Урок 38. Стратегическо планиране Същност на стратегическото планиране. Цели на организациятаДата03.01.2022
Размер17.65 Kb.
#112110
ТипУрок
Мениджмънт 0702

Мениджмънт (ИУЧ - РПП) / Група 1

УРОК 38. Стратегическо планиране

1. Същност на стратегическото планиране.

2. Цели на организацията

3. Оценка и анализ на външната среда

4. Анализ на вътрешните силни и слаби страни на организацията

5. Анализ на стратегическите алтернативи

6. Избор на стратегия.

7. Реализация на стратегията (стратегическия план)

8. Управление реализацията на стратегическия план и контрол над неговото изпълнение

Стратегическото планиране следва да се разглежда като процес, който се състои от няколко етапа. С решаващо значение са първите два етапа – формулиране на мисията на организацията и целите за нейното достигане. Мисията предопределя смисъла от съществуването на една организация, а целите трябва да бъдат конкретни, измерими и ориентирани във времето.

Посредством анализа на външната среда висшето ръководство иска да оцени опасностите и възможностите, с които то ще се сблъсква в процеса на достигане на целите на организацията. Оценката на вътрешните силни и слаби страни влияе силно върху избора на една или друга стратегия. Една стратегия (стратегически план) не може да бъде успешно реализирана само с желание и ентусиазъм. Висшето ръководство трябва да разработи допълнително: тактика, политика, процедури и правила. Тяхната цел е да насочат усилията на всички в организацията за достигане на нейната стратегия.

Тактиката представлява конкретни краткосрочни стратегии. Политиката – общи ориентири за действие и вземане на решения. Процедурите и правилата представляват формален алгоритъм за действие в стандартна ситуация.

Бюджетирането представлява специфичен механизъм за обвързване на целите с ресурсите за тяхното достигане в една организация. Целевото управление дава възможност за интегриране на планирането, контрола и мотивацията в организацията за достигане на нейната стратегия.

Всяка стратегия се нуждае от период на оценка и корекция.

Стратегическо планиране

Резюме


Задължение на висшето ръководство на всяка организация е да използва възможностите за бизнес и да ликвидира заплахите срещу бизнеса. Целта е дългосрочно оцеляване и успех. Това е основната задача на стратегическото планиране.

Стратегическото планиране започва с идентифициране на стратегически императиви или възможности за развитие на бизнеса. Основателите на организацията и/или висшето ръководство определят мисията и целите, за постигането на които се разработват стратегическите планове.Стратегическото планиране обхваща изпълнението на важни дейности като: анализ и диагноза на общата бизнес среда, на индустриалната и международната бизнес среда, на вътрешните фактори. Целта на тези дейности е изследване на средата и диагноза на въздействието на заплахите и възможностите за бизнес. Успоредно с това стратегическото планиране изисква от организациите да определят силните и слабите си страни. Анализът е основа за откриване и избор на стратегически алтернативи, варианти на стратегии и в крайна сметка избор на стратегия. Избраната стратегия определя общата насока за развитие, но внедряването й изисква както разработването на политики и стратегически планове за постигане на целите и изпълнение на мисията на организацията, така и осигуряване на необходимите ресурси и организационни промени. Изпълнението на стратегическия план от своя страна изисква постоянна оценка, контрол за постиженията и внасяне на корективи, ако е необходимо.

http://training-center.bg/strategic-planning/

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница