Урок по български език и литература и география Таня Лазарова и Таня Стойнова соу „Георги Брегов град ПазарджикДата21.01.2018
Размер174.26 Kb.
#51045
ТипУрок
Изграждане на теза и аргументи на есе апел „За цената”
Интегриран урок по български език и литература и география

Таня Лазарова и Таня Стойнова

СОУ „Георги Брегов” – град Пазарджик,
Превръщането на българското училище в желана територия за ученика е необходимост, която се налага от интензивното развитие на обществото, от сложността на икономическите и социалните проблеми в родината ни и в европейското общество, част от което вече сме и ние. Българското образование трябва да отговори на потребностите на младите хора, на изискванията на бизнеса и обществото, да синхронизира промените с европейските тенденции, защото е факт, че „нито една отделна държава не може да се изолира от промените, бидейки подложена на постоянни външни влияния и обмен”1.

Днес приоритет за образованието става набор от ключови за съвременното общество и икономика умения, които се считат за фундаментални в подготовката на бъдещия гражданин на обществото. Образователните институции трябва да осигурят владеенето на официалния за страната език; да развиват критично и творческо мислене, да активират цялостно потенциала на младите хора.

Особено важно е усвояването на стратегии и техники на учене, гарантиращи овладяване на нови умения и адаптиране към нови ситуации; формирането на комуникативни умения, умения за работа в екип, чувство за отговорност, за инициативност, за любознателност.

Това са приоритетите, провокирали настоящия урок и обвързващи го с идеите за модернизация на българското образование в национален и европейски контекст. Съвременното обучение изисква промяна в педагогическите взаимоотношения, изисква акцентът да бъде поставен върху развитието на начините и техниките на мислене, без да обременява съзнанието на ученика с излишна, често пъти „несмилаема” от него научна материя. Създаването на устни и писмени текстове представя в най-голяма степен ученика като автор със собствена индивидуалност и мислене, със свой стил на взаимодействие със света. И ако в училище ядрата и стандартите по БEЛ и география се усвояват в този контекст, ще се достигне до синхронизиране на интересите на личността с тези на обществото, а в крайна сметка това е истинският смисъл на училището. И това го превръща в истински полезна и желана територия – за ученици и учители.

Нашият избор за повишаване на мотивацията за учене и приобщаване на учениците към едно съвременно модерно образование е използването на иновационни методи на обучение и работа в сътрудничество, иновации в педагогическите взаимоотношения: сътрудничество между учителите – имаме обща мисия, сътрудничество между учители и ученици – обща е целта, общ е пътят ни към знанието; създаване на такава учебна среда, която провокира мислене, творчество, доверие и приобщеност към хуманитарните ценности.

Като следва ДОИ по БЕЛ и география, настоящият урок реализира интегралност и интердисциплинарност на знанията, уменията и отношенията. Това

се постига чрез синхронно усвояване на различни аспекти на едно и също учебно съдържание два учебни предмета; чрез открояване на функционални връзки между

___________________________________1 МОН, Световна банка. Пакет за обучение на регионални групи за подкрепа. Проект: Модернизация на образованието. Компонент: Квалификация на учителите. Подкомпонент: Обучение и подкрепа на педагогическите кадри. Април 2003, с.1

процеси и явления, изучавани в различни предмети; чрез прилагане на знания и умения, формирани в различни учебни предмети при решаване на задачи с интердисциплинарен характер.

Урокът осъществява и една от съществените характеристики на стандартите – тяхната измеримост и постижимост. Като се поставят задачи с ясни качествени и количествени параметри, знанията, уменията и отношенията могат да се наблюдават, измерват и оценяват.

Особено важна част от обучението по БЕЛ е създаването на текст. Успешното изграждане на текст е ключово умение, без което не може да се осъществи пълноценно общуване, не може да се реализира човешкият потенциал, не може да се постигне успех – в училище и извън него. Не трябва да подценяваме умението да се изразяваме, защото то гарантира успешното завършване на образование и в немалка степен определя избора на младия човек след това, осъществява и успешната му социална реализация.

Умението да се създава текст е част от обучението по БЕЛ, но то се развива в почти всички културно-образователни области, защото структурирането на съчинение по определен проблем се осъществява и в обучението по история и цивилизация, философия, география и икономика, чужди езици и развива мисленето, провокира позиция у младите хора, кара ги да търсят и изпробват различни комуникативни техники.

Есето е аргументативен жанр, изучаван в българското училище още в прогимназиалната степен. Това е жанр, предпочитан от учениците често поради криворазбраната представа за него - каквото и да споделиш на белия лист, то е есе; просто това не е „трудното” интерпретативно съчинение, което изисква спазването на определена структура и сериозен обем от знания. Теоретичното обосноваване на есето като аргументативен текст преодолява тази представа за „лесния” жанр и поставя учениците пред предизвикателството да пишат различни видове есета още в 9. клас. Акцентът върху успешното изграждане на умения за есе се налага от потребността учениковата личност да развива цялостната си хуманитарна култура, което обвързва, по думите на В. Стефанов и Ал. Панов, „изкуството да се изразяваме с другите аспекти на хуманитарното знание”2. Есето е път познанието; като развива мисленето, творческото въображение и критичния анализ на отношенията, есето открива нови територии за младия човек, кара го да търси свои начини за „добиване на смисъл” и свои начини да изрази постигнатото знание за света; да заяви ясно позиция към актуални явления или общочовешки ценности.

Урокът за изграждане на теза и аргументи на есе апел е част от поредицата урочни единици в десети клас, които реализират следните ядра и стандарти от учебната програма по български език – първо равнище:

Ядро 2. Езикова компетентност. Стандарт 1. Ученикът отчита задължителността и възможностите за избор по отношение на употребата на езикови средства. Възможности за междупредметни връзки: знанията и уменията по български език, свързани с термините за базисни понятия от хуманитарните науки, обслужват всички предмети от хуманитарния цикъл.

Ядро 4. Социокултурна и езикова компетентност в писменото общуване. Стандарт 2. Ученикът създава собствени текстове. Създава собствен аргументативен текст в жанра на есето. Възможности за междупредметни връзки: знанията и уменията по български език обслужват работата по литература, философия и в областта на гражданското

_____________________________________2 Панов, Ал. и В. Стефанов. Изкуството да пишем. ИК „Диоген. Bg”. София 2004, с. 6

образование при създаване на аргументативни текстове.

Учебна програма по литература за Х клас – първо равнище:

Ядро 3. Социокултурна и литературна компетентност: общуване с художествената творба. Стандарт 4. Ученикът открива и коментира връзката между художествения смисъл на литературното произведение и житейските проблеми, които стоят пред личността.

Ядро 4. Социокултурна и литературна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове. Стандарт З. Композира изказването или текста с оглед на ясното поставяне на тезата, привежда подходящи доказателства и аргументацияСтандарт 4: Владее структурата на есето с хуманитарна проблематика.

Специфична част на обучението по география е необходимостта да се усвои огромен обем фактология. Това създава възможност (в стремежа си да запаметяват и възпроизвеждат повече информация) учениците да се отклонят от същината на ученето – от „създаването на смисъл”. Знанието само за себе си не е ефективно. То е полезно , когато служи за решаването на някакъв проблем, и то по възможно най-правилния начин. Затова цел на обучението по география са не само задълбочените знания, а и уменията и правилните отношения.

Да се възпитава правилно отношение по проблемите означава да се възпитават мислещи , толерантни и с активна гражданска позиция хора. В този смисъл уменията да се интерпретират факти в светлината на някакъв проблем са показател за най-високо ниво на усвоеност на знанията. Тези умения се демонстрират чрез добре структуриран текст.

Писането на есе е застъпено в учебните програми по география и икономика за ЗП и ПП във всички класове на гимназиалната училищна стелен :

∙ ІХ клас ЗП и ПП - Ядро І. Природна структура и ресурси на Земята , Стандарт 4;

∙ Х клас ЗП и ПП - Ядро І. География на България , Стандарт 2;

∙ ХІ клас ПП - Ядро ІV. Региони в света и страните в тях, Стандарт 1;

∙ ХІІ клас ПП - Ядро V. География на България , Стандарт 6.

Изборът да се обърне особено внимание на писането на географско есе (есе на екологична тема) в Х клас в рамките на „География на България” се определя от убеждението, че родната география и състоянието на родната природа биха развълнували най - много учениците и биха ги подтикнали към изразяване и мотивиране на собствена гражданска позиция. Профилираната подготовка по география в Х клас дава възможност достатъчно подробно за нивото на Х клас да се изучи състоянието на природните компоненти и комплекси на територията на България, така че учениците да разполагат с необходимата информация за източниците на замърсяване и степента на замърсяване на природата и за последиците от антропогенното въздействие върху нея.

Най-подходящото място на урока за изграждане на теза и аргументи на есе апел на екологична тема е след приключването на раздела „Природна среда на България”. Разбира се , този урок би могъл да се осъществи и след раздела „География на националното стопанство” , но с по-друг акцент (заглавие).

Интегрираният урок по български език и литература и география и икономика има за цел изграждане на теза и аргументи за есе апел на тема ”За цената”, като три екипа създават становище и аргументи на есе „За цената” на екологична тема, а другите три – на есе със същото заглавие, но с хуманитарна проблематика.

Целта на урока се реализира чрез:


 1. Актуализиране знанията за есе, видове есета и есе апел .

 2. Осмисляне и проблематизиране на темата; създаване на становище и аргументи в негова защита.

 3. Съвместно обсъждане и взаимно оценяване продукта на всеки екип, за да може всеки ученик в края на урока да направи самооценка на постигнатото.

Осъществяването на първата задача става чрез актуализация на знания

върху есе и видове есета. Извлечена е съществена информация от структуриран с педагогическа цел източник („Изкуството да пишем”, Ал. Панов, В. Стефанов). Учениците припомнят историята на названието есе и речевия жанр, който стои зад него; назовават имената на големи есеисти от Античността до наши дни. Основното, което показва историята на жанра за неговата същност, ”се състои в това, че към есето се обръщат автори, за които е важно да поставят на обществена дискусия значими хуманитарни проблеми и в същото време ясно и недвусмислено да заявят гледната си точка към тях, своите мнения и предпочитания”3, своето становище - дори ако то влиза в остра полемика с културната среда. Налага се изводът, че всички проявления на жанра имат в основата си разсъждения по житейски или хуманитарен проблем.

Актуализират се характеристиките, които трябва да притежава един текст, за да бъде наречен есе:


 • „да поставя важен хуманитарен, обществен или естетически проблем;

 • този проблем да е разгледан от ясно очертана лична позиция;

 • онези аспекти на проблема, които интересуват автора, да бъдат изведени като теза, която той защитава;

 • тезата трябва да бъде доказана с помощна на достатъчно уместни и верни аргументи;

 • аргументите трябва да оформят ясна и логична верига от доказателства към тезата, или т.нар. аргументативна верига;

 • същевременно изводите и въздействието върху възприемателя и обществото, които преследва авторът на есето, трябва да са подчертано свързани с неговата лична гражданска позиция;

 • това се постига с помощта на една по-свободна композиция, изградена не по логиката на доказателството, а според изискванията за максимално въздействие;

 • подборът на изразните средства се подчинява на изискването за образност, афористичност и на места разговорност на речта, използване на тропи и фигури, допустими са преносни употреби на думите в малко парадоксално съчетание с точни научни термини”4.

Учениците назовават и различните видове есета в зависимост от

целта на разсъждението – есе рефлексия, есе казус, есе апел. Припомнят се същността на есе апел - съчинение за убеждаване на читателя в някаква кауза, страстно защитавана от пишещия, и структурата на този вид есе. Актуализацията на знанията е особено важна за осъществяването на формиращото оценяване – то се реализира, когато участниците в учебния процес влизат в него с ясна представа за знанията и уменията на учениците в началото на урока.

Към втората задача по пътя към целта се пристъпва, като се следва алгоритъм за изграждане на есе апел. Всяка стъпка от алгоритъма се отбелязва като точка от плана на урока, който се записва на дъската:


 1. Осмисляне и проблематизиране на темата.

А) понятия, изграждащи темата;

_______________________________________3 Панов Ал. и В. Стефанов. Изкуството да пишем. ИК „Диоген.bg”. София 2004,с.42

4 Пак там, с. 42

Б) за какво пита темата – формулиране на проблема.2. Теза и аргументи по тезата.

Урокът осъществява първите три стъпки от алгоритъма за изработване на есе апел. Като работят по първа стъпка, учениците формулират проблемни въпроси по зададената тема:„Каква е цената , която плащаме за все по-пълното задоволяване на потребностите си, и допустима ли е тя? (проблемен въпрос за есе на екологична тема);

„Кои са най-важните духовни ценности и на каква цена човекът ги отстоява? (проблемен въпрос за есе с хуманитарна проблематика).

Решението на проблемите всъщност води учениците към втора и трета стъпка от алгоритъма за изработване на есе. Шестте екипа (по 4-5 ученици) изграждат теза и не по-малко от три аргумента в нейна защита. Време за работа – 10 минути.Работата в екип е предпочитана от голяма част от учениците. Вече втора година децата от 10 „в” клас работят в почти постоянни групи. Екипната работа е удовлетворяваща, защото групата връстници е място за споделяне, за търсене на подкрепа, за сравняване на уникалността на собствения опит и преживявания с тези на останалите участници в екипа; удовлетворяваща е възможността за използване на стратегии за поведение в среда на добре познати, разбиращи се и със сходни проблеми млади хора.

Учителят насочва, съветва, подпомага работата на учащите; провокира размисъл, без да дава готови решения, без да се позовава на „истини от последна инстанция”. Диалогът и откритостта са основни моменти в общуването с младите хора, овластяването им във вземането на решения стимулира творческото им мислене, възпитава отговорно отношение към ученето.

Обменът на ценности и колективният дух се признават за равностойни на знанията от т.нар. „учещо общество”.

Записан на постер, продуктът на всеки екип се презентира в рамките на две минути. Говорителите на работните групи привеждат устно и примери, които илюстрират всеки от аргументите. Първа, втора и трета група са изработили и представят следните тези и аргументи за есе на екологична тема „За цената”:

Първа група: Цената, която плащаме за все по-пълното задоволяване на човешките потребности, е висока. Тя е недопустима, защото води до екологична деградация и унищожаване живота на земята.


 • Поява на болести у хората и в нередки случаи – смърт.

 • Замърсяване на природните компоненти.

 • В скоро време ресурсите може да се изчерпят.

Втора група: Човекът живее във и за сметка на околната среда. В резултат на неразумното й използване я замърсява и така застрашава своето съществуване. Цената е недопустима, защото тя е животът на планетата.

 • Замърсяването на въздуха убива 2 000 000 души годишно.

 • Замърсяване на околната среда.

 • Стопанската дейност на човека застрашава живота на земята.

Трета група: Деградацията на околната среда е цената, която плащаме за неправилното използване на природните ресурси. Това е твърде висока цена, която води до застрашаване на човешкото съществуване.

 • Стопанската дейност води до силно замърсяване на природната среда.

 • Изчерпват се природните ресурси.

 • Животът на земята е застрашен.

Две минути е и взаимното оценяване – учениците от другите екипи изразяват оценката си по продукта на представящата се група. Формират се критерии за самооценка. Искреността и позитивизмът са водещи в отношенията между младите хора.

Структурата на есе апел изисква формулирането на привидна контратеза, която се изгражда с цел да бъде оборена, да бъде направена смешна, да бъде доказана нейната неуместност и по този начин да се утвърди защитаваната от пишещия позиция. След представянето на екипите, работещи по екологичен проблем, учениците изработват фалшива контратеза и я оборват като несъстоятелна за всеки прогресивно мислещ човек.Контратеза: Не е важна цената. Важното е да имаме всичко тук и сега, защото веднъж се живее.

Оборване: Мислейки само за себе си, ние лишаваме децата си от шанс за нормален живот.

Работата на всеки екип получава аргументирана оценка и от учителя.

Вълнуваща и удовлетворяваща е отговорността, с която говорителите на екипите представят изработения продукт. Ярко изявено е порасналото самочувствие, умението да презентираш, да отстояваш позицията, изработена в групата; усещането за принадлежност към добре сработил се екип се проявява в увереността на говорителя на групата. Ангажирани с успешното представяне на тезата са и останалите участници в групата. Те първи допълват с аргументи и примери, отговарят на въпроси, възникнали към презентацията. Атмосферата в подобни часове разкрива личностни черти, които трудно се проявяват в традиционна учебна среда. За учителя и учениците това е неповторим опит.

От изградените тези на есе апел „За цената” с хуманитарна проблематика и тяхната защита проличават личната ангажираност и хуманната позиция на учениците към човешкия живот и ценното в него във всичките му измерения.

Първи екип: Най-важните духовни ценности в живота ни са свободата, честта, вярата, любовта, единението между хората и ги отстояваме на всяка цена, защото без тях губим човешкото у себе си.


 • Любовта е живеене в нравствено извисен свят, тя не допуска враждата и облагородява човешките отношения.

 • За възвишените идеали човек е готов да жертва живота си, защото, ако не се стреми към усъвършенстване, той е обречен на застой.

 • Единението и човешката взаимност ни правят по-силни

Втори екип: Някои от най-важните духовни ценности са достойнство, чест, свобода, любов, вяра, способност да мечтаем. Човекът ги отстоява с цената на живота си, защото без тях той не би могъл да бъде себе си. Духовните ценности “не могат да се сравнят нито със съкровищата, които крие земята”, нито с “тези, които таи морето”.

 • Честта и достойнството си човек пази с живота си.

 • Човекът твори добро дори да заплаща това с безброй страдания.

 • За мечтата си човекът воюва докрай и рискува всичко.

Трети екип: Човекът е най-висшата форма на живот, която единствена отстоява духовни ценности с цената на живота си. Човекът не може без свобода, любов, вяра, идеали, защото без тях той се обезличава и губи смисъла на живота си

 • Човекът се бори за свобода с цената на живота си.

 • Любовта е духовна ценност, без която човекът не може.

 • Човекът цял живот отстоява доброто и справедливостта.

Разнообразни са примерите, които учениците използват за

илюстрация на аргументите си. Доказателствен «материал» младите хора привличат от Библията (пътят на евреите през пустинята), от изучавани в десети клас литературни произведения («Фауст» на Й. В. Гьоте, Шекспировите «Хамлет» и «Ромео и Жулиета», «Сид» на П. Корней, „Дон Кихот” на Сервантес и др.), разсъждават върху факти от живота на Ал. С. Пушкин, върху съвременни, вълнуващи цялата нация проблеми (несправедливия процес срещу нашите медицински сестри в Либия). Все още плахо използват собствения си житейски опит (в проверените по-късно есета се откриват примери и от личния опит на учениците, но те са малко).

Екипите изграждат устно и контратеза:

Контратеза: Материалните ценности са по-значими, защото е важно да живеем добре тук и сега.

Оборване: Ако живее ден за ден, макар и добре, човекът ще спре да се развива, ще опустоши себе си и света.

Забележителна е ангажираността на учениците към изработените тези, към контратезите и оборването им. И към екологичните, и към хуманитарните проблеми всяко от децата има и проявява отношение, изразява становище независимо към кой от екипите принадлежи – „екологичен” или „хуманитарен”. Общо е усещането за принадлежност към една колективна общност, която брани истински ценните неща. Такива моменти на единение, на творческо, но и на критично мислене превръщат всеки от уроците в създавана от ученика територия. Това е учениковото пространство – с младежките по-малки или значими открития, с изработения интелектуален продукт, който може и да има слабости (стилови или езикови), но е постигнат в напрегнато мислене и откровена емоция.

Останалите три стъпки от алгоритъма за изработване на есе учениците ще осъществят като домашна работа. Предстои им да организират есеистичния материал, да напишат съчинението , да го проверят за грешки, да редактират. Пътят към оригиналния текст всеки ученик ще извърви сам – чрез опита си, чрез интелектуалния си потенциал и изразните си възможности. Колкото ученици – толкова есета, уникални със съдържанието си, незабравими, защото независимо от следвания алгоритъм всеки от младите хора има свой стил на писане, свое отношение към проблемите, свои открития за човешкото и човечеството.

Новата творческа задача – създаване на инсталация – учениците изпълняват спонтанно. Такава е и целта на създадената от учителите ситуация. На младите хора се предоставят фотоси, които те трябва да осмислят в тяхното символично значение и чрез които спонтанно да визуализират своята представа за „Човешкото и човечеството във времето” . Изграждането на инсталация е провокирано от статията на доц. Радослав Радев „Спонтанността и активирането на читателя в литературното обучение”. Спонтанно сформирала се група от 5-6 ученици изразява чрез подреждане на картините своята визия за развитието на човешкото и човечеството през вековете. Младите хора поставят в началото рая; стремежът към познание (символизиран от сцена от „Фауст”) кара първите хора да посегнат към забранения плод, следва изгонването им от Едемската градина. Любопитно е решението на децата да изграждат паралелно с изгубената връзка с Бога екологичната деградация. Духовното развитие на хората е символизирано чрез разпятието на Иисус и посланията на Майка Тереза, но паралелно с ценностите вървят замърсяването, гладът в третия свят, грозни картини на обезлесяване и болести. В първия си вариант инсталацията завършва с ядрен взрив. Групата е поразяващо критична към развитието на човешкото общество и невярваща в разумността на съвременните му представители. Инсталацията утвърждава схващането, че ще ни унищожи собственият ни егоизъм. На учениците от класа се дава възможност да „прочетат” вложения в постановката смисъл, а „строителите” след това обосновават своето решение. Класът повлиява на работещата група за позитивен завършек на инсталацията и екипът „спасява” човека и човешкото, като завършва продукта си с картини на възродената природа и вятърните мелници от „Дон Кихот”. Всеобщо е удовлетворението от съхранените и пренесени през времето и в бъдещето човешки идеали.

Урокът завършва с поредица от въпроси, които осъществяват процеса на формиращо оценяване: Помните ли целите на урока?, Как решихте поставения проблем?, Кое ви беше най-трудно? , А най-лесно?, Какво ви помогна най-много, за да достигнете до решението? Каква помощ бихте искали да получите?, Кое е новото, което постигнахме? и т.н. В зависимост от времето, с което разполага, учителят може да зададе повече или по-малко от цитираните въпроси. Целта е учениците да осмислят постигнатото по време на урока, да откроят равнището на знанията и уменията си в началото и в края на урочното занятие, да проверят критериите си за оценка и самооценка чрез крайната оценка за работата на класа, дадена от учителя.

Урокът реализира много от подходите на конструктивизма като методологическа основа на насоченото към ученика обучение. Ще споменем интерактивните методи, които подпомагат ефективното екипно взаимодействие и създават условия за формирането на следните компетенции: критическо и творческо мислене; точно и ясно формулиране и изразяване на собствените становища и чувства; изслушване на другите; зачитане на чуждото мнение; сътрудничество; решаване на проблеми и пр. Ученето във и чрез опита, ученето чрез сътрудничество и взаимодействие стават предпочитани от учениците модели на обучение, защото позволяват реализирането на учениковия потенциал, създават учебна среда, която мотивира по-висока активност, а това означава – по-високи постижения на учениците и превръщането на училището в „обетована” територия за ученика.

Че съвместната работа по БЕЛ и география е била полезна за учениците, проличава от резултатите - есетата са с общ успех Много добър. Някои от писмените работи са отлични, други - добри. Най-често срещаната слабост в есетата на екологична тема е навлизането в научна конкретика , което не е свойствено за жанра в такава степен и потиска емоционалността на изказа. Малко ученици са сметнали за подходящо изграждането на контратеза , а там, където е изградена, не е умело оборена. В съчиненията с хуманитарна проблематика постижения са умело изградените аргументи и уместните и разнообразни примери, които илюстрират разсъжденията. Правят се задълбочени изводи за човешките ценности; работено е с разбиране и целенасочено. Неумело са въведени контратезите в някои есета, но пък са смело оборени. Удовлетворяваща и двамата учители е страстта, с която младите хора отстояват духовните ценности и необходимостта човещината (в най-широк смисъл) да бъде съхранена; поразяват дълбоката ангажираност с проблема, личното пристрастие и отговорната гражданска позиция на авторите.

В центъра на всеки съвременен модел на обучение стои интерактивността – активното взаимодействие на ученика с учителя, с групата, със средата, с учебните ресурси. Учителят е автор на учебна среда, която стимулира ученето и превръща училището в желана територия – чрез компетентно и грижливо планиране на дейности и ресурси, а в самия акт на обучение той е помощник, сътрудник, партньор. Така се гради взаимното доверие между участниците в учебния процес, така насилието не открива своя територия в училище, а за младите хора обучението е не просто път към знанието, а помъдряване, добиване на зрелост чрез едно наистина пълноценно общуване.

Урокът е реализиран като добра практика през месец март 2007 година и участва във Втората национална конференция „Училището – желана територия на ученика”, проведена през месец юни 2007 година в град Пловдив.

Използвана литература:

МОН, Световна банка. Пакет за обучение на регионални групи за подкрепа. Проект: Модернизация на образованието. Компонент: Квалификация на учителите. Подкомпонент: Обучение и подкрепа на педагогическите кадри. Април 2003.

МОН, Световна банка. Пакет за обучение на учители, които преподават в 12. клас. Проект: Модернизация на образованието. Компонент: Квалификация на учителите. Подкомпонент: Обучение и подкрепа на педаготическите кадри. Април 2003.

Панов, Ал. и Валери Стефанов. Изкуството да пишем. ИК”Диоген.bg”. София. 2004.

Радев Р. Спонтанността и активирането на читателя в литературното

обучение.Каталог: koo -> bul
bul -> Новите книги и техните букви (Как традиционни и модерни урочни похвати водят учениците към новото знание)
koo -> Програма "развитие на човешките ресурси"
koo -> Всички категории Всички допуснати
koo -> Вариант №1 за матура по география и икономика
koo -> Социализация и приемственост на децата от подготвителна група
koo -> Бдп изкуството на уменията
bul -> Любомира Петрова Звезда
koo -> Графично изграждане на образи чрез илюстративно рисуване в подготвителна група
bul -> Урок върху разказа „една българка" на иван вазов аделина Симитчиева, оу „Проф. Иван Батаклиев"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница