Уеб Медия Груп” ад регистрационен документ


Данни за членовете на Съвета на директорите, консултантите и одиторите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документстраница2/6
Дата23.07.2016
Размер0.51 Mb.
1   2   3   4   5   6

Данни за членовете на Съвета на директорите, консултантите и одиторите на Дружеството. Отговорност за изготвяне на регистрационния документ

1. Данни за членовете на Съвета на директорите


  • Александър Владов Александров (роден 1949 г.) – председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор.

  • Владислав Александров Александров (роден 1981 г.) – член на Съвета.

  • Стоян Иванов Георгиев, ЕГН:7302252828 (роден 1973 г.) – член на Съвета.

2. Данни за основните банки, инвестиционни посредници и правни консултанти. Данни за правните консултанти по тази емисия

Банки

Корпоративна търговска банка” АД

София 1000,

Ул. „Граф Игнатиев” № 10
Булбанк” АД

София 1000,

Площад „Св. Неделя” № 7

Инвестиционен посредник

ИП „АБВ – Инвестиции” ЕООД

гр. София, общ. Витоша

бул. „Братя Бъкстон” №40
Правни консултанти

адвокат Васил Вардев

гр. София, район „Витоша”

бул. „Братя Бъкстон” №40


3. Данни за одиторите на емитента


На свое общо събрание на акционерите, проведено на 15 юни 2006 година Дружеството е избрало за одитор на годишния финансов отчет за 2006 година „Дурин и партньори” ООД с рег. №038.

4. Лица, отговорни за актуализирането на регистрационния документ


Изготвянето на актуализирания регистрационен документ е възложено на Съвета на директорите на Уеб Медия Груп АД:

Александър Владов Александров

Стоян Иванов Георгиев

Владислав Александров АлександровС подписите си на последната страница на този регистрационен документ посочените по-горе лица декларират, че:

(1) при изготвянето на съответната част от настоящия регистрационен документ са положили необходимата грижа; и че

(2) доколкото им е известно, данните, включени в изготвената от тях част на този регистрационен документ, не са неверни, подвеждащи или непълни.

5. Декларация от предложителя на ценните книжа, ако е налице такъв, че той е солидарно отговорен с лицата по т. 4 за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в регистрационния документ.

Няма предложител.
 1. ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Систематизирана финансова информация

1.1. Приходи от основна дейност


Приходите от основната дейност на дружеството за 2005 и 2006 г- са съответно: 153 000 лв. и 392 000 лв.

1.2. Печалба/загуба от основна дейност


За 2005 г. „Уеб Медия Груп” АД е реализирало печалба от основната дейност в размер на 18 000 лв., а през 2006 г. съответно 3 000 лв.

1.3. Нетна печалба/загуба от дейността


Нетната печалба от основната дейност на дружеството за 2005 г. е 18 000, а за 2006 г. е 3 000лв.

1.4. Нетна печалба/загуба за периода на акция

Нетната печалба на една акция за 2005 г. е 0.013, а за 2006 г. е 0.002 лв. на акция.1.5. Сума на активите


Към 31.12.2005 г. сумата на активите на дружеството е 1 586 000 лв.

Към 31.12.2006 г. сумата на активите на дружеството е 1 605 000 лв.1.6. Акционерен капитал


Дружеството е регистрирано с капитал 1 420 000 (един милион четиристотин и двадесет хиляди) лева.

1.7. Брой акции


Капиталът на Дружеството е разпределен в 1 420 000 акции с номинална стойност 1 лев всяка, всяка с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент, право на ликвидационен дял, право да се участва в управлението, право на информация и право да се обжалват решенията на Общото събрание на акционерите.

1.8. Дивидент на акция


Дружеството не е разпределяло дивидент.

2. Рискови фактори


Според едно основно разбиране в икономиката, колкото по-голям е рискът на дадена инвестиция, толкова е по-голяма потенциалната възвръщаемост от нея. Това схващане произлиза от факта, че всеки бизнес и всяка инвестиция са свързани с определени рискови фактори. Затова се препоръчва инвеститорът внимателно да проучи и разбере основните рискове, които носи обектът на неговия интерес. Така той ще може да определи дали рисковете, свързани с инвестицията, съвпадат с нивото, което може да понесе неговият инвестиционен портфейл.

Дейността на „Уеб Медия Груп” АД е изложена на общи и специфични рискове, свързани с макроикономическата среда и специфичната област, в която Дружеството ще работи. Различни групи рискове могат да влияят едновременно на дейността на „Уеб Медия Груп” АД, като някои от тях могат да бъдат ограничавани, а други са извън контрола на Дружеството. Предвижданите от „Уеб Медия Груп” АД механизми за ограничаване и намаляване на рисковете са описани в следващите точки.


2.1. Специфични рискове, свързани с дейността на Дружеството, и методи за управлението им


„Уеб Медия Груп” АД ще насочи усилията си към реализиране на медийни продукти в българското интернет пространство. В тази връзка основната група специфични рискови фактори за дружеството са свързани с развитието на интернет сектора в България.

а) Пазарен риск


Пазарният риск е свързан с промени в пазарните условия. Той включва ценови и валутен риск.

Ценови риск. Ценовият риск може да се изразява в неблагоприятни изменения на цените на интернет рекламата и информационните интернет услуги, както и в промяна на размера на разходите за интернет-свързаност, разходите свързани с функционирането на интернет сайтовете и другите съпътстващи дейности. Намаляването на пазарните цени на интернет рекламата и информационните интернет услуги би довело до намаляване на приходите от продажби, съответно до намаляване на реализирания от Дружеството финансов резултат.

Пазарният риск се проявява и по отношение на разходите на Дружеството и по-конкретно – върху по-голям темп на нарастване на разходите в сравнение с нарастването на приходите.Валутен риск. Основните приходи на Дружеството се формират от приходите от интернет реклама и предоставяне на информационни интернет услуги, като основната група клиенти на тези услуги е български юридически и физически лица. Поради това приходите на Дружеството ще бъдат предимно в национална валута и няма да зависят съществено от промени във валутния курс.

б) Отраслов риск


Развитие на интернет сектора в България. Интернет секторът в България все още не е развит в достатъчна степен – потребителите са сравнително малко спрямо страните от Европейския съюз, достъпът до интернет не позволява високи скорости на трансфер на данни и към настоящия момент е развит предимно в големите градове.

Представените в проспекта финансови прогнози са изготвени на база очакванията развитието на интернет сектора в страната да запази темпа си през следващите години. Вероятността този темп на нарастване да бъде по-малък от прогнозния определя и риска от развитие на сектора, което ще се отрази на приходите, реализирани от Дружеството, и съответно на финансовите му резултати.Развитие на интернет рекламата. Независимо от прогнозирания темп на нарастване на дела на интернет рекламата, трябва да се има предвид, че съществува риск пазарът на рекламни продукти да не се развие с прогнозните темпове и това да доведе до промяна на прогнозните финансови резултати на Дружеството. При анализирането на бъдещото развитие на рекламния интернет пазар е необходимо да се отчетат следните основни проблеми:

 • незначителен е за чуждестранните рекламодатели и все още непривлекателен за българските, от които се изисква предварителното усилие за изработка на фирмен сайт;

 • разпокъсан рекламен пазар с различни стандарти на рекламиране, което затруднява сериозно контактите на рекламодателите;

 • липса на подготвени хора, които да „образоват” целевите групи (рекламни агенции, журналисти, бизнес) за същността на интернет рекламата;

 • синдром на „бързия растеж”, който се изразява в по-бавната адаптация на рекламодателите към по-динамичното развитие на интернет пазара.

Регулаторна несигурност. Регулаторната несигурност се получава от начина, по който текущите дефиниции се прилагат и отговарят на променящите се пазарни структури. Неточни определения на услуги и липсата на ясно и еднозначно законово регулиране на интернет услугите могат да се превърнат в бариера за навлизане на нови инвестиции в сектора.

В някои случаи това може просто да бъде риск, че, без да се противопоставят на текущите дефиниции, регулаторите могат да поставят някоя специфична нова услуга под един регулаторен режим, когато е предвидено да попадне под друг. В други случаи характеристиките на услугите в бъдеще могат да означават, че те обхващат повече от една регулаторна област на базата на текущи дефиниции. Това би могло да доведе до несъответно голяма регулаторна тежест върху определени услуги.Недостатъчна защита на правата за интелектуалната собственост. Доставчиците на съдържание ще желаят да дават достъп до съдържание, само ако техните права за интелектуална собственост са достатъчно защитени. Подобно на тях, издателите и операторите ще инвестират в нови услуги, само ако са сигурни, че новите средства за доставяне на информация и/или услуги осигуряват адекватна степен на защита за интелектуалните и индустриални усилия на техните организации и тези на доставчиците на съдържание. Недостатъчната защита е вече бариера за off-line (автономно) електронно съдържание, а това може да се проектира в on-line (неавтономно) електронно съдържание.

2.2. Рискове за акционерите на Дружеството


Рискът при инвестирането в ценни книжа се свързва с несигурността и невъзможността за точно предвиждане на бъдещи ефекти и влияние върху очакваната възвращаемост от направената инвестиция. Управлението на различните рискове – тяхното определяне, измерване степента на влияние, предприемане на мерки и техники за ограничаване и поемане на остатъчни компоненти, представлява основна управленска функция за защита интересите на инвеститорите.

а) Липса на гаранция за изплащане на годишни дивиденти


Финансовият резултат зависи от множество фактори – умението и професионализма на мениджърския екип, развитието на пазара на интернет реклама и информационни услуги, икономическо развитие на страната и региона и др.

б) Ценови риск


Ценовият риск за акционерите на Дружеството произтича от промени на цените на неговите акции, в резултат на които акционерите биха реализирали загуба от препродажба на притежаваните от тях ценни книжа. Промяната на цената на акциите зависи от въздействието на различни по вид и степен на влияние фактори – нетна стойност на активите на Дружеството, постигнати финансови резултати, репутация, търсене и предлагане на публичните пазари, икономическо състояние и перспективи за развитие на страната и др.

Дружеството не гарантира, че цената на предлаганите от него ценни книжа ще се запазва и ще повишава своята стойност. То няма да осъществява обратно изкупуване на ценните си книжа с цел запазване на текущи пазарни цени.


в) Ликвиден риск


Ликвидният риск произтича от несигурността за наличието на развито пазарно търсене на ценните книжа на Дружеството за определен период от време, което е свързано с трудности по тяхното продаване или закупуване с оглед на предотвратяване на евентуални загуби или реализиране на капиталови печалби. Този риск ще бъде ограничен предвид факта, че акциите на Дружеството се търгуват свободно на „Българска фондова борса–София” АД.

г) Инфлационен риск


Инфлационният риск представлява вероятност от повишаване на общото равнище на цените в икономиката, в следствие на което намалява покупателната способност на местната валута – лева. Инфлационните процеси водят да намаление на реалната доходност, която получават инвеститорите. Инвестирането в ценни книжа се смята за основен инструмент за застраховане срещу инфлационен риск, тъй като нарастването на общото равнище на цените води и до нарастване на пазарната стойност на притежаваните от Дружеството реални активи.

2.3. Общи (систематични) рискове


Общите рискове произтичат от възможни промени в цялостната икономическа система и по-конкретно, промяна на условията на финансовите пазари. Те не могат да се диверсифицират, тъй като на тях са изложени всички стопански субекти.

а) Кредитен риск


Кредитният риск се свързва с кредитоспособността на страната-длъжник и способностите й да погасява редовно своите кредитни задължения. Определянето и измерването на този риск се осъществява от специализирани международни кредитни агенции. Международните кредитни агенции повишиха кредитния рейтинг на страната през последната година. Отделните рейтинги може да бъдат намерени на интернет страницата на българското министерство на финансите (www.minfin.government.bg).

б) Икономически растеж и външна задлъжнялост


Взаимодействието между икономическия растеж и външната задлъжнялост на страната оказват пряко влияние върху формирането и изменението на пазарните условия и инвестиционния климат. Официалните статистически данни показват реален растеж на БВП и на БВП на глава от населението през последните години, което отговаря и на дългосрочната програма за развитие на правителството.

в) Инфлационен риск


Инфлационният риск представлява цялостно покачване на пазарните цени, измерени чрез индекса на потребителските цени, в следствие на което намалява покупателната сила на стопанските субекти. Системата на въведения през 1997 г. валутен съвет контролира паричното предлагане и законодателно изключва обезценката на лева спрямо еврото. 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница