Удостоверение № / г. На основание чл. 19, ал. 1 отДата25.01.2018
Размер24.85 Kb.
#51639
Образец № 1 по чл. 19, ал. 1 от

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства


УДОСТОВЕРЕНИЕ
№…………./…………….г.
На основание чл.19, ал. 1 от

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства
………………………………………………………………

(наименование на едноличния търговец/юридическото лице)

ЕИК…………………………….

Разрешение №………………………………/……………..г.

издадено от РИОСВ гр. ……………………………………………
Лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:…………………………………

/име, презиме, фамилия/

Адрес: …………………………………………………………………..
От името на център за разкомплектоване:

……………………………………………………………………..

(наименование на едноличния търговец/юридическото лице)

ЕИК…………………………….

Разрешение №……………………………………/……………..г.

издадено от РИОСВ гр. ……………………………………………


Лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец:…………………………………

/име, презиме, фамилия/

Адрес: …………………………………………………………………..
издава настоящото удостоверение на

………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:…………………………………

Адрес: …………………………………………..
…………………………………..

(наименование на едноличния търговец/юридическото лице)

ЕИК ……………………………….

Адрес: ………………………………

 Собственик на МПС

Ползвател на МПСВ уверение на това, че моторно превозно средство (МПС) със следните характеристики:
Марка за националност: ………………………………………………………..

Регистрационен номер: ………………………………………………………

Категория: …………………………………………………………....................

Марка: …………………………………………………………………………...

Модел: …………………………………………………………………………...

Идентификационен номер (рама): …………………………………………….

Маса от свидетелството за регистрация, част I, позиция (G): ……………….

Маса на претегленото излязло от употреба моторно превозно средство

(ИУМПС) при приемането му: ………………………………………………..

Сума: …………………лева, заплатена поради: ……………………………


 предаваното ИУМПС съдържа добавени към него други отпадъци…………..

/посочва се вида на отпадъците/

 предаваното ИУМПС не съдържа основни компоненти………………………

/посочва се вида на основните компоненти/


е прието от:

център за разкомплектоване

 площадка за събиране и съхраняване

адрес:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(адрес, посочен в разрешението)
Настоящото удостоверение да послужи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство съгласно чл. 18 т. 1 във връзка с:

 чл. 18а, ал. 2, т. 3

 чл. 18а, ал. 2, т. 1

от Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства


Настоящото удостоверение се издава в два екземпляра.
 Собственик на МПС: ………………….

 Ползвател на МПС: ……………………

/подпис/

 Оператор на центъра за разкомплектоване:………………………….

 Оператор на площадката за събиране и съхраняване:…………………….

/трите имена, длъжност подпис и печат/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница