Упълномощавам “фрилайн“ оодДата21.07.2018
Размер24.4 Kb.
ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният …………………………………………………………………………………

притежаващ л.к.№............................ изд.на….............от ................, ЕГН: .............................................

в качеството си на управител на фирма .............................................................................................

със седалище гр. ...................................................... .......... , Булстат:...............................,

рег. по фирмено дело.................................. на ........................... съд, с адрес на кореспонденция гр. ........................

..................................................................................................................................................................

тел: .......................................... факс: .............................................


УПЪЛНОМОЩАВАМ
ФРИЛАЙН“ ООД, със седалище гр. София, ж.к. Люлин бл. 111 вх.Г, Булстат: 131233772, рег. по ф.д.: 2307/2004 СГС, с адрес на кореспонденция гр. София, ул. Кръстьо Сарафов №1, ет.1, представлявано от Велин Георгиев Маринков - управител, л.к. 640657433 и ЕГН 7309117007.

Да осъществява пряко представителство по смисъла на чл.5 от МКна Общността, Закона за митниците и Правилника за прилагане Закона за митниците и другите нормативни актове по прилагането с генерален обем на представителната власт за извършване на действия и процедури за получаване на поисканото митническо направление на стоки:  1. Поставяне на стоки под митнически режим: ВНОС/ДОПУСКАНЕ ЗА СВОБОДНО ОБРЪЩЕНИЕ, ТРАНЗИТ, МИТНИЧЕСКО СКЛАДИРАНЕ, АКТИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, ОБРАБОТКА ПОД МИТНИЧЕСКИ КОНТРОЛ, ВРЕМЕНЕН ВНОС, ПАСИВНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ И ИЗНОС.

  2. ВНАСЯНЕ НА СТОКИ В СВОБОДНА ЗОНА ИЛИ СВОБОДЕН СКЛАД.

  3. РЕЕКСПОРТИРАНЕ НА СТОКИ ИЗВЪН МИТНИЧЕСКАТА ТЕРИТОРИЯ НА ОБЩНОСТТА.

  4. УНИЩОЖАВАНЕ НА СТОКИ

  5. ИЗОСТАВЯНЕ НА СТОКИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.

  6. Искания за разрешения: използване на опростени процедури за деклариране удължаване на срокове, по-благоприятно тарифно третиране, преместване на стоки на друго място под митнически надзор, откриване и управление на митнически склад, получаване на карнети ТИР, освобождаване, усвояване, възстановяване на депозити, допускане на безмитен внос и подписване на всички документи във връзка с упражняване на дадените му права по това пълномощно;

- подписване, подаване и получаване на документи и информация относно доказване статут на стоките като стоки от Общността.

  1. По смисъла на общностното законодателство, ЗАДС и ППЗДАС с генерален обем на представителната власт, за извършване на действия и процедури във връзка с: движение на акцизни стоки, при режим отложено пращане на акциз,подаване на акцизни декларации, заплащане на дължим акциз, подаване на искания, уведомления, заявления, получаване информация и удостоверения,заявяване и получаване на бандероли, издаване и подписване на всички документи във връзка с упражняваните на дадените права по това пълномощно.

  2. Получаване на постановления за принудително събиране на публични държавни вземания, постановления за налагане на обезпечителни мерки, ревизионни актове,актове за установяване на административни нарушения и др. съгласно разпоредбите на ДОПК, АПК, ЗАНН, ЗАДС, ППЗАДС, ЗМ И ППЗМ.

  3. Да преупълномощава трети лица с изброените по-горе права;

  4. Да извършва действия по EORI регистрация и получаване на EORI номер.

Пълномощното важи пред ТМУ Столична, МБ „София запад”, МБ „София изток”, МБ „ Ботевград”, МБ „Пирдоп”, МБ „ Димитровград – Ю.Ж.” , МБ „Драгоман”, МБ „ Стразимировци”, МБ „ Перник” , ТМУ „Аерогара София” , МБ „ Летище София – пътници”,

МБ „ Летище София –товари”.

Настоящото пълномощно е генерално в горепосочения смисьл и следва да се тьлкува разширително в полза на упьлномощения. Издава се вьв врьзка с уточненията по смисьла на чл.5 от МКна Общността и важи за неопределен срок до писменото уведомяване за неговото прекратяване.

Всяка промяна в правния статут на представляваното лице или на представителя ще бъде съобщена в 7 /седем/ дневен срок от настъпването и в митническото учреждение, което води регистъра на представителите, за да бъде вписана в него.Дата: .............................. Упълномощител:


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница