Управление на риска в,,куадрант бевъриджис ад -в. Търново


Отчет за всеобхватния доходстраница2/3
Дата22.11.2022
Размер145.13 Kb.
#115633
1   2   3
Курсова работа-Управление на риска
Отчет за всеобхватния доход


2019

2018

2017


Приходи от продажби


34 650

32 224

26 803


Себестойност на продажбите


(22 611)

(21 496)

(21 873)


Брутна печалба


12 039

10 727

4 931
0

0

0


Общи и административни разходи


(2 518)

(2 405)

(2 228)


Разходи за дистрибуция и продажби


(7 931)

(7 082)

(6 711)


Маркетингови разходи


(1 961)

(1 788)

(311)


Разходи за лицензионни възнаграждения


(147)

(45)

(171)
Други оперативни приходи


135

2 592

1 426


Други оперативни разходи


(272)

(327)

(746)


Загуба от дейността


(655)

1 672

(3 811)
Финансови разходи


(523)

(545)

(309)


Финансови разходи нето


(523)

(545)

(309)
Загуба преди данъци


(1 178)

1 127

(4 120)


Разход за данък


(25)

49

188


Загуба за периода


(1 203)

1 176

(3 932)
Друг всеобхватен доход


Преоценка на имоти


-

-

-


Данък върху друг всеобхватен доход


-

-

-


Друг всеобхватен доход за периода, нетно от данъци

-

-

-


Общо всеобхватен доход за периода


(1 203)

1 176

(3 932)


(1 204)

1 176

(3 932)
0

0

0

През 2019 г. Дружеството реализира продажби в размер на 34 650 хил.лв , което е увеличение с 2 426 спрямо предходната година.
В хода на дейността си ,,Куадрант Бевъриджис“АД, е изложен на различни финансови рискове, най-важните от които са: пазарен/риск от промяна на справедливата стойност, валутен и ценови риск/, кредитен, ликвиден и риск на лихвено-обвързаните парични потоци.Общото управление на риска е фокусирано върху трудностите при прогнозиране на финансовите пазари и минимизиране на потенциалните отрицателни ефекти, които могат да се отразят върху финансовото състояние и резултати на предприятието.
Текущо финансовите рискове се идентифицират, измерват и наблюдават чрез различни контролни механизми въведени, да определят адекватни цени на стоките, произвеждани от ,,Куадрант Бевъриджис“АД и на привлечения от него заемен капитал, както и да оценят правилно пазарните обстоятелства на инвестициите и формите на поддържане на свободните ликвидни средства, без да се допуска неоправдан риск.
Управлението на рискове в ,,Куадрант Бевъриджис“АД, се осъществява текущо съгласно политиката определена от управителя.Същия е разработил основни принципи на Общо управление на финансовите рискове, на базата на които са разработени конкретни процедури.
Поради дейността си предприятието е изложено на няколко вида риск, които е възможно да окажат негативно влияние върху неговото състояние.
4.1.Кредитен риск- той се поражда от дейности на предприятието, свързани с предоставяне на кредити и вземания от клиенти, създаване на депозити в други предприятия и сключване на деривативни договори, оценени по справедлива стойност.
В случая основни финансови инструменти на ,,Куадрант Бевъриджис“АД са пари в брой и банкови сметки, търговски вземания и вземания по предоставени заеми. Рискът е кредитен в момента, когато клиентите и останалите контрагенти на предприятието не могат да бъдат в състояние да изплатят изцяло и в срок дължимите суми по търговски и кредитни вземания. Относно търговските вземания, Дружеството е направило анализ на събираемостта в различни диапазони възрастов анализ. Прилаганите проценти на провизиране се базират на дните на просрочие според възрастовия анализ. Според определени макроикономически параметри/БВП и процент на безработица/ ,,Куадрант Бевъриджис“АД е направило анализ и е установило, че ефектите са незначителни, поради което процентът на загуби не са коригирани за 2019г.
Очакваните кредитни загуби се изчисляват на датата на всеки отчетен период.
Паричните, в това число и разплащателни операции са ограничени в банки с ликвидна стабилност и висока репутация. Също така, политиката на дружеството е насочена към лимитирана експозиция в определена банка. Дружеството управлява кредитния риск, основно чрез поставяне на кредитни лимити на всеки клиент поотделно, в зависимост от обема на продажбите и неговата кредитна история, както и чрез постоянен контрол по отношение на закъснели плащания.
4.2.Валутен риск-,,Куадрант Бевъриджис“АД е изложен на валутен риск, основно спрямо щатския долар. Валутния курс е свързан с негативното движение на валутните курсове на долара спрямо еврото, тъй като доставките на суровини основно се извършват в щатски долари.
4.3.Ценови риск-,,Куадрант Бевъриджис“АД не е изложен на негативни промени в цените на стоките, обект на неговите операции, тъй като съгласно договорените отношения с клиенти и доставчици, те са обект на периодичен анализ и обсъждане за преразглеждане и актуализация спрямо промените на пазара. Не е изложен на съществен ценови риск от негативни промени на цени на финансовите инструменти, защото няма обичайна практика да извършва такива сделки. Цените на стоките се наблюдават от ръководството на Дружеството. Продажбите се управляват на местно ниво, чрез използване на конкретни пазарни цени, основните фактори определящи промяната в цените на конкурентите, както и себестойността на продуктите. При годишното приемане на бюджета се прави анализ и прогноза на курса на щатския долар към българския лев за следващата една година, като на базата на тази прогноза се залагат съответните промени в цените на купувания концентрат на Пепси продуктите от чуждестранен доставчик, както и в продажните цени на продукцията. Ценовия риск от промяна в лихвения процент е лимитиран, доколкото дружеството използва до голяма степен вътрешно-групово финансиране.
4.4.Ликвидния риск на ,,Куадрант Бевъриджис“АД се изразява в негативната ситуация, дружеството да бъде несъстоятелно да посрещне безусловно всички свои задължения, съгласно техния падеж. Неговата политика по управление на ликвидността е консервативна. Поддържа постоянно оптимален ликвиден запас от парични средства, има добра способност за финансиране на стопанската си дейност, включително чрез осигуряване и поддържане на адекватни кредитни ресурси, постоянно контролно наблюдение върху фактическите и прогнозни парични потоци по бъдещи периоди и поддържа равновесие между границите на активите и пасивите на Дружеството.
4.5.Лихвен риск-Дружеството не отчита финансови активи и пасиви с фиксирана лихва по справедлива стойност в печалби и загуби, и не определя деривативи, като хеджиращи инструменти по модела на отчитане на хеджинг по справедлива стойност. Поради това, промени в лихвените нива към текущата година не биха засегнали печалбите и загубите.Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница