Условия за провеждане на търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесинаДата01.05.2018
Размер335.84 Kb.
Списък на документите, които трябва да се продават като документация

за търга с тайно наддаване:


1. Копие на заповедта

2. Условия

3. Приложение № 1 , № 2, № 3

4. Проекто-договор

5. Техническа документацияО Б Щ И Н А - У Г Ъ Р Ч И Н

УСЛОВИЯ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА
І. ПРЕДМЕТ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ:

Продажба на дървесина на корен по реда на чл.65 ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, както следва :ІІ. ОГЛЕД НА ДЪРВЕСИНАТА:

Оглед на обекта - предмет на търга, може да се извърши само след представяне на документ за закупени тръжни документи – от 8,00ч. до 16,00ч. от 15.04.2013г. до 19.04.2013г., а при повторен търг – от 8,00ч. до 16,00ч. от 22.04.2013г. до 25.04.2013г. Разходите за огледа са за сметка на кандидата.


ІII. ЛИЦА, ИМАЩИ ПРАВО НА УЧАСТИЕ /изисквания/. СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ТЪРГА:

III.1. Лица, които имат право да участват в търга са: всички заинтересовани лица, които са физически лица и/или търговци, регистрирани в публичните регистри по чл.235 и чл.241 от Закона за горите и притежаващи удостоверение за регистрация за съответната дейност.
ІІІ.1.1. При провеждането на търга с тайно наддаване задължително участват кандидатите или техни упълномощени представители, които представят документ за самоличност.
ІІІ.1.2. Лицата, които желаят да участват в търга, трябва да разполагат със собствена или наета техника /изброява се необходимата техника/:

  • 2бр. камиони

  • 2бр. моторни триони

  • документи за правоспособност на 2 бр.мотористи на моторен трион

  • документи за правоспособност на 2 бр. водачи на МПС: категория СIII.2.Участниците в търга представят следните документи /съдържание на офертата/:

1. документ за закупени тръжни книжа;

2. документи за търговеца:

2.1. ако кандидатът е търговец, регистриран по Търговския закон:

Удостоверение, издадено до един месец спрямо датата на търга от Агенция по вписванията - за юридическите лица и едноличните търговци, а ако търговецът не е регистриран съгласно Закона за търговския регистър, представя следните документи: актуално състояние на съдебната регистрация /издадено до един месец спрямо датата на търга/ от съответния Окръжен съд, копие от документ за данъчна регистрация, копие от документ за регистрация в регистър БУЛСТАТ;

2.2. ако кандидатът е физическо лице - копие от документ за самоличност;

3. документ за внесена гаранция за участие;

4. декларация /Приложение 3/, която се представя от управителите и членовете на управителните органи на кандидата, като декларираните обстоятелства са, че кандидатът не е :

- осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл.194÷чл.217, чл.219÷чл.260, чл.301÷чл.307, чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;

- обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- в производство по ликвидация;

- свързано лице по смисъла на §1 т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Кмета на Община гр.Угърчин;

- сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;

- лишен от право да упражнява търговска дейност;

- няма парични задължения към държавата и към Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

5. копие от удостоверението за регистрация на кандидата в публичния регистър по чл.235 или чл.241 от Закона за горите за съответната дейност.

6. списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и дейностите, които те ще извършват и дела на тяхното участие.

7. плик „Предлагана цена”, съдържащ предложение за цена - /Приложение 1/.

8. доказателства, че кандидатът отговаря на техническите изисквания за извършване на дейността, определени в т.3.1.2. от условията – документи, доказващи наличие на собствена или наета техника, документи за регистрация в КТИ на техниката, подлежаща на регистрация.

9. предложение към офертата /Приложение 2/, съдържащо предложението на кандидата за срок за изпълнение на договора, валидност на офертата.

10. нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва с представител, което се представя на комисията при откриване на търга.

11. търговска репутация, издадена от ТП”ДГС” и Общини, където е работил кандидатът през 2012г. 12. Търговската репутация да е издадена 15 дни преди датата на търга.ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. при представяне на копия на документи за участие, същите следва да бъдат заверени, подпечатани с мокър печат на фирмата и подписани от търговеца. При поискване на оригиналните документи от комисията, търговецът е длъжен да ги представи за сравнение и проверка.2. когато кандидатът предвижда участие на подизпълнители, документите по т.2, т.4 и т.5 от Раздел III се представят и за съответния подизпълнител.

3. до изтичане на срока за подаване на офертите, всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си.

4. всеки кандидат има право да подаде само една оферта.

5. лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на кандидат, не може да подава самостоятелна оферта и да е посочен за подизпълнител на друг кандидат за същия обект.
IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ И РЕД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ. ОСНОВАНИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ:

ІV.1. Представяне на документи за участие:

Документите по раздел ІII.2. т.1 ÷ т.6, т.8 ÷ т.9 и този по т.7, който се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена” с наименованието на кандидата и на обекта, за който е офертата, се представят в запечатан непрозрачен плик от кандидата или негов представител по закон или пълномощие, надписан с наименованието на кандидата и обекта, за който участва, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, в деловодството на Община гр.Угърчин от 8,00ч. до 16,00ч. от 15.04.2013г. до 19.04.2013г. , а при повторен търг от 8,00ч. до 16,00ч. от 22.04.2013г. до 25.04.2013г.

Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

Документите може да се представят и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай кандидатът е длъжен да представи на Възложителя всички документи, които не са в електронен вид по горепосочения ред, преди изтичане на срока за подаване на документите за участие.

Търгът ще се проведе: 22.04.2013г. в 10:00часá в сградата на Община гр.Угърчин, с адрес: пл.»Свобода» № 1.

Повторният търг ще се проведе на 26.04.2013г. от 10:00часá в сградата на Община гр.Угърчин.ІV.2. Ред за провеждане на търга:

ІV.2.1. Допускане на кандидатите до участие:

Комисията започва работа след получаване на списъка с кандидатите и представените от тях оферти. Комисията проверява самоличността на кандидатите или на техните упълномощени представители. Когато при започване на търга не присъства представител на някой от кандидатите, подали документи за участие, комисията отстранява кандидата от по-нататъшно участие в търга, без да отваря плика с офертата му. Комисията отваря офертите на кандидатите по реда на тяхното постъпване и проверява дали са оформени съгласно изискванията на Възложителя. Комисията проверява наличието на всички изискуеми документи на кандидатите, както и на подизпълнителите, ако те предвиждат такива.ІV.2.2. Основания за отстраняване на кандидатите от участие:

Комисията отстранява от участие в търга кандидат:

- който не е представил някой от изискуемите документи и/или те са представени във вид и съдържание, различни от изисканите от Възложителя;

- представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя;

- представената оферта не отговаря на изискванията на т.4.1. от Раздел IV от условията;

- за когото са налице обстоятелства по чл. 18 ал.1 т.3 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

- участник, представил отрицателна търговска репутация;

- участник, който има задължения към Община гр.Угърчин.

Кандидатите, класирани на първо и второ място, са длъжни от момента на попълване на декларацията по т.4 от Раздел III.2. до сключването на договора да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства. Не се отваря пликът с надпис "Предлагана цена" на кандидат, който е отстранен от по-нататъшно участие в тайния търг. Предложения, подадени в плик "Предлагана цена", които не отговарят на предварително обявените от Възложителя критерии, не участват в класирането. Комисията класира кандидатите по предложена най-висока цена. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на кандидатите, който се предава на Възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация, събрана в хода на провеждането на тайния търг. Заседанията на комисията до изготвянето на протокола са публични.

ІV.2.3. Показател за оценка на офертата - най-висока цена. При еднаква цена, предложена от двама или повече кандидати, класираните на първо и второ място се определят чрез жребий.

ІV.2.4. Провеждане на търга на повторна дата: 26.04.2013г.

Тайният търг за съответния обект се отлага за повторната дата, когато:

- в срока, определен със заповедта за откриване на търга, няма подадена нито една оферта;

- в срока, определен със заповедта за откриване на търга, има подадена/подадени оферта/оферти, но няма допуснат кандидат.


V. ГАРАНЦИИ:

V.1. Гаранцията за участие е парична сума в размер на 110.00лв, равняваща се на 5% от стойността на обекта - чл.29 ал.2 от Наредбата и се внася по банкова сметка на Община гр.Угърчин: IBAN: BG 37 STSA 9300 3390 0076 10 BIC: STSA BG SF при банка «ДСК»АД клон гр.Угърчин.

V.2. Размер на гаранцията за изпълнение на договора: ………………лв (словом: ……………………..), равняваща се на 5% от достигнатата цена - чл.29 ал.3 от Наредбата, която гаранция се внася като парична сума по сметка на Община гр.Угърчин: IBAN: BG 37 STSA 9300 3390 0076 10 BIC: STSA BG SF при банка «ДСК»АД клон гр.Угърчин, или се представя банкова гаранция в полза на Общината, в която се посочва, че тя се освобождава след изрично писмено известие от Община гр.Угърчин.

В срок от седем дни от влизането в сила на заповедта за класирането или от издаването ù при допуснато предварително изпълнение, спечелилият участник представя документ за внесена или учредена гаранция за изпълнение в полза на Общината.V.3. Освобождаване и задържане на гаранциите за участие /съгласно чл.31÷чл.32 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти/

-освобождаване:

На отстранените кандидати и на кандидатите, които не са класирани на първо или второ място - в срок 3 работни дни след изтичането на срока за обжалване на заповедта на Възложителя за определяне на Изпълнител;

На класираните на първо и на второ място - след сключването на договора с класирания на първо място;

При прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се освобождават в срок 3 работни дни след влизането в сила на заповедта за прекратяване.

Продавачът освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

-задържане на гаранцията за участие:

- Когато кандидат в процедура оттегля офертата след изтичането на срока за подаването

й и обжалва заповедта на Продавача за определяне на Купувач - до решаване на спора с влязло в сила решение.

- Когато е определен за Купувач, но не изпълни задължението си да сключи договор.VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПРЕДСТАВЯТ ПРЕДИ СКЛЮЧВАНЕТО:

VІ.1. Договор със спечелилия търга кандидат се сключва в писмена форма в едноседмичен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на Купувач на дървесината или от издаването ù, при допуснато предварително изпълнение.

При отказ на кандидата, определен за Купувач, да сключи договор в седемдневния срок, се предлага сключването на договор на кандидата, класиран на второ място.VІ.2. Договор не се сключва с кандидат, определен за Купувач, който в срока по т.6.1. от този раздел, не представи:

- удостоверение от органите на Националната агенция за приходите, че кандидатът няма парични задължения към държавата и към Общината, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

- свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца;

- удостоверение, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

- удостоверение, че кандидатът не е в производство по ликвидация;

- документ за внесена или учредена в полза на Общината гаранция за изпълнение на договора;

- документ за платена вноска, равняваща се на 50% от достигнатата цена на търга.

Посочените документи следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие кандидатът представя и оригинала за сравнение.Договор не се сключва с кандидат, определен за Купувач, който има парични задължения към Община гр.Угърчин, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТАЙНИЯ ТЪРГ:

Търгът се прекратява, когато:

VІІ.1. не е подадена нито една оферта, вкл. за повторната дата;

VІІ.2. офертите, подадени от кандидатите, не отговарят на изискванията и условията на Възложителя;

VІІ.3. първият и вторият класирани кандидати откажат да сключат договор;

VІІ.4. са установени нарушения при откриването и провеждането на търга, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявен;

VІІ.5. определеният за спечелил търга не представи някои от документите по декларираните обстоятелства по чл.18 ал.1 т.3 с изключение на тези по б.”г” от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти;

VІІ.6. определеният за спечелил търга не представи гаранция за изпълнение по договора.
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР:

VІІІ.1. Продавачът сключва писмен договор с кандидата, спечелил търга.

VІІІ.2. Договор се сключва в седемдневен срок от:

VІІІ.2.1. Влизане в сила на заповедта за спечелил търга

VІІІ.2.2. Издаване на заповедта за спечелил търга, когато е допуснато предварително изпълнение.

VІІІ.3. При отказ на кандидата, определен за спечелил търга, да сключи договор в срока по т.VІІІ.2., Кметът на Общината предлага сключване на договор с кандидата, класиран на второ място.

VІІІ.4. Договор по т.VІІІ.1. не се сключва с кандидат, който в срока по т.VІІІ.2. не представи:

VІІІ.4.1. Удостоверение от органите на НАП и Община гр.Угърчин, че кандидатът няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган и от Община гр.Угърчин, че кандидатът няма парични задължения към нея, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган.

VІІІ.4.2. Документ за внесена или учредена в полза на Община гр.Угърчин гаранция за изпълнение на договора.

VІІІ.4.3. Свидетелство за съдимост на физическото лице или на членовете на управителните органи на търговеца.

VІІІ.4.4. Документите по т.1. и т.3. за подизпълнителите в случаите, в които е предвидено участие на подизпълнители.

VІІІ.5. Документите по т.VІІІ.4. следва да са валидни към датата на подписване на договора (60 дни) и се представят в оригинал или заверено от кандидата копие. При представяне на заверено копие, кандидатът представя и оригинала за сравнение.

VІІІ.6. Когато в офертата на кандидата, класиран на първо място, е предвидено участие на подизпълнители, в договора се посочва името на подизпълнителя, обем и вид на дейностите, които ще извършва.

VІІІ.7. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, когато:

VІІІ.7.1. По време на действие на договора в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Купувачът или подизпълнителят вече не отговаря на някои от изискванията на Продавача.

VІІІ.7.2. По време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността, Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание.

VІІІ.7.3. Са установени от Продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените в договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, вкл.и такива, допуснати от подизпълнителя.

VІІІ.7.4. Дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка на основния Купувач.

VІІІ.7.5. При констатирани нарушения по ЗГ.

VІІІ.8. Когато в процеса на изпълнение на договора, Продавачът констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които Изпълнителят може да отстрани, Възложителят може:

VІІІ.8.1. Да поиска от Купувача за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели или да прекрати договора.

VІІІ.8.2. Гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява в случаите на прекратяване по т.VІІІ.7.1. – т.VІІІ.7.4.

VІІІ.8.3. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, както и при други основания, изрично посочени в договора, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в тридневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства.

VІІІ.8.4. Когато при изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на обстоятелства, установени по реда на т.VІІІ.8.3., не се дължи неустойка.

VІІІ.8.5. Обектът, в който ще се осъществява дейността, се приема с протокол, подписан от представители на двете страни. Когато за дейността се изисква Купувачът да има назначено лице, вписано в Регистъра по чл.235 от ЗГ, протоколът се подписва и от него.

VІІІ.8.6. Подписаният протокол по т.VІІІ.8.5. се утвърждава от Възложителя или от оправомощено от него лице.
ІХ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

ІХ.1. Цената на дървесината, достигната на търга, която Купувачът следва да заплати, се заплаща на две вноски:

ІХ.1.1. Първата вноска в размер на 50% от достигнатата цена, равна на …………………………….лв (словом: ……………………………..) без ДДС, се заплаща при сключването на договора и издаване на Позволителното за сеч.

ІХ.1.2. Втората вноска в размер на 50% от достигнатата цена, равна на ……………………………..лв (словом: ……………………………………………..) без ДДС, се заплаща при достигане размера на ползване от 50%.

ІХ.1.3. Дървесината се приема с приемателно – предавателни протоколи по партиди, които се подписват от лицензирания лесовъд на Община гр.Угърчин, лицензирания лесовъд на фирмата – изпълнител и същите се утвърждават от Кмета на Община гр.Угърчин.

ІХ.1.4. Всяка вноска се оформя с фактура по категории дървесина и сортименти с начислено ДДС, която се заплаща при издаването ù. След издаване на фактурата се издава Позволително за сеч.

ІХ.1.5. Плащането на цената на дървесината се извършва по банкова сметка на Община гр.Угърчин: IBAN: BG 98 STSA 9300 8413 2295 00 BIC: STSA BG SF при банка „ДСК”АД клон гр.Угърчин.

ІХ.1.6. За измерване, маркиране и експедиране Изпълнителят заплаща на лицензирания лесовъд на Община гр.Угърчин с подизпълнител фирма “Пенчевлес”ЕООД гр.Ловеч такса в размер на 1.25лв без ДДС за експедиран пр.куб.м дърва и технологична дървесина и 2.00лв без ДДС за пл.куб.м строителна дървесина по посочена от него банкова сметка или в брой.

ІХ.1.7. За издаден превозен билет ползвателят заплаща на лицензирания лесовъд на Община гр.Угърчин с подизпълнител фирма “Пенчевлес”ЕООД гр.Ловеч такса в размер на 2.00лв за издаден превозен билет.

ІХ.1.8. Когато ползвателят дължи неустойки по договора, същите се приспадат от гаранцията за изпълнение.

ІХ.1.9. Ползвателят заплаща на лицензирания лесовъд на Община гр.Угърчин с подизпълнител фирма “Пенчевлес”ЕООД гр.Ловеч такса за издаване на Позволително за сеч – 50.00лв и издаване на констативен протокол за освидетелстване на сечището – 30.00лв.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците в тайния търг могат да получават допълнителна информация в работно време по пакета документи на адреса на Община гр.Угърчин, с адрес: гр. Угърчин, пл. «Свобода» № 1 от посоченото в заповедта за откриване на търга лице за контакт: Бистра Иванова, тел………………………………………………………………………………

Приложение 1

по т.III.2.7. от условията


ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: ..........................................................................................................................................

( управител/член на управителен орган по съд. регистрация или представител по пълномощие )
живущ(а) на адрес: гр./с...........................……………………………………………………… ул.......……………….................................................................................................................

ЕГН……………...............,в качеството си на : Управител, (представител по пълномощие), член на управителен орган /излишното се зачертава/ на:


……………..............................………………………....……………………...................................

(име на фирмата)


със седалище и адрес на управление:……………………………………………............…………...........................................................................................................................................................................................

……………...................................................................ЕИК (БУЛСТАТ)...................................

тел. …………………………….., факс …………………………..:
ПРЕДЛАГАМ да участвам в търг с тайно наддаване за покупко – продажба на дървесина за обект № 1303 на Община гр.Угърчин и при условие, че бъда допуснат до участие в търг с тайно наддаване по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно Заповед № ……../…………… г. на Кмета на Община гр.Угърчин, при следните условия:
-предлагана цена - …………………………………/словом: …………………………………………...

……………………………………………./лв. без ДДС.

дата:…………2013г.

подпис:…………………………

печат

Приложение 2

по т.III.2.9. от условията
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТАТА

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: .........................................................................................................................................

(управител/член на управителен орган по съд. регистрация или представител по пълномощие)
живущ(а) на адрес: гр./с...........................……………………………………………………… ул.......……………….................................................................................................................

ЕГН……………..............., в качеството си на: Управител, (представител по пълномощие), член на управителен орган /излишното се зачертава/ на:


……………..............................………………………....……………………...................................

(име на фирмата)

със седалище и адрес на управление:……………………………………………............…………...........................................................................................................................................................................................

……………...................................................................ЕИК (БУЛСТАТ)...................................

тел. …………………………….., факс …………………………..:
ПРЕДЛАГАМ да извърша дейността покупко - продажба на дървесина за обект № 1303 подотдел 1043 «г» - имот с кадастрален № 23060.2.15 и подотдел 1043 «д» - имот с кадастрален № 23060.2.13 землище с.Драгана на Община гр.Угърчин, при условие, че бъда определен като Изпълнител след провеждане на търг с тайно наддаване по реда на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно Заповед № ……../…………… г. на Кмета на Община гр.Угърчин, при следните условия:

-срок на изпълнение - …………….........................................................................................


-срок на валидност на офертата - …………………………………… дни от подаването.

дата:……………2013г.

подпис:…………………………

печат
Приложение 3

По т.III.2.4. от условията


ДЕКЛАРАЦИЯ/ представя се за всички управители или членове на управителния орган на кандидата/

ДОЛУПОДПИСАНИЯТ: ..........................................................................................................................................................

( управител/член на управителен орган по съд. регистрация или представител по пълномощие )

живущ(а) на адрес: гр./с...........................………………………………………………… ул.......………………..............................................................................................................................

ЕГН……………..............., в качеството си на: Управител, (представител по пълномощие), член на управителен орган /излишното се зачертава/ на:
……………..............................………………………....……………………..................................................

(име на фирмата)


със седалище и адрес на управление:……………………………………………............………….................

...........................................................................................................................................................

……………...................................................................ЕИК (БУЛСТАТ)..............................................

тел. …………………………….., факс …………………………..ДЕКЛАРИРАМ, че:

1.не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.194 ÷чл.217, чл.219 ÷чл.260, чл.301÷чл.307, чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;

2.представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност и не е в производство по несъстоятелност;

3.представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация;

4.не съм свързано лице по смисъла на §.1 т.1 от допълнителната разпоредба на ЗПУКИ с Кмета на Община гр.Угърчин;

5.не съм сключил договор с лице по чл.21 от ЗПУКИ;

6.не съм лишен от право да упражнявам търговска дейност;

7.представляваният от мен кандидат няма парични задължения към държавата и към Община гр.Угърчин, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган.
Настоящата декларация подавам във връзка с участието на представлявания от мен кандидат в търг с тайно наддаване по реда на чл.65 ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, за обект № 1303 подотдел 1043 «г» - имотс кадастрален № 23060.2.15 и подотдел 1043 «д» - имот с кадастрален № 23060.2.13 землище с.Драгана при Община гр.Угърчин.

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за вписване на неверни данни.


дата: .....................2013г.

ДЕКЛАРАТОР:………………………

/подпис и печат/
П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р
ЗА ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 1303

Днес, _____2013г. в гр.Угърчин бе сключен настоящият договор между:


1. ОБЩИНА гр.УГЪРЧИН, представлявана от Валентин Стайков Вълчев – кмет и Галина Рускова - главен счетоводител, БУЛСТАТ …………………, с адрес на управление: гр. Угърчин пл.«Свобода» № 1, наричан на кратко «ПРОДАВАЧ”, от една страна
и
2. ………………………....... ЕИК: …………………….., със седалище и адрес на управление: ……………………………………………., с управител ……………………….., ЕГН: ................................, наричан на кратко «КУПУВАЧ” от друга страна, на основание проведен търг с тайно наддаване за покупко-продажба на дървесина и Заповед № ……………. /………………….г.. за определяне на Купувач, при следните условия:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

2. Като подписват настоящия договор, страните декларират намеренията си за сътрудничество, съвместна дейност и взаимна лоялност при изпълнение на договорните условия.
II. СРОК НА ДОГОВОРА:

1.Срокът за изпълнение на дейността е ……… месеца, считано от издаване на първото позволително за сеч. При форсмажорни обстоятелства /природни бедствия, лоши атмосферни условия, пожари, наводнения и др./ действието на договора се спира до отстраняването им.


III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ГАРАНЦИИ ПО ДОГОВОРА:


1. Общата стойност на закупената дървесина е в размер на ………………..лв (словом: …………………………..лева) без ДДС.

2. Заплащането на дървесината ще се извършва на пл.м3 на две вноски, както следва: първата вноска в размер на 50% от достигнатата цена, равняваща се на …………………..лв (словом: …………), се заплаща при сключване на договора. Втората вноска, равняваща се на ………………..лв (словом: ...........................), се заплаща при достигане ползването от 50% от обекта.

3. Цената по т.1 и т.2 се заплаща от КУПУВАЧА по банкова сметка IBAN: BG 98 STSA 9300 8413 2295 00 BIC: STSA BG SF вид плащане: 444000 при банка «ДСК»АД клон гр.Угърчин на ПРОДАВАЧА, съгласно т.ІІІ.2. от настоящия договор.

3.1. До 30-то число на текущия месец страните съставят приемателно-предавателен протокол /образец/ за реализираната дървесина през отчетния месец по отдели и подотдели за обекта като в протоколите се определя коефициент на плътност на приетата дървесина.

3.2. Купувачът заплаща на лицензирания лесовъд на Продавача такса за измерване, маркиране и експедиране в размер на 1.25лв/пр.куб.м и 2.00лв/пл.куб.м., Позволително за сеч – 50.00лв, Констативен протокол за освидетелстване на сечището – 30.00лв съгласно Договор № .............../ .......................г. по банкова сметка № IBAN: BG 58 BUIB 9888 1027 8859 00 BIC: BUIB BG SF при банка „СИБАНК”ЕАД клон Ловеч на фирма „Пенчевлес”ЕООД гр.Ловеч.

3.3. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от достигнатата цена по договора.

Гаранцията се връща на Купувача след приключване на обекта и съставяне на протокол при условие, че са спазени всички клаузи по договора от раздел V. и няма наложени санкции по раздел VІ.

IV. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА:


4.1. Насажденията, включени в обекта, се предават на Ползвателя от упълномощен представител на Община гр.Угърчин с издаване на писмено Позволително за сеч и подписване на предавателно – приемателен протокол между страните по договора като обектът преминава под охрана на Купувача. Позволителното за сеч и протоколът се изготвят в присъствието на регистрирания лесовъд на Изпълнителя …………………………………………….. с удостоверение № ………………….., който има трудов договор с Купувача. Той го подписва.

4.2. Дървесината преминава в собственост на Купувача от момента на издаване на превозен билет от Община гр.Угърчин от лицензирания лесовъд при Община гр.Угърчин или от служител на фирма „Пенчевлес”ЕООД гр.Ловеч съгласно Договор за управление № 3-113 от 01.02.2013г.


V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:

1. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен:

1.1. Да представи на КУПУВАЧА необходимите документи, свързани с изпълнението на дейността – технологичен план, позволително за сеч, спецификация на дървесината, разрешително за достъп и информационна табела.

1.2. В четиринадесетдневен срок след подписване на договора да издаде позволително за сеч на дървесината и Купувачът е длъжен да не възпрепятства изпълнението на договора.

1.3. Да представя превозни билети за експедиране на дървесината на Купувача след предварителна писмена заявка от него най-малко 24 часа преди експедицията.

1.4. Да следи за извеждане на сечта и извоза на дървесината съгласно утвърдения технологичен план.

1.5. Да приема с протокол добитите сортименти до 30-то число на всеки месец при условие, че са подредени по видове на временен склад и коефициент на плътност.

1.6. Да вписва в Книга за разпореждания, водена от Купувача, констатации, указания и срокове, свързани с изпълнение на договора.

1.7. Да осигури свой представител при освидетелстване на сечищата и подписване на протоколите за това.

1.8. Да осъществява контрол по време на изпълнение на договора относно количеството, качеството и срока за изпълнение на дейността, предмет на договора, включително и по задължението на Купувача по т.1.13. от Раздел V от договора, без това да пречи на самостоятелността на Купувача.

1.9. Да изисква отстраняване в срок на допуснати при изпълнение на дейността недостатъци от Купувача за негова сметка.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен:

2.1. Да спазва сортиментната спецификация и стандарти при добива на отделните сортименти.

2.2. Да изисква ежемесечно контролно замерване на плътността на дървесината при приемане на дейността с приемателно – предавателен протокол.

2.3. Да приеме в 3-дневен срок от подписването на договора насажденията и извозните пътища, включени в обекта на Продавача или от упълномощено от него длъжностно лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и издаване на писмено позволително за сеч и извоз.

2.4. Да извърши сечта и извоза в срока на позволителното за сеч и да почисти сечището съгласно предписанията в позволителното.

2.5. Да присъства или осигури свой представител при изпълнение на дейностите по настоящия договор.

2.6. Да присъства или осигури свой представител за освидетелстване на сечището и подписване на протокола.

2.7. Да заплати уговорената цена по договора по начините и в сроковете, определени в същия.

2.8. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда като носи отговорност при злополука с наетите от него работници.

2.9. Да изгражда съоръжения, необходими за усвояване на дървесината и да поддържа горските пътища към и в обекта съгласно тръжната документация, където извършва сечта за своя сметка след съгласуване на мероприятията с Продавача.

2.10. Купувачът е длъжен да поправи нанесените вреди и да възстанови собствеността във вида преди непозволеното увреждане, както и отговорността, която носи по чл.45 от ЗЗД и чл.216 от НК.

2.11. Купувачът няма право да предоставя на трети лица правото на ползване от обекта, предмет на настоящия договор.

2.12. Да изпълни добива по т.1 на раздел I с грижата на добър стопанин, съгласно изискванията на този договор и действащите нормативни актове, заложени в технологичния план и други документи към договора, както и правилата за техническа и противопожарна безопасност при работа в горите.

2.13. Да спазва изискванията на ЗГ и БДС.

2.14. При различия между утвърдения технологичен план, приложен към условията за провеждане на възлагането на дърводобива и технологичната схема, проектирана в обекта, Кметът на Общината назначава комисия, която да установи дали това води до разлики в количествата дървесина за ползване общо в насаждението и по категории. Комисията приключва работата си в 14-дневен срок.

2.15. Да води Книга за разпореждане на обекта като я представя на Продавача при поискване.

2.16. Да изпълнява разпорежданията, отразени в Книгата по т.1.3. на раздел ІV.

2.17. Да уведомява Продавача за всички обстоятелства, препятстващи или затрудняващи изпълнението на възложените дейности.

2.18. Да съдейства при извършване на проверка по хода на изпълнение на договора от страна на Продавача.

2.19. Да изпълнява всички законосъобразни и целесъобразни указания на Продавача, депозирани в хода на работата и отразени в Книгата за разпореждане, както и да отстранява в срок допуснати недостатъци при изпълнение на дейностите по т.1 на раздел І за своя сметка.

2.20. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи отговорност при злополука с наети от него работници.

2.21. Да изпълнява сортиментната спецификация по договора при добив на отделните сортименти, определени от Продавача.

2.22. Да подрежда по видове добитите сортименти на временен склад съгласно сортиментната спецификация, като се отделят на отделни фигури дърва с диаметър под 8см на тънкия край.

2.23. В 14-дневен срок от издаване на първото позволително за сеч КУПУВАЧЪТ е длъжен да започне сеч в обекта.

2.24. Да опазва и поддържа извозните пътища до претоварна станция за своя сметка.

2.25. Да приеме в 3-дневен срок от подписването на договора насажденията и извозните пътища, включени в обекта, от Кмета на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице с подписване на предавателно-приемателен протокол и писмено позволително за сеч и извоз. Протоколът и позволителното за сеч и извоз се подписват от представител на търговеца - лицето, вписано за упражняване на частна лесовъдска практика за дейността по чл.235 от Закона за горите.

2.26. Да изпълнява възложените дейности в обекта чрез лица, с които е в трудовоправни отношения и възпрепятства влизането на трети лица в обекта и извършването от тях на незаконно ползване.

2.26.1. КУПУВАЧЪТ определя като свой представител, който следва да присъства при изпълнение на дейностите по настоящия договор, лицето, регистрирано за упражняване на частна лесовъдска практика по чл.235 от ЗГ ………………………………………..…………………, ЕГН ……………………………….., длъжност във фирмата: ……………………….

2.26.2. При прекратяване на договорните отношения между КУПУВАЧА и лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, същият е длъжен писмено да уведоми ПРОДАВАЧА в двудневен срок от прекратяването и да посочи друго такова лице.

2.27. КУПУВАЧЪТ е длъжен да постави на входа на обекта информационна табела - образец по чл.80 ал.12 от ППЗГ съгласно Заповед № 280/05.02.2009г. на ДАГ гр.София.


VI. САНКЦИИ ПО ДОГОВОРА:

1.1. Купувачът транспортира дървесината до тридесет календарни дни след изтичане на срока за извоз като при забава дължи неустойка в размер на 5% върху общата стойност на сделката за всеки просрочен ден.

1.2. При забава от страна на Купувача при заплащане на уговорената в настоящия договор сума, той дължи неустойка в размер на законната лихва върху дължимата цена до края на издължаването.

1.3. При виновно неизпълнение на всяко едно от задълженията на Купувача, произтичащи от настоящия договор, гаранцията за изпълнение остава в полза на Продавача. Гаранцията се освобождава при липса на виновно неизпълнение на задълженията на Купувача, след освидетелстване на сечището.

1.4. При констатирани нарушения по ЗГ от страна на Купувача, отнасящи се до увреждане на пътните платна, съоръжения и на дървета в гори и земи от горския фонд, извършване на транспорт с верижни машини в горския фонд по пътища с трайна настилка, същият дължи обезщетение за причинените вреди или ги отстранява за своя сметка.

1.5. При неизпълнение сортиментната спецификация по договора в резултат на неправилна разкройка от страна на Купувача /констатирано по време на изпълнение на договора/, същият дължи неустойка в размер на причинената щета, която се определя по цени, достигнати до момента на процедури за продажба на дървесината за календарната година, в която е извършено нарушението.

1.6. При неизпълнение на задължението от Купувача по т.1.2. от Раздел V на договора, освен гаранцията за изпълнение /санкция по т.1.2. от Раздел VІ/, в полза на Продавача се заплаща от Купувача обезщетение в размер на глобата /имуществената санкция/, определена с влязлото в сила Наказателно постановление по ЗГ, като направените разходи за добив /сеч и извоз/ на предмета на нарушението /пл. м3 дървесина/ остават за сметка на Купувача.

1.7. Купувачът дължи неустойка за неосъществен контрол при всяко нарушение на ЗГ, извършено от лице, с което е в договорни отношения и нарушението е извършено в обект на договора. Размерът на неустойката е равен на наложената в акта глоба на конкретния нарушител. Заплащането на неустойката се извършва в тридневен срок от датата на получаване на уведомителното писмо от Купувача. След изтичане на този срок се прекратява издаването на превозни билети до заплащане на неустойката.

1.8. Когато разликите в количествата дървесина по категории водят до разлика в цената на съответното насаждение не по-голяма от 10% от посочената в договора, ползвателят заплаща количествата дървесина, описани по категории в договора.

1.9. Когато разликите в количествата дървесина по категории водят до разлика в цената на съответното насаждение по-голяма от +10% от посочената в договора, ползвателят заплаща по категории стойността на действително отсечената и транспортирана дървесина за разликата над +10%.

1.10. Когато разликите в количествата дървесина по категории водят до разлика, намаляваща цената с повече от 10% от посочената в договора за съответното насаждение, ползвателят не дължи заплащане на сумата, изчислена по следната формула: С = (90% х Собд) - Сдд, където Собд е стойността на обекта по договора; Сдд е стойността на добитата дървесина по категории.

Плащанията се извършват след освидетелстване на сечището и въз основа на двустранен протокол, който съдържа: разликата в количеството договорирана и действително отсечена дървесина по категории; паричната равностойност на разликата между договорираната и отсечената дървесина по категории; анализ на причините, довели до разликите. Протоколът се изготвя в срок от седем работни дни от датата на освидетелстване на сечището в обекта.

1.11. При неизпълнение на задълженията по т.2.15. от Раздел V, гаранцията за изпълнение на договора остава в полза на Продавача.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

7.1. Продавачът прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обезщетения и неустойки, като гаранцията за изпълнение се задържа, когато:

7.1.1. по време на действието на договора - в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която Купувачът или подизпълнителят вече не отговаря на някое от изискванията на Продавача;

7.1.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че във връзка с възлагането на дейността Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;

7.1.3. са установени от Продавача в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя;

7.1.4. дейността се извършва от подизпълнители, които не са включени в списъка от конкурсните документи на Купувача;

7.1.5. когато в процеса на изпълнение на договора, Продавачът констатира отклонения на изпълнението от определените с договора технологични и качествени показатели за извършване на дейността, като Продавачът заплаща на Купувача само реално извършените дейности;

7.1.6. когато Купувачът не плати някоя от дължимите вноски или цената на обекта, посочена в договора;

7.1.7. в случай, че ползвателят не започне сеч в четиринадесетдневен срок от датата на издаване на съответното позволително;

7.1.8. в случай, че ползвателят не приключи сечта в срока, посочен в съответното позволително за сеч, по негова вина;

7.1.9. след констатирано нарушение на ЗГ, установено с влязло в сила наказателно постановление или констатирано неизпълнение на технологичния план;

7.1.10. при констатиране в последствие, че на комисията е представен документ с невярно съдържание;

7.1.11. с изтичане срока на договора;

7.1.12. страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила (природни бедствия);

7.1.13. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

7.1.14. ако Купувачът не плати цената (при 50% авансово плащане) и втората вноска от 50% в срока на договора, Продавачът може да прекрати действието на договора с едностранно писмено волеизявление като гаранцията за изпълнение не се връща;

7.1.15. ако до приключване на сечта в резултат на природни бедствия или друга непреодолима сила бъдат повредени или унищожени повече от 10% от насажденията, предмет на договора, Купувачът може:

- да прекрати договора с едностранно писмено волеизявление отправено до Продавача или

- да поиска пропорционално намаляване на цената на насаждението.
VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

1. При възникване на пожар в или извън договорирания обект по време на изпълнение на договора, потушаването е за сметка на Купувача.

2. ПРОДАВАЧЪТ прекратява договора с едностранно писмено волеизявление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи и неустойки за вреди, в случай че:

2.1. по време на изпълнение на договора КУПУВАЧЪТ няма сключен трудов договор с лице, притежаващо лиценз за упражняване на частна лесовъдска практика;

2.2. по време на изпълнение на договора бъде установено, че Купувачът е подписал декларация с невярно съдържание;

3. Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните с едностранно изявление, което изправната страна по договора отправя до неизправната, в подходящ срок посочен в изявлението, връчено с писмо с обратна разписка.

4. Договорът може да бъде прекратен от всяка една от страните с едностранно изявление, отправено до другата страна при промяна на нормативните актове, преуреждащи отношенията, свързани с неговото сключване и изпълнение, водещи до значителни изменения от първоначалния договор с настоящия договор и които са явно неизгодни за някоя от страните, в срок от пет работни дни от получаването на едностранното изявление, връчено с писмо с обратна разписка.

5. Когато изпълнението на договора е станало невъзможно, поради предявени реституционни претенции и сечта е започнала, същата се спира в съответното насаждение с едностранно писмено изявление от страна на Продавача, като на Купувача се заплаща услугата за добитата до този момент дървесина. Продавачът не дължи плащане на неустойки и обезщетение за пропуснати ползи.6. При настъпване на форсмажорни обстоятелства, съответната страна е длъжна писмено да уведоми насрещната страна в 3-дневен срок от настъпване на събитието и да приложи доказателства. В този случай, ако при приемане на изпълнението се констатира неизпълнение на задължения по договора, дължащи се на установени форсмажорни обстоятелства, неустойка не се дължи.

7. Писмените покани и изявления по този договор се връчват на адресите, посочени от страните в него. В случай, че някоя от страните промени своя адрес, седалището или адреса си на управление, тя е длъжна да уведоми другата страна за това, като посочи нов адрес. Ако страната не изпълни това си задължение, писмената покана или изявление, отправено до нея на стария адрес, ще се считат за редовно връчени. Ако в обратната разписка не е отразена причината за невръчването на поканата или изявлението, за удостоверяване на факта, че страната не може да бъде намерена на посочения адрес, се съставя нарочен протокол за това с подписите на двама свидетели.8.Обектът, предмет на договора, в който ще се осъществява дейността, както и извършената работа се предават и приемат с протокол, подписан от представители на двете страни и регистрирания лесовъд по т.1.16.1. от договора.

Подписаните протоколи се утвърждават от Продавача или от оправомощено от него длъжностно лице.

9. Възникналите спорове относно приложението и тълкуването на настоящия договор се решават чрез преговори и взаимно съгласие между страните, а когато такова липсва, спорът се решава от компетентния Съд.

10. За всички неуредени в договора случаи се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

за ПРОДАВАЧ: за КУПУВАЧ:
1……………………………… ……………………………….

/……………………………… / /………………………………… /


2……………………………

/ ………………………….. /
Каталог: assets -> Files -> OGF
Files -> Advanced ovarian cancer as a risks of primary multiple malignant tumors after the treatment of extra genital cancer
Files -> Конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по научната специалност
Files -> Закон за обществените поръчки 2016 г програма на семинар 24-26 февруари 2016 г., хотел „Св. София
Files -> Семинар актуални проблеми на търговското право и гражданския процес
Files -> Декларация за съответствие
Files -> На избрани нерецензирани научни трудове
Files -> Списък публикации
OGF -> У с л о в и я за провеждане на търг с явно наддаване за предоставяне


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница