Управление на риска в производствено предприятиестраница6/11
Дата15.10.2022
Размер219.6 Kb.
#115282
ТипАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Управление на риска в производствено предприятие
Свързани:
Logistics Models- Hybrid Components
Централизираният подход за управление на риска се препоръчва в случай, при който екипите нямат достатъчен опит в областта. Създава се основен екип, отговорен за всички аспекти на управлението на риска – от разработването на план, през извършването на анализа и оценката, до определянето на подходящите техники за въздействие, както и контрола на постиганите резултати. Децентрализираният подход за управление на риска позволява прилагането на експертиза в определените области. Степента на децентрализация зависи от степента на делегиране на отговорности. В този случай, до определено ниво, организацията може да бъде и централизирана в зависимост от структурата на предприятието. Независимо от схемата за организиране на процеса на управление на риска е необходимо да се спазват следните общи правила:
- управлението на риска да е интегрирана част от управлението и функция на всички участници в процеса.
- естеството на работата налага ръководителите, отговарящи за планирането, разпределението на необходимите ресурси и изпълнението на управлението на риска, да участват пряко в цялостния процес, както и да осъществяват необходимото ниво на мониторинг и контрол


Б. Определяне на работна група ( групи )

- Дейностите по определяне на работната група включват формиране на екипи и разпределяне на ролите, правата и отговорностите между членовете на екипа, свързани с бъдещата работата по управлението на риска. Работната група се определя в зависимост от естеството на конкретната цел и от поставените изисквания към изследването. В тази връзка хората , отговорни за постигането на целите, преценяват по целесъобразност състава на участниците в процеса, както и методите и подходите, които ще се използват. Определянето на работната група за оценка на риска се определя от риск мениджмънта на организацията.
В. Изготвяне на програма

- Изготвянето на програма е последната дейност от етапа на иницииране на процеса. Програмата служи за ръководство и базов модел на работната група за извършване на изследването и за мониторинг на процеса, свързан с изпълнението на изискванията към резултатите и сроковете. Програмата е предназначена основно за екипа ( работната група ), натоварен да оцени степента и вероятностите на риска. Документът трябва да съдържа определен минимум от данни, най-често административни мерки и правила и да бъде адаптиран спрямо потребностите на предприятието. Тази програма трябва да съдържа като минимум:


− организацията и координацията на дейностите по оценяването на риска, подходите и методите за извършване на оценката на риска, включително осигуряването на достоверност на резултатите и разработването при необходимост на подходящи за целта методи
− оценителите на риска
− необходимите ресурси за оценяването на риска
− начините за осигуряване на информацията, обучение и консултации с оценителите
− етапите, последователността и сроковете за оценяване на риска;
− начините за допитване, консултации, и събеседване със специалистите за конкретното оценяване.


4.1.2. Дефиниране на средата

За да се идентифицира рискът, е необходимо предварително да бъдат определени параметрите на средата – вътрешни и външни, и рамките, в които ще се реализира изследването.


А. Определяне на целите и задачите . Целите направляват анализа. Те трябва да дават представа на риск мениджмънта в предприятието какъв резултат ще бъде постижим, като, добре формулираните, ясни и постижими цели очертават задачите.
Б. Определяне на критериите. Критериите за успех са барометри за постигане на целите и се използват за измерване влиянието на променливите рискови фактори върху крайните резултати. Основните изисквания към критериите за успех са:
− да бъдат ясно формулирани;
− да обхващат всички области на организационната дейност;
− да позволяват количествени и качествени измервания на резултатите;
−да позволяват измерване влиянието на всеки риск отделно.
В. Определянето на ключовите елементи - е последната дейност от етапа на дефиниране на средата. В нея компонентите на дейността се дефинират като ключови елементи, като при техния мониторинг се спазват определените от организацията стандарти. Тези компоненти се характеризират с по-малък обхват, но с по-голяма конкретност и дълбочина на описание и анализ .


4.1.3. Идентифициране на рисковете

Идентифицирането на риска е разкриване и дефиниране на рисковете и заплахите, които могат да възпрепятстват постигането на поставените цели на организацията. Точното и пълно идентифициране на рисковите събития е от особена важност за ефективното управление на риска. Идентифицирането на наличните рискове и заплахи включва:


- Установяване наличието на рискови събития − обектите и субектите, които могат да бъдат застрашени − възможни решения и начини за въздействие върху потенциалния риск.
- Систематично проучване на всички аспекти на дейността , като начините за това са :
чрез анализ на всички дейности, които се извършват спрямо оценявания обект или ситуация
− чрез отчитане на необичайни операции
− чрез отчитане на непланирани, но предвидими събития
− чрез отчитане на възможността за възникване на непланирани събития
− чрез анализ на конкретните нормативни документи.
- Определяне на тези аспекти на дейността, които могат да нанесат вреда на организацията.
- Класификация на идентифицираните опасности по групи в зависимост от типа и характера им.
В резултат от идентификацията на риска се определят потенциалните рискови събития, източниците на риск (включително формулиране на риска, механизми за отключване на риска и техните функции - характерен белег, свойство, качество и др.). Описват се дейностите по евентуалното им разрешаване или начина по който организацията се стреми да го постигне. Обратната информация от тази стъпка може да доведе до актуализиране на факторите от средата и показателите за степените на риска. Идентифицирането на риска се постига чрез прилагане на разнообразни методи и техники за откриване, дефиниране и документиране на възможните рискове. Характерно за тях е, че могат да се използват самостоятелно, в комбинации помежду си или с други методи в зависимост от избрания от оценяващия екип подход за работа .
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница