Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпросиДата30.11.2018
Размер66.62 Kb.


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте,

Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП "Регионално развитие", бихме искали да зададем следните въпроси:

Във връзка с публикувани от УО на 19.12.2012 отговори на въпроси, получени до 17.12.2012 г., с оглед разпоредбата на чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/31.05.2007г., съгласно Изискванията за кандидатстване по схемата недопустими са интервенции върху сгради образователната/ културната/ социалната/ здравната общинска инфраструктура и интервенции върху площадки за игра, разположени в урегулираните поземлени имоти на училища, детски градини, ясли и други обекти от образователната/ културната/ социалната/ здравната общинска инфраструктура.

Във връзка с публикувани от УО на 19.12.2012 отговори на въпроси, получени до 17.12.2012 г., с оглед разпоредбата на чл. 16, ал. 4 от ПМС 121/31.05.2007г., съгласно Изискванията за кандидатстване по схемата недопустими са интервенции върху сгради образователната/ културната/ социалната/ здравната общинска инфраструктура и интервенции върху площадки за игра, разположени в урегулираните поземлени имоти на училища, детски градини, ясли и други обекти от образователната/ културната/ социалната/ здравната общинска инфраструктура.


1. Когато в общ УПИ има различни видове обекти (вкл. допустими обекти и обекти от горепосочената инфраструктура) и по проект се предвиждат допустими дейности само върху допустимите обекти, включени в общ УПИ, означава ли, че няма да има право да се извършат тези допустими по Изискванията за кандидатстване интервенции върху допустими обекти, които са включени в общ УПИ?
2. В проектното предложение се предвиждат интервенции върху градски площад, като в акт на публична общинска собственост и скица за поземлен имот, са включени и сгради на Художествена галерия и Общинска администрация. Допустими ли са интервенциите върху градския площад, независимо от това, че са в общ УПИ със сградите на Художествена галерия и Общинска администрация?

3. В хипотезата на взето решение от ОС, в което са изброени няколко конкретни обекти и за тези обекти са декларирани изискваните обстоятелства и с оглед на последно публикуваните на 19.12.2012 г. отговори се налага някои от изброените обекти да отпаднат от проекта, ще бъде ли необходимо друго Решение на ОС, което да се отнася само до обектите, които ще бъдат включени във финалното проектно предложение или е възможно да се приложи влязлото в сила Решение на ОС?1. Допустимите обекти на интервенция по настоящата схема следва да са ситуирани в съответни УПИ със съответно конкретно предназначение (напр. „За парк”, „За зелена площ”, „За площад” и др., както и „За жилищно застрояване” при обекти на интервенции вътрешноквартални пространства). Допустимо е, по изключение, обекти на интервенция да бъдат и открити пространства в общ УПИ със сложни и комплексни предназначения за обществени нужди, при условие, че те са за широко публично ползване, със свободен достъп и са включени в акт за общинска собственост за целия УПИ. Интервенциите в такива обекти следва да са много добре обосновани и да допринасят за подобряването на градската среда. Сред допустимите обекти на интервенция по настоящата схема са и елементите на зелената система, посочени в чл. 61, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, а именно - озеленените площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване, както и допълващи зелената система озеленени площи за ограничено обществено ползване в имотите за обществени, производствени, курортни и спортни сгради и комплекси – общинска собственост. Не са допустими обекти озеленените площи с друго специфично предназначение - гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения. Допустимостта на предложените обекти на интервенция трябва да се удостовери със съответни документи (подходяща извадка от действащ ПУП, определящ конкретното предназначение на имота, както и Акт за общинска собственост и актуална скица с подробно описание на имота), както и с детайлна обосновка във формуляра за кандидатстване.

2. Вж. отговор на Въпрос 1.

3. В случай, че във влязло в сила Решение на Общинския съвет са посочени някои обекти на интервенция, които след това отпадат от проекта, не е необходимо да бъде издавано ново Решение, но е задължително във формуляра за кандидатстване подробно да бъдат описани основанията за невключване на всички обекти от Решението на Общинския съвет.


Здравейте,

Във връзка с подготовката на проектно предложение по схема BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП "Регионално развитие", бихме искали да зададем следните въпроси:


1. Допустима дейност ли е изграждането на система за видеонаблюдение върху определени зони от обектите на интервенция по проекта - парк и площад, с цел опазване на обновените обекти?

2. Когато в скицата на поземлен имот за трайно ползване е определено - „За площад”, но в акта за публична общинска собственост, частта описание на имота включва поземления имот, заедно с построените в него сгради, предназначени за Художествена галерия, означава ли, че интервенции само върху площада са допустими по настоящата схема или не?1. Видеонаблюдение е допустима дейност единствено като елемент от цялостното изграждане/ обновяване/ реконструкция/ на обектите на интервенция по схемата – парк/ площад. Не е допустимо изграждане на система за видеонаблюдение за пространства, които не са обект на интервенция по проекта. Разходите за видеонаблюдение следва да бъдат отразени в КСС (Приложение Б1).
2. Не може да се даде конкретен отговор на Вашия въпрос. От въпроса не става ясно какво е конкретното предназначение на съответния УПИ. За определяне допустимостта на обекта на интервенция следва да се прегледа и предназначението на УПИ, определен с действащ подробен устройствен план (а не само скицата и Акта за собственост). Допустимостта на обектите на интервенция е описана в предходен отговор по настоящата схема.

Уважаеми госпожи и господа,
Община Петрич подготвя проектно предложение, с което ще кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП "Регионално развитие" 2007-2013г., Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Операция 1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”,Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012: „Зелена и достъпна градска среда”.
През 2011г. Община Петрич завърши проект по схема BG161PO001/1.4-02/2008 „Подкрепа за подобряване на градската среда”. Като една от изпълнените дейности беше обновяване на улични и пешеходни зони, включваща реконструкция само на тротоарите и бордюрите на участъци от улици в централна градска част. Тъй като по време на строителството е била разрушена част от пътната настилка е било извършено възстановяване на асфалтова настилка с ширина 0,50 м.
С цел подобряване на цялостния облик на града и надграждане на предходният проект, върху същата улична артерия към централния площад по настоящото проектно предложение се предвижда изпълнение на земни, асфалтови и пътни работи, имайки предвид допустимите дейности за финансиране в т.4.2.2.3 на Изискванията за кандидатстване като рехабилитация и реконструкция на уличните мрежи.
В тази връзка възникна следният въпрос:
1.Ще приеме ли Управляващият орган за възможно по настоящата схема изпълнението на земни,асфалтови и пътни работи върху частта от улицата, представляваща 0,50 м ( обект на интервенция по предходния проект) със собствен ресурс на община Петрич, представляващ недопустим разход, без да бъде нарушено изискването за 5г. устойчивост на обектите, а мероприятията, изпълняващи се върху останалата част от уличното платно бъдат третирани за допустим разход по проекта и постигнат краен резултат - настилка на трасето с ненарушена цялост?
Предварително благодарим за оказаното съдействие.
С уважение:
Общинска администрация -Петрич


1. Възможно е при условие, че не се нарушава изискването за 5г. устойчивост на предходния проект. Имайте предвид, че при подаването на проектното предложение по настоящата схема следва да се представи Декларация за липса на двойно финансиране, подписана и подпечатана от кмета на общината (Приложение В1). В случай на включване на повторно изпълнение на земни, асфалтови и пътни работи върху въпросната част от улицата, тези работи трябва да бъдат изпълнени със собствени средства на общината, включени в допълнителна КСС (за собствен принос над задължителните 5%), като много ясно се разграничат от допустимите за финансиране работи по проекта. Тази информация следва да бъде подробно изяснена във формуляра за кандидатстване (т. 3.7.2).

Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница