УпълномощаваДата25.10.2018
Размер10.17 Kb.
#98316
П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният .........................., роден на .......................г., л. карта №................., издадена на ..........................г. от МВР – ..................., в качеството си на Изпълнителен директор / Управител е компетентен да представлява "........................." АД / ООД със седалище и адрес на управление гр............................, рег. по ф. дело №.....................г. по описа на ..................... съд, парт. №.................., том ....., стр................,

 

УПЪЛНОМОЩАВА........................................................., ЕГН ..................., притежаващ л.карта №..................., изд. на ......................г. от МВР - .................., местоживеене гр....................

 

СЪС СЛЕДНИТЕ ПРАВА

Да извършва от името и за сметка на упълномощителя всякакви действия, включително и разпоредителни, като представлява упълномощителя пред всички лица, организации и институции в страната и в чужбина. Тези действия включват, но не се ограничават до:

.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... ..........................................................................................................................
(примерно изброяване на действията и сделките, които упълномощеният може да извършва).

Настоящото пълномощно има срок на действие до ......................г. 

Дата: ...............г.

                    УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:
                                             /............................................./

                                                                     
Каталог: content -> files
files -> First name: Peyo Last name: Ralinsky Company
files -> Да заминем на професионален стаж с аиесек!!!
files -> Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Авиомеханици
files -> Екологична оценка и swot анализ – Оценка за съвместимостта на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление
files -> Доц д-р Иван Николов Шопов 37. Shopov I


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница