Университетски анкети pr-03. 04. 00-v. 02/06Дата25.07.2016
Размер160.09 Kb.
#6389

MU-Pleven

Университетски анкети

PR-03.04.00-v.02/06

Page of

УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ПЛЕВЕН
Адрес: гр.ПЛЕВЕН, ул. “КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” № 1

Процедурата е приета с Решение на УК – КОА на МУ- Плевен на 20.11.2006 г.

(Протокол № 11/06)

Р Е К Т О Р:

(проф.д-р Григор Горчев, д.м.н.)


ОРГАНИЗАЦИОННА ПРОЦЕДУРА


УНИВЕРСИТЕТСКИ АНКЕТИ

Моделът на системата за управление на качеството предполага съобразяване с изискванията на клиентите и оценка на тяхната удовлетвореност. Законът за висшето образование постановява всяко висше училище да осигурява качеството на образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, която включва и проучване на студентското мнение. Анкетните проучвания позволяват да се получи обратна връзка за мнението на анкетираните относно качеството на университетски дейности с оглед провеждане на превантивни и коригиращи действия и вземане на управленски решения, базирани на факти.


1.Обект и област на приложение

1.1.Обект

Процедурата определя реда за планиране, организиране, провеждане и отчет на анкети с различни групи за определяне на състоянието на:

а) качеството на обучение на студентите

б) материалната база и организацията на учебния процес

в) качеството на обучение на докторантите

г) организацията и качеството на обучение на специализантите

д) качеството на произведения продукт (реализираните лекари в лечебната мрежа)

1.2. Цел на процедурата

Целта на процедурата е: • Да се регламентират правилата за провеждане на университетските анкети, съдържанието на анкетните въпросници, проверката и използването на резултатите.1.3.Област на приложение

Тази процедура се прилага във всички основни звена, катедри/сектори и обслужващи звена на Медицински университет-Плевен.

Процедурата се изпълнява от Зам. Ректора по Качеството на обучението и акредитацията (КОА) и определените със заповед на Ректора на МУ-Плевен анкетьори, както и от ръководителите от различни степени.

2. Права и отговорности

Зам. Ректорът по КОА съвместно със Зам. Ректорите по Учебната дейност и Научно – изследователската дейност и Зав. СДО и УБК, планира и управлява дейностите по изпълнение на процедурата.3. Провеждане на анкетите

3.1 Обхват и изисквания към анкетите

Анкетите се провеждат за проучване на мнението на:

- студенти;

- кандидат-студенти;

- докторанти;

- завършили студенти (випускници на Медицински университет – Плевен)

- преподаватели;

- служители;

- потребители на кадри.

Анкетите са анонимни и доброволни. Анкетираните не са длъжни да дават мнение по всички зададени въпроси.


3.2 Съдържание и оформление на въпросните листи за анкетите

Въпросите в анкетите трябва да бъдат съставени така, че да бъде извлечена обективна информация за процесите, дейностите и лицата, обект на анкетирането. Да се търси установяването на факти, на базата на които ще се приемат ефективни и конструктивни управленски решения. Въпросите трябва да бъдат формулирани по начин, показващ уважение както към обекта на анкетиране, така и към анкетираните. При необходимост и наличие на финансови възможности разработката на въпросни листи да се възлага на специализирани институции с опит в университетското анкетиране.

Съдържанието на въпросните листи за общоуниверситетските тематични анкети, провеждани от ръководството на Медицински университет - Плевен, се приема и се утвърждава от Заместник-ректора по качество на образованието и акредитацията.

Въпросните листи се оформят съгласно примерен макет (даден в Приложение 1), съдържащ следните реквизити: предмет на анкетата, дата на попълване на анкетния формуляр, указания за попълване на формуляра, бланка с въпроси и клетки за попълване на отговорите, евентуално допълнителна информация попълвана от анкетирания в свободна форма. Примерната номенклатура на въпросните листи със съответните шифри е дадена в Приложение 2.

Съдържанието на въпросните листи за анкети в рамките на основните звена (факултетите и катедрите) се приема съответно от съветите на основните звена (факултетните и катедрените съвети), а в рамките на обслужващите звена – от техните колективи.

3.3.Организация на анкетите

Общоуниверситетските анкети се планират, инициират, организират и провеждат от Университетското ръководство. Анкетите в основните звена (факултети и катедри) и обслужващите звена се планират, инициират, организират и провеждат от съответните висшестоящи ръководители - съгласно йерархията, указана в органиграмата “Връзки на взаимодействие при управлението на Медицински университет-Плевен”.

В тази органиграма са определени връзките на взаимодействие при управлението на Медицински университет като цяло и на неговите направления, основни звена (факултети), катедри, сектори и обслужващи звена.

Анкетите се провеждат препоръчително в края на плановите периоди – семестри, учебни години, периоди за обучение в съответната образователно-квалификационна степен или научна и образователна степен, календарни години и с участието на не по-малко от половината от числения състав на анкетираните административни групи, потоци, специалности, колективи.

Групите, провеждащи анкетите включват: висшестоящия ръководител или определено от него лице; двама студенти или двама представители на анкетираната структура. Анкетиращите лица посещават анкетираните в съответното помещение (учебна зала, лаборатория, клиника или друго), съобщават предмета на анкетата, раздават въпросните листи, изчакват попълването им и ги събират. Попълнените въпросни листи се поставят в плик, който се залепя. На гърба на плика, в мястото на залепянето му, анкетиращите записват имената си и полагат подписи; записват се също датата и анкетираната структура.

Пликовете се предават за съхранение в канцеларията на основното или обслужващото звено.

Проверката на резултатите се извършва от комисия, назначена от съответния ръководител, като се съставя протокол. Анкетните въпросни листи, подготвени и оформени съгласно изискванията на Автоматизираната система “Университетски анкети”, могат да се предават от провелия анкетата за обработка на експерта по качество на образованието и акредитацията; последният предоставя резултатите от обработката на въпросните листи в табличен вид.

3.4. Разгласяване на резултатите от анкетите

Резултатите от анкетите подлежат на регулирано разгласяване.

Оценките и препоръките към преподавателите им се съобщават лично от ръководителя на катедрата или от ръководителя на основното звено. Оценките и препоръките към служители от обслужващите звена им се съобщават лично от ръководителя на звеното. Обобщени резултати от анкетирането могат да бъдат съобщавани на студентите и докторантите, ако не засягат авторитета, академичната и административната позиция и личността на лицето – обект на анкетата. Резултати от общоуниверситетски анкети се обявяват в Web сайта на Медицинския университет.

Предоставянето на данни от анкетите на медиите и на външни на Медицинския университет структури и организации може да става само в писмено оформени справки, подписани лично от Ректора на Медицински университет – Плевен.
3.5 Използване на резултатите от анкетите

Резултатите от анкетите се обсъждат и анализират на съответните нива (университетско, факултетно и катедрено) в зависимост от обхвата на проучването на мнението. Съставят се протоколи, в които се отразяват конкретни оценки и се набелязват превантивни и коригиращи действия (ако са необходими).


3.6 Автоматизирана система “Университетски анкети”

Автоматизираната система е базирана в Кабинета по качеството на Медицински университет – Плевен.

Хардуерът на системата включва: собствена компютърна мрежа със специализирани работни станции, мрежов принтер, скенер.

Специализираният софтуер съдържа софтуерния пакет “Университетски анкети”, базиран на продукта за оптично разпознаване на текст (обработка на формуляри) “ABBYY FineReader 7.0 Professional” (съдържащ от своя страна допълнителния продукт “ABBYY Form Reader”). Продуктът е записан на компакт диск с уникален сериен номер и се съхранява от контролиран притежател - експерта по качество на образованието и акредитацията (Приложение 3).4. Разпространение на процедурата

Настоящата процедура се разпространява в основните структурни звена на Медицински университет – Плевен, включени в СОПКО, съгласно матрицата за разпределение на процедурите (IN-01.00.00 –v.01/06).


5. Управление на записите с данни от анкетите

Записите с данни от анкетите – попълнени въпросни листи, протоколи с резултати от обработката им, таблични данни от обработката на въпросните листи, протоколи от обсъждания – следва да са защитени от несанкциониран достъп и разпространение. Те представляват служебна тайна и за опазването им отговарят провеждащите анкетите.

Записите се съхраняват в срок, не по-малък от три години от датата на съставянето им (за попълнените въпросни листи) и не по-малко от шест години от датата на съставянето им (за протоколите с резултати от обработката на въпросните листи, табличните данни от обработката на въпросните листи, протоколите от обсъждания) - с отговорността на ръководителите, провели анкетите.

5. Приложения


Приложение 1. Примерен макет на въпросен лист.

Приложение 2. Примерна номенклатура на въпросните листи.

Приложение 3. Компакт диск със софтуерен продукт за оптично разпознаване на текст (обработка на формуляри) “ABBYY FineReader 8.0 Professional”, съдържащ допълнителния продукт “ABBYY Form Reader”.Приложение 1
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ -ПЛЕВЕН

В Ъ П Р О С Е Н Л И С Т № 04-01

Проучване мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование

В Медицински университет-Плевен
Дата: ден. . . . .месец . . . . .година . . . . . . . .

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА

1. Анкетата е д о б р о в о л н а и а н о н и м н а. Тъй като ще се обработва електронно, на формуляра “Въпросен лист” се отбелязва с химикал избраният от Вас отговор в съответната клетка, като знакът не трябва да засяга ограничаващите я линии.

Например: a b c d e

2. На всеки въпрос се дава само един от възможните отговори, които съгласно формуляра са буквено означени с: a, b, c, d, e.

Ако възможните отговори са по-малко от 5 се попълва само в клетките, съответстващи на указанията към въпроса.

3. Нанасянето на поправки е недопустимо. При погрешно отбелязан отговор, формулярът “Въпросен лист” трябва да се подмени.
a

b

c

d

e

1. П о л ? а – мъж; b – жена.
2. Каква е образователната Ви степен ? аспециалист; b – бакалавър; c – магистър; d – с права на магистър; е - доктор.
3. Каква е завършената от Вас специалност ?

а –медицинаенавор: а-мъж; /а в студентско общежитие, дайте оценка по шестобалната система по следните показатели; b –управление на здр.грижи; c –здравен мениджмънт;

d –ерготерапия и рехабилитация; e –мед.сестра, акушерка, рехабилитатор, мед.лаборант.
4. Работите ли в настоящия момент ? а – да; b – не.
5. През коя година след завършването на висшето образование постъпихте на работа ?

а – първата; b – втората; c – третата; d – петата; е по-късно.
6. Работата и длъжността, която заемате отговаря ли на образователната Ви степен ?

а – не; b – по-скоро не; c – не мога да преценя; d – по-скоро да; е – да.
7. Получавали ли сте допълнителна квалификация след завършване на висшето образование ? а – да, в Медицински университет – Плевен; b – да, в друго висше училище в България; c – да, по други образователни програми в България; d – да, в чужбина; е - не.
8. Как оценявате от гледна точка на професионалната Ви дейност обучението в Медицински университет-Плевен? анеефективно; b – по-скоро неефективно; c – не мога да преценя; d – по-скоро ефективно; е ефективно.
9. Имате ли нужда от повишаване на квалификацията и допълнителното обучение, за да изпълнявате успешно професионалните си задължения и да се развивате в кариерата ? а – не; b – по-скоро не; c – не мога да преценя; d – по-скоро да; е – да.
10. Ако имате нужда от повишаване на квалификацията и допълнително обучение, къде бихте направили това ? а – вв Медицински университет - Плевен; b – в друго висше училище в България; c – в друга образователна структура в България; d – в чужбина; е – нямам нужда от това.
11. Препоръчвали ли сте на други учащи да се обучават в:

(а – да; b–не) • 11.1.Медицински университет- Плевен?
 • 11.2. конкретна специалност в Медицински университет -Плевен
 • 11.3.Цнетъра за СДО и УБК при МУ - Плевен?
12. Намирате ли, че на Вас се гледа с авторитет заради това, че сте възпитаник на Медицински университет-Плевен? а – не; b – по-скоро не; c – не мога да преценя; d – по-скоро да; е – да.
13. Готов ли сте да подпомогнете каузата на Медицински университет – Плевен, ако ви е възможно?

а – не; b – по-скоро не; c – не мога да преценя; d – по-скоро да; е – да.

БЛАГОДАРИМ ВИ!

Приложение 2. Примерна номенклатура на въпросните листи

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ПЛЕВЕН
Н О М Е Н К Л А Т У Р А
НА ВЪПРОСНИТЕ ЛИСТИ ЗА АНКЕТИ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА МНЕНИЕТО

НА СТУДЕНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, ДОКТОРАНТИ, КАНДИДАТ –

СТУДЕНТИ, ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ, ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ


 1. С Т У Д Е Н Т И И ДОКТОРАНТИ

  1. Проучване на студентското мнение за специалността.

  2. Проучване на студентското мнение за обслужването в студентските столове и

общежития

  1. Проучване на студентското мнение за преподавател и учебна дисциплина.

  2. Проучване на студентското мнение за практическото обучение.

  3. Проучване на мнението на завършващи студенти (бакалаври и магистри).

  4. Проучване на мнението на докторанти за обучението и обслужването.

  5. Проучване на студентското мнение за административното обслужване и за условията за труд и самоизява.

  1. Проучване на мнението на студентите за обективността и честността при

оценяването на техните знания и умения.

 1. ПРЕПОДАВАТЕЛИ

  1. Проучване на мнението на преподаватели за административното обслужване

и за условията на труд и отдих.

  1. Проучване на мнението на преподаватели за учебния процес.

  2. Проучване на мнението на преподавателите за обективността и честността при

оценяването на знанията и уменията на студентите. 1. КАНДИДАТ - СТУДЕНТИ

  1. Проучване на мнението на кандидат-студенти за кандидат-студентската подготовка и информация, организацията на кандидатстудентския прием и за очакванията и нагласите им като бъдещи студенти на Медицински университет - Плевен


0.4. ЗАВЪРШИЛИ СТУДЕНТИ (випускници на Медицински университет – Плевен)

  1. Проучване на мнението на завършили студенти за реализацията им след придобиване на висше образование в Медицински университет - Плевен

0.5. ПОТРЕБИТЕЛИ НА КАДРИ

  1. Проучване на мнението на потребители на кадри (работодатели, мениджъри,

специалисти) за випускниците на Медицински университет - Плевен


Приложение 3. Компакт диск със софтуерен продукт за оптично разпознаване на текст (обработка на формуляри) “ABBYY FineReader 8.0 Professional”, съдържащ допълнителния продукт “ABBYY Form Reader”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница