Under art. 6, para 5, p. 3 of Law on Measures against Money Laundering (lmml)Дата16.05.2017
Размер19.37 Kb.
#21506

DECLARATION

under art.6, para 5, p. 3 of Law on Measures against Money Laundering (LMML)


ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП)

I, the undersigned

Долуподписаният/ата

1 __________________________________________

EGN/ENC___________________________________

Mailing address______________________________

Citizenship __________________________________ Identification No______________________________

issued on____________________________________

by__________________________________________

city_________________________________________


1 _________________________________________

ЕГН/ЕНЧ __________________________________

постоянен адрес ____________________________

гражданство _______________________________

Документ за самоличност_____________________

изд. на ____________________________________

от ________________________________________

гр.________________________________________2 __________________________________________

EGN/ENC___________________________________

Mailing address______________________________

Citizenship __________________________________

Identification No______________________________

issued on____________________________________

by__________________________________________

city_________________________________________2 _________________________________________

ЕГН/ЕНЧ __________________________________

постоянен адрес_____________________________

гражданство _______________________________

Документ за самоличност_____________________

изд. на ____________________________________

от ________________________________________

гр.________________________________________Being authorised representative

В качеството си на представители


Of _________________________________________

(name of the trader in accordance with registration),

registered with _______________________________

____________________________________________

____________________________________________

BULSTAT _____________, having its registered office at:

____________________________________________


На ________________________________________

(наименование на търговеца съгласно регистрацията)

регистрирано при______________________________

______________________________________________

_____________________________________________,

БУЛСТАТ _______________ със седалище и адрес на управление:


___________________________________________


HEREBY DECLARE THAT:

ДЕКЛАРИРАМ(Е), ЧЕ:


1. The funds, which are subject of operations and/or transactions with ING Bank N.V. – Sofia Branch have had the following origin:

____________________________________________(for example: perform trade activities, subject to registered activities; services; free-lance; loan; real estate deal; savings, rent, donation or any other sources)


1. Паричните средства, предмет на операции и/или сделки с ИНГ Банк Н.В. – клон София имат следния произход: __________________________________________


(пример: търговска дейност, посочена в предмета на дейност на фирмата; извършване на услуги с личен труд; упражняване на свободна професия; получен кредит/заем; покупко-продажба на недвижим имот; спестявания, получен наем, дарение или др. източници)

2. The funds, which are and/or will be subject of operations and/or transactions with ING Bank N.V. – Sofia Branch are a result of lawful activity.

2. Паричните средства, които са и/или ще бъдат предмет на операции и/или сделки с ИНГ Банк Н.В. – клон София, произтичат от законна дейност

I am aware of my responsibility as per Article 313 of the Penalty Code for providing incorrect information in this declaration.

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК за деклариране на неверни данни в тази декларация.

Sofia/София Stamp and Signature(s) /Печат и подпис(и):

Date/Дата: _____________________________ 1.___________________________________________

(name and position/име и длъжност)

2.____________________________________________

(name and position/име и длъжност)Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница