Университетска многопрофилна болница за активно лечение ·царица йоанна-исул· еадДата25.06.2017
Размер138.47 Kb.УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

ЕИК: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

чрез публична покана с предмет:
Доставка на резервни части за инжектор Vistron КT и инжектор Spectris Solaris Ep за МРТ, ремонт и въвеждане в експлоатация на апаратите, намиращи се в Kлиника по образна диагностика на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД"

І. Указание за подготовка на офертата.

II. Декларация по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП

III. Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора и валидност на офертата

ІV. Ценово предложение /Приложение 1 - Обособена позиция №1 и Приложение 2- Обособена позиция №2/

V. Проект на договорЗабележка: Цялата документация може да се намери на сайта на Възложителя, с изключение на достъпната на сайта на АОП „Публична покана”

указание за подготовка на офертаta

І. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на резервни части за инжектор Vistron КT и инжектор Spectris Solaris Ep за МРТ, ремонт и въвеждане в експлоатация на апаратите, намиращи се в Kлиника по образна диагностика на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД" по две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1- „Доставка на резервни части за инжектор модел Vistron CT, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”

Обособена позиция № 2 - „Доставка на резервни части за инжектор модел Spectris Solaris EP за МРТ, ремонт и въвеждане в експлоатация на апарата”

Участниците могат да оферират по отделни обособени позиции или за всички позиции.

Прогнозна стойност на поръчката е 3 800,00 лв.без ДДС, съответно за Обособена позиция № 1- 3 000,00 лв. без ДДС и за Обособена позиция № 2 – 800,00 лв. без ДДС. В прогнозната стойност на поръчката се включват доставка, монтаж и пускане в експлоатация на апаратите.
 1. Правно основание за откриване на процедурата – чл.101а от ЗОП.

 2. Вид на процедурата – Възлагане на обществена поръчка чрез публична

покана.

 1. Място за изпълнение на поръчката –УМБАЛ ”Царица Йоанна –ИСУЛ” ЕАД


II. Съдържание на офертата и необходими документи, които трябва да бъдат предоставени от оферента:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1) Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2) Декларация по чл. 47, ал. 1,т.1 и ал. 5 от ЗОП;

3) Декларация за гаранционния срок, срок на изпълнение и начин на плащане

* Гаранционият срок на сменените части, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апарата е срокът, даден от производителя, но не по-малък от 6 /шест/ месеца.

4) Информация за специалиста/тите, отговорен/и за изпълнение на поръчката, придружена с диплома, сертификат и други документи, доказващи професионалната му/им компетентност.

5) Оторизационно писмо от производителя за извършване на сервизна поддръжка и доставка на резервни части на апаратурата - оригинал или нотариално заверено копие.

6) Ценово предложение;

7) Подписан и подпечатан проект на договор;

8) Декларация, че участникът е запознат с условията предмет на обществената поръчка и приема условията в проекта на договора и валидност на офертата.


III. Критерий за възлагане: Най – ниска цена за доставка на резервните части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратите. Предлаганата цена трябва да включва

монтажът и въвеждане в експлоатация на апаратите и е с място на изпълнение УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.ІV.Начин на плащане – Плащането на цената ще се извърши в левове, по посочена банкова сметка от изпълнителя.
Офертата се предоставя в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават всеки работен ден от 10:00 ч. – 12:00 ч. до 27.05.2014 г. включително в отдел „Договори и договорни партньори”, в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8, тел: 02 9432 106.ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по


чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният:……………………………………………………………………

с лична карта №…………………………………….., издадена на……………….......................от ………………………………………….., с постоянен адрес:………………………………………

…………………………………………………………………………………………………,

представляващ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….,

/наименование на юридическото лице, физическо лице – ЕТ/

в качеството ми на ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… /длъжност/ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

г. Декларатор: ­Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5

от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният:…………………………………………………………………

с лична карта №………………………………….., издадена на ...................................................от……………………………………., с ЕГН …………………………………….., в качеството ми на………………………………………………………………………………………,

/длъжност/

на………………………………………………………………………………………,/посочете фирмата на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби към Закона за обществените поръчки с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
2. Участникът, когото представлявам, не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 
г. Декларатор: ­……………
ДЕКЛАРАЦИЯ


Подписаният……………………………………………………………………………

/име, презиме, фамилия/

ЕГН:………………………………л.к…............……………,издадена на …………

от……………………гр……… в качеството ми на…………………………на ……………………………………………..адрес………...………………………………………………………………………………………………………………………...…………..………………………………………………………………………………
/фирма/

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


/адрес за кореспонденция/

Относно обществена поръчка с предмет:

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка.


2.Запознат съм и приемам условията в проекта на договора.
3.Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
4.Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните за поръчката.

5.Валидността на офертата е 60 дни след крайния срок за подаване на офертите.


Дата:......................... ДЕКЛАРАТОР:……………………

/подпис и печат/

Приложение № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………../ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

Наименование на резервната част

Описание

К-во

Единична цена без ДДС /лева/

Обща стойност

с ДДС

/лева/

1.

Кабел за глава 22.9 м

75 ft. (22.9m)

12.

Нагревател за спринцовка

125-200 mL

13.

Мотор на бутало

HCU

14.

Лагер бутало

SS Bearing

1Дата:______________2014г. Подпис и печат: ……………………

Приложение № 2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………../ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .................................................................

Наименование на резервната част

Описание

К-во

Единична цена без ДДС /лева/

Обща стойност

с ДДС

/лева/

1.

Батерия

8 AHr, Solaris

1Дата:______________2014г. Подпис и печат: ……………………ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

1. Фирма/име на Участника………………………………………....


2. Юридическа форма ………………….……………………………………..
3. Фирмата се представлява от ……………………………………………….
4. Седалище и адрес на управление:
4.1. Град …………………………….., п.к........................................


  1. Улица……………………………………………….№ ………..
  1. Телефон……………………; факс………………………………
 1. ЕИК или документ за регистрация………………………….............................
 1. БУЛСТАТ …………………………………………………….
 1. Данъчен № ……………………………………………………
 1. Банкова сметка № ……………………………………………
 1. Банков код № ………………………………………………...
 1. Обслужваща банка…………………………………………...

Дата……………………... …………………………………..

(подпис; печат)
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, …….....2014 г., в гр. София между:

УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1527, район "Оборище", ул."Бяло море" № 8, тел. 9432215, факс 1932180, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричат за краткост "Възложител", от една страна, и

…………………………………………………..….., със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к.…..…., адрес…………………………………………………………………......., ЕИК…………...….., представлявано от…………...…………………………......, наричано накратко „Изпълнител" от друга страна, въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава VШ „а" от Закона за обществените поръчки и Протокол от ……………2014 г. се сключи настоящия договор за следното: 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави следната/ите резервна/и част/и: …………………………………, монтира и въведе в експлоатация апарат………………………../2/ Качеството на доставената/ните част/и, следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.

 1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.2./1/ При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на ………….лв. без ДДС или ……….лв. с ДДС, съгласно Ценово предложение –неразделна част от договора.

/2/ Цената по предходната алинея се дължи след доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата, удостоверено с подписване на двустранен протокол.

/3/ Заплащането на цената по ал.1 се осъществява в срок до ……….. дни след въвеждане в експлоатация на апарата и след представяне на фактура-оригинал, по сметка предоставена от ИЗПЪКЛНИТЕЛЯ:IBAN ………………….., BIC код ……………………………

/4/ Цената по ал.1 е с включен монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата.IІІ. СРОК НА ДОСТАВКАТА
Чл.3. Срокът за доставка на частта по чл.1, монтажът и въвеждането на апарата в експлоатация е ........... дни, считано от датата на подписване на договора.
ІV. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
Чл.4./1/ Мястото на изпълнение е Клиника по образна диагностика в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул."Бяло море" № 8.

/2/ Рискът от случайното погиване или повреждане на частта/частите преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на протокола за въвеждане в експлоатация на апарата.V. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.5./1/ Гаранционният срок на сменената/ните част/и, описана/и в чл.1 от договора, считано от датата на въвеждане в експлоатация на апарата, е ............

/2/ Рекламации за явни недостатъци могат да бъдат предявени в момента на приемането на апарата в екплоатация, за което се подписва двустранен протокол.VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл.2, ал.1, при условията на ал.2, 3 и 4.

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- да достави частта, да извърши ремонта и въведе в експлоатация апарата в срока по чл.3;

- при рекламация на част/и за недостатъци, да замени същата/е с нова/и в срок до 5 /пет/ дни.

- да предостави данъчна фактура – оригинал;

- да предаде въведеният в експлоатация апарат с протокол, подписан от двете страни чрез техните упълномощени представители.

/3/ В рамките на гаранционния срок Изпълнителят се задължава при констатиране на повреда на частта/ите да замени същата/ите с нова/и в срок до 7 /седем/ дни.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

- при рекламация на частта , да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ нейната замяна.

- при установяване на недостатъци да задържи частта и да иска отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5/пет/ дни;

- при установяване на недостатъци да откаже да приеме частта/частите.

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена по чл.2, ал.1, при условията на ал.2, 3 и 4.

VІІІ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.8./1/Ако при рекламация, частта/частите не бъде заменена в петдневен срок от констатирането й, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 10 % от стойността на договора.

/2/. При забавено или неточно изпълнение на задълженията си по настоящия договор виновната страна дължи неустойка на ответната в размер на 0,5% на ден, но не повече от 10% от стойността на договора.IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.9./1/ Договорът се прекратява с изтичане на гаранционния срок по чл.5, ал.1

/2/ Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повече от 10 дни.X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.10. При форсмажорни обстоятелства, затрудняващи доставка, съгласно договорените условия, се представя сертификат за форсмажорни обстоятелства, издаден от компетентните органи.

Чл.11. За всеки спор относно съществуването и действието на този договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, неуредени с този договор, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.Този договор се състави и подписа в два оригинала заедно със приложенията към него, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница