Указания за финансов одит одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестяваниястраница1/4
Дата24.10.2018
Размер442.5 Kb.
#96183
  1   2   3   4
МСВОИ 1540

Международните стандарти на върховните одитни институции – МСВОИ се публикуват от Международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ.

Повече информация можете да откриете на интернет адрес www.issai.org.

Указания за финансов одит

ОДИТ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ ПО
СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ И СВЪРЗАНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

КОМИТЕТ ПО ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИПОДКОМИТЕТ ПО ФИНАНСОВ ОДИТ -СЕКРЕТАРИАТ

Сметна палата на Кралство Швеция ‧ 11490‧ Stockholm ‧Sweden

Tel: + 46 5171 4000 ‧ Fax +46 5171 4111

Email: projectsecretariat@riksrevisionen.se

ИНТОСАЙ

Генерален секретариат на INTOSAI ‧ Сметна палата на Република АвстрияDampfschiffstrasse 2

A 1033 vienna

austria

Tel: ++43 (1) 711 71 ‧ Fax ++43 (1) 718 0969E-Mail: intosai@rechnungshof.gv.at

WORLD WIDE WEB: http://www.intosai.org

Настоящото Указание за финансов одит се основава на Международен одитен стандарт (МОС) 540 „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания”, разработен от Съвета по международни стандарти и стандарти за изразяване на увереност (СМОССИУ) и публикуван от Международната федерация на счетоводителите (МФС). МОС 540 е включен в указанията с разрешението на МФС.

Съдържание на МСВОИ 1540

Практически бележки към МОС 540 параграф

Обща информация

Въведение в МОС 540

Съдържание на практическите бележки П1

Приложимост на МОС 540 при одита в публичния сектор П2

Допълнителни насоки по въпроси на публичния сектор П3

Характер на приблизителните счетоводни оценки П4–П6

Цел П7

Процедури за оценка на риска и други, свързани с тях, дейности П8Установяване и оценка на риска от съществени отклонения П9

Процедури в отговор на оценения риск от съществени


отклонения П10

Допълнителни процедури по същество в отговор на


съществените рискове П11

Преценка за разумността на приблизителните счетоводни


оценки и определяне на грешките П12

Индикатори за възможна предубеденост на ръководството П13–П14МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТЕН СТАНДАРТ 540

Въведение

Обхват на настоящия МОС 1

Естество на приблизителните счетоводни оценки 2-4

Дата на влизане в сила 5Цел 6

Определения 7

Изисквания

Процедури за оценка на риска и свързани дейности 8-9

Идентифициране и оценяване на рисковете от отклонения 10-11

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения 12-14

Допълнителни процедури по същество в отговор на
съществените рискове 15-17

Оценяване на разумността на приблизителните счетоводни


оценки и определяне на отклоненията 18

Оповестявания, свързани с приблизителните счетоводни оценки 19-20

Индикатори за възможна предубеденост на ръководството 21

Писмени изявления 22

Документация 23

Приложение и други пояснения

Естество на приблизителните счетоводни оценки А1-А11

Процедури за оценка на риска и свързани дейности А12-А44

Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени


отклонения А45-А51

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения А52-А101

Допълнителни процедури по същество в отговор на
съществените рискове А102-А115

Оценяване на разумността на приблизителните счетоводни


оценки и определяне на отклоненията А116-А119

Оповестявания, свързани с приблизителни счетоводни оценки А120-А123

Индикатори за възможна предубеденост на ръководството А124-А125

Писмени изявления А126-А127

Документация А128

Приложение: Оценяване по справедлива стойност и оповестявания
съгласно различни рамки за финансово отчитане МСВОИ 1540


Практически бележки1 към МОС 540

ОДИТ НА ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ, И СВЪРЗАНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

Обща информация

Настоящите практически бележки съдържат допълнителни насоки по прилагането на МОС 540 – Одит на приблизителните счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания. Те трябва да се четат заедно с МОС. МОС 540 е в сила за одити на финансовите отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г. Практическите бележки влизат в сила от същата дата.Въведение в МОС

МОС 540 определя отговорностите на одитора във връзка с проверката на приблизителните счетоводни оценки, вкл. такива по справедлива стойност и друга свързани оповестявания при одита на финансови отчети. В частност стандартът дава подробни разяснения за прилагането на МОС 3152 и МОС 3303, както и други МОС, касаещи приблизителните счетоводни оценки. Той включва също изисквания и насоки относно отклонения при отделните приблизителни счетоводни оценки и индикации за възможна предубеденост от страна на ръководството.Съдържание на практическите бележки

П1. Настоящите практически бележки съдържат допълнителни насоки за одиторите в публичния сектор във връзка с:

(a) характера на приблизителните счетоводни оценки;

(б) цел;


(в) процедури по оценка на риска и свързани с тях действия;

(г) установяване и оценка на рисковете от съществени отклонения;

(д) процедури в отговор на оценените рискове от съществени отклонения;

(е) други процедури по същество в отговор на съществените рискове;

(ж) оценяване на разумността на допълнителните счетоводни оценки и определяне на отклоненията;

(з) индикации за възможна предубеденост на ръководството.Приложимост на МОС при одита в публичния сектор

П2. МОС 540 е приложим за одиторите на организации от публичния сектор като одитори на финансови отчети.Допълнителни насоки по въпроси на публичния сектор

П3. Параграф А11 на МОС 540 съдържа информация за приложението му и други разяснения, касаещи спецификата на одита на организации от публичния сектор.Характер на приблизителните счетоводни оценки

П4. Честотата и начинът на използване на приблизителни счетоводни оценки от организациите в публичния сектор зависи от видовете отчетени пера и приложимата рамка за финансово отчитане. Важни приблизителни счетоводни оценки в публичния сектор могат да бъдат свързани с активите, пасивите и оповестяванията като: • програми за социално осигуряване;

 • фондове за пенсионно осигуряване на държавни служители;

 • здравноосигурителни програми;

 • програми за изплащане на компенсации на ветерани;

 • програми за държавни гаранции;

 • задължения, свързани с околната среда;

 • данъчни приходи и вземания; и

 • определено имущество и оборудване, напр. специализирано военно оборудване и активи от историческото наследство.

П5. Поради характера на дейността в публичния сектор част от приблизителните счетоводни оценки в публичния сектор обикновено се характеризират с голяма степен на несигурност, напр. такива за гаранции по кредити или организации, изпаднали в затруднение.

П6. В допълнение към насоките, дадени в параграф A11 от МОС, приложимата рамка за финансова отчетност в публичния сектор не винаги изисква оценка по справедлива стойност. В тези случаи одиторите в публичния сектор следва да анализират приложените алтернативни методи за оценка и да определят дали избраните такива са в съответствие с приложимата рамка за финансова отчетност, както и дали не са подвеждащи.Цел

П7. При спазване на целта на този МОС за събиране на достатъчни уместни одитни доказателства относно разумността на приблизителните счетоводни оценки и адекватността на свързаните с тях оповестявания в контекста на рамката за финансово отчитане, одиторите взимат предвид следното: • Рамката за финансово отчитане може да изисква включването на нефинансова информация като резултати от изпълнени програми и други сведения за дейността. Тази информация може да се основава на приблизителни счетоводни оценки. или

 • По отношение на някои задължения в организациите от публичния сектор приблизителните счетоводни оценки могат да се характеризират с толкова високо ниво на несигурност, че приложимата рамка за финансова отчетност да не позволява тяхното признаване, но все пак да изисква оповестяване на несигурността на приблизителната оценка. Когато тези потенциални задължения представляват заплаха за устойчивостта на управленските програми, одиторите в публичния сектор могат да използват параграф „обръщане на внимание” или параграф „други въпроси” с цел подчертаване на проблемите.

Процедури за оценка на риска и други свързани дейности

П8. В публичния сектор действителните стойности на определени дългосрочни приблизителни счетоводни оценки могат да останат неизвестни в рамките на доста продължителен период от време. Поради това по отношение на определени приблизителни счетоводни оценки може да се окаже невъзможно прилагането на параграф 9 на МОС и изискванията на параграфи A39 A42. Например задълженията в социалното осигуряване се отнасят до дългосрочни периоди в бъдещето и следователно одиторите в публичния сектор няма да бъдат в състояние да използват последващи събития, за да могат да оценят задълженията.Установяване и оценяване на рисковете от съществени отклонения

П9. Много действащи рамки за финансова отчетност в публичния сектор не съдържат насоки за разграничаването на промените в приблизителните счетоводни оценки, които представляват отклонения от финансовите отчети от предходен период и на измененията, които не представляват такива отклонения, както е посочено в параграф A44 на МОС. При отсъствието на насоки в приложимата рамка за финансова отчетност, одиторите в публичния сектор могат да ползват уместни насоки, съдържащи се в други рамки.Процедури в отговор на оценения риск от съществени отклонения

П10. Когато прави преценка за необходимостта от ползването на експерти със специфични умения или познания по един или повече аспекти на приблизителните счетоводни оценки, за да бъдат събрани достатъчни и уместни одитни доказателства в съответствие с изискванията на параграф 14 от МОС, одиторът в публичния сектор особено внимателно преценява необходимостта от това в области като: • Социалноосигурителни програми;

 • Пенсионноосигурителни схеми за държавни служители;

 • Програми за изплащане на обезщетения на ветерани.

МСВОИ 16204 съдържа допълнителни насоки за ползването на експертна помощ.

Допълнителни процедури по същество в отговор на съществените рискове

П11. При оценяването на приблизителните счетоводни оценки в съответствие с изискванията на параграф 15в) от МОС, одиторите в публичния сектор взимат под внимание факта, че ръководството може да не е в състояние да следва съответния курс на действия, на който се базира приблизителната оценка. Както е посочено в параграф П12 от МСВОИ 13155, възможно е решението за придържане към определен курс на действие, на който се базира приблизителната счетоводна оценка, да не зависи от самия одитиран обект поради определени политически процеси.Преценка за разумността на приблизителните счетоводни оценки и определяне на отклоненията

П12. Когато финансовите отчети на организации в публичния сектор съдържат няколко приблизителни счетоводни оценки на много големи стойности, които биха могли да се характеризират с висока степен на несигурност, е необходимо одиторите в публичния сектор да преценят доколко целесъобразно би било да оповестят несигурността на приблизителната счетоводна оценка и нейното влияние върху одитния доклад.Индикации за евентуална предубеденост на ръководството

П13. Одиторите в публичния сектор проверяват преценките и решенията на ръководството във връзка с приблизителните счетоводни оценки, за да определят дали съществуват индикации за вероятна предубеденост на ръководството по смисъла на параграф 21 от МОС. При тази преценка одиторите могат да вземат предвид вероятните причини за подобна предубеденост, които могат да са специфични за публичния сектор, като: • силни политически подбуди;

 • променлива или нестабилна политическа среда;

 • завишени обществени очаквания;

 • по-високи от нормалните очаквания за изпълнение на бюджета;

 • намаляване на бюджета без съответстващо намаляване на очакванията за предоставяне на услуги;

 • публични и частни партньорства; и

 • толеранса на грешките във финансовата информация.

П14. Одитори в публичния сектор, които осъществяват дейност в определени структури като сметна палата от съдебен тип, могат да имат и допълнителни отговорности, касаещи преценката доколко ръководството преднамерено е посочило подвеждаща информация. Подобни отговорности често са свързани с установяване на лицето (лицата), отговорни за подобни действия и отправяне на препоръки за повдигане на съответните обвинения по смисъла на гражданското и наказателно право.

МЕЖДУНАРОДЕН ОДИТЕН СТАНДАРТ 540

Одит на приблизителни счетоводни оценки, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИБЛИЗИТЕЛНИ СЧЕТОВОДНИ ОЦЕНКИ ПО СПРАВЕДЛИВА СТОЙНОСТ И СВЪРЗАНИ ОПОВЕСТЯВАНИЯ

(В сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.)СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение Параграф

Обхват на настоящия МОС 1

Естество на приблизителните счетоводни оценки 2-4

Дата на влизане в сила 5Цел 6

Определения 7

Изисквания

Процедури за оценка на риска и свързани дейности 8-9

Идентифициране и оценяване на рисковете от отклонения 10-11

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения 12-14

Допълнителни процедури по същество в отговор на
съществените рискове 15-17

Оценяване на разумността на приблизителните счетоводни оценки


и определяне на отклоненията 18

Оповестявания, свързани с приблизителните счетоводни оценки 19-20

Индикатори за възможна предубеденост на ръководството 21

Писмени изявления 22

Документация 23

Приложение и други пояснения

Естество на приблизителните счетоводни оценки А1-А11

Процедури за оценка на риска и свързани дейности А12-А44

Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени


отклонения А45-А51

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения А52-А101

Допълнителни процедури по същество в отговор на
съществените рискове А102-А115

Оценяване на разумността на приблизителните счетоводни


оценки и определяне на отклоненията А116-А119

Оповестявания, свързани с приблизителни счетоводни оценки А120-А123

Индикатори за възможна предубеденост на ръководството А124-А125

Писмени изявления А126-А127

Документация А128

Приложение: Оценяване по справедлива стойност и оповестявания съгласно
различни рамки за финансово отчитане


Международен одитен стандарт (МОС) 540 „Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност и свързани оповестявания” трябва да бъде разглеждан заедно с МОС 200 „Общи цели на независимия одитор и на осъществяването на одит в съответствие с Международните одитни стандарти”.

Въведение

Обхват на настоящия МОС

1. Настоящият МОС разглежда отговорностите на одитора във връзка с приблизителните счетоводни оценки, включително приблизителните счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързаните с тях оповестявания при одита на финансови отчети. По-конкретно той обхваща начина, по който трябва да бъдат прилагани МОС 3156 и МОС 3307, както и другите приложими МОС във връзка с приблизителни счетоводни оценки. Също така той включва изисквания и насоки относно отклонения в индивидуалните приблизителни счетоводни оценки, и индикатори за възможна предубеденост от страна на ръководството.Естество на приблизителните счетоводни оценки

2. Някои позиции във финансовия отчет не могат да бъдат измерени точно, а могат само да бъдат оценени приблизително. За целите на настоящия МОС тези позиции във финансовия отчет се наричат приблизителни счетоводни оценки. Естеството и надеждността на информацията, с която ръководството разполага в подкрепа на изготвянето на приблизителна счетоводна оценка, се движат в широки граници, което се отразява върху степента на несигурност на приблизителното оценяване, свързано с приблизителните счетоводни оценки. Степента на несигурност на приблизителното оценяване от своя страна се отразява върху рисковете от съществени отклонения, включително тяхната податливост на непреднамерена или преднамерена предубеденост от страна на ръководството. (виж параграф А1 А11)

3. Целта на оценяването чрез приблизителните счетоводни оценки може да се различава в зависимост от приложимата рамка за финансово отчитане и от отчитаната финансова позиция. Целта на оценяването за някои приблизителни счетоводни оценки е да се прогнозира резултатът от една или повече операции, събития или условия, водещи до необходимостта от приблизителна счетоводна оценка. За други приблизителни счетоводни оценки, включително за много от приблизителните счетоводни оценки по справедлива стойност, целта на оценяването е различна и се изразява в представянето, чрез стойността, на дадена настояща сделка или позиция във финансовия отчет, на базата на условията, които са в сила към датата на оценяване, като например очаквана приблизителна пазарна цена за конкретен вид актив или пасив. Например приложимата рамка за финансово отчитане може да изисква оценяване по справедлива стойност на базата на предположена, хипотетична, настояща, справедлива и непринудителна сделка между информирани, желаещи сделката страни (понякога наричани „участници на пазара” или с друг равностоен термин), а не уреждането на сделката на някаква минала или бъдеща дата8.

4. Разликата между резултата от приблизителната счетоводна оценка и сумата, призната първоначално или оповестена във финансовия отчет, не е задължително да представлява отклонение на финансовия отчет. Това е в сила особено за приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, тъй като всеки наблюдаван резултат неизбежно се влияе от събития или условия след датата, на която се очаква оценяването за целите на финансовия отчет.Дата на влизане в сила

5. Този МОС е в сила за одити на финансови отчети за периоди, започващи на или след 15 декември 2009 г.Цел

6. Целта на одитора е да получи достатъчни и уместни одитни доказателства за това, дали:

а) приблизителните счетоводни оценки, включително приблизителните счетоводни оценки по справедлива стойност, във финансовия отчет, независимо дали са признати или оповестени, са разумни; и

б) свързаните с тях оповестявания във финансовия отчет са адекватни, в контекста на приложимата рамка за финансово отчитане.Определения

7. За целите на МОС следните термини имат значението, което им е дадено по-долу:

(а) Приблизителна счетоводна оценка - установяване с приближение на парична стойност при липсата на по-прецизни средства за оценяване. Този термин се използва за сума, оценена по справедлива стойност, когато съществува несигурност на приблизителното оценяване, както и за други суми, които налагат приблизително оценяване. Където в настоящия МОС се говори само за приблизителни счетоводни оценки, включващи оценяване по справедлива стойност, се използва терминът „приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност”.

(б) Приблизителна оценка на одитора към определен момент – сумата или респективно границите на вариране на сумите, извлечени от одитните доказателства, с цел използване при оценяване на приблизителната оценка на ръководството към определен момент.

(в) Несигурност на приблизителното оценяване – податливостта на дадена приблизителна счетоводна оценка и на свързаните с нея оповестявания към вътрешноприсъщата липса на точност при нейното оценяване.

(г) Предубеденост на ръководството – липса на неутралност у ръководството при изготвянето и представянето на информацията.

(д) Приблизителна оценка на ръководството към определен момент – сумата, избрана от ръководството за признаване или оповестяване във финансовия отчет като приблизителна счетоводна оценка.

е) Резултат на приблизителна счетоводна оценка – реалната парична сума, която е резултат от осъществяването на сделката(ите), събитието(ята) или условието(ята), разгледани в приблизителната счетоводна оценка.Изисквания

Процедури за оценка на риска и свързани дейности

8. Когато се изпълняват процедури за оценка на риска и свързаните с тях дейности за получаване на разбиране за предприятието и неговата среда, включително за вътрешния контрол на предприятието, съгласно изискванията на МОС 3159, одиторът получава разбиране за посоченото по-долу, за да бъде в състояние да осигури база за идентифициране и оценка на рисковете от съществени отклонения за приблизителните счетоводни оценки: (виж параграф A12)

(а) изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане, по отношение на приблизителните счетоводни оценки, включително за свързаните с това оповестявания. (виж параграф А13 А15);

(б) как ръководството идентифицира тези операции, събития и условия, които могат да доведат до необходимостта от признаване или оповестяване на приблизителни счетоводни оценки във финансовия отчет. При получаването на това разбиране одиторът отправя проучващи запитвания до ръководството за промени в обстоятелствата, които могат да доведат до нови, или до необходимостта от коригиране на съществуващи приблизителни счетоводни оценки. (виж параграф А16 А21);

(в) как ръководството прави приблизителните счетоводни оценки и как то получава разбиране за данните, върху които те са базирани, в това число: (виж параграф А22 А23)


 1. метода, включително когато е приложимо, модела, използван при изготвянето на приблизителна счетоводна оценка; (виж параграф A24 A26)

 2. съответните контроли; (виж параграф A27 A28)

 3. дали ръководството е използвало експерт; (виж параграф A29 A30)

 4. предположенията, стоящи в основата на приблизителните счетоводни оценки; (виж параграф A31 A36)

 5. дали има или би трябвало да има промяна в метода за изготвяне на приблизителните счетоводни оценки спрямо предходния период и ако да, на какво се дължи, и (виж параграф А37)

 6. дали и ако да, как ръководството определя ефекта от несигурността на приблизителното оценяване. (виж параграф А38)

9. Одиторът извършва преглед на резултата от приблизителните счетоводни оценки, включени във финансовия отчет за предходния период, или където е приложимо, на тяхното последващо преизчисляване за целите на текущия период. Естеството и обхватът на прегледа на одитора отчитат естеството на приблизителните счетоводни оценки и дали получената от прегледа информация би била уместна за идентифицирането и оценяването на рисковете от съществени отклонения в приблизителните счетоводни оценки, направени във финансовия отчет за текущия период. Прегледът обаче не цели да постави под въпрос направените в предходни периоди преценки, които са били основани на информация, налична към тогавашния момент. (виж параграф А39 А44)

Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени отклонения

10. При идентифицирането и оценяването на рисковете от съществени отклонения, съгласно изискванията на МОС 31510, одиторът оценява степента на несигурност на приблизителното оценяване, свързано със приблизителна счетоводна оценка. (виж параграф A45 A46)

11. Одиторът определя дали, по негова преценка, някои от тези приблизителни счетоводни оценки, които са били идентифицирани като отличаващи се с висока несигурност на приблизителното оценяване, водят до съществени рискове. (виж параграф A47 A51)

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения

12. Въз основа на оценените рискове от съществени отклонения, одиторът определя: (виж параграф А52)

(а) дали ръководството е приложило по подходящ начин изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане, съответстващи за дадената приблизителна счетоводна оценка; и (виж параграф A53 A56)

(б) дали методите за изготвяне на приблизителните счетоводни оценки са подходящи и са прилагани последователно, и дали промените, ако има такива, в приблизителните счетоводни оценки или в метода за тяхното изготвяне от предходния период, са подходящи при конкретните обстоятелства. (виж параграф A57 A58)

13. При отговора на оценените рискове от съществени отклонения, съгласно изискванията на МОС 33011, одиторът предприема една или повече от стъпките, посочени по-долу, като отчита естеството на приблизителната счетоводна оценка: (виж параграф A59 A61)

(а) определя дали събитията, настъпили до датата на одитния доклад предоставят одитни доказателства за приблизителната счетоводна оценка. (виж параграф A62 A67)

(б) тества как ръководството е изготвило приблизителната счетоводна оценка и данните, върху които тя е базирана. Докато прави това одиторът оценява дали: (виж параграф A68 A70)

(i) използваният метод за оценяване е подходящ при конкретните обстоятелства; и (виж параграф A71 A76)

(ii) предположенията, използвани от ръководството, са разумни в светлината на целите на оценяването на приложимата рамка за финансово отчитане. (виж параграф A77 A83)

(в) тества оперативната ефективност на контролите върху процеса, при който ръководството е направило приблизителната счетоводна оценка, заедно с подходящи процедури по същество. (виж параграф A84 A86)

(г) разработва приблизителна оценка към определен момент или интервална приблизителна оценка, за да прецени приблизителната оценка на ръководството към определения момент. За тази цел: (виж параграф A87 A91)

(i) ако одиторът използва предположения или методи, които се различават от тези на ръководството, той получава разбиране за предположенията или методите на ръководството, което да е достатъчно, за да установи дали оценката към определен момент или интервална приблизителна оценка отчитат съответните променливи, както и за да оцени всякакви съществени различия спрямо приблизителна оценка на ръководството към определения момент. (виж параграф A92)

(ii) ако одиторът заключи, че е подходящо да използва интервал, одиторът стеснява интервала въз основа на наличните одитни доказателства към момента, в който всички резултати в рамките на диапазона се считат за разумни. (виж параграф A93 A95)

14. При определянето на въпросите, посочени в параграф 12, или в отговор на оценените рискове от съществени отклонения, съгласно параграф 13, одиторът взема под внимание дали са необходими специализирани умения или познания във връзка с един или повече аспекти на приблизителните счетоводни оценки, за да може да получи достатъчни и уместни одитни доказателства. (виж параграф A96 A101)Допълнителни процедури по същество в отговор на съществени рискове

Несигурност на приблизителното оценяване

15. За приблизителни счетоводни оценки, които водят до съществени рискове, в допълнение към другите процедури по същество, изпълнени в отговор на изискванията на МОС 33012, одиторът оценява следното: (виж параграф A102)

(а) как ръководството е взело под внимание алтернативните предположения или резултати, и защо ги е отхвърлило, или как ръководството по друг начин се е отнесло към несигурността на приблизителното оценяване при изготвянето на приблизителни счетоводни оценки. (виж параграф A103 A106)

(б) дали съществените предположения, използвани от ръководството, са разумни. (виж параграф A107 A109)

(в) намерението на ръководството да предприеме конкретен курс на действие и способността му да направи това когато става въпрос за разумността на съществените предположения, използвани от ръководството, или подходящото приложение на приложимата рамка за финансово отчитане. (виж параграф A110)

16. Ако по преценка на одитора ръководството не е обхванало адекватно ефектите от несигурността на приблизителното оценяване върху приблизителната счетоводна оценка, одиторът, ако счита за необходимо, определя интервал, с който да оцени разумността на приблизителната счетоводна оценка. (виж параграф A111 A112)Критерии за признаване и оценяване

17. За приблизителни счетоводни оценки, които водят до съществени рискове, одиторът получава достатъчни и уместни одитни доказателства за това, дали:

(а) решението на ръководството да признае или да не признае приблизителните счетоводни оценки във финансовия отчет; и (виж параграф A113 A114)

(б) избраната база за оценяване за приблизителните счетоводни оценки (виж параграф A115)

са в съответствие с изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане.

Оценяване на разумността на приблизителните счетоводни оценки и определяне на отклоненията

18. Одиторът оценява, въз основа на одитните доказателства, дали приблизителните счетоводни оценки във финансовия отчет са разумни в контекста на приложимата рамка за финансово отчитане или съдържат отклонения. (виж параграф А116 А119)Оповестявания, свързани със приблизителните счетоводни оценки

19. Одиторът получава достатъчни и уместни одитни доказателства за това дали оповестяванията във финансовия отчет, свързани с приблизителните счетоводни оценки, съответстват на изискванията на приложимата рамка за финансово отчитане. (виж параграф А120 А121)

20. За приблизителни счетоводни оценки, които водят до съществени рискове, одиторът оценява и адекватността на оповестяването на несигурността на приблизителното оценяване във финансовия отчет в контекста на приложимата рамка за финансово отчитане. (виж параграф А120 А123)

Индикатори за възможна предубеденост от страна на ръководството

21. Одиторът извършва преглед на преценките и решенията, взети от ръководството при изготвянето на приблизителни счетоводни оценки, за да установи дали има индикации за възможна предубеденост от страна на ръководството. Сами по себе си индикаторите за възможна предубеденост от страна на ръководството не представляват отклонение за целите на достигане до изводи относно разумността на отделните приблизителни счетоводни оценки. (виж параграф А124 А125)Писмени изявления

22. Одиторът получава писмени изявления от ръководството и, когато е подходящо, от лицата, натоварени с общо управление, дали според тях използваните съществени предположения при изготвянето на приблизителните счетоводни оценки са разумни. (виж параграф А126 А127)Документация

23. Одиторът включва в одитната документация:13

(а) базата за одитните заключения относно разумността на приблизителните счетоводни оценки и на тяхното оповестяване, които водят до съществени рискове; и

(б) индикатори за възможна предубеденост от страна на ръководството, ако има такива. (виж параграф А128)

***


Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница