Указания за финансов одит


Специфични действия — отклонения, възникващи в резултат на подправена финансова отчетностстраница7/7
Дата25.07.2016
Размер0.97 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Специфични действия — отклонения, възникващи в резултат на подправена финансова отчетност

Примерите за действия в следствие на оценката на одитора на риска от съществени отклонения, дължащи се на подправена финансова отчетност, са както следва:Признаване на приходи

 • Изпълнение на аналитични процедури по същество, свързани с приходите, с ползване по-детайлизирани данни, например сравнение на отчетените по месеци и по производствени линии или бизнес сектори приходи през текущия отчетен период със сравними предходни периоди. Компютърни техники за одит могат да бъдат полезни за идентифициране на необичайни или неочаквани връзки при приходите или при транзакции.

 • Потвърждаване от клиентите на определени съществени условия по договори и на отсъствие на допълнителни споразумения, тъй като подходящото счетоводно отчитане често се влияе от такива условия или споразумения, и на базата за отстъпки или периода, за който те се отнасят, които често са зле документирани. Например критериите за приемане, условията за доставка и плащане, липсата на бъдещи или продължаващи задължения на доставчика, правото за връщане на продукта, гарантираните суми за препродажби и клаузите за прекратяване или възстановяване на средства, често са от значение при такива обстоятелства.

 • Отправянето на проучващи запитвания към персонала, отговорен за продажбите и маркетинга, или към щатния правен консултант, относно продажбите или експедицията на стоки близо до края на периода и дали знаят каквито и да било необичайни условия, свързани с тези сделки и операции.

 • Посещение на едно или повече места в края на периода за наблюдение на стоки, които се експедират или се подготвят за експедиция (или на върнати стоки, които очакват да бъдат обработени) и изпълнение на други подходящи процедури за отграничаване на периодите на продажбите и за наличните материални запаси.

 • За ситуации, при които приходните операции се инициират, обработват и отразяват електронно, тестване на контролите с цел определяне дали те дават увереност, че отразените приходи от сделки и операции са възникнали и са надлежно отразени.

Количества на материалните запаси

 • Проверка на данните от регистрите за материални запаси на предприятието с цел идентифициране на местоположения или на позиции, които изискват специално внимание по време на или след физическото им преброяване.

 • Наблюдение на инвентаризацията на материалните запаси в определени местоположения без предупреждение или извършване на инвентаризации във всички местоположения в един и същи ден.

 • Провеждане на инвентаризации в края или към края на отчетния период с цел свеждане до минимум на риска от неподходяща манипулация през периода между инвентаризацията и края на отчетния период.

 • Изпълнение на допълнителни процедури по време на наблюдението на инвентаризацията, например по-строга проверка на съдържанието на опаковани артикули, на начина, по който са подредени стоките (например, празнини в купчините) или по който са поставени етикетите и количеството им (т.е. чистота, клас или концентрация) за течни субстанции като например парфюми или специализирани химикали. Ползването на работата на експерт може да е полезно в това отношение.

 • Сравнение на количествата за текущия период с предходни периоди по клас или категория на материалните запаси, местоположение или други критерии, или сравнение на преброените количества с данните от складовите регистри.

 • Използване на компютърни техники за одит за допълнително тестване на изготвянето на данните и документите по инвентаризациите – например сортиране по номер на етикет за тестване на контрола на поставянето на етикети или по сериен номер на артикула за тестване възможността за пропускане или дублиране на артикули.

Приблизителни оценки на ръководството

 • Използване на експерт за изготвяне на независими приблизителни оценки, които да бъдат сравнени с приблизителните оценки на ръководството.

 • Разширяване на проучващите запитвания към лица извън ръководството и счетоводния отдел за потвърждаване на способността и намерението на ръководството да изпълни планове, които са от значение при изготвянето на приблизителните оценки.

Специфични действия – отклонения, дължащи се на незаконно присвояване на активи

Различните обстоятелства непременно налагат различни действия. Обикновено действията в следствие на оценен риск от съществени отклонения, дължащи се на измама, свързана с незаконно присвояване на активи, се насочва към определени салда по сметки и групи сделки и операции. Въпреки че някои от действията в одита, посочени в двете категории по-горе, може да са приложими при такива обстоятелства, обхватът на работата следва да се обвърже с конкретната информация за риска от незаконно присвояване, който е бил идентифициран.

Примерите за действията в следствие на оценката на риска от съществени отклонения, дължащи се на незаконно присвояване на активи, са както следва:


 • преброяване на паричните средства или ценните книжа в края или към края на годината;

 • потвърждение директно от клиенти на оборотите на сметката (включително, кредитни известия и дейности по върнати стоки, както и дати на извършените плащания) за одитирания период;

 • анализ на възстановените суми по отписани сметки;

 • анализ на липсите на материални запаси по местоположения или вид на продукта;

 • сравнение на основни съотношения на материалните запаси с нормите в отрасъла;

 • преглед на поддържащата документация за намаления в непрекъснато актуализираните складови регистри;

 • компютърно съпоставяне на списъка на доставчиците със списъка на служителите за идентифициране на съвпадения на адреси или телефонни номера;

 • дублиране на адреси, идентификационни данни на служители или данъчни номера или банкови сметки;

 • преглед на личните досиета за лицата, за които се съдържат малко или няма данни за дейности, например липса на оценки на резултатите от работата;

 • анализ на търговските отстъпки и върнатите стоки за идентифициране на необичайни схеми или тенденции;

 • потвърждение на специфичните условия на договори с трети страни;

 • получаване на доказателства, че договорите се изпълняват в съответствие с техните условия;

 • преглед на правилността на основанията за големи и необичайни разходи;

 • преглед на оторизацията и на стойността на заеми за висшето ръководство и свързани лица;

 • преглед на размера и правилността на основанията на отчети за разходи, подадени от висшето ръководство.

Приложение 3

(виж параграф A49)Примери за обстоятелства, които са индикатор за възможност за измама

Изброените по-долу са примери за обстоятелства, които могат да са индикатор за възможност във финансовия отчет да се съдържат съществени отклонения, възникващи в резултат на измама.Разлики в счетоводната документация, включително:

 • сделки и операции, които не са отразени изчерпателно или своевременно, или са неправилно отразени по отношение на сума, счетоводен период, класификация или политика на предприятието;

 • неподкрепени или неодобрени салда или сделки и операции;

 • корекции в последния момент, които се отразяват съществено върху финансовия резултат;

 • доказателства за достъп на служителите до системи и документация, които не отговарят на необходимата и притежаваната от тях оторизация за изпълнение на техните задължения;

 • идеи или оплаквания до одиторите относно твърдения за измама.

Противоречащи си или липсващи доказателства, включително:

 • липсващи документи;

 • документи, които изглеждат променяни;

 • липса на други, освен копирани или електронно препратени документи, когато се очаква да съществуват оригинални такива;

 • съществени необяснени позиции при счетоводни равнения;

 • необичайни промени в стойността на балансови позиции или промени в тенденции или важни съотношения и взаимовръзки във финансовия отчет, например по-бързо увеличение на вземанията в сравнение с приходите;

 • непоследователни, неясни или неприемливи отговори от ръководството или служителите, възникващи в резултат на проучващи запитвания или аналитични процедури;

 • необичайни несъответствия между документацията на предприятието и отговорите за потвърждение;

 • голям брой кредитни записи и други корекции, направени в документите за вземанията;

 • необяснени или неподходящо обяснени разлики между синтетични и аналитични сметки, или между партидите/ отчетите по клиенти и сметката за вземанията;

 • липсващи или несъществуващи отменени чекове при обстоятелства, при които отменените чекове обикновено се връщат на предприятието заедно с извлечение от банката.

1 Всички практически бележки се разглеждат съвместно с МСВОИ 1000 ”Общо въведение към указанията за финансов одит на ИНТОСАЙ”.

2 МОС 315 “Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени отклонения чрез получаване на разбиране за обекта и неговата среда.”

3 МОС 330 "Одитни процедури в отговор на оценените рискове”

4 МСВОИ 1, „Декларацията от Лима”

5 МОС 315 “Идентифициране и оценяване на рисковете от съществени отклонения чрез получаване на разбиране за обекта и неговата среда.”

6 МОС 330 "Одитни процедури в отговор на оценените рискове”

7 МОС 200 “Общи цели на независимия одитор и на осъществяването на одит в съответствие с МОС”, параграф А51.

8 МОС 200, параграф А51.

9 МОС 200, параграф 15.

10 МОС 315, параграф 10.

11 МОС 315 , параграфи 5-24.

12 МОС 260 „Комуникация с лицата, натоварени с общо управление”, параграф 13.

13 МОС 315, параграф 25.

14 МОС 330 , параграф 5.

15 МОС 330 , параграф 6.

16 МОС 230 „Одитна документация”, параграфи 8-11 и параграф А6.

17 МОС 315 , параграф 32

18 МОС 330 , параграф 28.

19 МОС 200, параграф A47.

20 МОС 315, параграф 23 и МОС 610 „Ползване работата на вътрешните одитори”.

21 МОС 260 „Комуникация с лицата, натоварени с общо управление”, параграфи A1-A8, посочва с кого одиторът провежда обсъждане, когато управленската структура на предприятието не е добре дефинирана.

22 МОС 315, параграф A44.

23 МОС 540 “Одит на приблизителни счетоводни оценки, включително приблизителни счетоводни оценки по справедлива стойност, и свързани оповестявания”, параграф 9.

24 МОС 330, параграф 26.

25 МОС 450 “Оценка на отклонения, идентифицирани по време на одита”.

26 МОС 700 “Формиране на становище и докладване по финансовите отчети”.

27 „Етичният кодекс на професионалните счетоводители” на МФС предоставя насоки за комуникация с одитора, който заменя настоящия одитор.

28 МОС 580 “Писмени изявления”

29 МОС 260, параграф A38.

30 Плановете за мотивация на ръководството могат да зависят от постигането на цели, свързани единствено с определени обекти или избрани дейности на предприятието, въпреки че свързаните с това обекти или дейности може да не са съществени за предприятието като цяло.

Каталог: articles -> download
download -> Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
download -> Одитен доклад №0400005712 за извършен одит за съответствие на декларираните приходи
download -> Одитирани обекти и дейности от сметната палата І. Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
download -> Закон за върховната сметна палата на българия уважаеми господин председател на Народното събрание
download -> За извършен финансов одит на годишния финансов отчет
download -> Сборник документи издател на поредицата "архивите говорят": главно управление на архивите при министерския съвет
download -> Доклад №0100005213 за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Бяла, област Русе, за 2012 г. София 2013 г. Съдържание


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница