Обучение и възпитание на гражданите на Европа – изисквания, предизвикателства, перспективи. Професиограма на учителя-новатор. Професионални стандарти. Дискусия: “Квалификация на учителите – образование и тренинг (образователна степен, непрекъснато образование, самообучение)”. Учителят-новатор в информационната ера. Интегриране на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието. Компютърно опосредствана комуникация. Педагогическото портфолио. Интерактивността в учебния процес.

13.30 – 18.30 Личностни качества на учителя-творец: социални умения и компетенции; организационни умения и компетенции; компютърни умения и компетенции; творчески умения и компетенции (тестиране, ролеви игри). Комуникативни умения на учителя. Основни комуникативни категории – вербално и невербално общуване (средства и форми). Тестиране на комуникативните умения. Комуникативни стилове (самооценка и оценка на съгласуваността между мисъл, думи и дела). Стил на преподаване (анализ на видео материал). Съвременни образователни технологии – учене чрез опит, проблемно базирано учене, проектно ориентирано обучение, учене чрез забавление (edutainment). Взаимодействието като учебна и социална практика (задачи за работа по двойки и тройки).

Втори ден

9.00 – 13.30 Специфични умения на учителя-новатор: мотивиране на децата, справяне с проблемни поведения в занималнята, диагностика на резултатите от възпитателно-образователния процес, интеркултурно образование, работа с малцинствени групи. Учителят като партньор и ментор (анализ на случаи). Екипът “родител-учител” – мит или реалност? “Колегите – единаци или единомишленици?” (интерактивно обсъждане). Бърнаут – синдром на професионалната умора (групова дискусия). Оценка и закриване на семинара. Индивидуални беседи и консултации.

Норми и стандарти:

Модулът предоставя възможност за осмисляне и усъвършенстване на практическите умения за реализиране на ефективно взаимодействие с деца в предучилищна възраст, на базата на позитивна комуникация и стимулиране на творчеството. Участниците: • ще систематизират знанията си за спецификата на човешките взаимоотношения при извършването на съвместна дейност;

 • ще актуализират личностните си качества и професионалните си умения, в съответствие със съвременните образователни изисквания;

 • ще овладеят подход за целенасочена и творческа работа в екип, основан на сътрудничество, за което са допринесли;

 • ще придобият умения за отстояване на права в процеса на изграждане на позитивна комуникативна среда, за преодоляване на бариерите в общуването с децата;

 • ще разширят и обогатят представите си за равнищата и средствата за обмен на информация и идеи;

 • ще формират критичен поглед към въвеждането на новите информационни и комуникационни технологии в процесите на обучение и учене.


Сертифициране:

В края на семинара участниците ще получат сертификат за присъствие от Фондация Европартньори 2007, която е сертифицирана по ISO 9001: 2000 или от Националния педагогически център, или от Регионалния педагогически център, в който ще бъдат отбелязани броя часове, имената на преподавателите и темите на занятията.


Учебни материали:

За целите на тренинга е необходимо да бъдат осигурени следните материали (за група от 18 участници):
За контакти: 02 9787005, 0887620326, 0899801834

Ел.поща: europartners2007@gmail.com, europartners2007.distant@gmail.comwww.europartners2007

Каталог: elearn -> file.php
file.php -> Мултимедийни презентации за целите на учебния процес лидер на курса н с. Васил Френкев Методология
file.php -> Алтернативни педагогически модели и философии за детски градини
file.php -> Гражданско образование за кого е предназначен този курс?
file.php -> Програма на семинара Първи ден 00 10. 30
file.php -> Програма по български език в периода 5-8 клас, като акцент се поставя на възможностите за осъвременяване и актуализиране на учебното съдържание в практиката на учителя
file.php -> Интерактивни методи в обучението по изобразително изкуство
file.php -> Справяне със стреса в образователна среда Име на лидера на модула
file.php -> Ефективно управление на класната стая
file.php -> Иновативна детска градина подкрепящи родители


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница