Усилията на някой интелектуалци да преодулеятъ това безобразие се оказа повече отъ миражъ отъ колкото на риалностъДата07.05.2018
Размер47.62 Kb.
#67680

Георги Младеновъ съсъ студентки отъ Македония. Снимката е правена въ канцеларията на Македонския Наученъ Институтъ презъ августъ 2003 година.


Преди да пишеме за студентитѣ отъ Македония следващи въ България, трябва да се върнемъ назадъ въ нашета история и да проследимъ онова кеото е ставало въ нашето далечно минало. Въ миналото следъ освобождението на България, ( 1878г) много отъ българитѣ отъ Македония и Одринска Тракия които останаха въ Отоманската империя следъ Берлинския конгресъ (1878г) намериха своето мѣсто въ Университетитѣ на майка България. Следването на българитѣ отъ горе споменатитѣ територии не нищо ново. Напротивъ всѣки баща въ миналото искаше дѣцата му да следватъ въ България. Онези които немяха тази възможностъ останаха да следватъ въ българскитѣ гимназии въ по Македония и Одринска Тракия. Онези които завършваха въ България, голяма частъ отъ тяхъ се връщаха като учители по гимназийтѣ въ Солунъ, Битоля и много други градове.

Въ новия свѣтъ(Сѣверна Америка) това следване бѣ усложнено отъ факта , че тукъ училищата бѣха на английски и студентитѣ не бѣха добре запознати съ българския езикъ. Имаше и другъ проблемъ. Следъ първата свѣтовна война България се намери на загубващата страна и това затрудняваше следването въ българскитѣ научни институции.

Следъ 70тѣ години някой българи се опитаха да надвиятъ на собствения си страхъ и почнаха да посещаватъ медицинскитѣ факултети въ България. Това не бѣ толкова лѣсно колкото си мислятъ някой хора. Много е мъчно да надминешъ бариерата , че само съ ресторантска работа може да си изкарвашъ хляба.

Усилията на някой интелектуалци да преодулеятъ това безобразие се оказа повече отъ миражъ отъ колкото на риалностъ.

Автора на тѣзи материали се опита да внуши на много младежи родени по Канада , че има възможностъ да се прескочи бариерата която бѣ повече психическа отъ колкото политическа. На много младежи се предложи възможности да следватъ въ България и то медицина. Малцина се възползваха отъ този възможностъ. Онези които отидоха да следватъ тамъ въ България завършиха и си вземаха испититѣ тукъ въ Канада. Вземането на испититѣ въ Канада отъ тѣзи които завършиха въ България ги постави на много завидно положение, че тѣ могат да си изваждатъ хляба , при наличието , че сѫ завършили въ България. До къмъ край на 60стѣ години на миналия вѣкъ Софийския университетъ не бѣ признатъ въ Канада. Голями усилия направи покойниятъ Никола Русановъ и автора за това признаване.

Миналата седмица се намерихъ въ единъ немски ресторант и тамъ намерихъ единъ отъ лекаритѣ които бѣхъ пратилъ да следва въ България. Този лекъръ ми направи най-големия комплимента въ живота « Поглеждайки ме лекаря каза на своята дъщеря която не бѣше повече отъ десетина години. Това е човѣка които ме направи лекъръ.

Сѣга за студентитѣ отъ Македония които следватъ въ България.
Тѣзи студенти както ми се каза сѫ около 10 хиляди младежи. Това е голяма цифра за Македония кѫдето сърбо-македонизма има голямо присѫствие.

Студентитѣ ми разказваха една сърбо-македонска пропаганда която заслужава коментиране. Една отъ студенткитѣ които бѣха въ Македонския Наученъ Институтъ ми разкаваше за онова което се случило съ нея при връщането и въ Вардарска Македония. Тя ми разказва , че нейнитѣ приятелки и приятели въ нейния градъ сѫ и казвали , че на студентитѣ имъ били давали испититѣ понеже казвали, че сѫ бугари.


Да отговори студентката на нас ъ ни ги даватъ изпитите но първо трябва да ги вземемъ!
Въ Вардарска Македония не е престанала сърбо-македонската пропаганда , че на студентитѣ имъ се даватъ изпитите поради това , че казвали , че сѫ българи. Това е измислицата на пропадащия сърбо-македонски корaбъ въ българското национално море.

Проблема на студентитѣ ще дойде следъ като тѣ завършатъ и следъ като се върнатъ въ Македония. Само преди една година почна една не нужна пропаганда , че българскитѣ дипломи били фалшифицирани, че студентитѣ били само на няколко лекции и какви ли не пропаганди. Тѣзи студенти ще бѫдътъ обиждани отъ сърбо-македонцитѣ , че тѣ не збуруватъ …македонски…., че не сѫ завършили на …македонски…. Всичко това което става въ Вардарска Македония е едно доказателство, че сърбо-македонизма изживява една криза която е частъ отъ загубената сръбска битка въ Македония. Голяма частъ отъ македонскитѣ студентитѣ въ България сѫ наблюдавани отъ сърбо-македонскитѣ полицейски органи. Тѣ сѫ подлагани на натискъ да не взиматъ българско гражданство. Тѣ сѫщо така сѫ подлагани на натискъ да не четат историческа литература за Македония която била изцяло фалшифицирана отъ българскитѣ професори! Никѫде по свѣта няма такава анти-българска пропаганда каквато има въ Вардарска Македония.

Лошото при сърбо-македонската пропаганда е , че тя тази пропаганда важи само отъ ГЕВГЕЛИ ДО КУМАНОВО. Тѣзи студенти които завършват въ България ще иматъ голямъ проблемъ поради факта , че тѣзи които завършватъ въ Македония сѫ много по ограничени въ свойтѣ исторически познание по въпроса съ историята на македонското освободително движение.

Проблема ще се задълбочава още повече и тогава когато интелектуалцитѣ отъ България сѫ повече отъ тѣзи които сѫ завършили сърбо-македонскитѣ факултети ще избухне една вътрешна война която ще бѫде разрешена съ българскитѣ паспорти.

Въ Вардарска Македония все повече и повече граждани се връщатъ къмъ свойтѣ български корени. Това връщане къмъ българскитѣ корени на гражданитѣ на Македония е много важно тъй като тѣзи наши братя българи утре ще искътъ някакво разрешение съ прикачването на Македония къмъ България. Тукъ става въпросъ за онази частъ на Македония която ще остане извънъ границитѣ на вѣлика Албания. За сѣга ние всички знаемъ , че албанцитѣ иматъ идея и възможностъ да усѫществятъ своя националенъ идеалъ…една Албания за всички албанци…. Тогава и българитѣ отъ Македония ще искътъ една България за българитѣ на Балканския полуостров.( Нали това предрече Др. Хенри Кисинжеръ на 5 априлъ 1999 година)

Мното студенти отъ Македония въ България и многото български паспорти изъ Вардара ни каратъ да мислимъ , че смѣ спечелили третата Балканска война.Отъ редакцията.
Сънародници от Македония алармират на пресконференция в София:

 

Скопие тормози македонски студенти от ЮЗУ, че се пишат българи, 7000 души чакат да получат наше гражданство

 

 

 

 

Македонски студенти, учещи в ЮЗУ - Благоевград, СУ “Св. Климент Охридски” и в Медицинска академия в София, са били подлагани на репресии в Македония заради това, че са приели и българско гражданство, обявиха на пресконференция вчера Митко Георгиев от Струмица, собственик на единственото българско радио там, Ристо Стойков от Охрид и Митко Николов от Скопие. Те не посочиха конкретни имена, защото студентите се страхували. Македонците с българско гражданство са недоволни от работата на Агенцията за чужденците и са събрали вече 500 подписа срещу ръководството й. Издаването на документи умишлено се протакало с години, а така се поощрява корупцията във ведомството, смятат те. В момента има подадени 7000 молби за получаване на българско гражданство от македонци и това е само от януари до края на април. За това се чака в продължение на две години.Текста е взетъ отъ Вестникъ Струма съ дата 19.06.2003 безъ сѪответното разрешение.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница