Унсс благодатно поле за приложение на добрите практики в използването на компютърните ресурсиДата15.04.2017
Размер96.91 Kb.


УНСС - благодатно поле за приложение на добрите практики

в използването на компютърните ресурси

доц. д-р Емил Денчев, УНСС, катедра “Информатика”


1.Добрите практики – инструмент за оптимизирано използване на компютърните ресурси в УНСС

В УНСС се използват стотици компютри, свързани в университетска компютърна мрежа (УКМ), но за съжаление не се оползотворяват пълните им възможности. Главната причина за това е автономното използване на компютърните ресурси (КР) от всяко работно място. В света съществуват практики на използване на КР в режим, който не нарушава автономността на работните места и заедно с това осигурява възможност за споделено използване на КР. В настоящата публикация се разкриват възможностите на споделеното използване на КР в УНСС. Университетът разполага с компютърна мрежа, която би могла да бъде включена в режим на споделено използване на КР и да предостави много възможности на преподавателите и служителите да приложат редица добри практики в използването на КР на УНСС. Чрез този режим на споделено използване, без допълнителни разходи, ще бъдат увеличени многократно възможностите (информационни, програмни и технически) на всяко едно компютризирано работно място в УНСС. По този начин едни и същи компютърни ресурси ще може да бъдат използвани едновременно от много потребители.

Например програмният продукт АПИС е правноинформационна система и се използва постоянно от цялата администрация на УНСС – дирекциите, катедрите и факултетите. Ако тази система се сподели като приложен ресурс, то предимствата за потребителите й са:


 • ще се инсталира само на едно работно място, т.е ще се намали времето и мястото (дисковата памет) за съхранение на системата;

 • АПИС може да се достъпва отдалечено по мрежата от n на брой потребители;

 • ще се реши и проблемът с актуализирането на системата, тъй като тя ще се актуализира само там където е инсталирана.

Друг пример за споделен технически ресурс е, когато едно печатащо устройство (принтер) се използва в рамките на един отдел, например “Личен състав”. Така вместо да се закупуват принтери за всяко едно работно място, той може да се използва от няколко потребители, от различни работни места в отдела при отпечатването на договори, заповеди, уведомления и т.н.

2. Добрите практики от които може да се възползва УНСС

2.1. Как да ”споделяме” компютърни ресурси под управление на Windows XP Professional

Активира се помощната програма Windows Explorer, изпълнява се функцията Sharing and Security (от контекстното меню) на споделяния ресурс, избира се страница Sharing, която в секцията Network sharing and security съдържа по подразбиране следните параметри: • Share this folder on the network – активирането му позволява споделяне на ресурса с право на достъп “четене” (Read), което право се препоръчва за по-голяма сигурност.

 • Share name – име на споделения ресурс (ако след името се постави символа $, ресурса е “скрит”, т.е. той е споделен, но не се “вижда” от останалите потребители).

 • Allow network users to change my files – активирането му позволява споделяне на ресурса с право на достъп “промяна” (Change), което на практика носи риск от нерегламентирано изтриване или промяна на информацията.

Ако съответният дял (Partition) от твърдия магнитен диск е форматиран с файловата система NTFS и в среда на помощната програма Windows Explorer се изпълнят функциите Tools - Folder Options, може да се избере страница View и да се деактивира параметърът Use simple file sharing (Recommended). Тогава секцията Network sharing and security ще съдържа следните параметри:

 • Do not share this folder – по подразбиране ресурсът не е споделен.

 • Share this folder: ресурсът е споделен като:

 • Share name – име на споделения ресурс (ако след името се постави символа $, ресурсът е “скрит”, т.е той е споделен, но не се “вижда” от останалите потребители).

 • Comment – коментар за ресурса.

 • User limit – максимален (Maximum allowed) или ограничен за едновременен отдалечен достъп на n потребители (Allow this number of users).

 • Permissions – права за отдалечен достъп на потребители и групи, като по подразбиране е зададено правото Read на групата Everyone.

За да се споделя и достъпва един технически ресурс, той трябва да е инсталиран. Ако съответният ресурс не е инсталиран, е важно да се знае как той може да се инсталира (съответно деинсталира).

2.2. Как да инсталираме (деинсталираме) технически ресурси

Plug and Play е технология, поддържана от Microsoft и приложена във Windows. Тя позволява инсталирането на нов хардуер да става с програма съветник (Wizard), водеща потребителите стъпка по стъпка в процеса на инсталацията. Водещите производители на хардуер предоставят на Microsoft драйвери за произвежданите от тях устройства, които се тестват за съвместимост със съответните операционни системи в лабораториите на Microsoft (HCT - Hardware Compatibility Test), след което се включват в т.нар. HCL (Hardware Compatibility List). Информация за актуален HCL може да се получи от сайт със следния Web адрес - http://www.microsoft.com/hcl.


Драйвери за устройства могат да се набавят от следните места:

 1. от инсталационния пакет на Windows, ако устройството е Plug and Play;

 2. от сайта на Microsoft - http://www.microsoft.com;

 3. от технически носител, получен при закупуване на устройството;

 4. от сайта на фирмата производител, ако тя е създала драйвер за съответната Операционна Система (ОС),например Windows XP;

 5. съвместим драйвер за друго устройство (производител, модел).


За да инсталираме локален или мрежов принтер при Windows XP трябва да извършим следното:

Познаваме термините – драйвер (Print Driver), принтер (Printer), печатащо устройство (Printer Device), опашка за печат (Spool – C:\Windows\System32\Spool\Printers), пул от принтери (Pool – изисква USB HUB). Инсталирането се извършва чрез изпълнението на следните функции:

Start/Setting/Printers and Faxes - Add a Printer – от прозореца Add Printer Wizard – Next – избира се видът на принтера, локален (Local printer attached to this computer) или мрежови (A network printer, or a printer attached to another computer) – Next – ако е активиран параметърът Automatically detect and install my Plug and Play printer, ОС търси драйвер за това устройство, ако не сe избира порт (Use the following port - LPT1: Recommended Printer Port) – Next – избира се производител (Manufacturers) и модел (Printers) - Next – задава се име на принтера (Printer name) – Next – указва се дали принтерът няма да се споделя като технически ресурс (Do not share this printer), или ще се споделя като мрежов принтер с име (Share name) – Next – ще се отпечатва ли тестова страница, или не Yes/No (Do you want to print a test page) – Next – Finish.За да деинсталираме принтери при Windows XP, трябва да извършим следното:

Start/Setting/Printers and Faxes/ маркира се принтерът – File/Delete (или с клавиш Delete).

Когато се работи с компютърни ресурси, се използва т.нар. Универсална конвенция за именоване - UNC (Universal Naming Convention), включваща следните елементи: \\Computer\Share\Subdir1\Subdir2\File.Ext, където:

Computer – е компютърното име на работното място (хост);

Share – име на споделения по мрежата ресурс;

Subdir1\Subdir2 – път към конкретен обект от споделения ресурс, File.Ext – обект от споделения ресурс.


2.3. Как да достъпваме споделени компютърни ресурси

Достъпът се извършва с иконата My Network Places от работната повърхност, като от секцията Network Tasks се изпълнява функцията View workgroup computers, от списъка с имена на компютри от работната група се избира съответният компютър, на когото е споделен ресурса, след което вече достъпът до ресурса е осигурен.Препоръка – ако се създаде Shortcut до споделения ресурс, достъпването му ще се извършва само чрез иконата за “бърз достъп” на работната повърхност. Създаването на Shortcut се извършва с функциите от контексното меню на споделения ресурс - Send To – Desktop (create shortcut). По този начин потребителите, използващи нормативна информация от системата АПИС, могат да си създадат Shortcut до приложението от следното място:

\\opit.unwe.acad.bg\proba\apis\apis5x\apis5x.exe

Ако ресурсът не се вижда по мрежата (скрит e), той се достъпва с неговото UNC име, последвано от символа $ – Start/Run - UNC$.

Възможно е и свързването на споделен ресурс като локален. За целта се активира помощната програма Windows Explorer и се изпълняват функциите Tools/Map Network Drive – избира се логическото име (Drive), с което ще се свърже ресурсът като локален, с бутон Browse се задава пътят до споделената папка от отдалеченото работно място (хост) PCn (Folder) – ако е включен параметъра Reconnecting at logon, папката ще се свърже отново като локален ресурс при logon на този потребител. С бутон Finish се завършва процедурата.

Добрите практики при използването на компютърните ресурси включват и администрирането им със:


 • програмата Task Manager,

 • сканиране на дисковата памет за грешки,

 • изтриване на временните файлове,

 • дефрагметиране на дисковата памет,

 • планиране на задачи с Scheduled Tasks.

2.4. Как да използваме програмата Task Manager


Windows Task Manager предоставя обобщена информация за програмите, работещи на компютъра, процесите и производителността на компютъра.

Програмата се активира с клавишната комбинация Ctrl+Alt+Delete – бутон Task Manager, или с клавишната комбинация .

Интерфейсът на Task Manager включва следните страници:


 • Applications – показва състоянието на програмите, изпълнявани на компютъра. От тук може да се стартира нова програма (New Task), да се спре програма (End Task) или да се премине към друга програма (Switch To).

 • Processes – показва информация за процесите, протичащи на компютъра. От тук може да се спре процес (End Process), да се променя приоритетът на изпълнение (Set Priority от контекстното меню) и да се свърже процес с процесор, ако се използва мултипроцесорен компютър (Set Affinity от контекстното меню).

 • Performance – съдържа информация за динамичните промени на работното натоварване на компютъра. Тази информация включва графики за използването на процесора (CPU Usage) и паметта (MEM Usage), сумите за броя на манипулаторите (Handles), нишките (Threads) и процесите (Processes), изпълнявани в компютъра, сумите в КВ за физическата памет (Physical Memory) и ядрото (Kernel Memory).

 • Networking.

 • Users – съдържа следната информация за всеки един активен потребител – User, ID, Status, Client Name, Session. С бутон Send Message може да се изпрати съобщение на активен потребител.


За практическа работа с Task Manager трябва да извършим следното:

 • Стартирайте приложението Backup – страница Applications – File/New Task (Run) или бутон New Task - Browse – C:\Windows\System32\Ntbackup.

 • Променете приоритета на изпълнение – Set Priority от контекстното меню – High.

 • Проверете колко оперативна памет е заело приложението Backup – страница Processes – ntbackup.exe – Mem Usage.

 • Превключете се към приложението Backup с бутон Switch To и стартирайте съветника Backup Wizard.

 • Проверете колко оперативна памет е заело приложението Backup – страница Processes – ntbackup.exe – Mem Usage. Има ли промяна в обема на паметта?

 • Спрете приложението Backup – страница Applications – Backup – End Task.

 • Стартирайте приложението How to Use Help for Windows XP – страница Applications – бутон New Task - Browse – C:\Windows\System32\Winhelp.hlp.

2.5. Как да сканираме дисковата памет за грешки

Проверката на дисковата памет се извършва с програмата Check Disk. Целта е откриване на повредени участъци от диска (bad sectors) и маркирането им, за да не се използват повече за запис на информация. Програмата се стартира от – My Computer/System (C:) – Properties (от контекстното меню) – страница Tools – бутон Check Now.
2.6. Как да изтриваме временните файлове

Използването на някои програми, като например Web браузърите, води до създаването на т.нар. временни файлове. Целта им е да се ускори зареждането на информацията за посетени вече адреси на Web сайтове. Тази информация постепенно се натрупва (кешира), заемайки дисково пространство и периодично се налага изтриването й. Изтриването на временните файлове се извършва с програмата Disk Cleanup, която се стартира от – My Computer/System (C:) – Properties (от контекстното меню) – страница General – бутон Disk Cleanup.


2.7. Как да дефрагментираме дисковата памет


Тъй като при фрагментирането на информацията се намалява производителността на работното място, се налага периодичното дефрагментиране на дисковата памет, т.е. преподреждане на информацията така, че тя да е разположена последователно. Дефрагментирането се извършва с програмата Disk Defragmenter, която се стартира от – My Computer/System (C:) – Properties (от контекстното меню) – страница Tools – бутон Defragment Now.

2.8. Как да планираме задачи с Scheduled Tasks


Приложението се активира от Start/Settings/Control Panel/Scheduled Tasks:

 • За да се опише нова задача като планирана – Add Scheduled Task – Next.

 • Избира се приложение от прозореца Application или с бутон Browse – Next

 • Потвърждава се (въвежда се) името на приложението и се избира период за изпълнението му – Next – допълнително се уточнява избраният период за изпълнение – Next - Задава се потребителско име и парола (Enter the user name, Enter the password, Confirm password ) – Next – Finish.

Препоръчаните добри практики от т. 2.4. до т. 2.8. могат да бъдат обединени в система, като планирате следните задачи:

 1. Ежедневното изпълнение на програмата Disk Cleanup.

 2. Седмичното изпълнение на програмата Scan Disk.

 3. Месечното изпълнение на програмата Disk Defragmenter.


 4. Изпълнението на програмата Backup, когато се стартира компютърът.

 5. Изпълнението на програмата Windows Media Player, когато влезете с Вашия акаунт.


Литература

1. Литълджон Шиндер, Дебора, Компютърни мрежи, Софтпрес, С., 2003.

2. Нортън, Питър, Джон Мюлер, Пълно ръководство Microsoft Windows XP, том 1 и 2, Инфо Дар, С., 2002.

3. Станек, Уилям, Microsoft Windows XP Professional – Наръчник на администратора, Софтпрес, С., 2002.

4. MCSE Training Kit, Microsoft Windows XP Professional, том 1 и 2, Софтпрес, С., 2002.

5. Internet site http://www.microsoft.com/windows


Авторът на публикацията изразява своята готовност да консултира прилагането на добрите практики както на ниво структурни звена на УНСС, така и на ниво отделен потребител с компютърно работно място.
Каталог: alternativi -> br8
alternativi -> Основни информационни източници за социалната статистика доц д-р Никола Чолаков, унсс, катедра „Труд и социална защита”
alternativi -> Гл ас д-р Мая Ламбовска
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br8 -> Доц д-р Юли Радев мгу “Св. Ив. Рилски”, катедра “Икономика и управление”
br8 -> Ивайло Янков
br8 -> Информационната култура на преподавателя като фактор за създаване на качествена образователна услуга във висшето училище доц д-р Лучиян Милков
br8 -> Идентифициране на финансови кризи момчил Тиков
br8 -> Подходи за регулиране дейността на рейтинговите агенции в световната икономика
br8 -> Актуални проблеми на управлението на летищната инфраструктура в българия унсс, катедра „Икономика на транспорта“ Христина Николова София, 1700, Студентски град „Христо Ботев”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница