Урок на тема : „Вандализъм" Цели на урока: Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм"Дата26.09.2018
Размер83 Kb.
ТипУрок


ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ПЛОВДИВ
Урок на тема: „Вандализъм“
Цели на урока:

1. Да се разбере от учениците значението на понятието „вандализъм“.

2. Да се осъзнаят последиците, до които води вандализмът.

Задачи на урока:

1. Да се осъзнае, че, по същество, вандализмът е криминална проява.

2. Да се разграничат различните форми на вандализъм.

3. Да се осъзнаят възможните опасности и последиците от проявите на вандализъм .Междупредметна връзка:

Български език – разговор /говорене и слушане/.Материали за провеждане на урока:

1. Снимки, илюстриращи различни форми на вандализъм.

3. Сценарий за ролева игра.

2. Статии и снимки от вестници – акцент върху случаи на вандализъм.

3. Работен лист - Групови упражнения .
Вре

ме

Етапи на заниманието

Материали

1

2

3

4

1.

15 мин.

Какво е вандализъм? Защо вандализмът е престъпление? Форми на вандализъм.

Учениците разиграват ролева игра при следния сценарий: Иван е ученик от 8-ми клас и е влюбен в своята съученичка Светла. Той споделя тайната си с приятеля си Петър и го моли да го посъветва как да каже на Светла, че я обича. Петър му дава съвет да напише обяснение в любов на къщата на съученичката си, така, че тя и всички останали да разберат това. Учебната дъска се използва за стена на къщата. След ролевата игра се пристъпва към дискусия относно постъпката на Иван и се стига до извода, че в желанието си да изрази своите чувства, той е увредил стената на къщата.

Мозъчна атака – на учениците се показват няколко снимки от вестници – някои от тях илюстрират разрушения от природно бедствие/наводнение, пожар, земетресение, буря и др./, а другите - разрушения, получени от човешка намеса /счупени пейки, счупени лампи от улично осветление, разрушени паметници в гробищен парк и др./ и те трябва да отговорят на следните въпроси: „На коя снимка виждате последици от извършено престъпление?“ и „Как бихте нарекли това престъпление?“. След обобщаване на отговорите се стига до извода, че деянието, показано на някои от снимките, е вандализъм.

Вандализмът е умишлено разрушаване на чужда лична и обществена собственост. Той е наречен така на името на старо германско племе - вандали, които са нападали и ограбвали голяма част от Римската империя. Те умишлено или по невежество са разрушавали произведения на изкуството. Вандализмът отговаря на всички критерии за престъпление. Престъплението е общественоопасно деяние, което е извършено виновно и е обявено от закона за наказуемо. Наказателният кодекс предвижда следните наказания за извършителите на вандалски прояви: от 1 до 5 години лишаване от свобода, а при рецидив и особено тежки последици – до 6 години . Съгласно Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, непълнолетните извършители на вандалски прояви на стадиона или в спортната зала, могат да бъдат наказвани с настаняване в помещения на МВР за срок от 10 денонощия и полагане на общественополезен труд.

Прочитат се кратки статии от вестниците за извършени вандалски прояви в района на общината. Учениците отговарят на въпроса: „Какви форми на вандализъм познавате?“, като отговорите се изписват на черната дъска. Отбелязва се, че младите вандали най-често повреждат или унищожават обикновени предмети и имущество, като: улична собственост, жилищни и обществени сгради, пейки, обзавеждане в обществения транспорт, автобусните спирки, телефонни кабини, игрища, стадиони, спортни зали, училищно имущество, ж.п. гари, дървета, храсти, паркове, плувни басейни, гробища, автомобили и др. Отбелязва се, че никой не уврежда или унищожава своя собственост. Дават се примери за предумишлени разрушения и случайни такива. Децата решават кои от тях са престъпления и кои не са. Обсъждат се действителни случаи на разрушения и увреждания, които са станали в района на училището или около него. Обръща се внимание на рисуването на свастики по стените – една вандалска проява със сериозни последици, която е обявена за наказуема от наказателноправните системи на всички европейски държави. Свастиката е бил един от най – почитаните в древността символи – символ на вечността, съвършенството и космическата хармония. Разпространявайки се по света, свастиката влиза в религията и културата на различни народи. В началото на 20 век отношението към свастиката се променя. Кръстът с пречупени рамене става емблема на Националсоциалистическата германска работническа партия. С времето рисуването на различни видове свастики се превръща във вандалска проява. Като пример може да се посочи, че известни футболни отбори са наказани с лишаване от домакинство и парични глоби, защото по време на мач техни фенове са издигнали знамена и плакати с нарисувани свастики.

Ролева игра

Снимки
Учебна дъска


Статии и снимки от вестници

2.

10 мин.

Причини за извършване на вандалските прояви.

Дискусия по въпроса: Защо младите хора демонстрират вандалско поведение?” След дискусията се извеждат конкретните възможни причини за извършване на вандалските прояви:

1. Липса на работа или заетост.

2. Скука и отегчение.

3. Отхвърляне от приятели.

4. Проблеми в семейството.

5. За отмъщение на някого.

6. Демонстрация на жестокост и омраза с цел превъзходство над някого /съперник в любовта, футболни фенове и др./.

7. Имитиране на сцени от филми .

8 Употреба на алкохол и упойващи вещества.

Подчертава се, че пред всеки могат да възникнат трудно решими проблеми: в семейството, сред приятелите, в училището и вместо да ги решаваме чрез демонстрация на вандализъм, можем да потърсим помощ от родител, учител, педагогически съветник, психолог. В града ни има изградени няколко центъра за консултации, един от които е ЦПСА към ОбКБППМН, намиращ се на ул. “Авксентий Велешки” № 20, разполагащ с опитни психолози, психиатър и юрист.
3.

10 мин.

Последици от извършване на вандалски прояви .

Дискутира се въпросът за последиците от вандализма. На дъската са начертава таблица с три графи – последици за извършителите, последици за потърпевшите и последици за обществото. Отговорите на учениците се записват в тези графи. Накрая се извеждат следните възможни отговори :

1. За извършителите на вандализъм:

- ще бъдат отведени в полицията и разпитани като престъпници, ще им бъдат взети отпечатъци и снимки;

- снимките с имената на спортните вандали ще бъдат предоставяни на органите на МВР и те няма да бъдат допускани на спортните състезания;

- ще бъдат наказани от Педагогическия съвет на училището;

- ще бъдат заведени на отчет в Детска педагогическа стая;

- срещу тях ще бъде разгледано възпитателно дело от МКБППМН и ще им бъдат наложени възпитателни мерки, включително и настаняване във ВУИ;

- при навършени 14 години може да бъдат осъдени;

- ще имат криминално досие за цял живот;

- ще загубят доверието и приятелството на близки хора – родители, приятели, съседи;

- родителите им ще трябва да заплатят увреденото имущество;

2. За потърпевшите от вандализъм:

- опасност от нараняване в близост до вандалската проява / например счупени стъкла, хвърляне на пиратки, камъни и др./;

- финансово ощетяване / при спукани гуми на коли, надраскани стени на къщи и огради, счупени витрини, прозорци и др./

- психически стрес за свидетелите на вандалските прояви.

3. За обществото:

- ощетяване на жителите на общината, невъзможност да се ползват разрушените или увредени обществени придобивки /телефонни кабини, пейки, улични лампи, линейки на Бърза помощ и др./

- увеличаване финансовите разходи на общината за възстановяване на унищоженото или увредено общинско имущество, което се отразява и на размера на данъците, които заплащат гражданите;

- понякога увреденото или унищожено училищно имущество се заплаща от родителите на всички ученици от училището /когато не е установен конкретен извършител/.

Обръща се внимание на елемента скрита опасност от вандалската проява – изпочупената телефонна кабина не може да се използва в случай, че се нуждаем от помощ, докторът не може да отиде при болния на време, защото му е повредена колата, децата може да се наранят на детската площадка, на която са разхвърляни счупени бутилки, старите хора се страхуват да излязат пред дома си, тъй като постоянно някой блъска по вратата и им чупи прозорците и др.
Учебна дъска

4.

10 мин.

Изводи

Провежда се групово упражнение и дискусия, за да се разберат проблемите, причинявани от извършителите на вандалски прояви и начините за противодействие. На учениците се раздава работен лист, на който са изброени 4 начина за противодействие на вандалски прояви в парка /от А до Г/. Класът се разделя на няколко групи. След като разгледат вариантите, всяка група избира този, за който преценява, че ще има най-добър ефект. Говорител от всяка група обяснява на останалата част от класа защо са избрали точно този вариант.В заключение отново се обръща внимание, че вандализмът е криминално престъпление със сериозни последици за извършителите, потърпевшите и обществото.Работен лист –групово упражнение

ОБЩИНСКА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВОБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ПЛОВДИВУрок на тема: “Вандализъм”

Работен лист – Групово упражнение

Местният парк – главната атракция в града, е постоянно обект на вандалски прояви. Пейките са преобърнати, дърветата и храстите – изпочупени, кошчетата за боклук са смачкани и целите стени на тоалетните са надраскани. Тези разрушителни вандалски прояви се извършват вечер, когато в парка няма посетители и е тъмно. Извършителите са млади хора.

Обмислете следните варианти:

А. Чрез Наредба трябва да се забрани на лица до 18 години да посещават парка, ако не са придружени от по-възрастни. Нарушителите ще се преследват.

Б. В парковете трябва да се осигурят по-надеждни огради и осветление, които да затруднят достъпа до парка и той да бъде затворен.

В. Могат да се набират доброволци за охрана, които да патрулират в парковете и да възпират вандалските прояви.Г. При нанесени щети в парка обществото трябва да бъде информирано, да знае какво се случва. Също така Районните управления на полицията трябва да се свържат с училищата в района и да разяснят щетите и техните последици.

След като разгледате вариантите от А до Г, изберете този, който преценявате, че ще има най-добър ефект.
Каталог: childrenconsult -> files -> resurs
resurs -> Оценка на риска какво е риск?
resurs -> Методически особености в превантивната и корекционно-възпитателната дейност на мкбппмн при работата им с малолетни и непълнолетни от етнически обособени квартали в град Пловдив
resurs -> Общи сведения за етнически обособените квартали в град Пловдив
resurs -> 2015 година център по превенция и социална адаптация пловдив
resurs -> Решение на комисията въз основа на чл. 41 от збппмн, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършване на противообществена проява
resurs -> „Трафик на хора
resurs -> Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – пловдив
resurs -> „Кражба и грабеж


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница