Указания за изготвяне на отчетитеДата01.09.2017
Размер179.43 Kb.
Указания за изготвяне на отчетите

Отчетите се изготвят в електронен формат в редактор MSWord и трябва да бъдат изпратени н E_mail: vproj_nis@uctm.edu до 09.12.2017 и да бъдат предоставени на хартиен носител при Нина Кирова до 16.12.2017г.1. Име на файла, съдържащ отчета

Името на файла на отчета трябва да съдържа три компонента: • раздел на приоритетното научно направление(съгласно научните приоритети на ХТМУ, посочени по-долу и описани подробно в критериите за експертна оценка на изследователските проекти)

 • факултет(департамент) и

 • номер на договора.

Пример: 1FMM11748 файл с отчет в приоритетно направление от първи раздел, изработен е от ФММ по договор с номер 11748.

Факултетите и департаментите се изписват съкратено на латиница по следния начин:Факултет

АБРЕВИАТУРА

ФХТ

FHN

ФХСИ

FHSI

ФММ

FMM

ДХН

DHN

ДФМН

DFMN

ДХМН

DHMN

Научните приоритети на ХТМУ са в следните четири раздела:
 1. Изследвания в областта на химичните и металургични технологии.

 2. Научни изследвания в областта на химичното, механично и системно инженерство и биотехнологии.

 3. Изследвания с научно и научно–приложно значение в химичните науки.

 4. Изследвания с научно и методично значение.

Отчети, чиито имена не отговарят на горните изисквания няма да бъдат приемани.

2. Съдържание на отчета
ЗАГЛАВИЕ НА ДОГОВОРАРаздел

Научен приоритетФакултет

КатедраТелефон

e_mail за кореспонденция


Научна област на проекта: /моля отбележете едно от изброените/
Хуманитарни науки и изкуства
Социални, стопански и правни науки
Природни науки, математика и информатика
Технически науки
Аграрни науки и ветеринарна медицина
Здравеопазване и спорт

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ

преподаватели, служители, техн. лица и др.

име, фамилия

длъжност

степен

месторабота

докторанти и студенти

име, фамилия

специалност

катедра

фак. №

място на обучение2.1. Работна програма

РАБОТНА ПРОГРАМА

етапОписание на дейностите

продъл-

жителност

2.2.Научни и приложни резултати

(Задължително се попълва една от двете таблици. Без абревиатури, формули и препратки към друга част от отчета. Поставените цели и постигнатите резултати трябва да бъдат прецизно и точно описани, така че да позволяват ясно разбиране на същността без да е необходима информация за заглавието на проекта или от друга част на отчета.)
Научни резултати
Поставени цели с научна насоченост

Получени резултати

Приложни резултати

Поставени цели с приложна насоченост

Получени резултати
2.3 Описание на резултатите

ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ до 5 страници, включващи:

Описание на изследванията

(от 3 до 4страници, включващи описание на проблема, използваните методи, получените резултати, представени графично и таблично, обработка и анализ на резултатите )Обощение на извършените дейности, изследвания и получени резултати, изводи и заключения

( От 10-20 реда, без фигури и таблици(подобно на заключение на статия). Без абревиатури, формули и препратки към друга част от отчета. Дейностите трябва да бъдат прецизно и точно описани, така че да позволяват ясно разбиране на същността на извършените изследвания и получените резултати без да е необходима информация за заглавието на проекта или от друга част на отчета. Трябва да бъдат описани: изследваният процес, видът на изследването (експериментален, аналитичен и т.н.), методът на изследване, получените резултати, анализ на получените резултати и тяхното по-нататъшно приложение.)
Пример:

За изследване на процесите на ..... е разработен математичен модел/лабораторна инсталация ....... В резултат на провидените изследвания са получени резултати за........ Изведена е графична/регресионна зависимост .......... Установено е ................................ Анализът на получените резултати показва....... Заключение и приложимост на резултатите .

Списък на използваната литература

2.4. Обобщени показатели (моля не изтривайте ненужните редове)
Научни резултати

брой

Брой научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници(общо)
Брой научни публикации в чужди и български научни списания, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Scopus) (общо)
Публикации в чужди специализирани научни списания без IF импакт ранг(общо)
Публикации в български специализирани научни списания без IF
Публикации в чужди специализирани научни издания
Публикации в български специализирани научни издания
Монографии
Цитати
Брой патенти общо:
 • регистрирани патентни заявки
 • патенти
 • патенти, резултат от сключени договори с фирми
Брой полезни модели общо:
 • регистрирани в българия полезни модели
 • регистрирани в чужбина полезни модели
Участие в научни прояви с цел разпространение на резултатите
Брой проведени научни форуми в България (общо)
 • Конференции
 • Симпозиуми
 • Конгреси
Брой проведени научни форуми в чужбина (общо)
 • Конференции
 • Симпозиуми
 • Конгреси
Брой участия в научни форуми в България (общо)
 • Конференции
 • Симпозиуми
 • Конгреси
Брой участия в научни форуми в чужбина (общо)
 • Конференции
 • Симпозиуми
 • Конгреси


Персонал, участвал в изпълнението на проекта:
Брой на преподавателите и изследователите по проекта
Брой хабилитирани учени, участвали в изпълнението на проекта общо
Брой изследователи на основен трудов договор във ВУ
До 35 години
  • Професор
  • Доцент
  • Главни асистенти
  • Асистенти
  • Онс. докторДо 45 години
  • Професор
  • Доцент
  • Главни асистенти
  • Асистенти
  • Онс. доктор
  • Доктор на науките
До 55 години
  • Професор
  • Доцент
  • Главни асистенти
  • Асистенти
  • Онс. доктор
  • Доктор на науките
До 65 години
  • Професор
  • Доцент
  • Главни асистенти
  • Асистенти
  • Онс. доктор
  • Доктор на науките
Над 65 години
  • Професор
  • Доцент
  • Главни асистенти
  • Онс. доктор
  • Доктор на науките
Брой докторанти, участвали в проекта от ВУ
Брой студенти, участвали в проекта от ВУ
Брой привлечени преподаватели и изследователи извън структурата на ВУ
Брой чуждестранни учени, които не са на основен трудов договор
Брой привлечени докторанти, участвали в проекта извън структурата на ВУ
Брой привлечени студенти, участвали в проекта извън структурата на ВУ
Средства, свързани с изпълнението на проекта
Обща стойност на проекта
Привлечени средства от сътрудничество с български и чуждестранни висши училища
Приходи от реализация на научни продукти, получени въз основа на изпълнение на проекта

2.5 Разпространение на научните резултати


Участие в научни прояви с цел разпространение

на постигнатите резултати

Научни форуми на ХТМУ, друг университет, институт на БАН
постерни доклади . . . . . (броя)

устни доклади . . . . . (броя)

пленарни доклади . . . . . (броя)

общ брой:


Автори, форум, заглавие на доклада:

общ брой:
Национални научни форуми
постерни доклади . . . . . (броя)

устни доклади . . . . . (броя)

пленарни доклади . . . . . (броя)

Автори, форум, заглавие на доклада:


общ брой:
Национални научни форуми с международно участие

постерни доклади . . . . . (броя)

устни доклади . . . . . (броя)

пленарни доклади . . . . . (броя)Автори, форум, заглавие на доклада:


общ брой:
Международни научни форуми

постерни доклади . . . . . (броя)

устни доклади . . . . . (броя)

пленарни доклади . . . . . (броя)Автори, форум, заглавие на доклада:

публикации, произлезли от разработките
общ брой:.
Научни публикации, които са реферирани и индексирани в световни вторични литературни източници:

Автори, списание, заглавие на доклада:


общ брой:.
Научни публикации в чужди и български научни списания, публикувани в издания с импакт фактор (Web of Science) и импакт ранг (Skopus):

Автори, заглавие, списание и т.н.:


общ брой:
Публикации в чужди специализирани научни списания без IF и импакт ранг

Автори, заглавие, списание и т.н.:


общ брой:
Публикации в български специализирани научни списания без IF

Автори, заглавие, списание и т.н.:


общ брой:
Публикации в чужди специализирани научни издания

Автори, научно издание, заглавие на доклада:
Публикации в български специализирани научни издания

Автори, научно издание, заглавие на доклада:

общ брой:


ДРУГИ РЕЗУЛТАТИ

(монографии, патенти, внедрявания, полезни модели, защитени дисертации и др.)
Монографии

Автори, заглавие, научно издание:

общ брой:


Цитати

Автори, заглавиена, списание и т.н. на цитираното издание:

общ брой:


: Автори, заглавиена, списание и т.н.на цитиращото издание:

Патенти

Автори, заглавие:

общ брой:


Полезни модели

Автори, заглавие:

общ брой:


Констатирани проблеми при изпълнениетоПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ КОНКУРСИ


Мерки за осигуряване на публичност на резултатите


ДАТА:
РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВОРА: (подпис )

2.6.Финансов отчет

ПЛАН СМЕТКА


Към проект №

Вид разход

Планирано

26.02.2017г.Отчетено

10.12.2017г.1 Материали, химикали, образци, консумативи, лв.2.Информационни продукти и услуги

(литература,, патенти, компютърно време), лв.

3.Командировки/ до 10%, лв.4.Заплащане на външни организации за
извършване на анализи, изпитания, поддръжка
па апаратура и др., лв.
5.Канцеларски разходи, ПТТ, разходи и
факс, копирни услуги и др. - до 5%
от общата сумата на проекта, лв.
6.Средства за публикуване на резултатите от
изследванията -до 10% от сумата на проекта, лв.


7.Административно обслужване - 10%, лв.8. За рецензии на отчета, лв.

40

40

Обща стойност на проекта, лв.

РЪКОВОДИТЕЛ НА ДОГОВОРА: (подпис )

Каталог: sites -> default -> files
files -> Образец №3 справка-декларация
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница