Университетска многопрофилна болница за активно лечение ·царица йоанна-исул· еад



Дата09.12.2018
Размер268.5 Kb.


УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

·ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ· ЕАД

Булстат: 831605806 гр. София 1527, ул. “Бяло море” № 8; тел: (+359 2) 9432 170, факс: (+359 2) 9432 144, 9432 180



http://www.isul.eu/

·ЦАРИЦА ЙОАННА·

ИСУЛ


УТВЪРЖДАВАМ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ДОЦ. Д-Р ГРИГОРИЙ НЕДЕЛКОВ, ДМ/
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в процедура на възлагане на обществена поръчка

по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет

"Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"

І. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


II. Указание за подготовка на офертата
ІІІ. Техническа спецификация
ІV. Образци на документи /Приложения №№ 9/

V. Проект на договор



гр. София

2017

РАЗДЕЛ І

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП *

(*приложено на отделен файл)

РАЗДЕЛ ІІ

ОБЩИ указания за подготовка на офертаta
1. Предмет на обществената поръчка: "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"

Обхватът на поръчката е доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на два апарата на производителя „OLYMPUS”:


- видеогастроскоп - модел GIF-HQ190, сериен № 2303303 – подмяна на инсъртна част и ремонт на контролния сектор на апарата.

- гастроскоп - модел GIF-Q160Z, сериен № 2100007 – подмяна на инсъртна част на апарата.


2. Правно основание за откриване на процедуратачл.187 от ЗОП.

3. Вид на процедурата – Събиране на оферти с обява.

Възлагането на обществената поръчка ще се осъществи чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие в процедурата за избор на изпълнител за поръчката на Портала за обществени поръчки на Агенцията по обществени поръчки до всички заинтересовани лица и заедно със съпътстващата я документация и на интернет страницата на УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД - www.isul.eu, в профила на купувача http://www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm в Раздел „Обяви за обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП”.



4. Място на изпълнение на поръчката - УМБАЛ"Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД, ул." Бяло море" № 8.

5. Срок на изпълнение на поръчката – не по-дълъг от 30 дни.

6. Прогнозна стойност на поръчката – 57 000.00 лв. без ДДС.

7. Условия и начин финансиране и плащане: Финансирането на поръчката е от приходи по договор с НЗОК. Плащането ще се извърши както следва:

- 20 % авансово в седем дневен сток след подписване на договора;

- 80% разсрочено на четири равни месечни вноски, платими след доставка на резервните части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратите и подписване за всеки един от тях на приемо-предавателен протокол.

8. Условия, на които следва да отговарят участниците:

8.1. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние: Нормативноустановените изисквания на чл. 54, ал.1 от ЗОП относно личното състояние на участниците са абсолютно задължителни, затова участници, които не отговарят на посочените изисквания ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1÷5 и 7 от ЗОП /по образците от документацията/.

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.


8.2. Критерии за подбор:

8.2.1.Изисквания относно годността /правоспособността/ на участниците за упражняване на професионална дейност:

Участниците трябва да са регистрирани като търговци и да имат право да осъществяват търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.



*За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие от Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ.

8.2.2.Изисквания относно икономическото и финансовото състояние на участниците: Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

8.2.3.Изисквания относно техническите възможности на участниците:

Възложителят поставя следните изисквания към техническите възможности на участниците:

◊Участниците следва да разполагат с права за доставка на апаратура, аксесоари, компоненти и резервни части, гаранционен и след гаранционен сервиз на медицинска апаратура със запазена търговска марка OLYMPUS”;

*За доказване на съответствието с посоченото изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на оторизационно писмо от производителя за доставка на апаратура, аксесоари, компоненти и резервни части, гаранционен и след гаранционен сервиз на медицинска апаратура със запазена търговска марка OLYMPUS”;

◊ Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001: 2008 или еквивалент с обхват в областта на доставка, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване.



За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да представят с офертата си заверено копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001: 2008 или еквивалент.
Изисквано минимално ниво:

Участниците трябва да притежават сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват в областта на доставка, монтаж и сервиз на медицинска апаратура и оборудване, валиден към датата на подаване на офертата.

◊ Участниците следва да разполагат с персонал, обучен от производителя за извършване на дейностите по изпълнение на поръчката;
Изисквано минимално ниво:

Участниците следва да разполагат с минимум двама сервизни специалисти, обучени от производителя за извършване на гаранционен и следгаранционен сервиз на ендоскопска и лапароскопска апаратура.



За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да представят декларация, съдържаща списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, в който са посочени професионалната компетентност на лицата и сертификатите от производителите за извършеното обучение.
Съдържание на офертата:

Всяка оферта трябва да съдържа:

1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;

2. Представяне на участника, включващо административни сведения за участника, което включва посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката - Приложение №1.



* В случай, че участникът е обединение, задължително се представя копие от договор за създаване на обединението. Към офертата си участниците прилагат и документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият, в случай че не е посочено в договора.

3. Изрично пълномощно, ако офертата се подава от пълномощник, а не от законовия представител на участника (оригинал или нотариално заверено копие).

4.Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Приложение № 2;

*Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се представя за всеки от членовете на обединението.

5. Декларация по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП- Приложение № 3;

6. Декларация, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя - свободен текст;

7. Декларация по чл. по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС – Приложение № 4;

8. Декларация по чл. 101, ал. 9 и 11 от ЗОП – Приложение № 5;

9.Декларация, че участникът приема условията в проекта на договора и валидност на офертата - Приложение № 6;

10. Декларация, съдържаща списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката изготвена по образеца на Приложение № 7;

11. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ;

12.Заверено от участника копие на оторизационно писмо от производителя за доставка на апаратура, аксесоари, компоненти и резервни части, гаранционен и след гаранционен сервиз на медицинска апаратура със запазена търговска марка OLYMPUS”;

13.Заверено от участника копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001: 2008 или еквивалент на името на участника;

14.Техническo предложение за изпълнение на поръчката, изготвено по образеца на Приложение № 8;

15. Ценово предложение, изготвено по образеца на Приложение № 9.
Оферти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отстранявани.
10. Срок, време и място за предоставяне на офертата:

Всеки участник има право да представи само една оферта, като не се приемат варианти на офертата. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към

обявените от възложителя условия.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Оферти се представят от участника или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка всеки работен ден до крайния срок за подаване на офертите 16:30 ч. на 31.08.2017 г. в отдел „Договори и договорни партньори”, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, ул. "Бяло море" № 8.

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

В случай, че до изтичане на крайния срок за подаване на офертите са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначално определения срок за подаване на оферти ще бъде удължен по законоустановения ред.

Срок на валидност на офертите - 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. През този срок всеки участник е обвързан с условията на представената от него оферта.

Офертата се предоставя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се изписват адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена поръчка. Посочват се наименованието на участника, /включително участниците в обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес, наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се подава офертата.
11. Време и място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Отварянето на офертите ще се извърши на 01.09.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на изпълнителния директор.



12. Критерий за възлагане: Класирането ще се извърши въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена въз основа на избрания критерий за възлагане «най-ниска цена».

13.Сключване на договор: С избрания изпълнител ще бъде сключен договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно проекта на договор, част от настоящата документация. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи¹, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на основания за отстраняването му.

¹ Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
По неуредените въпроси от обявата ще се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Република България.

Приложение № 1







ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА


във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по

реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"








Наименование на участника:

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

 

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

 

Седалище:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Адрес за кореспонденция:

 

- пощенски код, населено място:

 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

 

Телефон:

 

Факс:

 

E-mail адрес:

 

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)



Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

 

 

 

 

 

 

 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ...............................................................

 

2. ...............................................................

Данни за банковата сметка:




Обслужваща банка:.....................................................................................................................................................................................................................




IBAN.............................................................................................................................................................................................................................




BIC...............................................................................................................................................................................................................................




Титуляр на сметката:..............................................................................................................................................................................................................



Дата:........................2017 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ


по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
2 и 7 от Закона за обществените поръчки)
Долуподписаният /-ната/ ................................................................................, с ЕГН ................................., л.к.№ ........................ издадена на .......................... в

в качеството ми на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,


във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда по чл.108а, чл.159а-159г, чл.172, чл.192а, чл.194-217, чл.219-252, чл.253-260, чл.301-307, чл.321 и 321а, чл.352-353е от Наказателния кодекс;

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за аналогично на т. 1 престъпление в друга държава-членка или трета страна;

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/


Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал. 6 от ППЗОП

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от Закона за обществените поръчки)


Долуподписаният /-ната/ ................................................................................, с ЕГН ................................., л.к.№ ........................ издадена на .......................... в

в качеството ми на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,

във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник:

1.1 Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

1.2. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162 ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични задължения, установени е акт на компетентен орган, съгласно законодателство на държавата, в която представлявания от мен участник е установен.

2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите по чл 44 ал. 5 от ЗОП.

3. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация когато е приложимо).


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

Дата:........................2017г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/
Приложение № 4


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТДС
Долуподписаният /-ната/ , с ЕГН ,

л.к.№ ........................ издадена на .......................... в

в качеството ми на ................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………, във връзка с участието на дружеството (обединението) в откритата процедура с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________.
2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________.
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.



Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:........................2017 г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/
Приложение № 5


Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП

Долуподписаният ........................................................................................................,

ЕГН , в качеството ми на ................................................................ .......................................................... на .................................................................................... ................................................................................., ЕИК .......................................................,

връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД"


Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество:



    1. не участва в обединение, което е участник в настоящата процедура;

    2. не е давало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник в настоящата процедура;

    3. не е свързано лице с друг участник в настоящата процедура по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.


Дата:........................2017г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/

Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за приемане условията на проекто договора и валидност на офертата

Долуподписаният /-ната/ ................................................................................, с ЕГН ................................., л.к.№ ........................ издадена на .......................... в

в качеството ми на......................................................................... на ........................................... (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК …………………...................................,


във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. Представляваното от мен дружество като участник в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти, приема условията на приложения към документацията за участие проект на договор.
2. Валидността на офертата е 60 календарни дни след крайния срок за подаване на офертите.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата:........................2017г. ДЕКЛАРАТОР:…………………………

/подпис и печат/



Приложение № 7



ДЕКЛАРАЦИЯ


















Подписаният/ата .....................................................................................................................




(трите имена)







данни по документ за самоличност .....................................................................................................







(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)







в качеството си на ..................................................................................................................................







(длъжност)







на .............................................................................................................................................................







(наименование на участника)







във връзка с участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти

по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане



в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”,

намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"
Списък техническите лица, които ще изпълняват поръчката:








Служител/експерт (трите имена)

Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)

№ на издадения документ/сертификат от производителя

Професионален опит

1.

 

 

 

2.

 

 

 






Дата: ...................2017 г. ДЕКЛАРАТОР: …….................................. (подпис, печат)

Приложение № 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие участие в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД"



от ………………………………………………………………………………………………….

/наименование на участника/
ЕИК: ………………………представлявано от:………………………………………………

/име и фамилия на представляващия участника/


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Сроковете, които предлагаме във връзка с изпълнение предмета на поръчката са както следва:

◊ Срок доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратурата ……………….. дни.

*Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 30 дни.
◊ гаранционен срок на ремонта - ……… /………/ месеца;

◊ гаранционен срок на вложените резервни части - ……… /………/ месеца;


Дата:........................2017 г. Подпис и печат: ……………………

Приложение № 9

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ………..……………………………………………………………………………………..

/ наименование на участника /

представлявано от ……………………………………………………………………………..



/ трите имена и ЕГН /

в качеството на .......................................................на .......................................................


във връзка с участието ни в поръчка, възлагана чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на ендоскопска апаратура със запазена търговска марка „OLYMPUS”, намиращи се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД" предлагаме следните комплексни цени за доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратите както следва:

по ред




Наименование

Цена без ДДС

Цена с ДДС

1.

видеогастроскоп - модел GIF-HQ190







2.

гастроскоп - модел GIF-Q160Z







Обща стойност без ДДС:

Обща стойност с ДДС:

Дата:........................2017 г. Подпис и печат: ……………………



Проект

Д О Г О В О Р

Днес.................2017 г. в гр.София, между:
УМБАЛ"ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ"ЕАД със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Оборище”, ул. „Бяло море” № 8, ЕИК 831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм - Изпълнителен директор, наричана за краткост по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна, и
„…………………………”, със седалище и адрес на управление: гр……………………, ЕИК…………………….., тел…………………, факс:………….……, представлявяно от……………………………………, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание проведена процедура на възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 26, на стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП чрез публикуване на обява за събиране на оферти за участие, информацията за която е публикуване в АОП под ID ………… и Протокол ………2017 г., утвърден от изпълнителния директор, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави резервни части, извърши ремонт и пусне в експлоатация ендоскопска със запазена търговска марка „OLYMPUS” както следва:



- видеогастроскоп - модел GIF-HQ190, сериен № 2303303 – подмяна на инсъртна част и ремонт на контролния сектор на апарата.

- гастроскоп - модел GIF-Q160Z, сериен № 2100007 – подмяна на инсъртна част на апарата.

(2) Качеството на доставените резервни части следва да отговаря на техническите стандарти на производителя.
II. ЦЕНА И ОБЩА СТОЙНОСТ ПО ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Общата стойност на договора е в размер на .................. без ДДС или ................ с включен ДДС.

(2) Цената по ал.1 включва: вложените резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратите, както и всички транспортни разходи по доставката.

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3. Заплащането на цената по чл. 2, ал.1 е както следва:

- 20 % авансово в седем дневен сток след подписване на договора;

- 80 % разсрочено на четири равни месечни вноски, платими до 25 число на текущия месец след доставка на резервните части, ремонт и пускане в експлоатация на апаратите и подписване за всеки един от тях на приемо-предавателен протокол за съответните апарати и представяне на фактура - оригинал, по сметка, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



IBAN: ……………………., BIC: …………………. при банка……………

IV. СРОК ЗА РЕМОНТ, МОНТАЖ И ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл.4. Срокът на ремонта, монтажа и пускане в експлоатация на апаратите е ………./................../ дни, считано от датата на подписване на договора.



V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да извърши договореното в определените срокове;

2. да представи следните документи:

а) данъчна фактура за стойността;

б) предавателно-приемателен протокол.

3. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въведените в експлоатация апарати с предавателно-приемателен протокол, подписан от страните или техни упълномощени представители.

(2) В гаранционния срок при констатиране на дефект от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поставените резервни части, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпраща на място сервизни специалисти, които да идентифицират и отстранят проблема в срок до 24 часа, считано от часа на получаване на уведомлението за авария. Ако се налага подмяна на резервни части, които са в гаранционен срок, и които не се намират на склад при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът за отстраняване на повредата се договаря допълнително между страните.



VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.6.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

1. да определи свой представител, който да приеме с предавателно-приемателен протокол въведените в експлоатация апарати;

2. да предостави достъп до системата, както и нормални условия за работа на сервизните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да заплати договорената цена по чл.2, ал.1, при условията на чл. 3 от договора.

(2) При установяване на недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме извършените ремонти и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.


VII. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ

Чл.7.(1) Рекламации за недостатъци на извършения ремонт или вложените резервни части могат да бъдат направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гаранционния период. При откриване на недостатъци се подписва констативен протокол от двете страни.

(2) Гаранционни срокове са както следва:

1. на извършения ремонт – .........месеца;

2. на резервните части – .............месеца.

VIII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.8. При неспазване на срока по чл.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % на ден от стойността на договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.9. Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл.4, като това обстоятелство не освобождава изпълнителя от задълженията му по чл.5, ал.2 и чл.7 от договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.10. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

Чл.11. Всички съобщения на страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:



/доц. д-р Григорий Неделков, д.м./ /……………………………….. /







Поделитесь с Вашими друзьями:




База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница