Указания за финансов одит


Идентифициране и оценка на риска от съществени отклонения, дължащи се на измамастраница4/7
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Идентифициране и оценка на риска от съществени отклонения, дължащи се на измама


  1. В съответствие с МОС 315 одиторът идентифицира и оценява рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама, на ниво финансов отчет и на ниво твърдение за вярност за групи сделки и операции, салда по сметки и оповестявания.13

  2. При идентифицирането и оценката на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама, на базата на предположението, че съществуват рискове от измама при признаването на приходи, одиторът оценява кои видове приходи, приходи по сделки и операции или твърдения за вярност пораждат тези рискове. Параграф 47 упоменава документацията, която се изисква, когато одиторът заключи, че предположението не е приложимо в обстоятелствата на ангажимента и, съответно, не е идентифицирал признаването на приходи като риск от съществени отклонения, дължащи се на измама. (виж параграф A28 A30)

  3. Одиторът разглежда тези оценени рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама, като съществени рискове и съответно в степента, в която това все още не е направено, той получава разбиране за свързаните контроли на предприятието, включително контролните дейности, съществени за тези рискове. (виж параграф A31 A32)

Отговори на оценените рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама


Общи отговори

  1. В съответствие с МОС 330, одиторът определя общите отговори за адресиране на оценените рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама на ниво финансов отчет.14 (виж параграф A33)

  2. При определянето на общите отговори за адресиране на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама на ниво финансов отчет, одиторът:

(а) възлага и упражнява надзор върху персонала, като взема под внимание познанията, уменията и способностите на отделните членове, на които се възлагат съществени отговорности по ангажимента, и оценката на одитора на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама за ангажимента; (виж параграф A34-A35)

(б) оценява дали избора и приложението на счетоводната политика на предприятието, в частност тези, свързани със субективни оценки и сложни сделки и операции, могат да бъдат показателни за подправена финансова отчетност, възникваща от усилието на ръководството за управление на доходите; и

(в) включва елемент на непредсказуемост при избора на характера, времето на изпълнение и обхвата на одитните процедури. (виж параграф A36)

Одитни процедури в отговор на рисковете от съществени отклонения, дължащи се на измама, на ниво твърдение за вярност  1. В съответствие с изискванията на МОС 330, одиторът разработва и изпълнява допълнителни одитни процедури, чийто характер, време на изпълнение и обхват отговарят на оценените рискове от съществени отклонения, дължащи се на измама, на ниво твърдение за вярност.15 (виж параграф A37-A40)

Одитни процедури в отговор на рисковете, свързани с пренебрегването на контролите от страна на ръководството

  1. Ръководството е в състояние да извърши измама, поради възможността да манипулира счетоводната документация и да изготви подправен финансов отчет чрез пренебрегване и заобикаляне на контролите, които иначе изглежда че работят ефективно. Въпреки че нивото на риск от неспазването на контролите от страна на ръководството варира в различните предприятия, този риск все пак е налице във всички предприятия. Поради непредсказуемия начин, по който може да се извърши това пренебрегване, то представлява риск от съществени отклонения, дължащи се на измама, и поради това представлява съществен риск.

  2. Независимо от оценката на одитора на рисковете от заобикаляне на контролите от страна на ръководството, той разработва и изпълнява одитни процедури за:

(a) тестване целесъобразността на записите в счетоводните регистри в главната книга и други корекции, направени при изготвянето на финансовия отчет. При разработването и изпълнението на одитните процедури за тези тестове одиторът:

(i) отправя проучващи запитвания към лицата, участващи в процеса на финансова отчетност, относно нецелесъобразна или необичайна дейност, свързана с обработката на записванията в счетоводните регистри и с други корекции;

(ii) избира записвания в счетоводните регистри и направени корекции в края на отчетния период; и

(iii) преценява необходимостта от тестване на записванията в счетоводните регистри и други корекции през периода. (виж параграф A41-A44)

(б) преглед на приблизителните счетоводни оценки за предубеденост и за оценка дали обстоятелства, пораждащи предубеденост, ако съществуват такива, представляват риск от съществени отклонения, дължащи се на измама. При извършването на този преглед одиторът:

(i) оценява дали преценките и решенията, взети от ръководството по отношение на приблизителните счетоводни оценки, включени във финансовия отчет, дори ако са разумни поотделно, показват евентуално предубеденост от страна на ръководството на предприятието, което може да представлява риск от съществени отклонения, дължащи се на измама. Ако това е така, одиторът преоценява приблизителните счетоводни оценки като цяло; и

(ii) извършва ретроспективен преглед на преценките и предположенията на ръководството, свързани със съществените приблизителни счетоводни оценки, отразени във финансовия отчет за предходната година. (виж параграф A45 A47)

(в) съществени сделки и операции, които са извън обичайния бизнес процес на предприятието, или които изглеждат необичайни, имайки предвид разбирането на одитора за предприятието и неговата среда и друга информация, получена по време на одита. Одиторът оценява дали стопанската обосновка (или нейната липса) на сделките и операциите предполага, че те може да са извършени с цел ангажиране с подправена финансова отчетност или за прикриване на злоупотреби с активи. (виж параграф A48)  1. Одиторът определя дали, за да отговори на идентифицираните рискове от заобикаляне на контролите от страна на ръководството, е необходимо да изпълни одитни процедури в допълнение към конкретно посочените по-горе (например, когато съществуват специфични допълнителни рискове от заобикаляне на контролите от страна на ръководството, които не са обхванати като част от процедурите, изпълнени с цел адресиране на изискванията в параграф 32).

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница