Урок по английски език и информационни технологии 9 клас Цели и очаквани резултати: ПоДата13.09.2016
Размер91.24 Kb.
ТипУрок
ЧУЖД ЕЗИК
ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИТЕ НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Интегриран урок по английски език и информационни технологии – 9 клас
Цели и очаквани резултати:

По английски език:

Да разширят знанията и уменията, придобити в предходните класове, за местности, сгради, забележителности.

Да разширят и задълбочат комуникативните си умения и знания до степен, осигуряваща възможности за собствени комуникативни нужди

Да се развият умения за предаване в писмен вид на собствените идеи и цели свързани с описание на известни градове във Великобритания.


По информационни технологии:

Да придобият увереност при работа в Интернет, да могат свободно да търсят, събират и обработват информация.

Да разбират връзката между данните и тяхната графична интерпретация.

Да работят в екип по проект, като сами правят избор на подходящите технологии и изучавани програми.
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: работа с Интернет 9. клас; уроците за забележителни градове и местности във Великобритания английски език от 2. до 12 . клас, граматика 5. - 9. клас български език и литература, география и история.
Дидактически средства: компютри; английски речник; учебник по английски език за 9 клас (урок Забележителностите на Великобритания); Интернет адреси.
Предварителна подготовка: учителят проверява изпълнението на домашната работа на двете групи – търсене в Интернет на забележителности и интересни места в Лондон на английски език, ако учениците са я представили предварително; учителят проучва и съставя собствена банка от адреси на Интернет сайтове за учебни цели, отговарящи на учебното съдържание, вида на използваната информация – факти и графични файлове. Урокът се провежда в рамките на два учебни часа.
Използвани Интернет сайтове в урока:

www.londonforfun.com/ - LONDON ATTRACTIONS AND SIGHTS TOURIST GUIDE

www.londontaxitour.com/london-taxi-tour-sights.htm - London sightseeing attractions by London Taxi Tour

www.londontown.com/attractions/ London sightswww.talkingcities.co.uk/london_pages/sights_alpha9.htm - AtractionsSightseeing in London

community.webshots.com/album/ - Webshots - Images of Sights of Londonwww.globalhotelindex.net/City/london-uk/Travel-and-Tourism-Attractions-London.asp - London attractions guide

www.ehi.com/travel/ehi/england/london-major-sights - London Major Sights And CultureEntrace fees to London’s
Ход на урока за първи час:

 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа – усвояване и затвърждаване на нова лексика.

 2. Доклад от първа група за резултатите от проведеното търсене с ключова дума (пр. sights in London) и какви са техните открития

 3. Доклад от втора група за резултатите от проведеното търсене с ключова дума и какви са техните открития

 4. Размяна на най-интересните Интернет сайтове между първа и втора група.
 1. Учителят възлага домашна работа на двете групи, като прави необходим преговор на следните въпроси:

Кои са начините за търсене на информация в Интернет?

Кои програми познавате за търсене на информация и как се наричат те?

С кои програми разглеждаме Интернет страници?

 1. На първа група е възложено на всеки ученик да подготви резюме под формата на интегриран документ с текстова и графична информация, като използва текстов редактор (Microsoft Word). Учениците могат да използват и Microsoft Publisher, като използват работа с текстови и графични обекти. За този клас може да се обърне внимание на технология за вграждане и свързване на обекти (ОLE).

 2. На втора група да направи викторина със снимки и факти, които са били дискутирани по време на урока. Оформят различните раздели.


Ход на урока за втори час:

 1. Говорителят на първа група прочита пред класа резюмето, написано и оформено на хартиен носител, като излага графичната част пред класа под формата на цветни портфолио. Всеки ученик от групата обяснява какви информационни дейности е използвал в работата си.

 2. Подготвената викторина от втора група се изпълнява на компютър (компютри). Тази група е препоръчително да използва програма за представянето си – например може Windows Picture and Fax Viewer

 3. Създаване на проблемна ситуация – търсене и съхраняване на забележителности на техния роден град.

 4. За напредналите в информационните технологии - превод на английски език с помощта на моно- и билингвистичен речник на намерената информация или публикуване на резултатите в сайта на училището .


Заключение на урока: Оценяване работата на двете групи за бързина, оформление, актуалност и комуникативност. Оценка на работата на класа при намиране на информация и превод на английски език.

ВЪНШЕН ВИД

Интегриран урок по английски език и информационни технологии – 8 клас
Цели и очаквани резултати:

По английски език:

Да разширят знанията и уменията, придобити в предходните класове, за външен вид и описание на картина/снимка на човек

Да разширят и задълбочат комуникативните си умения и знания до степен описание на хора

Да обобщават и прилагат граматическата система на английския език.Да се развият умения за предаване в писмен вид на описателни есета и съчинения.

Да задълбочат знанията си за страните и културите по света.

По информационни технологии:

Да се усъвършенстват уменията за работа с програмата Paint или друг графичен редактор: отваряне на файлове с различно разширение. Оцветяване, използване на цветови палитри и RGB цветови модел, поставяне на обекти; движение на обекти, свободно рисуване с инструменти.
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: с изученото по информационните технологии до 8. клас; уроците по изобразително изкуство.
Дидактически средства: компютри; Интернет страници, свързани със снимки на известни личности, атласи на тялото;
Предварителна подготовка: учителят подготвя данни със сайтовете на известни личности, където учениците могат да намерят много снимки, например: http://www.doctorwarp.com.
Ход на урока:

 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа.

 2. Актуализиране на знанията по информационни технологии и по английски език чрез въпроси и правила:

  • Кои са любимите ви певци или артисти?

  • Кои са най-известните актьори според класа?

  • При описание на хора как се подреждат прилагателните?

  • Правилна употреба на времената при писане на есе и съчинение.

  • Правилно структуриране на есето и съчинението – увод, изложение и заключение в поне три параграфа.

  • Спазване на правилата на английската граматика - водещи изречения на параграфите, правилна употреба на свързващи думи;  • Какви графични файлови формати познавате?

  • Каква е ролята на инструментите в графичните програми (Paint и други), припомнете си възможности за промяна на контраст, осветеност и ориентация?

  • Как се селектират, оцветяват и надписват обекти в графични програми?

  • Какъв избор на програма бихте използвали при гореспоменатите дейности? 1. Ход на урока

Първи вариант:

  • Учениците разделени на две групи изтеглят снимки на известни личности и обработват графична програма (Ms Paint или Picture Manager), правят промени върху снимката, така че да е трудна за разпознаване.

  • Използват различни инструменти за да направят носа по-дълъг, да добавят очила, мустаци и т.н.

  • Говорителят на всяка група показва тяхната снимка на другата група.

  • Всяка група се опитва да познае коя е личността.

  • Когато направят добро предположение, те гледат оригнала и променената снимка и изброяват разликите между тях.

Втори вариант:

 • По групи учениците променят снимките, както е описано по-горе, но не си ги показват.

 • Говорителят на едната група описва променената снимка на другата група, която прави предположения кой е на снимката. Ако те не открият за определено време (3 мин),те си сменят ролите и повтарят дейността.

 • Групата, която може да познае коя е личността, печели, ако никой от тях не познае, те гледат снимките и ги съпоставят с оригнала.

Трети вариант:

 • Учениците са разделени на четири групи и използват еднакви снимки;

 • Всяка група работи самостоятелно, като дава инструкции на останалите групи какви промени трябва да направят на снимката;

 • Другите групи следват инструкциите, като могат да задават въпроси;

 • Накрая сравняват снимките, като дискутират дали са подобни или различни една от друга.


Четвърти вариант (може да бъде зададен и като домашна работа):

Учениците могат да намерят много снимки на http://www.doctorwarp.com, където те могат да променят и да ги отпечатват или да си изпратят по електронната поща

Задаване на домашна работа – писане на есе или съчинение.

Заключение на урока: Оценяване работата на групите за бързина, оформяне и комуникативност. Оценка на работата на класа при съпоставяне и разпознаване на променени известни личности. Оценка на овладяване на лексиката свързана с външно описване на човека.


МОЯТ ХИПЕРМАРКЕТ

Интегриран урок по чужд език и информационни технологии
Цели и очаквани резултати:

По чужд език:

Да разширят знанията и уменията, придобити в предходните класове, за сгради, храни, реклама на чужд език.

Да разширят и задълбочат комуникативните си умения и знания до степен, осигуряваща възможности за собствени комуникативни нужди.

Да се развият умения за предаване в писмен вид на собствените идеи и цели свързани с описание на супермаркети или хипермаркет, маркетинг и реклама на чужд език.По информационни технологии:

Да знае възможностите на програмите за компютърна графика.

Да използва средствата на информационните технологии за подготвяне и представяне на информация пред публика, като следи новите предложения.Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: информационни технологии 5.-8. клас; уроците по чертане - труд и техника, английски език 5.-8. клас, граматика 5.-9. клас, български език и литература;
Дидактически средства: компютри; английска граматика; учебник по английски език за 9. клас (урок Пазаруване); Интернет страници - Longman_English_Language_Teaching_Exams.htm, енциклопедии, Microsoft Publisher

Предварителна подготовка: учителят да намери различни сайтове на хипермаркети в Интернет на английски език.

Ход на урока:

 1. Поставяне на целите на урока от страна, съобщаване на темата на учителя и мотивиране на учениците за работа – усвояване и затвърждаване на нова лексика, свързана с различните видове стока.

 2. Мотивиране на учениците с помощта на новости в тази област, могат да се използват брошури или използват интернет сайтове, например:

.wikipedia.org/wiki/Hypermarket - Hypermarket - Wikipedia, the free encyclopedia

retailindustry.about.com/library/terms/h/bld_hypermart.htm - Hypermarket - Hypermart | What is a Hypermart?

www.biggshyper.com/ - Bigg's Hypermarketnews.bbc.co.uk/1/hi/special_report/1999 - BBC News | E-CYCLOPEDIA | Hypermarket - economy

www.kvanto.cz /- Hypermarket Kvanto 1. Актуализиране на знанията по информационни технологии. Според възможностите те могат да преценят сложността на темата и избора на вида програма, с която ще изпълнят своите проекти, както и да направят преценка за вида на графиката. Тук могат да използват векторна.

 2. Учениците се групират и чертаят техен собствен хипермаркет.


Да си припомнят инструментите за чертане в Microsoft WordDrawing


използват Microsoft Visio за да направят етажните и секционните планове на хипермаркета

 1. Приготвят рекламна брошура или Интернет страница

 2. Систематизират, обобщават работите си.

 3. Представят пред класа своите хипермаркети под формата на планове, брошури и страници.

 4. Задаване на домашна работа – групите да подготвят диалози на отделни щандове.


Заключение на урока: Оценяване работата на двете групи за бързина, оформление на плановете и брошурите за техните хипермаркети, комуникативност на английски език.
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница