Unrevised frl translationДата12.09.2017
Размер66.81 Kb.


ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

20042009

<Commission>{PETI}Комисия по петицииCommission>

{21/09/2007}21.09.2007

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

UNREVISED FRL TRANSLATION

Относно: Петиция 0480/2005, внесена от Eric Støttrup Thomsen (с датско гражданство), от името на сдружение Romano, относно евентуален случай на нарушение на законодателството на ЕС относно свободата на придвижване и установяване на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията посочва, че „Skatterverket“, шведска служба, която отговаря за регистрирането на лицата, влизащи или напускащи територията на Швеция, както и за издаването на номера на шведски лични картите, е отказала да регистрира 21-годишна годишна датска гражданка с различен от шведския етнически произход (ромски) и нейната дъщеря. Вносителят твърди, че шведските органи са действали незаконосъобразно, като са се опитали да попречат на събирането на семейството на датска гражданка и нейния 20-годишен съпруг със сръбски произход в Швеция. Двойката се е оженила в Дания през 2002 г. Предвид датското законодателство обаче, което изисква заинтересованите лица да бъдат над 24-годишна възраст, да разполагат с достатъчно средства за живот, да имат дом и социални връзки, установени предимно в Дания, събирането на семейството не е било възможно във въпросната страна. Съответно, те са подали молба за събиране на семейството в Швеция, съгласно правилата на Европейски съюз, като вносителят твърди, че отказът на шведските органи е мотивиран от етническия произход на гражданката. По тази причина вносителят на петицията се обръща за съдействие към Европейския парламент по отношение на нарушението от страна на шведската служба “Skatterverket“ на разпоредбите на ЕС, касаещи свободата на движение и установяване на граждани на Съюза и членовете на техните семейства.2. Допустимост

Обявена за допустима на 22 Септември 2005 г.. Комисията е приканена да предостави сведения (член 192, параграф 4 от правилника).3. Отговор на Комисията, получен на 30 Август 2006 г.

"Вносителят посочва, че службата "Skatterverket", която отговаря за регистрирането на лицата, влизащи в Швеция и издаването на номера на личните карти, е отказала да впише в регистъра на населението (folk bokforingen) 21-годишна датска гражданка с различен от шведския етнически произход (ромски) и нейната дъщеря. Жалбоподателят твърди, че шведските власти са действали незаконосъобразно, като са се опитали да попречат на събирането в Швеция на датска гражданка с нейния 20-годишен съпруг със сръбски произход. Двойката се е оженила в Дания през 2002 г. Предвид датското законодателство обаче, което изисква заинтересованите лица да бъдат над 24-годишна възраст, да разполагат с достатъчно средства за живот,да имат дом и социални връзки, установени предимно в Дания, събирането на семейството не е било възможно във въпросната страна. Съответно те са подали молба за събиране на семейството в Швеция съгласно правилата на ЕС и вносителят твърди, че отказът на шведските власти да издадат разрешение за пребиваване на съпруга на датска гражданка и да я регистрират в регистъра на населението е мотивиран от нейния етнически произход и е в нарушение на правилата за свободно движение.


Правна обосновка
Г-н Støttrup е подал жалба по горния случай в Комисията на 21 февруари 2005 г. Според жалбоподателя шведската служба 'Skatterverket’ е отказала регистрацията на гражданката в регистъра на населението въз основа на това, че тя не е доказала, че основното й местожителство е в Швеция. Шведският съвет по миграцията е отказал да издаде карта за пребиваване на нейния съпруг на основание на това, че гражданката не е доказала, че разполага с достатъчно средства, какточе й е отказана регистрация в егистъра на населението. Срещу нейния съпруг е издадена също така заповед за експулсиране от територията на страната.
На 12 август 2005 г. на шведските органи е изпратено писмо относно случая. В това писмо службите на Комисията напомнят приложимите съгласно законодателството на ЕС правила за гражданите на една държава-членка, които се преместват в друга държава-членка. Тъй като жалбоподателката е датска гражданка, работеща в Дания, тя и членовете на нейното семейство имат право да живеят в Швеция, съгласно разпоредбите на Директива 90/364/ЕС относно правото на пребиваване, ако те имат здравна застраховка за всички рискове в приемащата държава- членка и ако гражданинът на Съюза има достатъчно средства, които да позволяват семейството да не бъде в тежест на системата за социална помощ в приемащата държава-членка. За целите на издаването на разрешение за пребиваване, държавата-членка може да изиска от заявителя да представи единствено валидна лична карта или паспорт, както и доказателства, че отговаря на горепосочените условия. Службите на Комисията заявяват, че решението гражданката да не бъде вписана в регистъра на населението и да не се издаде на съпруга й разрешение за пребиваване, изглежда на пръв поглед противоречащо на законодателството на Общността.
Шведските власти са отговорили на 17 октомври 2005 г. Въпреки че имиграционната служба изглежда е преразгледала своята позиция по отношение на средствата, тя настоява на факта, че жалбоподателката в действителност не живее в Швеция и че поради тази причина на съпруга й е отказано разрешение за пребиваване.
Службите на Комисията ще изпратят ново писмо до шведските органи, с което ще поискат повече информация."

4. Допълнителен отговор на Комисията, получен на 21 септември 2007

Факти
След нейното предишно съобщение от 30 август 2006 г. Комисията е била уведомена, че най-висшите шведски административни органи и съдилища първоначално са потвърдили решенията, с които се отхвърлят първите заявления на датската гражданка, от 20 и 24 януари 2005 г., (от чието име вносителят се обръща към Европейския парламент) за получаване на разрешение за пребиваване, като по този начин тя и нейната дъщеря получават отказ за вписване в шведския регистър на населението, а нейния съпруг – отказ за издаване на й разрешение за пребиваване.

На 25 декември 2005 г. тя подава ново заявление за себе си и съпруга си пред шведските власти, като се позовава на относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите-членки. Тя представя доказателства, според които тя има жилище в Швеция, работи в Дания и получава заплата, която може да бъде считана за достатъчна за нейната издръжка и тази на дъщеря й в Швеция, основала е фирма с дейност в Дания и Швеция и търси работа в Швеция. Тези последни заявления са били отхвърлени от "Skatterverket" на 5 юли 2006 г. на основание на това, че тя не е регистрирана в шведския регистър на населението и че не е доказала, че в действителност живее или че има конкретни планове да се установи в Швеция. Тези решения са били обжалвани от нея пред компетентния шведски съд.

Комисията е изпратила писмо на шведските органи на 31 юли 2006 г. относно новите факти, предоставени от жалбоподателкатав в многобройни електронни писма. На 10 октомври 2006 г. е получена още една жалба. В отговора си от 20 ноември 2006 г. шведските органи потвърждават становището си за законосъобразност на техните решения.

Шведските власти приемат в крайна сметка да впишат датската гражданка в шведския регистър на населението, но все още не са приели да регистрират съпруга й.

Правна обосновка

Тъжителката е гражданка на ЕС, която иска да живее в Швеция, като по този начин упражнява правото на придвижване и живеене в друга държава-членка. Приложими за нея и членовете на нейното семейство са член 18 на Договора за ЕО и Директива 2004/38/ЕС.

В член 7 на Директива 2004/38/ЕС се казва, че гражданите на ЕС имат право да пребивават в друга държава-членка за повече от три месеца, ако те са работници или имат своя собствена фирма в страната-домакин, членка на ЕС или ако не работят в страната-домакин, но имат достатъчно средства за себе си и членовете на своето семейство, за да не бъдат в тежест на системата за социално подпомагане в страната-домакин, членка на ЕС през периода на пребиваването и имат цялостна застраховка. Съгласно член 14, параграф2 и член 16, параграф 3 на въпросната директива, граждани на Съюза имат това право дотолкова, доколкото отговарят на условията и преди да получат правото на постоянно местожителство пребиваването не е било прекъсвано от временни отсъствия, които да надвишават общо шест месеца в годината, или отсъствия с по-голяма продължителност поради задължителна военна служба, или от едно отсъствие до максимум 12 последователни месеца по уважителни причини, като например бременност и раждане, сериозно заболяване, учене или професионално обучение или заемане на длъжност в друга държава-членка или трета страна.

В член 8 на Директивата се казва, че страната-домакин, членка на ЕС, може да изиска гражданите да се регистрират при съответните органи за периоди на пребиваване повече от три месеца. Издава се удостоверение за регистриране незабавно след представяне на валидна лична карта или паспорт и доказателство, че те отговарят на горе посочените условия. При това положение за гражданите на ЕС не се изисква карта за пребиваване.

Съгласно чл. 9 и чл. 10 на Директивата, на съпругите/съпрузите на граждани на Съюза, които не са граждани на държава-членка, се издава “карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза”, в срок от шест месеца от подаването на молбата, удостоверение за подадената молба се издава незабавно при представяне на валиден паспорт, документ, удостоверяващ съществуването на семейна връзка и удостоверение за регистрация или ако липсва система за регистрация, някакво друго доказателство за живеене в страната-домакин, членка на ЕС на гражданина на Съюза, когото те придружават или при когото отиват.

Комисията счита, че отказът на шведските власти да дадат на съпруга на датската гражданка правото на пребиваване може да се окаже в противоречие с Директива 2004/38/ЕС. Освен това, изискванията за вписване в шведския регистър за населението може също така да се окаже в противоречие с разпоредбите на Директивата.

По тези причини Комисията заведе жалба срещу Швеция под номер 2007/4081 и в момента преценява възможността за предложение да бъде започнато производство за нарушение срещу Швеция.
CM\687528BG.doc
PE 378.470v02-00

BG BGПоделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница