Урок упражнение по информационни технологии и история 6 класДата25.06.2017
Размер91.43 Kb.
ИСТОРИЯ
БАЛКАНСКИТЕ ВОЙНИ – ПОРЕДЕН ОПИТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС

Интегриран урок упражнение по информационни технологии и история – 6 клас
Цели и очаквани резултати:

По история:

Да осмисля и обяснява със собствени думи основни исторически понятия.

Да разкрива поредния опит на България за разрешаване на националния въпрос.

Да разбира, че отговорността и грешките на дипломацията довеждат до краха на националната идея за освобождение на техните събратя.Да развива у учениците умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание.
По информационни технологии:

Да разбират връзката между данните и тяхната графична интерпретация.

Да се затвърди умението за промяна на данни в готов модел на електронна

таблица.

Усъвършенстване на умението за работа с Интернет.
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: информационни технологии 5 клас, история 5. и 6. клас, изобразително изкуство
Дидактически средства: компютри; исторически карти, документи; учебник по история за 6. клас (уроци Война на целия народ , Драмата на Междусъюзническата война); произведения на изкуството.
Предварителна подготовка: търсене и намиране на исторически документи и фотографии, изображения на известни личности.
Ход на урока:

 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа;

 2. Актуализиране на знанията по история и информационни технологии.

  • Кога се поставя началото на българския национален въпрос?

  • Какви са пътищата за разрешаване на националния въпрос?

Учениците се разделят на 6 групи. Всяка група трябва да си избере говорител, който ще презентира работата на групата. Учителят начертава асоциативен кръг, в който поставя проблема “Национален въпрос”, и в края на часа групите трябва да сглобят интелектуална карта1 (всеки изпраща своя отрязък на учителския компютър).
Първа група. Учениците очертават границите на Санстефанска България и държавните граници според Берлинския договор. Те използват знанията и уменията за обработка на графично изображение. Сканират историческата карта от учебника и запаметяват в подходящ файлов формат. Готовото изображение се зарежда от ръководителя на групата и подготвя за работа. Учениците в графична програма (Paint) поставят надписи на областите, предадени за управление на съседните държави, като ги оцветяват с различни цветове.
Втора група. Учениците извличат, анализират и структурират информацията от историческите документи (договори), свързани с подготовката на Балканския съюз. Изготвяне на графични обекти в програма Paint на базата на двустранните договори между съюзниците. Между отделните обекти се поставят текстови кутии с договорите, съобразени с отношенията помежду им.

Сърбия

България


ТурцияЧерна гора


Гърция


Трета група. Учениците изработват върху карта развоя на бойните действия и отбелязват пътя на съюзническите армии с помощта на контраст и осветеност в графична програма ( Paint, Microsoft Picture Manager).
Четвърта група. Учениците разкриват несъвършенствата на договорите (работят с исторически документи), довели до рухването на Балканския съюз и започването на “Денят на престъпното безумие”. Отделят от картата на Балканския полуостров територията на Македония с помощта на инструментите свободно селектиране и преместване.
Пета група. Учениците разпознават значимите исторически личности (герои от двете войни) от зададените им предварително фотографии от различни епохи. Учениците могат да търсят, обработват и съхраняват графични файлове от Интернет.
Шеста група. Учениците обобщават резултатите от двете войни. С помощта на инструмент за свободно селектиране Free form select върху картата очертават териториите според Лондонския, Букурещкия и Цариградския мирни договори.


 1. Изработване на интелектуална карта2.


Заключение на урока: Оценка от учителя за извършената работа в групите по отношение на: анализ и оценка на събитията; степен на изпълнение на поставените задачи; правилно интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.

СПАРТА И АТИНА ПРЕЗ КЛАСИЧЕСКАТА ЕПОХА

Интегриран урок – нови знания по история и информационни технологии – 7клас
Цели и очаквани резултати:

По история:

Да осмисля двата държавнополитически модела от класическата епоха – Атина и Спарта, като основа на съвременния свят.

Да разбира мястото и ролята на отделния човек в античния полис.

Да дефинира и използва правилно основни исторически понятия в контекста на историческия анализ.

Да развива своята ценностна система чрез представяне на идейното и естетическо богатство на античната култура.

По информационни технологии:

Да развият уменията си за работа по проект и представяне на резултатите.

Да създават интегриран документ, съдържащ текст, графични изображения.

Да използват необходимите инструменти, усвоени в програмите, като средство за решаване на конкретна задача.


Междупредметни и вътрешнопредметни връзки: информационни технологии 5 – 7 клас, история3, география и изобразително изкуство
Дидактически средства: компютри; исторически карти, документи; учебник по история за 7 клас (уроци Спарта и Атина през VI век пр.Хр. и Атинската демокрация през V век пр.Хр); произведения на изкуството.
Предварителна подготовка: Темата е зададена предварително. Учителят планира и ръководи проучвателната дейност на учениците – търсене на исторически документи и изображения като исторически източници. Класът се разделя на четири групи.
Ход на урока:

 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа.

 2. Актуализиране на знанията по история и информационни технологии.

  • Коя е новата форма на държавна организация през VIII - VII век пр.Хр?

  • Какви са правата и задълженията на живеещите в полиса?

  • Какво е управлението на Атина след властта на тираните?

  • Кой режим е демократичен?

  • Koe определя избора на програма при обработване на информация.

 1. Учениците са обособени в 4 групи. Всяка група трябва да си избере говорител, който ще презентира работата на групата.


Първа група. Учениците с помощта на текстови кутии изработват политическите модели на двата полиса. Изследват и сравняват политическия модел на Атина и Спарта..
Втора група. Учениците работят с исторически документи от учебника като акцентуват върху реформите, извършвани в полисите, и последвалото им развитие.
Трета група. Тази група изследва и сравнява образованието, възпитанието и всекидневието на атиняни и спартанци и мястото на жената в полиса. Те се аргументират с примери, изготвени под формата на портфолио. За изработването могат да използват Microsoft Publisher.
Четвърта група. Учениците записват, подреждат йерархично и сравняват мястото на отделния човек в полисите (свободен и несвободен, гражданин и негражданин, мъж и жена). Те могат да използват Bullets and Numbering или на слайд с анимационни ефекти ще ги подреждат с помощта на Motion Paths.


 1. Всеки говорител презентира работата на своята група. Създава се дискусия и допълнения от учителя, ако е наложително.


Заключение на урока: Оценка от учителя на извършената работа в групите по отношение на: степен на изпълнение на поставените задачи; правилно интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.

ЗА И ПРОТИВ ВОЙНАТА

Интегриран урок -упражнение по информационни технологии и история – 10 клас
Цели и очаквани резултати:

По история:

Да разшири представата за целостта на историческия процес в неговото многообразие.

Да свързва историческото познание с историческите източници на които се основава.

Да развива умения за извличане, анализиране и осмисляне на исторически източници.Да формира критично мислене при анализиране на историческите процеси, да сравнява, да търси аналогии и обяснения.
По информационни технологии:

Да създава компютърна презентация по определена тема, като вмъква обекти от различен тип.

Да използва програми и сайтове за търсене на необходимата информация и да запазва web документи на диск.

Да използва възможностите за комуникация в реално време чрез Интернет.
Вътрешнопредметни и междупредметни връзки: информационни технологии 9-10 клас, история 5-10 клас, география и икономика, изобразително изкуство, чужд език;
Дидактически средства: компютри, свързани в локална мрежа, звукова карта; исторически карти, документи; произведения на изкуството като исторически източници (плакати, карикатури);
Предварителна подготовка: Учителят подготвя подходящи исторически документи и източници, материали и софтуер.
Ход на урока:

 1. Поставяне на целите на урока от страна на учителя, съобщаване на темата и мотивиране на учениците за работа (военни конфликти на Балканите, двете световни войни, локалните военни конфликти на съвременния свят)

 2. Учителят формулира проблема “За” и “против” войната. Часът започва под формата на мозъчна атака

 1. Разделяне класа на три групи с оглед различните аспекти за разрешаването на казуса (две противоположни групи и една – съдии) и избиране на говорители.

 2. Определяне времето за генериране на идеи – 15 мин.

 3. Всеки участник от групата работи индивидуално и изпраща своите идеи на говорителя на групата. Учителят напомня на участниците изискването идеите да бъдат конкретни и класифицирани според значимостта на проблема.

 4. Следва обсъждане вътре в групата, сортиране на идеите и отстраняване на повтарящите се. Използва ресурсите на Интернет за търсене, намиране и съхраняване на информация. Нивото на подготовка по информационни технологии му позволява да прилага “мета” търсене Създаване на общ презентационен материал. Учениците използват бланка на електронен документ и макет за отразяване на текстовия и графичния материал. Записват звуков коментар с продължителност три минути (програма Sound Recorder4)

 5. Групата на съдиите се подготвя за и против разрешаването на проблема, след като са обработили материалите, предоставени им от учителя. Обвинителите използват контрааргументи за оборване на презентиращите - по четири минути за са всяка група.

  1. Презентация на групите (определя се време не повече от 7 мин за група). За бързото и изготвяне може да се използва вграденият помощник Auto content Wizard, както и вмъкването на части или готови презентации с New from existing presentation. В изготвените презентации изпъкването на аргументите е постигнато с помощта на анимационни ефекти, смяна на цветовия фон и видео материал, задава се общо време с Rehearse Timing.

  2. Дискусия5 върху проблема с участието на трите групи. Съдиите дават своята оценка за цялостната работа на групите.


Домашна работа: На учениците се поставя задача за написване на есе.
Заключение на урока: Учителят обобщава резултатите от работата на групите.

Анализ и оценка на събитията; степен на изпълнение на поставените задачи; правилното интерпретиране и аргументиране на историческите факти и документи и оформлението им с графични програми.

Сайтове за ученици и учители:
bg.wikipedia.org/wiki/ История_на_България -

istoria.start.bg/ - История Start.bg - портал за световна и българска история. Историяwww.yes.bg/category.php? - История на Балканите.

1 Поставената задача може да се извърши от целия клас

2 Изготвянето на интелуктуалната карта може да бъде зададено за домашна работа.

3 Съгласно новите учебни програми Стара история ще се изучава в 5 клас

4 посочената програма за звукозапис се стартира от меню Programs/Accessories/Entertaiment

5 Дикусията може да се извърши и с помощта на програмите за разговори в Интернет или видео конференции, при наличие на възможности от всякакво естество.Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница