Управление на риска в,,куадрант бевъриджис ад -в. Търново


Отчет за финансовото състояниестраница3/3
Дата22.11.2022
Размер145.13 Kb.
#115633
1   2   3
Курсова работа-Управление на риска
Отчет за финансовото състояниеКъм 31 декемвриВ хиляди лева

Бележка

2019

2018АКТИВИНетекущи активиИмоти, машини, съоръжения и оборудване

6

17 525

15 774
Нематериални активи

7

2 105

2 138
Инвестиции


3

3
Общо нетекущи активи


19 633

11118 025
Текущи активиМатериални запаси

9

3 418

3 086
Търговски и други вземания

10

6 373

5 179
Пари и парични еквиваленти

11

2 216

198
Активи държани за продажба

8

63

63
Общо текущи активи


12 070

8 525
Общо активи


31 703

26 550


-

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ


-

Собствен капитал


-

Основен капитал


11 227

11 227
Други резерви


-

21 200
Печалби и загуби


(11 068)

(31 065)
Общо собствен капитал

12

159

1 362Нетекущи пасивиЗаеми и кредити

13

21 341

16 799
Провизия за обезщетения при пенсиониране

16

62

53
Отсрочени данъчни пасиви

15

605

693
Общо нетекущи пасиви


22 008

17 544Текущи пасивиЗаеми и кредити

13

887

114
Търговски и други задължения

14

8 649

7 529
Общо текущи пасиви


9 536

7 643
Общо пасиви


31 544

25 187
Общо собствен капитал и пасиви


31 703

26 550


5. ,,Куадрант Бевъриджис“АД използва успешна политика по управление на риска, като по този начин остава доверен партньор на своите контрагенти. Успешно прилага и принципите за управление на риска, създадени от Международната организация по стандартизация/ISO/ именно ,че управлението на риска е неразделна част от всички процеси в Дружеството, то е главната част от вземането на ръководни решения, позовава се на точна налична информация , безусловно разглежда неопределеността, но е адаптивно, прозрачно и приобщаващо.,, Куадрант Бевъриджис“ АД ясно осъзнава факта, че правилното управление на риска улеснява подобряването на организацията.Дава си ясната сметка, че управлението на риска е динамично, реагиращо на промени, но без тясната връзка между всички звена би довело до необратими последици. Именно, правилната ръководна политика, достоверността на счетоводната информация и адекватните мерки на управляващи и мениджъри успяват да запазят финансовата стабилност на предприятието в изключително динамичната икономическа среда.


Понятието ,,риск“ в наши дни е синоним на понятието ,,опасност“.Рискът-това е, вероятностното разпределение на резултатите от определено икономическо действие.По този начин, свързваме риска с факта, че едно действие може да заема различни стойности, без предварително да е известно, коя стойност на резултата ще се сбъдне.Тя обикновено се свързва със състоянието на субекта/юридическото лице,което има интереси изложени на опасност/ и с поведението на околната среда.

6.Източници:


1.ISO системи за управление;
2.Търговкси регистър:
-Отчет за финансовото състояние на ,,Куадрант Бевъриджис“ АД;
-Отчет за всеобхватния доход;
3.Отчет и доклад на вътрешния одит на ,,Куадрант Бевъриджис“ АД;

Сподели с приятели:
1   2   3
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница