University Student Life Bulgarian transcriptДата11.04.2017
Размер35.4 Kb.
CultureTalk Bulgaria Video Transcripts: http://langmedia.fivecolleges.edu

University Student Life

Bulgarian transcript:
Милена:  А ако се върна на чисто битовите аспекти на един български студент – може би да започнем с това къде живее един български студент. Има две възможности – или отива да живе на общежитие в така наречения Студентски град, или си наема квартира, която ...
Пaлва Цонкова: …Която струва колко на месец?
Милена: Която струва около 400 лева, в зависимост от големината на апартамента, 300-400 лева, обикновено си поделя цената със други студенти. Типичния.... типичната седмица какво представлява – ходи се всеки ден на лекции, които понякога започват много рано сутрин и свършват късно вечер – всъщност обикновено лекциите са от сутрин до вечер. И една много фрапираща някои от гостите на България разлика е това, че ние рядко учим усилено през семестъра. Имаме период на сесия, който започва декември месец и продължава до средата на февруари и това са месеците, в които един български студент се затваря и от сутрин до вечер учи всъщност и осмисля материала, които през предните месеци е усвоил.
Интервюиращ: А по колко предмета на месец... на семестър обикновено взема един студент?
Милена: Средно, за човек със една специалност, това са 5 или 6 изпита.
Интервюиращ: Пет или шест... А хора със две специалности – това често разпространено ли е или по-рядко?
Милена:  Не. Не, не.
Пaлва Цонкова:  Много рядко.
Милена:   В моя случай изборът ми беше такъв, защото международните отношения и правото са във един и същи факултет, имаме приемственост силна между изпитите се признават и имат някак си една и съща насоченост, особено във международните аспекти. Но иначе много рядко, защото всъщност образованието ти се удължава – ти караш две специалности паралелно и поне две години още трябва да останеш във университета. Също, много голяма част от българските студенти работят по време на следването си, тъй като при повечето специалности лекциите не са задължителни. Много от моите колеги работят успоредно със ходенето в университета и със вземането на изпити. Като това може да се дължи на две причини: първата е чисто финансовите въпроси – че много млади хора имат нужда да си помагат със допълнителни доходи, които вече те сами да изкарват; а втората причина, че за съжаление нямаме все още разработена мрежа от стажове, които да се предоставя възможност за стажове на студентите. Слаби са още връзките на университета с фирми, които да идват и да предлагат на студенти да бъдат, просто да бъдат обучавани в тези фирми. И всъщност студентите искат… предпочитат да трупат опита – този чисто практичен опит – по време на следването си.
Пaлва Цонкова: Един проблем има все още във България – че реализацията не винаги е гарантирана. Особено в момета, например, правистите са страшно много в град Варна. И затова, че един правист, който е по бракоразводните дела, остава без работа не е изненадващо, защото много малко хора сключват брак в България в последно време, така че няма как да има бракоразводни дела. Но въпросът е, че те иначе получават изключително отлично възнаграждение, но малко е пренаситено във Варна. А в цяла България има глад за лекари, което е много жалко, защото те напускат страната, тъй като имат изключително ниски заплати – около 500 лева – което е абсурдно за един лекар. И въпреки че от миналогодишния ми випуск 8 души записаха медицина, аз не съм сигурна, когато те завършат, дали няма да заминат за Англия да работят, където заплатите са изключително високи и там им предлагат работа. Много е тъжно това, защото всъщност умират, няма кой да спасява просто българите. Моят баща е лекар – беше лекар – и просто много ми е мъчно, че оставаме без лекари. И ако… ако зависеше от мене щях да насърчавам повече от 8 души, дори от клас  от 25 души, да следват медицина.

English translation:
Milena: Going back to the basic aspects of day-to-day life of Bulgarian college students, perhaps we should start [by mentioning] where Bulgarian college students live. There are two options – they either life in a dormitory in the so called Student Commons1, or they rent an apartment which…
Pavla Tsonkova: …Which costs how much per month?
Milena: …Which costs about 400 Lev2 [a month], depending on the size of the apartment – 300-400 Lev – [students] usually split this cost with other students. The typical week looks like this: you go to class every day and sometimes classes start very early in the morning and finish late at night – actually classes are usually from morning to evening. Visitors to Bulgaria find it striking that we rarely study really hard during the semester. Our exam period starts in December and goes until mid-February, and those are the months when Bulgarian students lock themselves up [at home] and study from morning until night, and makes sense out of the material covered in the previous months.
Interviewer: How many classes do students typically take a semester?
Milena: On average, for someone with one major, it [the workload] is five or six exams [classes].
Interviewer: Five or six… How about people with a double major – is that common or not?
Milena: No. No, no.
Pavla Tsonkova: It’s very rare.
Milena: In my case, my choice [to be a double major] was due to the fact that International Relations and Law are in the same department; there is a big overlap between the classes – they count [for both majors] – and in a way, we have the same general direction, especially when it comes to international issues. But other than that, very rarely [do students choose a double major] because your education actually gets longer – you are majoring in two different things at the same time and you have to stay in college for at least two more years. Also, a big part of Bulgarian college students work during their studies because classes are not mandatory for most majors. Many of my classmates work, go to classes and take their exams simultaneously. This is due to two reasons: first, simply the financial side – that [is to say that] many young people need to support themselves with additional income that they earn on their own; and the second reason [is] that, unfortunately, we do not have a well developed internship network that would give students the opportunity to have an internship. The relations between universities and companies that would visit [the campus] and offer training to students are still weak. And actually students want… they prefer to gain experience – purely practical experience – during their studies.
Pavla Tsonkova: There is one problem that still persists in Bulgaria – finding a job within one’s field is not always guaranteed. Especially at the moment, for example, there are too many lawyers in Varna. And that is why it is no surprise that there are no jobs for divorce lawyers, because recently very few people [have been choosing to] get married in Bulgaria, so there is no way [for them] to have divorce cases. But the point is that other than that, they get really high pay, but there is an oversaturation [of lawyers] in Varna. And in all of Bulgaria there is high demand3 for medical doctors, which is a shame, because they are leaving the country due to their extremely low salaries – about 500 Lev – which is [a] ridiculous [pay] for a physician. And even though eight students from my class last year are going to med school,4 I am not sure whether they won’t leave [Bulgaria] to work in the U.K. where salaries are extremely high, and they offer jobs. That is very sad because [people] are just passing away; there is no one [not enough medical personnel] to rescue Bulgarians [in need]. My father is a medical doctor – was a medical doctor – and I am very hurt that we are left without physicians. And if, if it was up to me, I would encourage more than eight students to go to medical school, even out of a [small] class of 25.

About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use every day. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst.
© 2013 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated

1 lit. “student town” – “Студентски град”.


2 Lev is the official currency in Bulgaria. 1 Bulgarian Lev equals to approx. 0.67 US$ (data for May 2013).

3 lit. “hunger” – “глад.”


4 The notion of the “pre-med” track – and generally liberal arts education - does not apply to Bulgaria’s education system. When applying to college, high school seniors apply for a specific program at the university. Switching majors is a tedious process that requires reapplication, and in some cases – transferring to a different school. In the case of med school, one applies to the Medical University right out of high school and stays in school for six years until they get their M.D. degree.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница