Универсален теглоизмервателен прибор глава 1: основни характеристикиДата02.02.2018
Размер339.59 Kb.
T3805
УНИВЕРСАЛЕН ТЕГЛОИЗМЕРВАТЕЛЕН ПРИБОР
ГЛАВА 1: ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индикаторът T3805 представлява универсален вторичен прибор за тензометрични везни. Реализиран е на 8 - битов микропроцесор и аналого-цифров преобразувател с тройно интегриране. Скоростта на преобразуване е над 40 преобразувания в секунда при 1 000 000 вътрешни деления и се характеризира с голяма точност и стабилност.

Изборът и работата с менютата за калибриране и настройка е изключително опростен. Т3805 има сериен интерфейс RS232С и паралелен интерфейс за принтер. Предвидени са и възможности за въвеждане на тара, нулиране, проследяване на нулата,избор на обхват и стойност на делението.
Основни функции:
1.Използуване на аналого-цифров преобразувател с тройно интегриране и възможност за избор между 16 предварително зададени обхвата.
2. Калибрация с товар под максималния. Въвеждане на данни само с един бутон.
3. Възможност за избор между 5 предварително зададени конфигурации на цифровия филтър.
4. Избор на обхват - от 500 до 50000 външни деления.
5. Избор на външно деление от реда 1, 2, 5, 10, 20 и 50 , а така също и местоположението на десетичната точка.
6. Максимална гъвкавост на комуникацията - възможност за адресиране до 26 индикатора, наличие на режим “непрекъснато предаване”, избор на скоростта на обмен и формата на предаване на данните.
7. Проследяване на нулата – настройка на “захващането” на нулата от 0d до 20d.
8. Различни режими на отпечатване.
9. Наличие на два цифрови изхода - възможност за задаване на нивото им на сработване и избор на алгоритъма на работа на компараторите.
10. Въвеждане на данни за отпечатване.
12. Индикация на максимални (пикови) стойности.
13. Защита на данните при изключено захранване.
14. Съобщения за грешки.

ГЛАВА 2: ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
1. Тип Т3805
2. Точност OIML, клас III
3. Дисплей 7 разряден, LED, 12.5 mm, червен

4. Клавиатура 5 функционални клавиша
5. Деления 1,2,5,10,20,50
6. Обхват на тарата 100% от обхвата
7. Силоизмерватели до 4 х 350 Ω
8. Интерфейс RS-232C (опция: RS 485)

Паралелен – за връзка с микропринтер9. Електрозахранване АС 220 V +10/-15 %; 50Hz; 5W

10. Допустима относителна съхранение  70 %

влажност работа  90 %


11. Температура на съхранение от минус 10 до +50C
12. Работна температура от 0C до +40C
13. Предпазител 1 A
14. Размери 170 x 70 x 105 mm
15. Маса 0.6 kg

ГЛАВА 3: ИНСТАЛИРАНЕ И КОМУНИКАЦИЯ
1. Т3805 – преден панел
Фиг. 3-1

2. T3805 - печатна платка

Съединители за настройка


Фиг. 3-2


3. КлавиатураФиг. 3-3

4. Тестов съединител
Тестовият съединител служи за установяване работоспособността на прибора. При изключен мрежов ключ заменете съединителя на тензометричния (-те) силоизмервател (-и) с тестовия съединител и включете мрежовия ключ. Липсата на нулево показание на дисплея е показател за проблеми в прибора.

1 2 3 4 5


510Ω

510Ω

6 7 8 9
Фиг. 3-4


5. Свързване на тензометричния (-те) силоизмервател(-и) към прибора
Извършва се чрез 9-щифтов съединител и четирижилен екраниран кабел. Нормалната работа на прибора е невъзможна без правилно свързан към тензометричните силоизмерватели съединител или тестов съединител.

+E /1/ , -E /5/ - захранващ диагонал на тензометричния силоизмервател

+S /2/ , -S /4/ - запазени за обратна връзка по захранващо напрежение – тъй като

такава не е предвидена, в прибора са свързани на късо - /1/ и /2/, /4/ и /5/

Shield /3/ - екран

+In /7/ , -In /8/ - измервателен диагонал на тензометричния силоизмервател


+E Shield -E1 2 3 4 5
6 7 8 9

+In -In
Фиг. 3-56. Интерфейсен съединител
Предвиден е 15-изводен съединител, като предназначението на отделните изводи зависи от опцията на изпълнение на конкретния прибор.

1 2 3 4 5 6 7 89 10 11 12 13 14 15Означения на сигналите

STB

D0 … D7

BUSY


Сигнал за управление на принтера.

Битове за данни.

Сигнал от принтера.


GND

TXD


RXD

А

В0 V /RS 232C, RS 485/.

Шина предаване на данни /RS 232C/ .

Шина приемане на данни /RS 232C/.

Шина А /RS 485/.Шина В /RS 485/.

+5V, 0V

Захранващо напрежение 5 V от прибора.

J1, J2

Цифрови изходи – отворен колектор на дарлингтон n-p-n транзистор (ULN 2003). Защитните диоди на изходите са свързани към + 5 V.


ВАРИАНТИ НА ИНТЕРФЕЙСНИЯ СЪЕДИНИТЕЛ

ИЗВОД

СТАНДАРТНА ОПЦИЯ А

ОПЦИЯ

B

ОПЦИЯ

C

ОПЦИЯ

D

1

STB

STB

STB

STB

2

D 0

D 0

D 0

D 0

3

D 1

D 1

D 1

D 1

4

D 2

D 2

D 2

D 2

5

D 3

D 3

D 3

D 3

6

D 4

D 4

D 4

D 4

7

D 5

D 5

D 5

D 5

8

D 6

D 6

D 6

D 6

9

D 7

D 7

J 1

J 1

10

BUSY

BUSY

J 2

J 2

11

0 V

0 V

0 V

0 V

12

+ 5 V

+ 5 V

+ 5 V

+ 5 V

13

GND

GND

GND

GND

14

RXD

B

RXD

B

15

TXD

A

TXD

A


7.Комуникация
Ползва се асинхронна серийна комуникация, като всеки фрейм се състои от 10 бита: старт-бит “0”, осем бита за данни и стоп-бит “1”. Подлежи на избор както скоростта на обмен – 300, 600, 1200, 2400, 4600 или 9600 бода, така и формата на данните.
7.1. Формат 8ACS-LH - 8–байтов ASCII стандарт. Първият байт съдържа символа “=“ [3DH], следван от седем байта за данни. Последователността на изпращане на данни е от най-младшия разряд към най-старшия разряд. Празните разряди са (20), символът “–“ е (2D), а десетичната точка “.” е (2E).

Пример: Тегло “123.456“ се изпраща като “3D,36,35,34,2E,33,32,31”.

Тегло “–12.345“ се изпраща като “3D,35,34,33,2E,32,31,2D.
7.2. Формат 9ACS-NH - 9–байтов ASCII стандарт. Първият байт съдържа символа “N“ [4EH], следван от осем байта за данни. Последователността на изпращане на данни е от най - старшия разряд към най - младшия разряд. Празните разряди са (20), символът “–“ е (2D), а десетичната точка “.” е (2E).

Пример: Тегло “123.456“ се изпраща като “4Е,30,31,32,33,2E,34,35,36”.

Тегло “–12.345“ се изпраща като “4Е,2D,30,31,32,2E,33,34,35”.
7.3. Формат 7ACS-HH - 7–байтов ASCII стандарт. Първият байт съдържа символа “H“ [48H], следван от шест байта за данни. Последователността на изпращане на данни е от най - старшия разряд към най - младшия разряд. Празните разряди са (20), символите “–“ и “.” не се изпращат, поради което не може да се определи еднозначно поляритета на изпратената и приета информация за теглото.

Пример: Тегло “123.456“ се изпраща като “48,31,32,33,34,35,36”.


7.4. Предаване на данните.

7.4.1. При зададен адрес на прибора при настройката му (00) същият непрекъснато изпраща текущото показание на дисплея във формат съгласно т.7.1, 7.2 или 7.3.

7.4.2. При зададен адрес на прибора при настройката му съгласно т.7.5.1 и приемане на заявка от външно устройство съгласно т.7.5 приборът изпълнява получената команда.

Пример: На прибора е зададен адрес “а”.

При получаване на заявка “аG” [бруто] , т.е. (6147) приборът изпраща брутната стойност. Всички брутни стойности под въведената тара (респ. всички отрицателни стойности, ако не е въведена тара, т.е. при тара = 0) се изпращат като нула и се изпраща знак “-“.

При получаване на заявка “аN” [нето] , т.е. (614Е) приборът изпраща знака на нетната стойност (ако е минус) и самата нетна стойност.


7.5. Кодиране на командите за комуникация – изпращат се последователно два символа – адрес на прибора и код на командата. Съответстващите цифри от “0” до “9” в първата колона служат само при програмирането съгласно т.7.6.1, тъй като в този случай могат да се въвеждат единствено цифри.

7.5.1. Адрес на прибора:

Могат да се адресират до 26 прибора с помощта на латинските букви “а” ... “z”.
0 - “а” – ASCII (61)

1 - “b” – ASCII (62)

2 - “c” – ASCII (63)

3 - “d” – ASCII (63)

4 - “e” – ASCII (63)

5 - “f” – ASCII (63)

6 - “g” – ASCII (63)

7 - “h” – ASCII (63)

8 - “i” – ASCII (63)

9 - “j” – ASCII (69)

“k” – ASCII (6A)

...............................

“z” – ASCII (7A).

7.5.2.- Код на операцията, която трябва да се изпълни:


0 - “Z” – ASCII (5A) – {CLEAR/ZERO}

1 - “R” – ASCII (52) – {TARE}

2 - “G” – ASCII (47) – {изпрати брутното тегло}

3 - “T” – ASCII (54) – {изпрати теглото на тарата}

4 - “N” – ASCII (41) – {изпрати нетното тегло}

5 - “A” – ASCII (5A) – {AUTO}

6 - “P” – ASCII (50) – {/PRINT }

7 - “B” – ASCII (42) – {калибриране}

8 - “S” – ASCII (53) – {N/G / SET}

9 - “K” – ASCII (4B) – {/PEAK}


7.6. Формат TEST-F8 - използва се за комуникация (“мрежова работа”) на основен (master) прибор с до 4 подчинени (slave) прибора, програмирани с еднаква скорост на обмен.

7.6.1. В основния прибор се програмират адресите на подчинените прибори и командите, които те трябва да изпълнят съгласно т.7.5. Използват се цифрите от 0 до 9, съответстващи на адрес на прибора от “а” до “j” съгласно т.7.5.1 и на код на операцията съгласно т.7.5.2. При програмирането се ползва режимът за настройка на параметрите, описан в глава 5,т.9 : стъпка 3 - “кола No” и стъпка 4 – “карго No”.


Глава 5, т.9, стъпка 3 : кола No. “C xx xx xx”

Глава 5, т.9, стъпка 4 : карго No. “n xx xx xx”

7.6.2. Ако на основния прибор е присвоен адрес “00”, той ще изпраща непрекъснато заявки за комуникация с подчинените прибори.

7.6.3. Ако на основния прибор е присвоен адрес различен от “00”, той ще изпраща еднократна заявка за комуникация с подчинените прибори след всяко натискане на бутон "/PRINT”.


7.7. Варианти за свързване на Т-3805 към програмируем логически контролер или друго управляващо устройство.
7.7.1. Една везна, разположени в близост Т-3805 и PLC.

7.7.2. Една везна, разстояние до 1000 m между Т-3805 и PLC
7.7.2. До 26 везни, разстояние до 1000 m между Т-3805 и PLC


ГЛАВА 4: КАЛИБРИРАНЕ

Има два режима на калибриране: пълна и частична калибровка. За пълна калибровка въведете “n. 38xxxx” за “Cargo number” – глава 5, т.9, стъпка 4.
No

ОПЕРАЦИЯ

ИНДИКАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Разглобете уреда и включете съединителя “калибриране”
Калибрирането е разрешено само при включен съединител “калибриране” на печатната платка.

2

Включете мрежовия ключ

- 3S -

При индикация “-3S-” незабавно изпълнете т.3.

3

Натиснете [N/G / SET]
Пълна калибровка – започва от т.4.

Частична калибровка – започва от т.16.4

Натиснете [N/G / SET]

Idd - - xx


При появяване на необходимото реално деление “01, 02, 05, 10, 20, 50” незабавно натиснете бутона [N/G / SET].

5

Натиснете [N/G / SET]

SP xxx


Изберете обхвата на везната (брой деления) : “500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 15000, 20000, 30000, 40000, 50000”.

6

Натиснете [N/G / SET]

Pt. x


Изберете местоположението на десетичната точка: “0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000”.

7

Натиснете [N/G / SET]

Ft. - xx -x


Изберете вида филтрация: “FLt.-H-1, Ft.–HL-2, FLt.-L-3, Ft.-LL-4, Ft.-3L-5”, т.е. “минимална, нормална, голяма, по-голяма, максимална”.

8

Натиснете [N/G / SET]

- 0 - x


Изберете обхвата на зеро-трекинга: “0d, 0.4d, 1.2d, 2.4d, 3.6d, 6.0d, 9.6d, 20d”.

9

Натиснете [N/G / SET]

Unt.- xx


Изберете показанието: “1.0, 2.0, 2.2046, 9.8066”, т.е. “без превключване, двойно, kg/Ib, kg/N”.

10

Натиснете [N/G / SET]

Prt.- xxx


Изберете формата на отпечатване (виж ръководството): “Prt.-160, Prt.-161, Prt.-162, Prt.-163”.

11

Натиснете [N/G / SET]

P.Unt..-xx


Изберете единицата за отпечатване: “Hq, q, t, Ib, n, Hn, Nn, nPA”, т.е. “kg, g, t, Ib, N, kN, mm, MPa”.

12

Натиснете [N/G / SET]

Uxx.xx.xx


Изберете вида на цифровите изходи : “U.00.00.00, U.00.10.01, U.10.00.01, U.10.01.00” ( виж ръководството).

13

Натиснете [N/G / SET]

no.– x – x


Комуникация – изберете номера на уреда “00, a, b …z” . (00 – непрекъснато предаване на данни).

14

Натиснете [N/G / SET]

ut. xxx


Комуникация – изберете скоростта на предаване: “300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600” baud.

15

Натиснете [N/G / SET]

xxxx - xx

Комуникация – изберете формат: “8ASC-LH, 9ASC-NH, 7ASC-HH, TEST-F8”.

16

Натиснете [N/G / SET]

-ULOAD-

o. xxxx


При празна везна натиснете [N/G / SET].

Индикират се вътрешните деления за празна везна.17
-LOAD-

Поставете еталонни теглилки с маса близка до максималния обхват на везната.

17.1

Натиснете [N/G / SET]

xxxxx

Индикират се вътрешните деления за празна везна.

17.2
LOAD-in

Въведете масата на еталонните теглилки (например 250):

17.3

Натиснете [N/G / SET]

L 0
17.4

Натиснете [/PEAK]

L 1,2...9,0,1...

Последователно се индикират цифрите от 0 до 9.

17.5

Натиснете [/PEAK]

L 2

При 2 потвърдете с [/PEAK].

17.6
L 20,21...

Последователно се индикира 20 до 29.

17.7

Натиснете [/PEAK]

L 25

При 25 потвърдете с [/PEAK].

17.8
L 250,251...

Последователно се индикира 250 до 259.

17.9

Натиснете [N/G / SET]

L 250

При 250 потвърдете с [N/G / SET]

18

Изключете съединител “калибриране”, ако искате да забраните неволно влизане в този режим.

Ако не желаете да се извърши калибровка на обхвата на везната при т.17 без да поставяте еталонни теглилки натиснете [N/G / SET]. Индикира се “ 0 “, “Err P”,а след това 0.00. Преминете към т.18.ГЛАВА 5: РАБОТА С ПРИБОРА
1.Включване


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Поставете съединителя на датчиците. Включете прибора.

На дисплея се индикира вътрешния тест на прибора.

Убедете се, че везната не е натоварена.

2
0.000

ХХХХ


- ХХХХ

Стойността на нулата е нормална

Стойността на нулата е голяма

Стойността на нулата е малка

 • Виж глава 4, т.8 за възможните варианти на зеро-трекинга.


2.Нулиране


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Натиснете [CLEAR/ZERO]

0.000
XXXX

Приборът се нулира.Включва се светодиод “ZERO”.

Приборът не се нулира - превишен oбхват за нулиране.


 • Обхватът за нулиране е 3 % от максималния обхват.


3.Тариране


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Натиснете [AUTO/TARE]

0000

Включва се светодиод “TARE”.

2

Натиснете [AUTO/TARE]

XXXX


Тарирането се анулира. Изключва се светодиод “TARE”.
 • Тарирането е възможно само при включен светодиод “STB” (успокоена везна).

 • Обхватът за тариране е 100 % от максималния обхват.


4.Превключване на измервателната единица


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [/PRINT]- - - - - - -

XXXX


Смяна на измервателната единица.

2

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [/PRINT]- - - - - - -

XXXX


Смяна на измервателната единица.
 • Виж глава 4, т.9 за възможните варианти : без превключване, kg / двойно, kg / lb и kg / N.

 • След включване на прибора се единицата по подразбиране е kg.


5.Превключване бруто / нето


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [NG/SET]- - - - - - -

XXXX


На дисплея се индикира брутното тегло. Включва се светодиода “GROSS”.

2

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [NG/SET]- - - - - - -

XXXX


На дисплея се индикира нетното тегло. Изключва се светодиода “GROSS”.
 • Превключването е възможно само при въведена тара.

 • След включване приборът по подразбиране индикира брутното тегло.


6.Запомняне на максимални стойности


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

Натиснете [/PEAK]

XXXX

Включва се режим “максимална стойност”

2

Натиснете [/PEAK]

XXXX

Изключва се режим “максимална стойност”
 • При този режим се запомнят както положителните, така и отрицателните стойности.

 • При зеро-трекинг настроен на “0d” (виж глава 4, т.8) приборът запомня максималната стойност от всички проведени измервания.

 • При зеро-трекинг настроен на стойност, различна от “0d” (виж глава 4, т.8) приборът запомня стойността на всяко измерване.

 • Ако везната се натоварва при включен режим на запомняне има опасност от грешка при продължително динамично натоварване при поставяне на товара.


7.Печат


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

ПРАЗНА ВЕЗНА

Натиснете [/PRINT]

n XX
о XXXX

º X.XX


XXXX

Отпечатва сумата. Индикира броя на предишните претегляния за 3 s.

Индикира сума за 3 s.

Индикира общата сума за 3 s.

Изключва се режим “печат”.ПЪЛНА ВЕЗНА

Натиснете [/PRINT]

XXXX

Отпечатване сметка.Виж глава 4, стъпка 10.

AUTO

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [AUTO/TARE]


Включва се светодиод “AUTO”. В този режим след натоварване, стабилизиране и разтоварване автоматично се отпечатва и сумира.

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [AUTO/TARE]


Изключване на режим “AUTO”.ФОРМАТИ НА ПЕЧАТ:
5.1. Памет (Prt.-160).

2004-02-18 08:18

001 80.00 kg

002 100.00 kg

003 200.00 kg

5.2. Единична сметка (Prt.-161).


No. 0008

Date: 2004-02-18

Time: 08.18.28

Car No.: 12345

Mtl.No.: 1234

Gross: 10000 kg

Tare: 2000 kg

Net: 8000 kg

Unit price: 1.00

Sume: 8000.00


5.3. Двойна (Prt.-162) сметка.

Отпечатването е както при Prt.-161.


5.4. Тройна (Prt.-163) сметка.

Отпечатването е както при Prt.-161.


5.5. Отпечатване сума (total).
Add. 380.00 kg

Tot. 380.00 kg


/При нулева сума последният ред (Тot.) липсва.


8.Индикация и нулиране на сумата


СТЪПКА

ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ

ЗАБЕЛЕЖКА

ИНДИКАЦИЯ

Натиснете [/PRINT]

n XX
о XXXX

º X.XX


XXXX

Отпечатва сумата. Индикира броя на предишните претегляния за 3 s.

Индикира сума за 3 s.

Индикира общата сума за 3 s.

Изключва се режим “индикация”.НУЛИРАНЕ

Натиснете [NG/SET]

Натиснете [CLEAR/ZERO]n 0
о 0.0

º 0.00


XXXX

Нулира сумата. Индикира броя на предишните претегляния за 3 s.

Индикира сума за 3 s.

Индикира общата сума за 3 s.

Изключва се режим “нулиране”.


 • Сумата се индикира при отпечатване при режим “AUTO” .


9.Настройка на параметрите


НАСТРОЙКА

НАТИСНЕТЕ

ИНДИКАЦИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1. ДАТА

【N/G / SET】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【- - - - - - -】

【d. x】


【d. 1】

【d. 10】


【d. 102】

【d. 1021】

【d. 10215】

Въведете датата : “2004.2.15”---“040215”

При индикация “1”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “2”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “1”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “5”, натиснете 【N/G / SET】


2.ЧАС, МИН, СЕК.

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【t. x】

【t. 0】


【t. 8】

【t. 82】


【t. 820】

【t. 8200】

【t. 82000】


Въведете часа : “08:20:00”---“082000”

При индикация “0”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “8”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “2”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【N/G / SET】


3. КОЛА

НОМЕР

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【C. x】

【C. 1】


【C. 12】

【C. 123】


【C. 1234】

【C. 12345】Въведете номер на колата: “12345”

При индикация “1”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “2”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “3”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “4”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “5”, натиснете 【N/G / SET】4. КАРГО

НОМЕР

【/PEAK】

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【n. x】

【n. 1】


【n. 12】

【n. 123】


【n. 1234】

Въведете номер карго: “1234”

При индикация “1”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “2”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “3”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “4”, натиснете 【N/G / SET】


5. ЕДИНИЧНА

ЦЕНА

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【p. x】

【p. 1】


【p. 10】

【p. 100】


Въведете един.цена: “1.00”

При индикация “1”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【N/G / SET】】6. ФИКСИРАНО

ДОЛНО


НИВО 1

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】【L. x】

【L. 2】


【L. 28】

【L. 280】


Въведете фиксирано ниво 1 : “280”

При индикация “2”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “8”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【N/G / SET】7. ФИКСИРАНО ГОРНО

НИВО 2

【/PEAK】

【/PEAK】

【N/G / SET】


【H. x】

【H. 7】


【H. 75】

【H. 750】


Въведете фиксирано ниво 2 : “750”

При индикация “7”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “5”, натиснете 【/PEAK】

При индикация “0”, натиснете 【N/G / SET】
 • Настройка на нивата на сработване на цифровите изходи (глава 4, стъпка 12):

U.xx.xx.xx “


ФИКСИРАНО ГОРНО НИВО 2 

ЗОНА 3

ЗОНА 2

ФИКСИРАНО ДОЛНО НИВО 1 


64 ДЕЛЕНИЯ 


ЗОНА 1

ОТ 0 ДО 64 ДЕЛЕНИЯ
НАСТРОЙКА

ИЗХОД

ОТ 0 ДО 64 ДЕЛЕНИЯ

0Т 64 ДЕЛЕНИЯ ДО НИВО 1

З О Н А 1ОТ НИВО 1 ДО НИВО 2

З О Н А 2ОТ НИВО 2 ДО МАКСИМУМ

З О Н А 3U.00.00.00

J2

-

-

-

-

J1

-

-

-

-

U.00.10.01

J2

-

-

вкл.

-

J1

-

вкл.

-

-

U.10.00.01

J2

-

-

-

вкл.

J1

-

вкл.

-

-

U.10.01.00

J2

-

-

-

вкл.

J1

-

-

вкл.

-

J1 и J2 са изходи на интегралната схема ULN 2003:
>>> свързан вътрешно към шина + 5V на Т-3805.


>>> свързан към куплунга на Т-3805 – извод J1 или J2.

>>> свързан вътрешно към шина 0 V на Т-3805.ПРИМЕР: Обхват 200.0 kg, ниво 1 е 123.4 kg, ниво 2 е 156.7 kg, настройка U.10.01.00.


НАСТРОЙКА

ИЗХОД

ОТ 0 kg ДО 6.4 kg

От 6.4 kg до 123.4 kg

З О Н А 1От 123.4 kg до 156.7 kg

З О Н А 2Над 156.7 kg
З О Н А 3

U.10.01.00

J2

-

-

-

вкл. + звуков сигнал

J1

-

-

ВКЛ.

-10.Съобщения за грешки


ДЕЙСТВИЕ

ДИСПЛЕЙ
Включен звуков сигнал

OF

Поставен товар над максималния обхват

Съобщение

Err 0

Висока стойност на вътрешните деления за празна везна (голяма стойност на нулата).

Съобщение

Err 1

Ниска стойност на вътрешните деления за приложения товар (обхватът е голям).

Съобщение

Err 2

Висока стойност на вътрешните деления за приложения товар (обхватът е малък).

Съобщение

Err 3

Стойностите за калибриране са извън обхвата.


Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница