Универсал бонд ub300 / universal bond ub 300 Уникален идентификационен код на типа продукт: en 12004Дата22.07.2017
Размер24.99 Kb.
#26334

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за експлоатационни показатели

за продуктаУНИВЕРСАЛ БОНД UB300 / UNIVERSAL BOND UB 300

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: EN 12004

2. Тип, партиден номер или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт, съгласно изискванията на чл.11, параграф 4:
Партиден номер: Виж опаковката на продукта
3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация:
Универсално циментово лепило за плочки
4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл. 11, параграф 5.:
Регистрирана търговска марка БОНД2001,

Производител: Бау Център ЕООД, гр. София 1614, ул. Жамбилица №16,5. Когато е приложимо, Име и адрес за контакт на упълномощения представител, чието пълномощие включва задачите включени в чл.12, параграф 2.

не е приложимо

6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Приложение V:

Система 3

7. Наименование и номер на нотифицирания орган (нотифициран орган NB)

Научно изследователският институт по строителни материали ЕООД с NB 1950 от 16.02.2013 г., извърши оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните

показатели по системата 3 и издаде „Протокол от изпитване по система 3 № ПИТ-ЕС-326-1/12.04.2013г. и Протокол от изпитване №367/12.04.2013 г.
8.Нотифициран орган (ЕТА) – в случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, за който е издадена европейска техническа оценка.

Не е приложимо. (виж 7).


9.Декларирани експлоатационни показатели


Съществени характеристики

Експлоатационни показатели

Метод на изпитване

Хармонизирана

техническа

спецификация

Отворено време- якост на сцепление при опън
Якост на сцепление при опън след потапяне във вода

Якост на сцепление при опън след термично третиране
≥ 0,5

≥ 0,5


≥ 0,5


БДС EN 1346:2008

БДС EN 1348:2008

БДС EN 1348:2008


БДС EN 12004:2007+А1:2012

Клас С1

БДС EN 12004:2007+А1:2012Клас С1

БДС EN 12004:2007+А1:2012Клас С110. Декларация

Експлоатационните показатели на продукта по т.1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 9.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в точка 4:
Подписано за и от името на производителя от:

Калин Иванов Иванов, Управител: Бау Център ЕООД


Подпис:……………………….

06.01.2014 г.София


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница