Управление на риска в производствено предприятиестраница2/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
Въведение
Характерна черта в развитието на човека е постоянното му усилие да установи контрол над фактора риск и по-точно да стане господар на собствената си съдба. Основно чрез точен анализ на последствията от взето решение или точно измерване на риска, бъдещето няма да е неопределена променлива или функция на отминали събития.
Все повече предприятия имат опит в управлението на риска, който е придружен или се трансформира в просперитет или срив, в зависимост от качеството на оценката му. Управленският процес се основава на вероятни събития, прогнози и предположения за въздействието на външната среда или качеството на използване на вътрешните ресурси. Спрямо тях се разработват стратегии и планове за бъдещо развитие, като се допускат и възможности за неочаквани събития от случаен характер. Всяко предприятие носи рисковете, свързани с неговите дейности, както и отговорностите от взетите управленски решения. Рискът принуждава предприятията да пестят или пренасочват ресурси, както и да търсят възможности за влияние върху него чрез нови проекти, инвестиции в нови технологии или в допълнителни ресурси. Разбира се рисковия фактор се влияе от много причини, поради това, че се развива в неопределена и динамична външна среда, но основните са следните :

  • промени в икономическата среда

  • промени в политическата среда

  • -промени в социалната среда

С натрупването на познание и опит от управлението на рискови ситуации, компаниите все повече осъзнават важността на правилната и точна оценка на риска. С развитието и динамичността на заобикалящата конкурентна среда, предвиждането на поява на риск, все повече заляга като основен приоритет при планиране и избор на стратегия, както и при изпълнение на зададените цели пред предприятието. Вида и качеството на управление на риска в едно предприятие може да дефинира количественото измерение между успеха и неуспеха. Именно наличието на риск във всяка една операция от икономическо или производствено естество кара организациите да инвестират в иновации, човешки ресурси и/или в правилното им управление. Точно и правилно третиране и определяне на степента на въздействие на риска върху крайния продукт и процесите в предприятието го дефинират като успешно или не.
Нарастващото значение на риска, като част от концепцията за устойчиво развитие на предприятията, налага необходимост от разработка и внедряване на системи за идентификация, оценка, измерване и реакция на риска в рамките на всяка една организация.


1. Съвременна концепция за риска в производствено предприятие

Рискът е оценена степен на неопределеност относно получаването на очаквани бъдещи резултати при осъществяването на стратегията на предприятието, като това е шанс или вероятност за загуба. За да се дефинира работно понятие за риска в предприятието, трябва да се изхожда от следните предпоставки :


- всяко предприятие преследва определени цели, като реализирането им е гаранция за неговото съществуване, развитие и просперитет. Тези цели се постигат чрез влагане на средства и изграждане на съответния начин и организация на действие .
- предприятието работи при пазарни условия и следователно е отговорно за всяко свое действие
- плановите цели на всяко предприятие са ориентирани към бъдещето, следователно са изградени от очаквания. Тези очаквания се основават на непълна информация за бъдещите възможни промени, следователно са несигурни .
Възможните отклонения на действителните резултати от плановите цели могат да се дължат на неточно им формулиране, на неочаквани промени в предприятието или заобикалящата го среда. Ако тези отклонения са негативни ( получените резултати са по-лоши от очакваните ), говорим за риск, а в обратния случай говорим за шанс на предприятието .
За да бъде оправдан рискът, трябва да се съпоставят възможностите за успех и неуспех, като рискът се поема само ако съотношението между двете удовлетворява ръководството на предприятието. Най-общо рискът представлява отклонение на действителната възвращаемост от очакваната.
В съвременните концепции съществува голямо разнообразие от квалификации на риска:
- според мащаба на размерите – глобален и локален
- според аспекта – икономически и неикономически
- според степента на риска – минимален ( допустим ), среден ( критичен ) и максимален ( неразумен )
- според броя на взимащите решения – индивидуален и колективен
- според ситуацията – риск в условия на неопределеност или риск в условия на конфликтност .
В съвременните условия най-често типа на риска се определя от материалното измерение на крайния резултат, като в този случай риска се дели на :
- Финансов риск – сложна и многопластова съвкупност от определени видове рискове, свързани с различни елементи от цялостната структура, дейност и управление на предприятието. Като подвидове риск дефиниращи финансовия, спадат : Валутен, лихвен, стоков, ликвиден и др.
- Икономически риск – отразява мярката на отклонение от очаквания резултат.
Невъзможно е да се премахне неопределеността на бъдещето в дейността на предприятието, тъй като е елемент от обективната реалност. Затова могат да се класифицират различните функции на риска :
- Аналитична – свързана с анализ на всички фактори и условия на успешната дейност на предприятието.
- Регулаторна – взимат се решения на всеки етап от жизнения цикъл на предприятието, като прилагането на тези решения ще намалят или избегнат негативните последствия от риска.
- Защитна – Предприятието носи всички последици от риска, по такъв начин , че да използва всички защитни функции на риска, изпълнение в срок на поставените цели и разработка на стабилен бизнес план .
- Иновативна – възможността за риск и отрицателните последици към него се превръща в условие предприятието и мениджмънта му да търси иновативни решения за възникналите проблеми, насърчавайки въвеждането на иновации в производствения процес, като прилага нови технологии, оборудване, суровини, така че чрез по-ниски разходи да произвежда ( или доставя ) по-качествени продукти или услуги .
При функционирането и развитието на икономическите процеси съществуват и елементи на неопределеност, като често няма разграничаване между риск и неопределеност. Риска характеризира ситуация, при която настъпването на неизвестни събития може да се определи количествено, а неопределеността е когато вероятността от тези събития не може да бъде определена предварително. Рискът е неизбежен елемент при взимане на всяко решение, поради факта, че несигурността е характеристика на икономическите или като цяло на заобикалящите условия. Също така е невъзможно премахването на неопределеността на бъдещето, понеже е част от обективната реалност .
2.БДС : ISO 31000:2018 относно Управление на риска

Системата за управление на риска БДС:ISO31000:2018 помага на предприятията и бизнеса да разработят ясна стратегия за управление на риска, като целта е:


- Ефективно идентифициране на рисковете
- Смекчаване въздействията им върху предприятието или организацията
Това е начин предприятията да постигнат целите си, както и да защитят активите си .
Общата цел на тази система е да развие култура на управление на риска, в която служителите и заинтересованите страни да са наясно с важността на мониторинга и управлението на риска. Прилагането на този единен стандарт дава възможност да се видят положителните възможности и негативните последици, свързани с различните видове рискове, като същевременно с това да са по-наясно с разпределението на ресурсите и да се взимат по-ефективни управленски решения. Този стандарт е все по-важна част в ефективното управление и подобряване на работата на предприятията. С тази система фирмите могат предварително да идентифицират потенциалните опасности, да изчислят евентуални загуби, както и да вземат предварително необходимите предпазни мерки. Целта е винаги да се прилага този единен стандарт за управление на риска независимо отрасъла, сектора или големината на предприятието .
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница