Управление на риска в производствено предприятие


* Continual Improvement ( Непрекъснат процес на усъвършенстване )страница4/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
* Continual Improvement ( Непрекъснат процес на усъвършенстване ) - Най – ефикасния начин за подобряване на управлението на риска е чрез постоянно трупане на опит, нови знания и правилното прилагане на съществуващите вече положителни практики
3.Особености на проява на риска в производствени предприятия.
Проявата на риска в производствените предприятия най-често се проявява не по начина, по който е предвидено. Поради сложността и многокомпонентността на производствения процес, най-често видовете на проява на риска се обуславят от характера на извършваната дейност. Често проявите на риск биват резултат и от различните видове политика на организацията, което и дефинира типа на риска :

Проявата на Производствен риск е свързана с производството на различни видове продукт, в процеса на който предприятията се сблъскват с редица проблеми поради неправилно използване на ресурсите. Основни причини за възникването на производствен риск са:


- Намаляване на набелязаните обеми на производство и реализация на продукция вследствие намаляване на производителността на труда, увеличаване на разходи и др.
- Намаляване на цени, по които е било планирано да се реализира продукцията или услугата,
Технически риск се определя и се проявява в зависимост от степента на организация на производството, възможността за поддръжка на оборудването в рамките на възможностите на организацията.
Техническите рискове се измерват с вероятността от загуба в резултат на :
- лоши резултати от научно-изследователска дейност,
- невъзможност за достигане на заплануваните технически параметри
- ниски технологични възможности на производството, което не позволява усвояването и прилагането на резултатите от иновации
- неизправности и повреди на оборудването
- недостатъчна компетентност на инженерния и технически персонал.
Проявата на Икономически риск възниква в процеса на реализация на продукция, произведена или закупена от предприятието. Част от причините за възникването му са :
- понижаване на обема на реализация, поради намаляване на търсенето или потребностите от стоките, реализирани от фирмата, изместването от конкуриращи стоки, както въвеждане на ограничение на продажбите.
- повишаване на покупната цена на стоките в процеса на осъществяване на сделката;
- непредвидено намаляване на обема на покупките в сравнение с предвиденото, което намаля мащаба на цялата операция и увеличава разхода за единица обем на реализирани стоки
- загуба ( брак ) на стоки;
- загуба в качеството на стоките в процеса на пускане в обръщение (транспорт, съхранение и др.), което довежда до понижаване на цената и в крайна сметка на печалбата .


4.Процес на управление на риска в производствено предприятие . Основни етапи

Управлението на риска е сложен и многоаспектен процес, включващ идентификация, оценка, анализ, управление, мониторинг и контрол на организационния и производствен риск. В този смисъл то се явява основна част от високо специализираните управленски дейности във всяка организация. Също така управлението на риска може да бъде описано като комбинация от методи, техники и дейности, които способстват идентифицирането на потенциалните рискове за организацията и се явяват база за планиране на мерки за реакция срещу рискови събития и процеси .


В своята същност процеса на управлението на риска е съвкупност от определени подпроцеси като :
- идентификация на риска
- оценка на риска
- анализ на риска
- реакция на риска
- мониторинг и контрол на риска .
Всеки един от тези подпроцеси може да включва различен брой варианти ( в зависимост от вътрешната структура на организацията ), които да се изпълняват по различен начин, тоест в управлението на риска да има вариативност на методите, техниките и начините на диагностициране , анализ, оценка и начин на реакция. Наличието на значими рискови фактори се явява основен мотив за предприемане на действия по реакция, планиране на ресурси, обучение на хората в организацията за диагностика и оценка на факторите ( външни или вътрешни ), които могат да застрашат постигането на целите на предприятието . В световен мащаб все повече и повече компании и организации заделят значителна част от бюджета си за диагностика и анализ на риска , което води до по-качественото му управление .
За да бъде ефективно управлението на предприятията в контекста и условията на риск мениджмънта следва да се положат и изпълнят следните стратегически цели :
- Постигане на баланс по отношение на организационния и финансов риск в предприятието
- Баланс в управлението на проектите на организацията
- Упражняване на управленска отговорност чрез внедряване на работещи механизми за управление на риска.
- Оценка и анализ на фирмения риск и евентуалните му последици върху активите на предприятието, както и върху достигането на предварително зададените цели .
Управление на риска е процес на идентифициране, анализ и оценка на рисковете, свързани с постигането на целите и задачите на организацията и предприемането на действия за минимизиране на влиянието им до приемливи нива. Управлението на риска е процес, който включва в себе си вземане на отговорни управленски решения. По дефиниция управлението на риска се разглежда като процес за идентификация, анализ, противодействие, наблюдение и контрол на риска, насочен към максимизиране на резултатите от позитивните събития и минимизиране на ефектите от негативните. В същността си управлението на риска е системен процес за ефективно намаляване влиянието на несигурността, която може да застраши целите на организацията. За да започне процеса по управление на риска налице трябва да бъдат следните етапи
- Иницииране на процеса. Поставят се началните условия на процеса по управление на риска.
- Дефиниране на средата. Определят се процесите, които са в обхвата на средата, заинтересованите страни и какви са техните цели. Това е рамката, в която се търсят рисковете с цел тяхното по-лесно и качествено управление.
- Идентификация на рисковете. При идентифицирането на риска се изследват и определят рисковите области и източниците на риск за организационната дейност. Това се извършва с различни методи за идентификация на рисковите събития, които най-общо се изразяват чрез следните подходи:
* Определяне на риска на базата на целите – определят се целите на организацията, а всички събития или обстоятелства, които могат частично или напълно да застрашат постигането на тези цели, се определят като рискове.
* Определяне на риска на базата на сценарии – разиграват се различни сценарии за развитието на определено събитие или изпълнението на определен процес. Всяко събитие, което може да доведе до на нежелан резултат, се третира като риск .
* Определяне на риска на базата на класификацията – определят се възможните източници на риск. На базата на тази класификация и на информацията за общо използваните правилни и работещи практики се разработва въпросник, от отговорите на който се извличат рисковете, които трябва да се контролират.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница