Урок 3: Дата и час Урок 4: Настройки на папките Урок 5: Настройки на екрана Урок 6: Клавиатура и мишкаДата22.07.2016
Размер173.13 Kb.
#463
ТипУрок

Глава 8

Конфигуриране на Windows XP

Урок 1: Регионални и езикови настройки

Урок 2: Лента на задачите и меню “Старт”

Урок 3: Дата и час

Урок 4: Настройки на папките

Урок 5: Настройки на екрана

Урок 6: Клавиатура и мишкаЗа тази глава


Операционната система Windows XP Professional предлага множество настройки, чрез които потребителят може да го конфигурира, така че да работи в максимален комфорт, съобразно неговите лични предпочитания. В следващите няколко урока ще бъдат представени някои от тези настройки.

Ще бъдат разгледани регионалните и езикови настройки, с чиято помощ може да се зададат форматите на данните, които се извеждат, така че да отговарят на спецификата на региона, както и да се добавят необходимите езици и клавиатурни подредби, ако се въвеждат текстове на езици, различни от тези по подразбиране.

Обяснява как може да се промени вида на лентата на задачите и Старт менюто, как да се сверят датата и часа, как да се променят настройките на папките в Windows Explorer, как да се настроят мишката и клавиатурата. Дават се и ценни съвети, за това как да се повиши комфорта, като се настрои монитора.

Урок 1: Регионални и езикови настройки


В този урок ще бъде разгледано как може се локализира Windows XP Professional, като бъде настроен начина, по който програмите извеждат дати, часове, стойности в местна валута и десетични дробни числа. Ще бъде обяснено как се добавят и изтриват нови езици на въвеждане, и от къде се променят настройките на езиковата лента. Също така, ще бъде обяснено, как се променят клавишните комбинации за превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба, и още няколко полезни настройки, свързани с мястото, на което се намира потребителят и езиците, които използва.

Как се отваря прозорецът с настройки


Всички споменати настройки се променят от едно и също място – прозорецът Регионални и езикови опции в Контролния панел. Ето как може да бъде отворен.

 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Дата, час, език и регионални опции и след това Регионални и езикови опции, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Регионални и езикови опции, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Как се променят форматите за дата, час, местна валута и десетично дробно число. Как се задава местоположението


Прозорецът Регионални и езикови опции има три страници - Регионални опции, Езици и Разширени. Настройките, за които става дума, могат да се променят от първата страница (фиг. 8.1). В полето Стандарт и формати се избират настройките за дадената страна и могат да се видят примерни стойности за число, парична стойност, час, кратък и дълъг вариант на дата. За да бъде променена някоя от настройките по отделно (например, разделителя в десетичните дроби от запетая на точка), се натиска бутона Персонализиране.


Фигура 8.1 Прозорецът Регионални и езикови опции, страница Регионални опции
Най-отдолу на тази страница може да се зададе местоположението на компютъра. Някои програми използват това, за да извеждат информация, която би представлявала интерес за хора от дадения регион.

Как се включва поддръжката за източноазиатски и други езици със сложна писменост


В следващия прозорец – Езици, може да бъде включена или изключена поддръжката на езици със сложна писменост, такива, които се пишат от дясно на ляво и източноазиатските езици.

По подразбиране Windows XP Professional инсталира всички нужни файлове за работа с европейските езици, но за да се работи и с някои по-екзотични, трябва да бъде включена тяхната поддръжка от тук. За целта, обаче трябва да се разполага с инсталационния диск на операционната система.

Фигура 8.2 Страницата Езици
Тези настройки са групирани като Поддържане на допълнителен език (фиг. 8.2). Ако бъде избрано Инсталиране на файлове за сложен скрипт и езици с писане отдясно наляво, ще бъде включена поддръжката за арабски, арменски, грузински, иврит, индийски, тайвански и виетнамски, а при избиране на Инсталиране на файлове за източноазиатски езици – китайски, японски и корейски.

Как се добавя или изтрива език на въвеждане


Ако се натисне бутона Подробни данни в страница Езици, се отваря прозорецът Текстови услуги и езици на въвеждане. В него може да се добавят и премахват различни езици и асоциираните с тях клавиатурни подредби (фиг. 8.3).

Текст на всеки език може да се въвежда от клавиатурата, като се използва повече от една клавиатурна подредба. Така, ако един компютър се ползва от повече от един човек, всеки от тях може да работи с клавиатурната подредба, която му е най-удобна. Например, за българския език има БДС и фонетична подредби. За съжаление, втората не е включена в Windows XP Professional, но пък в Интернет се разпространяват няколко напълно безплатни добавки към операционната система, които позволяват работа с фонетична подредба.
Фигура 8.3 Прозорецът Текстови услуги и езици на въвеждане
За да се добави нова клавиатурна подредба, се натиска бутона Добавяне и в прозореца, който се отваря, се избира съответния език на въвеждане и клавиатурна подредба (фиг. 8.4).


Фигура 8.4 Прозорецът Добавяне на език на въвеждане

За да се премахне някоя клавиатурна подредба или език на въвеждане с асоциираните с него клавиатурни подредби, той се избира и се натиска Премахни.


Как се променят настройките на езиковата лента


Чрез езиковата лента може да се променя езика на въвеждане и активната в момента клавиатурната подредба. Той се появява или някъде върху работния плот, или е прикачен към лентата на задачите. Представлява синьо квадратче с двубуквено означение на активния език на въвеждане и евентуално още една или повече икони. Например:

или


Ако се натисне с десния бутон на мишката върху нея и се изберете Settings, ще се отвори прозорецът Текстови услуги и езици на въвеждане, който беше разгледан по-горе. Най-отдолу в него има бутон Езикова лента и когато бъде натиснат, се отваря следния прозорец:
Фигура 8.5 Прозорецът Настройки на езиковата лента
Чрез първата настройка може да се скрие езиковата лента. Все пак, ако са зададени клавишни комбинации за превключване между езиците на въвеждане и клавиатурните подредби (по подразбиране Ctrl+Alt и Ctrl+Shift съответно) все още ще може да се превключва без проблем.

Втората настройка позволява лентата да става полупрозрачна, ако не e на фокус, т.е. показалеца на мишката не е върху нея.

Третата – Показвай още езикови икони в лентата на задачите, добавя икони за извикване на помощна информация, за максимизиране на лентата и бутон, с който се отваря контекстното меню. То се отваря и при натискане на десен бутон на мишката върху лентата.

Последната опция включва или изключва допълнителната текстова информация, която дава пълните имена на езика на въвеждане и на клавиатурната подредба. Тази и втората настройки са в сила, само когато лентата е максимизирана (т.е. не е прикачена към лентата на задачите).


Как се променя клавишната комбинация за смяна на езика на въвеждане и клавиатурната подредба


Точно до бутона Езикова лента в прозореца Текстови услуги и езици на въвеждане е бутонът Настройка на клавиши. Когато се натисне, се отваря прозорецът, показан на фиг. 8.6:


Фигура 8.6 Прозорецът Разширени клавишни настройки
От Бързи клавиши за езици на въвеждане се избира действието, чиято клавишна комбинация трябва да бъде променена. След това се натиска Промяна на клавишната комбинация и се отворя следния прозорец:


Фигура 8.7 Прозорецът Промяна на клавишна последователност
Чрез Смяна на езика и Смяна на клавиатурата се включва и изключва съответната клавишна комбинация, а под тях може се зададе и самата комбинация.

Трябва да се отбележи, че езикът на въвеждане се задава за дадено приложение. Ако се превключи от едно приложение на друго, езикът също се променя.


Какво се прави, ако езиковата лента изчезне и вече не може да се превключва между езиците и клавиатурните подредби


Ако езиковата лента изчезне мистериозно и вече не можете да се превключва между езиците на въвеждане и клавиатурните подредби, трябва да се провери дали някой не е избрал настройката Изключи разширените текстови услуги. Тя се намира на втората страница - Разширени на прозореца Текстови услуги и езици на въвеждане.

Как се променя езикът за програми, които не поддържат Unicode


Някои по-стари програми изискват специална настройка, за да могат да работят коректно с кирилица. Това е така, защото те не поддържат съвременния стандарт за кодиране на символи Unicode. От друга страна, тази настройка много често се забравя при инсталация на Windows XP. За това, в случай че възникне проблем с някоя по-стара програма, трябва да се провери дали в Език за не-Unicode програми е избран Bulgarian. Тази настройка се намира в последната страница Разширени на прозореца Регионални и езикови опции.

Урок 2: Лента на задачите и меню “Старт”


В този урок се разглежда как се променят настройките на лентата на задачите и менюто “Старт”. Разглежда се и как се скрива лентата, така че да се освободи повече място на екрана за прозорците, и как може да се превключи от типичния за Windows XP стил на Старт менюто в класическия – подобен на този от предишните версии на Windows и други.

Как се отворя прозорецът с настройки


Всички споменати настройки се променят от едно и също място – прозореца Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт”. Ето как може да се отвори той:

 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Облик и теми и след това Лента на задачите и меню “Старт”, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Лента на задачите и меню “Старт”, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Същото може да се постигне и ако се натисне десен бутон на мишката върху Старт бутона и се избере Свойства.

Лента на задачите


Прозорецът Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт” има две страници. Първата е посветена изцяло на лентата на задачите (фиг. 8.8).Фигура 8.8 Прозорецът Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт”

В горната част има група от настройки наречена Облик на лентата на задачите: • Заключи лентата на задачите фиксира положението на лентата, така че не може да се променя размера или местоположението . Не може също да се променят и положението, и размерите на различните ленти с инструменти, които се разполагат върху лентата на задачите. Най-добре е, след като бъде нагласена лентата според предпочитанията на потребителя, тя да бъде заключена, за да не бъде разместено нещо по невнимание.

 • Автоматично скривай лентата на задачите скрива лентата всеки път, когато показалецът на мишката не е върху нея. По този начин се освобождава допълнително място на екрана за прозорците. Ако се работи на голям монитор, тази настройка не е много полезна, но ако мониторът е сравнително малък, скриването на лентата може да подобри съществено комфорта.

 • Дръж лентата на задачите върху другите прозорци прави, така че лентата винаги остава над другите прозорци и те не могат да я скрият от потребителя. Евентуално би могла да се ползва като алтернатива на автоматичното скриване, но това не е често срещана практика.

 • Групирай сходните бутони в лентата на задачите включва и изключва групирането на задачите от едно и също приложение в общ бутон, както е показано на следната фиг. 8.9.Фигура 8.9 Групиране на задачи

 • Показвай “Бързо стартиране” - С тази настройка може да се включи / изключи лентата с инструменти наречена “Бързо стартиране”, върху която има бутони за стартиране на някои приложения.

Следващата група с настройки се отнася за областта на уведомяване. Това е полето от лентата на задачите в противоположния край на Старт бутона, където има малки икони на програми, работещи във фонов режим:Тук настройките са само две: • С Показвай часовника може да се скрие или покаже часовника в края на областта на уведомяване.

 • Скривай неактивните икони включва или изключва функцията, чрез която иконите, които дълго време не са били натискани, не са променяли състоянието си и не са извеждали никакви съобщения, да бъдат скрити, така че да освободят място.

Меню “Старт”


На Старт менюто е отделена втората страница на прозореца Свойства на лентата на задачите и менюто “Старт”.Фигура 8.10 Страницата Меню “Старт”
От тук може да се превключи между меню в стила по подразбиране на Windows XP и класическо меню, подобно на това от предишните версии на Windows (фиг. 8.10). В зависимост от предпочитанията на потребителя, може да се променят и множество други настройки в прозорците, които се отварят, когато се натисне съответния бутон Персонализиране.

Урок 3: Дата и час


В този урок се разгледа как може да се промени системното време на компютъра.

Как се отваря прозорецът с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Дата, час, език и регионални опции и след това Дата и час, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Дата и час, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Същото може да постигнете и ако се натисне десен бутон на мишката върху часа в областта на уведомяване и се избере Сверяване на дата/час.

Сверяване на датата и часа


Прозорецът Дата и час Properties има три страници – Дата и час, Часова зона, и Време от интернет. На първата от тях може да се промени годината, месеца, датата и часа, или просто да се направи справка.Фигура 8.11 Прозорецът Дата и час Properties

Часова зона


На втората страница може да се зададе часовата зона и да се включи или изключи автоматичната промяна на часовника с едни час при преминаване в лятно или зимно часово време.


Фигура 8.12 Страницата Часова зона

Автоматично сверяване от Интернет


Ако компютърът е свързан с Интернет, Windows XP може да сверява автоматично часовника. Настройките за това се намират на трета страница – Време от Интернет. Тук може да се избере сървъра, който да се използва, както и да се свери часовника веднага след натискане на бутона Актуализирай сега.Фигура 8.13 Страницата Време от Интернет

Урок 4: Настройки на папките


Операционната система Windows XP Professional дава изключително големи възможности за настройка на представянето и подредбата на папките и не всички от тях могат да бъдат разгледани тук. За това ще бъде обърнато внимание само на някои от най-полезните.

Как се отваря прозореца с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Облик и теми и след това Опции за папките, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Опции за папките, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Общи настройки


Първата страница на прозореца Опции на папки е Общи. Настройките най-отгоре, в групата Задачи, се отнасят за полето в Windows Explorer, разположено вляво от папките и файловете, което съдържа най-различни действия (наречени задачи), които може да се извършват с тях, препратки към други места в компютъра и подробни данни. От Преглед на папки може да се настрои дали при отваряне на някоя папка, съдържанието да се появява в нов прозорец или в същия. Най-отдолу се задава дали папките и файловете да се отварят с единично или двойно щракване на мишката.Фигура 8.14 Прозорецът Опции за папки

Изглед


Настройките на втората страница са свързани с външния вид на папките и Windows Explorer.


Фигура 8.15 Страницата Изглед
В полето Разширени настройки може да се променят някои от следните неща:

 • Не показвай / показвай скрити файлове и папки. Тази настройка трябва да се провери, ако потребителят не можете да открие някой файл или папка, за които е сигурен, че трябва да съществуват на мястото където търси. Тя позволява да се видят обявените за скрити файлове. Често те са файлове, с които работят приложенията и за това не трябва да се модифицират.

 • Скрий разширенията за известните типове файлове. Ако потребителят е свикнал да вижда разширенията на файловете, за да се ориентира какъв е типът им, тази настройка трябва да бъде изключена.

 • Показвай пълния път в лентата на адресите. Ако тази настройка бъде оставена изключена, в лентата на адресите ще се вижда само името на текущата папка.

 • Запомни настройките на разглеждане за всяка папка означава, че ако бъде променен изгледа на някоя папка, тя ще го запази до последваща промяна. Ако тази настройка бъде изключена, при промяна на изгледа на една папка, изгледът на всички останали ще се промени по същия начин.Урок 5: Настройки на екрана


В този урок се представят някои основни настройки на екрана и как може да бъдат променени. Става дума за разделителната способност и дълбочината на цвета, също скрийнсейвъра, и настройките на захранването на монитора.

Как се отваря прозорецът с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Облик и теми и след това Дисплей, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Дисплей, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Същият прозорец се отваря, ако се натисне с десен бутон на мишката върху празно място на работния плот и се избере Свойства.

Как се променя разделителната способност и дълбочината на цвета на екрана


Прозорецът Свойства на Дисплей има пет страници – Теми, Работен плот, Скрийнсейвър, Облик и Настройки. Разделителната способност и дълбочината на цвета се променят от страница Настройки:Фигура 8.16 Прозорецът Свойства на Дисплей, страница Настройки
Тази страница често се модифицира от драйвера на видео адаптера, така че може да не изглежда по същия начин като на картинката. Въпреки това настройките, за които става дума се намират точно там.

Разделителната способност се променя с плъзгач, под който е изписала избраната настройка. Колкото по-висока е разделителната способност, толкова повече обекти може да се покажат на екрана. Тя, обаче не може да бъде увеличена прекалено много, защото, ако сравнително малък монитор бъде настроен на прекалено висока разделителна способност, надписите и иконите ще станат прекалено малки. Това може да предизвика преумора на очите.

Счита се, че оптималната настройка за 15 инчовите монитори обикновено е 800х600 пиксела, за 17 инчовите – 1024х768, а за 21 инчовите – 1280х1024. Деветнайсет инчовите монитори могат да работят на 1280х1024, 1024х768 или някоя от нестандартните разделителни способности между тези две. Тези препоръчителни стойности са за монитори с електроннолъчева тръба (кинескоп). Дисплеите с течни кристали (LCD) работят най-добре на една точно определена разделителна способност, която е и максимална за тях. Всички разделителни способности, под тази, са с по-лошо качество.

Дълбочината на цвета (Качеството на цвета) определя, колко са дискретните степените на цветовете, които се изобразяват. Ако стойността е прекалено ниска, цветовете не преливат плавно и границите между тях са лесно различими. Причината за това е, че човешкото око разпознава около 16 милиона цветове (в компютъра се кодират с 24 бита). Така че, ако цветовете, които възпроизвежда монитора, са по-малко от 16 милиона, границите между цветовете стават забележими.

Очевидно, колкото по-голяма е дълбочината на цветовете, колкото по-голяма е, толкова по-добре се възприема изображението. Съвременните видео адаптери поддържат 24 или 32 битов цвят (и двата съответстват на 16 милиона цвята) и е препоръчително да се използва тази настройка.

Как се настройва честотата на опресняване на екрана


Много хора се оплакват от главоболие или болки в очите след работа с компютър. Често решението на проблема е много просто. Ако честотата на опресняване е прекалено ниска, човешкото око забелязва потрепването на екрана и това го уморява. Тази настройка може да се промени от прозореца, който се отваря като се натисне Разширени на страница Настройки. Честотата на опресняване се променя от страницата Монитор на този прозорец.


Фигура 8.17 Страницата Монитор
Настройката е наречена Скорост на опресняване на екрана и се задава в Херца (Hz). Честоти под 85 Hz се считат за прекалено ниски и водещи до умора на очите. Препоръчителни са честоти от 100 Hz нагоре.

Как се променя скрийнсейвърът и настройките на захранването на монитора


Скрийнсейвърът е картинка или анимация, която се появява на екрана, ако потребителят не е използвал компютъра известно време. Първоначалната идея била изображението, което се извежда да е с по-тъмни цветове или преобладаващо черно, така че луминофорът на електронно-лъчевата тръба да прогаря по-малко. По този начин се удължава живота на монитора.

В наши дни, скрийнсейвърите са доста шарени и се използват повече за създаване на атмосфера, отколкото за удължаване живота на дисплея. От друга страна, системата за управление на захранването, може да изключи напълно монитора, ако той не се използва дълго време. Така не само се щади луминофорът, но и се пести енергия. Това е в сила за мониторите с кинескоп, докато при тези с течни кристали (LCD), които нямат луминофор, ползата от изключването на монитора е запазването на лампата на задекранното осветление.

Скрийнсейвърът и настройките на захранването на монитора се променят от втората страница на прозореца Дисплей Properties Скрийнсейвър.


Фигура 8.18 Страницата Скрийнсейвър
Тук може да се избере кой да е активния скрийнсейвър или той напълно да бъде изключен (None). Чрез бутона Визуализация, скрийнсейвърът може да се стартира веднага. При това, трябва да се има предвид, че той спира, ако се докосне мишката. За това, след натискането на Визуализация, мишката трябва да остане неподвижна. Накрая чрез бутона Настройки се извежда прозорец с настройки, специфични за дадения скрийнсейвър.

В полето Изчакайте се задава времето, което компютъра не трябва да е използван от потребителя, за да се активизира скрийнсейвъра. Избирайки При подновяване защити с парола, след спиране на скрийнсейвъра, потребителят ще бъде запитан за паролата му. Така компютърът ще бъде защитен и ако потребителят се отдалечи от работното си място, и скрийнсейвърът се включи, друг човек няма да може да получи достъп.Настройките на захранването са достъпни след натискане на бутона Захранване.


Фигура 8.19 Страницата Енергийни схеми
На първата страница – Енергийни схеми, на прозореца Опции на захранването Properties, има настройка Изключване на монитора. Чрез нея се променя периода, след който мониторът ще бъде загасен.Урок 6: Клавиатура и мишка


Тук се разгледат различните настройки на клавиатурата и мишката като скорости, закъснения и ускорения.

Как се отварят прозорците с настройки


 1. Натиска се Старт и след това Настройки

 2. Натиска се Контролен панел

 3. Избира се Принтери и друг хардуер и след това Клавиатура или Мишка, ако Контролният панел е в изглед “Категория” или направо се избира Клавиатура или Мишка, ако Контролният панел е в “Класически изглед”

Клавиатурата


Прозорецът с настройки на клавиатурата – Клавиатура Properties, има две страници и първата от тях (Скорост) има следния вид:


Фигура 8.20 Прозорецът Клавиатура Properties
Може да се настройват закъснението на повторението, скоростта на повторение и скоростта на примигване на курсора. Първата настройка задава времето на изчакване, след натискане на клавиш, след който започва автоматичното повтаряне на този клавиш. Втората настройка задава скоростта, с която се повтарят символите. Името на последната настройка само говори за нейното действие.

Мишката


Прозорецът с настройки на мишката – Свойства на мишка, има три страници. Това са Бутони, Показалци, Опции на показалеца и Хардуер.


Фигура 8.21 Прозорецът Свойства на Мишка, страница Бутони
На страницата Бутони може да се разменят функциите на левия и десния бутон (Размени основния и второстепенния бутони) и да се промени скоростта на двойното щракване на мишката. Същата може да се тества, като се щракне два пъти картинката на папка (фиг. 8.21 – ограденото с червен кръг). Има и настройка за заключване на щракването, с което може да се маркира без да се налага да се държи натиснат бутона на мишката през цялото време. За целта, се натиска и се задържа бутона за малко (времето може да се зададе като се натиснете бутонът Настройки), след това се маркират желаните обектите и накрая се натиска отново бутона, за да се излезе от режим на маркиране.


Фигура 8.22 Страница Показалци
На страница Показалци се променя външният вид на показалеца на мишката. Може да се избира между различни, предварително дефинирани схеми или да се промени вида на показалеца във всяко едно състояние поотделно (Персонализиране). Чрез Разреши сянка на показалеца може да бъде включена или изключена сянката, която хвърля показалеца върху обектите под него.Фигура 8.23 Страницата Опции на показалеца
Предпоследната страница е Опции на показалеца (фиг. 8.23). Тук може да бъде настроена скоростта на движение. Тя определя с колко да се премести показалеца при дадено преместване на мишката. Залепване е функция, която настройва операционната система да премества автоматично показалеца до бутона по подразбиране, когато се отвори диалогов прозорец. Накрая има три настройки, които би трябвало да подобряват видимостта на показалеца. Ако се включи Показвай следите на показалеца, мишката оставя следа по екрана при движението си. Чрез Скрий показалеца при въвеждане, той ще изчезва, щом започне да се въвежда текст. Така показалецът няма да пречи да се чете това, което е написано. Включвайки Показвай къде е показалеца при натискане на CTRL, той може лесно да бъде локализиран. При натисне и отпусне на клавиша CTRL, около показалеца се появяват концентрични окръжности, които намаляват по диаметър.

Последната страница е Хардуер и тя показва списък на драйверите, инсталирани за устройствата за посочване като мишки и trackballs.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница