Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно сДата23.07.2016
Размер49.48 Kb.
#2397


Следните въпроси от потенциални бенефициенти са получени на електронната поща на Оперативната програма: oprd@mrrb.government.bg 

Отговорите им представляват официално становище на Управляващия орган и трябва да бъдат взимани под внимание от потенциалните бенефициенти.
Управляващият орган на ОПРР – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към МРРБ припомня, че според чл. 15 ал. 3 от Постановление на МС № 121 от 31 май 2007 г. обнародвано в ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г.:

”… Не могат да се дават отговори, които съдържат становище относно съответствие на проект или кандидат с условията за кандидатстване…”


Управляващият орган настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване налични към всяка отворена схема и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане на въпроси.Въпрос


Отговори

Здравейте,

Моля за отговор на следните въпроси по схема Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции


1. Допустимо ли е в рамките на довеждащата инфраструктура – ел. Захранващо трасе да бъдат положени кабели между разпределителното табло (трафопоста) и обекта на интервенция, които да осигурят захранване на осветлението на обекта, както и разпределителни касети?
2. Допустимо ли в рамките на довеждащата инфраструктура да бъде закупен и монтиран дизел агрегат за целите на осигуряване на алтернативно осветление (при невъзможност за черпене на ток от разпределителната мрежа)?
3. Допустимо ли е в рамките на дейности по реставрация, консервация, експониране да бъде извършено изграждане на сцена на открито на обекта за извършване на възстановки за целите на експониране и социализация на обекта на интервенция?
Благодаря за отговорите.

1. Съгласно Насоките за кандидатстване е допустимо изграждане на довеждаща инфраструктура в това число: ел. захранващо трасе до обекта на интервенция.
Не е ясно какво представляват разпределителните касети и къде ще бъдат монтирани (дали представляват част от трафопоста) и дали са предмет на изкупуване от преносното или от съответното разпределително предприятие в зависимост от принадлежността на обекта към мрежите съгласно Закона за енергетиката с цел включване на обекта към електрическата мрежа. Кандидатът следва да има предвид, че по схемата не са допустими разходи за съоръжения, които ще бъдат придобити от преносното или от съответното разпределително предприятие по смисъла на Закона за енергетиката.
2. Допустимостта на съоръжението е пряко свързана с причините, които водят до необходимостта от същото. Кандидатът следва да посочи причините, поради които не е възможно черпенето на ток от разпределителната мрежа. Осигуряването на алтернативен източник на електроенергия следва да бъде обосновано от трайна техническа невъзможност за черпене на електроенергия от разпределителната мрежа.
3. Изграждането на сцена не представлява дейност по реставрация, консервация, експониране или въвеждане на техники и програми за интерпретация и анимация на атракцията и в тази връзка не следва да се отнася към първата група дейности съгласно т. 4.3.2.3 от Насоките за кандидатстване. Посочената от Вас дейност следва да се разглежда като съоръжение част от дребномащабната техническа инфраструктура необходима за развитието на цялостен туристически продукт.

Здравейте,

Моля за отговор на следните въпроси по схема Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции

Моля за уточнение в случай, че в екипа за управление на проекта бъде включен археолог, следва ли да отговаря на изискванията на ПМС 194/2007 – за 3 години професионален опит, свързан с управлението на инфраструктурни/инвестиционни проекти, като член на екипа? Въпросът беше поставен на годишната среща на експертите по програми и проекти на общините
Допустимо ли е в рамките на изграждане на обслужваща сграда със санитарни възли, да бъдат включени разходи за ВиК, ОВ, електро, необходими за фунциониране на сградата?


1. Всички членове на екипа по проекта следва да отговарят на изискванията в ПМС №194/2007 г.
2. Съгласно Насоките за кандидатстжане по схемата е допустимо изграждане на санитарен възел/ тоалетна, обслужваща атракцията. Допустимо е изграждане на довеждаща инфраструктура в това число: ел. захранващо трасе, изграждане на ВиК по трасето на пътя и/или изгребна яма за целите на санитарния възел/обществена тоалетна.
Не е ясно предназначението на посочената от Вас обслужваща сграда. За да бъде допустима същата следва да попада в обхвата на дейностите по т. 4.3.2.3 от Насоките за кандидатстване.

Във връзка със Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”, бихме искали да получим Вашите разяснения по следните въпроси:
В насоките за кандидатстване, по отношение на съдържанието на решението на Общинския съвет (задължителен документ към пакета документи за кандидатстване по схемата), навсякъде е посочено следното:

"Решение на Общинския съвет за кандидатстване с проекта по настоящата схема, по който ще бъде осигурен 5% собствен принос и с което се декларира, че предназначението на обекта на интервенция по предложения проект няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта, както и че няма да бъде отдавано за стопанисване на други физически или юридически лица."


1. С оглед на факта, че по отношение на проекти, генериращи приходи, съфинансирането се определя на база на финансовия дефицит, съгласно приложения финансов анализ, молим да ни потвърдите, че в този случай не би следвало да се посочва съфинансиране в размер на твърдите 5%, а следва да се посочи размер на съфинансирането, определено на база на приложения финансов анализ.
2. Необходимо ли е в Решението на Общинския съвет да се посочва конкретният размер на съфинансирането (в проценти и в абсолютна сума) или е достатъчно да се извърши препратка към финансовия анализ, т.е. да се поеме принципен ангажимент за осигуряване на съфинансирането, в размери, съгласно финансовия анализ?
Предварително благодарим за съдействието!
С уважение,
Цветомира Спасова

1. В случай на проекти, генериращи нетни приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., Решението по т. 41/ 46 от Контролен лист 1 "Оценка на административното съответствие" следва да включва размера на собствения принос на кандидата, определен въз основа на приложения финансов анализ, т.е. разликата между размера на безвъзмездната финансова помощ и общия размер на проекта.
2. В Решението на Общинския съвет закандидатстване с проекта следва да се посочи размерът на собствения принос в проценти или абсолютни суми по преценка на кандидата.

Здравейте,

Моля за уточнение на следния технически въпрос по схема Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции:


За проекти, генериращи приходи, в бюджета на проекта следва ли да се попълва колона G (безвъзмездна помощ) или само колона F, тъй като посочената в стойност е сума на решението е БФП?
Благодаря

За проект, генериращ нетни приходи по смисъла на чл. 55 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г., в таблицата "Източници на финансиране" от образеца на бюджет на проекта се попълват колони Е "Обща стойност на проекта", F "Сума по решението в случаите на проекти, генериращи нетни приходи, съгласно Указанията за проекти, генериращи приходи" и I "Допълнителен собствен принос".

Каталог: media
media -> Български футболен съюз правилник за статута и трансферите на
media -> Curriculum vitae Georgi Merdzhanov
media -> Отчет на разходите за държавно подпомагане на филмовата индустрия по бюджета на иа "нфц" за 2010 г
media -> Организират четвърта Национална експертна среща
media -> До районен прокурор гр. Казанлък м о л б а
media -> Програма „Околна среда 2007-2013г. Bg161PO005/10 11/03/19
media -> Музеят за история на София открива изложбата "Среща с египетски жрец" в новата си сграда


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница