Урок 1: Същност на автоматичното и ръчното инсталиране на хардуер Урок 2: Управление и отстраняване на неизправности при входно/изходни устройстваДата13.09.2016
Размер127.86 Kb.
ТипУрок

Глава 10.

Инсталиране и управление на хардуерни устройства и драйвери и отстраняване на неизправности

Урок 1: Същност на автоматичното и ръчното инсталиране на хардуер

Урок 2: Управление и отстраняване на неизправности при входно/изходни устройства

Урок 3: Инсталиране на хардуер и работа с Device Manager
Урок 1: Същност на автоматичното и ръчното инсталиране на хардуер

Същност на технологията Plug-and-Play


Plug and Play (PnP) (буквално преведено – постави и използвай) е технология, която позволява да се добави в компютъра ново устройство, без да се налага ръчно инсталиране или конфигуриране на драйвери за устройството. PnP е процес, който се изпълнява при стартирането на компютъра, съответно преди инсталирането на ново устройство, компютъра трябва да бъде изключен. Технологията Hot swapping PnP дава възможност да се добавят или премахват устройства по време на работа на компютъра.

Технологията PnP изисква поддръжка от хардуера и софтуера. Компютър, който поддържа PnP технологията, трябва да отговаря на следните четири изисквания: • Операционната система трябва да е PnP съвместима.

 • BIOS-a на дънната платка трябва да поддържа PnP.

 • Инсталираното устройство трябва да е PnP.

За управление на устройството са необходими 32-битови драйвери.

За да се поддържа и hot swapping технологията, хардуера трябва да отговаря на следните допълнителни изисквания: • Да могат да се добавят нови устройства, без това да води до риск от нанасяне на физически или електрически повреди или електростатични разряди.

 • Възможност да се следи за промени в конфигурацията когато се добавят или премахват устройства.

Plug and Play устройствата притежават специален идентификационен номер, който може да бъде разпознат от софтуера. При поставяне на ново PnP устройство в компютъра, операционната система установява промяна в хардуера и прочита информация от устройството за да установи какво е то. След това тя зарежда необходимите драйвери за устройството, за да може то да заработи нормално. Ако драйверите не са налични, операционната система може да направи търсене в Интернет и да намери драйвери автоматично.

Определяне на изискваните хардуерни ресурси


За да се определят ресурсите, които се изискват от даден хардуерно устройство трябва да се прегледа документацията на продукта. В таблица 10.1 са описани ресурсите, ко­ито се използват от хардуерните устройства за комуникиране с опе­рационната система.

Ресурс

Описание

Прекъсвания

Хардуерните устройства използват прекъсвания, за да изпращат съобщения. Микропроцесорът раз­познава, че това е заявка за прекъсване (interrupt request - IRQ). Микропроцесорът използва тази информация, за да определи кое устройство изисква достъп до процесора и какъв тип достъп изисква.Windows XP Professional предоставя 16 заявки за прекъсвания, номерирани от 0 до 15, които се задават на устройства. Например на кла­виатурата Windows XP Professional задава IRQ 1.

Входно/изходни (I/O) портове

Входно/изходните портовете представляват област от паметта, която се използва от дадено хардуерно устройство за комуникиране с операционната сис­тема. Когато микропроцесорът получи заявка за прекъсване, операционната система проверява ад­реса на входно/изходния порт, за да извлече до­пълнителна информация за това какво хардуерното устройство изисква от нея да направи. Входно/изходният порт се означава с шестнадесетично число.

Директен достъп до паметта (DMA)

DMA представляват канали, позволяващи на дадено хардуерно устройство, например компакт-дисково устройство, да осъществява директен достъп до паметта, без да прекъсва микропроцесора. Канали­те за директен достъп до паметта (DMA) ускоряват достъпа до паметта. Windows XP Professional има осем DMA канала, номерирани от 0 до 7.

Памет

Много хардуерни устройства, например мрежовата интерфейсна карта (NIC), използват паметта на платката или запазват системна памет. Тази запа­зена памет е недостъпна за използване от други ус­тройства или Windows XP Professional

Таблица 10.1 Ресурси за хардуерните устройства

Същност на Device Manager


Device Manager предоставя графичен изглед на инсталирания компютъра хардуер и помага при управлението и отстраня­ването на неизправности, свързани с този хардуер. Device Manager може да се използва за да се забраняват, деинсталират и актуализират драйвери за устройства. Device Manager също така помага да се оп­редели дали хардуерът на компютъра работи правилно. Той показва списък на устройства, при които има проблеми, и всяко ус­тройство, маркирано като проблемно, се визуализира заедно със съ­ответната информация за неговото състояние.

Windows XP Professional автоматично идентифицира Plug and Play устройствата и заделя исканите от тях ресурси. Въпреки това заделянето на ресурси между Plug and Play устройст­ва не е постоянно. Ако друго Plug and Play устройство изисква ре­сурс, който вече е бил заделен, Windows XP Professional отново преразпределя ресурсите, за да удовлетвори заявките на всяко едно от устройствата.

Не бива ръчно да се променят настройки на ресурс за Plug and Play устройство, защото след това Windows XP Professional няма да мо­же да презпзредели зададените ресурси, ако бъдат поискани от друго Plug and Play устройство. В Device Manager всяко Plug and Play уст­ройство има страница Resources в своя диалогов прозорец Properties. За да се освободят настройките на ресурс, които са зададени ръчно, и да се даде възможност на Windows XP Professional да преразпредели ресурсите отново, в страницата Resources трябва да се включи отметката Use Automatic Settings.

Автоматично инсталиране на хардуер в Windows XP


Windows XP Professional поддържа Plug and Play хардуер. За пове­чето устройства, съвместими със стандарта Plug and Play, при усло­вие, че е наличен съответния драйвер, Windows XP Professional автоматично открива, инсталира и конфигурира устройство­то. Когато бъде открит нов хардуерен компонент, който не може да бъде инсталиран автоматично, Windows XP Professional визуализи­ра съветника Добавяне на нов хардуер. В някои случаи може да се наложи потребителя да стартира автома­тичната инсталация за някой Plug and Play хардуер. Това може да се направи със съветника Добавяне на хардуер от контролния панел. За не-Plug and Play хардуер, Windows XP Professional често идентифицира хардуера и автоматично го инсталира и конфигурира. За не-Plug and Play хар­дуер, който Windows XP Professional не може да идентифицира, ин­сталира и конфигурира, потребителя трябва да постави началото на автоматичната инсталация на хардуера с помощта на съветникa Добавяне на хардуер.

Ръчно инсталиране на хардуер в Windows XP


При ръчно инсталиране на хардуер, първо трябва да се определи какъв хардуе­рен ресурс изисква устройството. След това трябва да се определят наличните хардуерни ресурси. В някои случаи трябва да се променят настройките на хардуерните ресурси.

Забележка : Ако по време на ръчна инсталация се избере хардуе­рен ресурс, може да се наложи да се конфигурира хардуерното уст­ройство така, че то да може да използва ресурса. Например за да може даден мрежов адаптер да използва IRQ 5, може да се наложи да се превключат някой от джъмперите на адаптера и да се конфигури­ра Windows XP Professional да разпознава, че сега този адаптер използва IRQ 5.

Промяна на зададените хардуерни ресурси


Възможно е да се случи така, че две хардуерни устройсттва да използват един и същи хардуерен ресурс. Това ще доведе до конфликт в сстемата. За да се разреши конфликта ще се наложи да се променят зададените хардуерни ресурси.

Препоръчително е, когато се променя хардуерен ресурс, да се отпечата съдържа­нието на Device Manager. Така ще бъде запазен запис на хардуерната кон­фигурация и тя ще може да бъде възстановена в случай на възникване на проблеми при разпределянето на ресурсите.Промяната на зададените хардуерни ресурси за не-Plug and Play устройства в Device Manager не променя ресурсите, изпол­звани от това устройство. Device Manager се използва само за да се информира операционната система за конфигурацията на устрой­ствата. За да се променят ресурсите, използвани от дадено не-Plug and Play устройство, трябва да се разгледа документацията на устройството, за да разберете дали на самото устройство трябва да се конфигури­рат превключватели или джъмпери.

Урок 3: Управление и отстраняване на неизправности при входно/изходни устройства


Списъкът с устройства, които могат да бъдат инсталирани, е твърде дълъг, за да бъдат разгледани всички от тях. В следващите парагра­фи са представени някои от най-често използваните устройства и начинът, по който се извършва тяхното инсталиране, конфигуриране и управление.

Скенери и фотоапарати


Повечето цифрови фотоапарати, скенери и други устройства за изображения са Plug and Play устройства и Windows XP Professional ги инсталира автоматично, когато бъдат свързани към компю­търа. Ако устройството за изображения не бъде инсталирано автоматично при свързване или ако не поддържа Plug and Play, е необходимо да се използва съветника за инсталиране на скенер и фотоапарат. За да се отвори този съветник, е необходимо да се отвори Контролен панел, да се отвори връзката Принтери и друг хардуер (фиг. 10.1) и след това да се отвори връзката Скенери и фотоапарати(фиг. 10.2) . В прозореца Скенери и фотоапарати трябва да се натисне Добавяне на устройство за изображения (10.3). За да се инсталира скенер, цифров фотоапарат или друго устройство за изображения, трябва да се натисне Напред и да се следват инструкциите на екрана.Фиг. 10.1 Контролен панелФиг. 10.2 Принтери и друг хардуерФиг. 10.3 Скенери и фотоапарати

Мишки


За да се конфигурира мишката на компютъра или да се отстранят неизправности с нея, трябва да се отвори връзката Принтери и друг хардуер от контролния панел. При отваряне на връзката Мишка ще се покаже диалогов прозорец с настройките на мишката (фиг 10.4). На страницата Бутони има възможност да се конфигурира мишката за потребители, които работят с лява или с дясна ръка. Страницата Показалци дава възможност да се избира или да се създава потребителска схема за курсора. Страницата Опции на показалеца дава възможност да се настройва скоростта и ускорението на кур­сора и да се задава възможността за залепване - в диалоговите прозорци курсорът се премества автоматично върху подразбиращия се бутон. Последната страница е Хардуер, от която може да се стартира помощната програма за отстраняване на неизправности, ако възникнат проблеми с мишката. Страницата Хардуер също така съдър­жа бутон Properties, който дава възможност да се направи разширена конфигурация на мишката. Това включва деинсталиране или актуализиране на драйвера, разглеждане или променяне на ресурси­те, заделени за мишката, и увеличаване или намаляване на чувстви­телността на мишката като променя честотата, с която Windows XP Professional определя пози­цията на мишката.Фиг. 10.4 Настройки на мишката

Контролери за игри


За инсталиране и конфигуриране на контролери за игри, трябва да се отвори връзката Контролери за игри от прозореца Принтери и друг хардуер на Контролен панел. За инсталиране на контролер за игри към компютъра трябва най-напред контролерът да бъде свързан към компютъра. Ако той не се инсталира автоматично, трябва да се натисне бутона Добави и да се избере съответния тип контролер. При проблеми с инсталирането трябва да се провери в BIOS-a на компютъра дали съответния интерфейс, към който се свързва контролера за игри, е разрешен (например USB, FireWire, сериен порт и т.н.).

За да се конфигурира контролера, трябва да се избере устройство и след това да се натисне бутон Свойства. За отстраняване на неизправности, свързани с дадено устройство, трябва да се избере това устройство и след това да се натисне бутона Отстраняване на неизправности.


Клавиатури


При отварянето на връзката Клавиатура в прозореца Принтери и друг хардуер на Контролния панел ще се покаже диалоговия прозорец за конфигуриране на клавиатурата или за отстраняване на неизправности, свързани с нея (фиг. 10.5). В страницата Скорост може да се конфигурирате закъснението на повторението на знакове и скорост­та на повторението на знакове. Може също така да се контролира скоростта на мигане на курсора. В страницата Хардуер са показани свойствата на инсталираната клавиатура и може да се отвори помощната програма за отстраняване на неизправности.Фиг. 10.5 Настройки на клавиатура

Урок 3: Инсталиране на хардуер и работа с Device Manager

Постъпково инсталиране на хардуер


За да се даде началото на автоматично инсталирана не хардуер, както за хардуерни устройства, които не са открити, така и за устройства, които не се Plug and Play, може да се използва съветника за Добавяне на хардуер.

За да се стартира съветника за Добавяне на хардуер е необходимо да се направи следното: 1. От контролния панел се отваря връзката Принтери и друг хардуер.

 2. В областта Вж. още на прозореца Принтери и друг хардуер се натиска върху връзката Добавяне на хардуер. Това стартира съветника за добавяне хардуер.

 3. Windows XP Professional стартира съветника за добавяне на хардуер, който се използва за инсталиране на софтуер, който да под­държа добавяния към компютъра хардуер и за отстраняване проблеми, които може да възникнат с него.

 4. Натиска се бутона Напред за да се затвори страницата Добре дошли в съветника за инсталиране на хардуер.

Windows XP Professional претърсва за нови устройства, при кое­то настъпва едно от следните три събития:

 • Ако Windows XP Professional открие някакъв нов Plug and Play хардуер, той инсталира новия хардуер.

 • Ако Windows XP Professional открие нов хардуер, той старти­ра съветника Добавяне на нов хардуер.

 • Ако съветникът не може да намери ново устройство, той задава въпрос на потребителя дали новото устройство е свързано (Is The Hardware Connected) (фиг 10.6). Ако новото устройство е свързано трябва да се избере Yes, I Have Already Connected The Hardware и след това да се натисне Напред. Съветникът визуализира страницата Следният хардуер вече е инсталиран на вашия компютър. За да се добави хардуер, който не е в списъка, трябва да се натисне избере от списъка Добавяне на ново хардуерно устройство (фиг 10.7).Фиг. 10.6 Запитване от съветника дали новото устройство е свързано към компютъраФиг. 10.7 Добавяне на ново хардуерно устройство

 1. Ако се избере инсталиране на ново хардуерно устройство, съветника ще попита дали да потърси и инсталира автоматично новото устройство или да се избере модел на устройство от списък (фиг. 10.8).Фиг. 10.8 Определяне на начин за инсталиране на нов хардуер

Ако се зададе автоматично търсене и съветника не успее да намери и инсталира новото устройство ще се премине автоматично на следващата стъпка. 1. Съветника дава възможност да избере типа на новото устройство с цел по-лесно конфигуриране (фиг. 10.9).Фиг. 10.9 Избор на категория на хардуерно устройство

 1. След като се избере тип на устройството съветника показва списък на устройства от този тип имащи вградена поддръжка в Windows XP (фиг 10.10).Фиг. 10.10 Избор на драйвер за устройството

 1. Ако устройството не присъства в списъка, но има налични драйвери за него осигурени от производителя, трябва да се натисне бутона От диск и да се посочи пътя към драйверите.

 2. След избор на драйвер за съответното устройство Windows XP инсталира избрания драйвер.

Потвърждаване на инсталирането на хардуер


След инсталирането на хардуер, трябва да се потвърди инсталацията с помощта на Device Manager.

Може да се използва следната процедура, за да се конфигурира ус­тройство, да се отстранят неизправности, свързани с него или да се потвърди коректността на инсталацията с помощта на Device Manager 1. Натиска се Старт бутона и се натиска с десния бутон на мишката върху Моят компютър. От контекстното меню се избира полето Manage. Отваря се конзолата Computer Management (фиг. 10.11).Фиг. 10.11 Конзолата Computer Management

Състоянието на всяко устройство може да се определи от иконата, с която е визуализирано. В таблица 10.2 са описани възможните състояния на хардуерно устройство и иконите, с които се визуализират.Икона

Състояние на хардуера

Нормална икона

Хардуерът функционира правилно

Знак стоп върху иконата

Windows XP Professional е забранил хардуерно­то устройство поради хардуерни конфликти. За да се коригира това, трябва да се натисне с десния бутон на мишката върху иконата на устройството и след това да се избере Свойства. Хар­дуерните ресурси трябва да се настроят ръчно, според това какво е налично в системата

Удивителен знак върху иконата

Хардуерното устройство е конфигурирано неправилно или неговите драйвери липсват.

Икона въпросителен знак

Съответното устройство не може да бъде разпознато от компютъра или не са инсталирани драйвери за него.

Таблица 10.2 Състояния на хардуера в Device Manager

 1. Под System Tools се избира Device Manager.

 2. В панела в дясно се натиска върху типа на устройството и след това се избира самото устройство, което трябва да се конфигурира. При двойно натискане с мишката върху устройството се визуализира диалога с настройките за устройството (фиг. 10.12).Фиг. 10.12 Настройки на хардуерно устройство

Наличните страници в диалоговия прозорец Свойства на устройство се различават в зависимост от избраното устройство, но може да включват някои от страниците, изброени в таблица 10.3Страница

Функционалност

General

Визуализира типа, производителя и местоположението на устройството. Също така визуализира състоянието на устройството и предоставя помощна програма за отстраня­ване на неизправности, която помага за решаване на проблеми с устройст­вото. Помощната програма превежда през поредица от въпроси, за да определи проб­лема и предлага решение.

Driver

Визуализира доставчика на драйвера, датата на драйвера, версията на драйвера и цифро­вия подпис. Тази страница предоставя също така следните три допълнителни бутона: Driver Details, Uninstall и Driver Update. Тези бутони дават възможност съответно да се получи допълнителна информация за драйвера, да се деинсталира драйвера или да се актуализира драйвера с по-нова версия.

Свойства

Определя начина, по който Windows използ­ва устройството. Например свойствата за CD-ROM устройство може да включват си­лата на звука и цифрово възпроизвеждане (playback) от компакт-диск, което дава възможност да се разрешава цифрово, вместо аналогово възпроизвеждане. Тези настройки определят начина, по който Windows изпол­зва CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика от компакт-дискове

Ресурси

Визуализира типа и настройката на ресурса, дали има ресурси, които са в конфликт и дали може да се променят настройките на ресурса или не

Таблица 11.3 Страници в диалоговия прозорец Свойства на устройство

 1. За да се конфигурира устройство, трябва да се премине на съответната стра­ница. За да се отстраняват неизправности, в страницата General трябва да се натисне бутона Troubleshoot.

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница