Условия за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична поканастраница1/4
Дата01.07.2017
Размер0.83 Mb.
  1   2   3   4
УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА

С ПРЕДМЕТ: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции
СЪДЪРЖАНИЕ:

Заповед за откриване на процедурата.

Публична покана.

Условия за участие.

Образец № 1 – Оферта

Образец № 2 – Прелагана цена

Образец № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Приложение 1 – Списък сгради

Приложение 2 – Списък електронно оборудване

Приложение 3 – Списък за застраховка Гражданска отговорност

Приложение 4 – Списък за застраховка Каско на СПС

Приложение 5 – Списък за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС";ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на обществената поръчка е сключването на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции:Обособена позиция 1 – Застраховка Всички рискове на имуществото на МБАЛ Русе АД

Обособена позиция 2 – Застраховка Живот на персона на МБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ Русе АД

Обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД

Обособена позиция 5Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД;

Обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД

При сключване и изпълнение на застрахователните договори ще бъдат ползвани услугите на лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ брокер на МБАЛ-Русе АД, съгласно договор за възлагане.


Изисквания към застраховките:

 1. Обособена позиция 1: Застраховка „Всички рискове на имуществото”

1.1 Основно покритие: пожар, включително последиците от гасенето на пожара; мълния; експлозия; сблъскване или падане на летателно тяло, негови части или товар; буря; ураган; градушка; падане на дървета и клони в резултат природни бедствия; проливен дъжд; наводнение, вследствие на природни бедствия; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг и лед; свличане и срутване на земни пластове; земетресение; измръзване на стоково-материални запаси; измокряне в резултат на авария на водопроводни, паропроводни, канализационни и отоплителни инсталации и включените към тях уреди, както и в резултат на авария на пожарогасителни инсталации; увреждане в резултат на авария на товаро-разтоварни машини; вандализъм (злоумишлени действия на трети лица), в това число злоумишлена експлозия и злоумишлен палеж; счупване на стъкла и витрини, рекламни надписи и табели; всеки друг риск, освен изрично изключените, проявлението на който причинява преки материални вреди на застрахованите имущества, или на части от тях; Кражба на пари от каса.

*Базата за определяне на застрахователна сума на «Сгради и конструкции» е посочена в Приложение 1 (Нова възстановителна и действителна). За всички останали активи, базата за определяне на застрахователната сума е отчетна стойност към 31.08.2014г., която молим да бъде приета за действителна.

1.2 Активи и застрахователни суми

Вид имущество

Застрахована сума в BGN

Сгради и конструкции

24 277 537 лв.

Медицинска апаратура

14 835 592 лв. в т.ч. 1% за новопридобита през годината


Машини, Съоръжения, Оборудване

2 904 580 лв.

Компютърна техника

408 017 лв., в т.ч. 2% за новопридобита електронна техника през годината

Стопански инвентар

483 033 лв.

Други съоръжения(приложени с опис)

1 522 741 лв.


Разходи за придобиване на ДМА (сгради)

400 000 лв.

Материални запаси

700 000 лв.

Всичко:

45 531 500 лв.

Рискове с лимити
Чупене на стъкла – по условията «Първи Риск»

300 000 лв.

Злоумишлени действия на трети лица /вандализъм/ - по условията на «Първи риск»

500 000 лв.

Разноски за разчистване

200 000 лв.

Кражба на пари от каса

15 000 лв.

1.3 Допълнителна информация:

1.3.1 Допълнително покритие: „Късо съединение/токов удар” за групата на МСО застрахователна стойност 18 631 222 лв. отнасящо се за медицинска апаратура, МСО и Компютърна техника да бъде застраховано с подлимит 2 000 000 лв.

1.3.2 Допълнителна информация за МБАЛ Русе АД:

Предмет на дейност – Здравеопазване-многопрофилна болница за активно лечение. Сградите са масивни представляващи болничен комплекс на адрес “Независимост” №2 и административна сграда. Последен генерален ремонт на хирургически блок - 2005 г. Последен генерален ремонт на АГ-комплекс – 2012 г. Обектът се охранява от денонощна охрана.

1.3.3 Списък на сградите с база и стойност на застрахователните суми са посочени в Приложение 1.

1.3.4 Списък на Компютърната техника, подлежаща на застраховане е посочен в Приложение 2.

1.3.5 Възложителя изисква автоматично покритие за новопридобито имущество в групата на Компютърна техника със стойност до 2% от ЗС за конкретната група (8 000 лв.), като се включи предварително в застраховката с начислява добълнителна премия, но без да има изискване да се декларира. Същото изискване за покритие има и за новопридобито имущество в групата на медицинската апаратура със стойност до 1% от ЗС за конкретната група (146 887 лв.)1.4 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъка трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

1.5 Щетимост: За 2010-2011 години има четири в размер на 46 242.00 лв., най-голяма е по риск Пожар в ремонтна работилница. През 2011-2012 година има шест щети по риска Природни бедствия, една щета по риска Земетресение и две щети по риска Измокряне в резултат на ВиК авария за с изплатени общо около 5 000 лв. обезщетения. За 2012-2013г. има заведени 2 щети по Клауза Природни Бедствия и общо изплатено обезщетение – 750лв. През 2013-2014г. е заведена 1 щета с размер на обезщетение 750 лв.

1.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на 20.10.2014 г.

1.7 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

1.8 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски;

1.9 Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастия;

1.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

1.11 Прогнозната стойност на обособената позиция е 20 000 /двадесет хиляди/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 2: Застраховка „Живот”

2.1 При настъпване на следните събития Застрахователят се задължава да изплати:

- Смърт от злополука - на законните наследници се изплаща двукратния размер на застрахованата сума;

- Смърт от общо заболяване - на законните наследници се изплаща застрахованата сума;

- Трайна загуба на трудоспособност в резултат на злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахованата сума, равен на процента загубена трудоспособност, определен от ЗМК на Застрахователя или ТЕЛК (ЦТЕЛК);

- Временна загуба на трудоспособност над 10 до 30 дни в резултат на злополука - на застрахования се изплаща 4% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 60 дни в резултат на злополука - на застрахования се изплаща 8% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 90 дни в резултат на злополука – на застрахования се изплаща 10% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 90 дни в резултат на злополука – на застрахования се изплаща 12% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 20 до 30 дни в резултат на заболяване - на застрахования се изплаща 4% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 60 дни в резултат на заболяване - на застрахования се изплаща 6% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност до 90 дни в резултат на заболяване – на застрахования се изплаща 8% от застрахованата сума;

- Временна загуба на трудоспособност над 90 дни в резултат на заболяване – на застрахования се изплаща 10% от застрахованата сума;2.2 Застрахователна сума и брой персонал:

2.1 Застрахована сума в размер на ЛЕВА 2 000.

2.2 Общ брой на персонала е 1043 лица, от които:

2.2.1 І-ви р.кл. – администрация, санитарки, помощен персонал – 302 лица;

2.2.2 ІІ-ри р. кл. Лекари (Хирурзи, ортопеди, патолози, гинеколози, стоматолози, терапевти), и медицински сестри - 585 лица;

2.2.3 ІІІ-ти р. кл. – Инфекциозно отделение, шофьори, ЦТХ, Кл. лаборатория, Микробиологична лаборатория, Рентгеново отделение – 139 лица, ТЕЛК – 17 лица;*Забележка – В горе посочената информация влизат и следните лица: Персонал на възраст между 60 и 65 години – 88 лица и над 65 години – 37 лица;

2.3 Специални изисквания:

2.3.1 Да бъдат допълнително покрити следните рискове: Временна неработоспособност при оперативно лечение на Ингвинални хернии и миома, както и при лечение на инфекциозни болести (вкл. Хепатит, рубиола, варицела, морбили), ардикулит и улцерозен кулит;

2.3.2 Претенциите за изплащане на обезщетения да се приемат два пъти месечно от представител на застрахователя на оказано от възложителя място на територията на МБАЛ Русе АД;

2.3.3 Участникът да представи справка за съотношението на платени обезщетения към записана премия за календарната 2013 година по застраховка Живот (без рентна).2.4 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъка трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

2.5 Щетимост: За 2011-2012г. има общо 29 претенции, изплатени 1000лв. обезщетение и 1600 висящи. За 2012г. са изплатени общо 18 претенции на обща стойност 2 920 лв., от които 16 – общо заболяване – 2 440 лв. и 2 трудова злополука – 480 лв. За 2013-2014г. има зеведени 14 претенции – по 13 от тях са изплатени 2000 лв., а последната е в процес на разглеждане.

2.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на 20.10.2014 г.

2.7 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

2.8 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски.

2.9 Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастия.

2.10 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

2.11 Прогнозна стойност на обособената позиция е 7 500 /седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 3: Застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал"

3.1 Предмет на застраховката и покрити рискове

3.1.1 Покрива се отговорността на лечебното заведение, хуманните лекари и медицинския персонал, упражняващи медицинска професия в това лечебно заведение, на територията на Р България във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди вследствие на виновно неизпълнение на професионалните им задължения при упражняване на професионалната им дейност, включително съдебни разноски по дела срещу застрахованите лица относно тяхната професионална отговорност, предмет на настоящата оферта.

3.1.2 Покрит риск по тази застраховка е предявяването в срока на застраховката на иск срещу отговорността на някое от застрахованите лица, включително лечебното заведение, за имуществени и неимуществени вреди, причинени на трети лица в резултат на виновно неизпълнение на техните професионални задължения, включително лекарска грешка, в разрез с нормите за извършване на действия по упражняване на медицинска професия.

3.1.3 Допълнително покритие за риск „Вреди, причинени във връзка с действия за осигуряване, намаляване или премахване на репродуктивна способност, както и действия по изкуствено създаване или прекъсване на бременност.”3.2 Застрахован:

3.2.1 МБАЛ Русе АД - като юридическо лице;

3.2.2 Физическите лица, работещи на трудов договор и упражняващи медицинска професия в лечебното заведение.

* Застраховката се сключва на база брой персонал, разпределен по рискови групи без поименно посочване на лицата. Изискване на възложителя е автоматично да се застраховат новопостъпилите служители. При завишение на персонала до 5 човека, да се осигурява покритие без начисляване на допълнителна премия. При завишаване на персонала над 5 човека, да се начислява допълнителна премия в зависимост от упражняваната специалност, но не повече от 40 лева за лекарите и 12 лева за медицинските сестри, акушерките и лаборантите..

3.3 Лимити на отговорност: Застраховката се сключва при агрегатен лимит за всички искове, предявени в срока на застраховката срещу застрахованите лица и при единични лимити за един иск съобразно рисковото разпределение на лицата:

3.3.1 Агрегатен лимит за всички искове 250 000 лева;

3.3.2 Единичен лимит за един иск съобразно рисково разпределение на персонала:


Категория застраховани

Брой лица

Единичен лимит за един иск срещу едно лице в лева

Лимит за съдебни разноски за едно лице в лева

Лечебно заведение

-

200 000

20 000

Хирурзи и неврохирурзи

63

25 000

2 500

Акушер-гинеколози

16

25 000

2 500

Анестезиология и реанимация

21

25 000

5 000

Друг висш медицински персонал, в т.ч. хумании лекари от други мед. специалности

103

15 000

1 500

Медицински персонал, в т.ч. медицински сестри, акушерки и лаборанти

482

10 000

1 000

3.3.3 Подлимити и застрахователна премия за покрития риск по т. 3.1.3 „Вреди, причинени във връзка с действия за осигуряване, намаляване или премахване на репродуктивна способност, както и действия по изкуствено създаване или прекъсване на бременност”:

3.3.3.1 Агрегатен подлимит за всички искове - 30 000 лв.

3.3.3.2 Единичен подлимит от единични лимит за рисковата група „Акушер-гинеколози” и от единичния лимит за лечебното заведение - 10 000 лв.

3.3.4. Лимитите по т. 3.3.3 са част от агрегатния лимит т. 3.3.1, а не го разширяват и допълват.3.4 Изключени рискове: участниците трябва да представят номериран списък със всички изключени рискове. Всеки изключен риск трябва да бъде упоменат под отделна точка. Списъка трябва да бъде във възходящ ред и да започва от «1».

3.5 Щетимост: Има заведени няколко претенции, от които 3 вече са платени за 43 900 лв. и 3 висящи иска (чакат насрочване) за 111 000лв.

3.6 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00, 00 на 20.10.2014 г.

3.7 Ретроактивен период – не по-малко от 3 и не повече 5 години, по предложение на Застрахователя;

3.8 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

3.9 Начин на плащане застрахователната премия – на 4 равни вноски.

3.10 Самоучастия – не се допуска прилагането на самоучастия.

3.11 Бонусите и отстъпките на застрахователя следва да бъдат включени в ценовата оферта, поради което няма да бъдат оценени, ако се предлагат допълнително.

3.12 Прогнозна стойност на обособената позиция е 10 000 /десет хиляди/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 4: Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”

4.1 Покрити рискове: Съгласно /Изм.2011г/ от 11.06.2012г. задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите” се сключва за следните минимални застрахователни суми:

4.1.1 За неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт:

а) 2 000 000 лв. за всяко събитие при едно пострадало лице;

б) 10 000 000 лв. за всяко събитие при две или повече пострадали лица;

4.1.2 За вреди на имущество (вещи) - 2 000 000 лв. за всяко събитие;

4.2 Застраховани обекти – 24 броя СПС (според Приложение №3).

4.3 Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години.

4.4 Териториална валидност: Територията на Р. България.

4.5 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на деня посочен в Приложение №3.

4.6 Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер.

4.7 Начин на плащане: еднократно плащане на застрахователната премия.

4.8 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.

4.9 За всяко СПС да се издаде отделна полица.

4.10 Прогнозната стойност на обособената позиция е 3750 /Три хиляди седемстотин и петдесет/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 5: Застраховка „Каско на СПС”

5.1 Застрахователни покрития по групи СПС:

Групата на конкретното СПС се определя от срока му на експлоатация, изчислен по следния начин - от текущата година се изважда годината на първа регистрация на МПС.

Групата СПС се запазва през целия едногодишен срок на действие на застрахователния договор / полица.

При настъпване на застрахователно събитие и ликвидиране на щети са валидни покритията, условията и начина на обезщетяване, отнасящи се за групата СПС, към момента на сключване на застрахователната полица.5.1.1 Частично покритие:

 • природни бедствия: пожар; буря (ураган); пороен дъжд; градушка; наводнение; гръм (мълния); снежно и /или ледено натрупване; морски вълни; свличане или срутване на земни маси; случайно падане или удар от/на твърди тела и предмети и/ или преобръщане на СПС, в резултат на изброените природни бедствия;

 • авария и/ или експлозия на водопроводни, канализационни, паропроводни, газопроводни, електропроводни и др. подобни съоръжения и инсталации;

 • пожар и/ или експлозия, възникнали по време на експлоатация или престой на СПС;

 • падане на летателни апарати или части от тях или товара им, или други тела и предмети върху СПС;

 • сблъскване с и/или удар от СПС и/ или други подвижни или неподвижни физически тела и предмети, животни и хора, в това число и пътно-транспортно произшествие (ПТП) /вкл. и в паркирано състояние/, съгласно Закона за движение по пътищата (ЗДП);

 • внезапно отваряне на врата или капак по време на движение;

 • злоумишлени действия на трети лица – удар с твърд предмет, пробиване, надраскване, изкъртване, умишлено преобръщане на СПС, заливане с бои или с химически активни вещества (киселини, основи и др.). Нанесени повреди при опит за кражба на СПС. Кражба с взлом на стационарно монтирано аудио и друго електронно оборудване;

 • умишлен палеж и/или взривяване на СПС.

Изключен е рискът:

 • кражба и/или грабеж на цяло СПС. Повреди и липси на намерено след кражба/ грабеж СПС.

5.2 Групи СПС:

5.2.1 СПС ГРУПА 1 – Включва СПС, които към датата на сключване на застрахователния договор / полица са със срок на експлоатация до 10 г. (вкл.) от датата на първа регистрация;

5.2.2 СПС ГРУПА 2 – Включва СПС, които към датата на сключване на застрахователния договор/ полица са със срок на експлоатация от над 11 г.  от датата на първа регистрация;

5.3 Териториална валидност: Територията на Р. България.

5.4 Начини за обезщетяване:

5.4.1 При обезщетяване на частични или тотални щети, ако има разсрочени вноски, те да остават дължими към датата на падежа, без да бъдат предсрочно изискуеми.

5.4.2 При частични щети:

5.4.2.1 За СПС Група 1 (до 10 г. вкл.) :

* Начини за обезщетяване, които се прилагат изцяло и само по избор на Застрахования.

- Чрез издаване на възлагателно писмо за извършване на ремонт в Доверен сервиз на Застрахователя или по представени оригинални фактури с ДДС издадени от сервиз избран от Застрахования (отговарящи количествено и качествено на изготвения опис, съставен при огледа от представител на застрахователя) за нови части, труд и материали, но не по-високи от цените на официалния сервиз за съответната марка СПС;

- Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” предварително;

- При обезщетяване на основание представени фактури за извършен ремонт или на база експертна оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 5 работни дни след представяне на всички изискуеми документи.

5.4.2.2 За СПС Група 2 (над 10 г.) :

- Чрез изплащане на обезщетение, изчислено на база експертна оценка по методика и цени, прилагани от Застрахователя. Застрахователят се задължава да предостави на застрахования прилаганата методика и цени за определяне на застрахователни обезщетения по застраховка „Каско” предварително;

- При обезщетяване на база експертна оценка, Застрахователят следва да изплати застрахователно обезщетението до 5 работни дни след представяне на всички изискуеми документи.

5.4.3 При тотални щети:

- При щета в резултат на кражба или грабеж – застрахователят изплаща пълния размер (100 %) на застрахователна сума на СПС, записана в полицата. Обезщетението следва да бъде изплатено до 15 дни от датата на представяне на всички изискуеми документи. Няма да се изисква постановление от прокуратурата за спиране на наказателно производство и няма да се прилагат изчаквателни периоди;

- При щета, при която ремонтът е нецелесъобразен или разходите за възстановяване надхвърлят 70% от застрахованата сума (съгласно КЗ) на СПС, изчислени по проформа фактура от доверения сервиз и ако застрахования изяви желание да запази владението върху увреденото СПС. В този случай застрахователят изплаща обезщетението като от застрахователната сума на СПС се приспадне стойността на запазените части, като размерът на обезщетението не може да е по-малък от 70% от застрахователната сума на СПС.5.5 Застрахователни суми: Застрахователните суми се определят от Застрахования /Приложение №4/.

5.6 Застрахователна премия:

- Застрахователят следва да посочи конкретните тарифни числа и крайни цени в лева (BGN) по групи СПС /съгласно Приложение №4/, като Застрахователя се задължава, ако не приеме някоя от застрахователните сумите, изрично да го посочи в офертата си.

- Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и цени с включен 2% ДЗП, на годишна база, валидни за срока на договора.

5.7 Допълнителни специални условия:

5.7.1 Признаване на разумно извършените разходи за спасяване, ограничаване и/или намаляване щетите по СПС покрити по застраховка Каско, както и разходите за репатрирането му на разстояния до 300 км., когато същото не е в движение. Застрахователят може да предложи асистираща компания, която да извършва тези дейности като заплащането за тях се извършва директно от застрахователя към асистиращата компания.

5.7.2 Затрахователя приема да изплаща обезщетения за щети, настъпили извън пътната мрежа, при изпълнение на преки служебни задължения, при спазване на изискванията на производителя за сигурност и безопасност на движението, и нормална експлоатация на СПС.

5.8 Застраховани обекти и вид покритие – 20 броя МПС (според Приложение №4).

5.9 Щетимост: През изминалата застрахователна година са заведени 3 щети и е изплатено обещетение в размер на 995,67лв.

5.10 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година, в сила от 00,00 часа на 01.02.2015 г.

5.11 Начин на плащане: еднократно плащане на застрахователната премия.

5.12 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.

5.13 За всяко СПС да се издаде отделна полица.

5.14 Прогнозната стойност на обособената позиция е 4 500 /четири хиляди и петстотин/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.
Обособена позиция 6: Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС"

6.1 Застрахователна сума / Лимити на отговорност:


 • Лимит за едно място / увредено лице: 3 000 лв.

6.2 Застрахователни покрития:

6.2.1 Обезщетяват се вредите на пострадалите лица, в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото;

6.2.2 Покрити са:

- Смърт от злополука;

- Трайна нетрудоспособност от злополука;

- Временна загуба на трудоспособност;6.3 Териториална валидност: Територията на Р. България.

6.4 Определяне и изплащане на застрахователно обезщетение:

- Срок за изплащане на застрахователните обезщетения - застрахователните обезщетения се изплащат по предложение на Застрахователя, но не повече от 15 (петнадесет) дни след постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, доказващи претенцията по основание и размер;

6.4.1 При смърт: договорената застрахователна сума за едно лице / място;

6.4.2 При трайна загуба на трудоспособност: процент от застрахована сума равен на процента загубена трудоспособност;

6.4.3 При временна загуба на трудоспособност:

- над 20 до 30 дни – 5% от застрахователната сума за едно лице/място;

- над 30 дни – 10% от застрахователната сума за едно лице/място;

6.5 Застрахователна премия: Застрахователят следва да предложи брутни тарифни ставки и крайни цени в лева (BGN) с включен ДЗП.

6.6 Застраховани обекти – 150 места (според Приложение №5).

6.7 Щетимост: няма настъпили щети предходните 5 години.

6.8 Срок на застраховката – сключва се за срок от 1 (една) година в сила от 00,00 часа на 01.01.2015 г.

6.9 Начин на плащане: еднократно или разсрочено (до 4 вноски) плащане на застрахователната премия.

6.10 Самоучастие – не се допуска прилагането на самоучастия.

6.11 Прогнозната стойност на обособената позиция е 250 /двеста и петдесет/ лева без ДДС и е изчислена по реда на чл. 15, ал.2 от ЗОП.

Критерий за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта.
Методика при оценяването

Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват въз основа на критерия „икономически най-изгодна оферта“, при посочените по-долу показатели:


Показатели за обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото” на МБАЛ-Русе АД:

Технически оценка (ТОИ) с тежест 20 точки: ТОИ = КИ1 + КИ2

КИ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КИ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията, предложен от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения, предложен от конкретния участник (цяло число, минимум 1 работен ден);
КИ2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 10 точки;

КИ2 = ( ИРмин / ИРи) х 5, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;


Икономически оценка (ИОИ) с обща тежест 80 точки: ИОИ = КИ3

КИ3 – размер на застрахователната премия – тежест 80 точки;

КИ3 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 80, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОИ) за всяка оферта за застраховка „Всички рискове на имуществото” на МБАЛ- Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОИ = ТОИ + ИОИ
Показатели за обособена позиция 2 – Застраховка „Живот” на персонала на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОЖ) с тежест 50 точки: ТОЖ = КЖ1 + КЖ2 + КЖ3

КЖ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КЖ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията, предложен от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);
КЖ2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 20 точки;

КЖ2 = ( ИРмин / ИРи) х 20, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;


КЖ3 – съотношение на изплатени обезщетения към записана премия за 2013 година по застраховка Живот (без рентна) (взимат се 2 символа след десетичната запетая – 0,00) – тежест 20 точки;

КЖ3 = ( ОИ / Омакс ) х 20, където:

ОИ е съотношението, посочено отконкретния участник по застраховка Живот (без рентна);

Омакс е най-високото съотношение, посочено от участниците, допуснати до участие в процедурата;


Икономически оценка (ИОЖ) с обща тежест 50 точки: ИОЖ = КЖ4

КЖ4 – размер на застрахователната премия – тежест 50 точки;

КЖ4 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 50, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОЖ) за всяка оферта за застраховка „Живот” на персонала на МБАЛ-Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОЖ = ТОЖ + ИОЖ
Показатели за обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ-Русе АД;

Технически оценка (ТОП) с тежест 40 точки: ТОП = КП1 + КП2

КП1 – ретроактивен период – тежест 20 точки;

КП1 = ( Ри / Рмакс ) х 20, където:

Ри е периода посочен от конкретния застраховател (в дни);

Рмакс е най-дългия посочен от участниците период (в дни);
КП2 – брой изключени рискове (минимум 1) – тежест 20 точки;

КП2 = ( ИРмин / ИРи) х 20, където:

ИРмин е най-ниския посочен брой на изключени рискове от участниците, допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1);

ИРи е посочения брой изключени рискове от конкретния участник;


Икономически оценка (ИОП) с обща тежест 60 точки: ИОП = КП3

КП3 – размер на застрахователната премия – тежест 60 точки;

КП3 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 60, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците, допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОП) за всяка оферта за застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ-Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОП = ТОП + ИОП
Показатели за обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОГ) с тежест 10 точки: ТОГ = КГ1

КГ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КГ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);
Икономически оценка (ИОГ) с обща тежест 90 точки: ИОГ = КГ2

КГ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КГ2 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОГ) за всяка оферта за застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОГ = ТОГ + ИОГ
Показатели за обособена позиция 5Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОК) с тежест 10 точки: ТОК = КК1

КК1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КК1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);
Икономически оценка (ИОК) с обща тежест 90 точки: ИОК = КГ2

КК1 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КК1 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОК) за всяка оферта за Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОК = ТОК + ИОК
Показатели за обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД;

Технически оценка (ТОМ) с тежест 10 точки: ТОМ = КМ1

КМ1 – срок за изплащане на обезщетения в работни дни (минимум 1 работен ден) – тежест 10 точки;

КМ1 = ( СОмин / СОи ) х 10, където:

СОмин е най-краткия срок за изплащане на обезщетенията предложен от участниците допуснати до участие в процедурата (цяло число, минимум 1 работен ден);

СОи е срока за изплащане на обезщетения предложен от конкретния участник (цяло число);
Икономически оценка (ИОМ) с обща тежест 90 точки: ИОМ = КМ2

КМ2 – размер на застрахователната премия – тежест 90 точки;

КМ2 = ( ЗПмин / ЗПи ) х 90, където:

ЗПмин е най-ниската предложена застрахователна премия от участниците допуснати до участие в процедурата;

ЗПи е предложената застрахователна премия от конкретния участник;
Комплексната оценка (КОМ) за всяка оферта за Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД представлява сбор от точките на техническата оценка и икономическата оценка и се изчислява по формула:

КОК = ТОМ + ИОМ
Общия максимален брой точки за всяка една обособена позиция е 100 (сто) точки.

Забележка:

- Сроковете за изплащане на обезщетение трябва да бъдат отразени в цели числа (дни). Срокове, подадени в часове и / или по-кратки от един ден, ще бъдат приравнявани на един ден.

- Списъците с изключени рискове трябва да са номерирани във възходящ ред, започващ от „1“. Всеки отделен изключен риск се описва във отделна точка. Всеки риск, посочени в подточка, тире или друг различен от зададения начин, ще бъде броен за отделна точка. Броят на изключените рискове се изчислява като цяло число (1, 2, 3, 4 и т.н), като предложение за 0 изключени рискове ще бъде изчислено като 1.

- Предложената застрахователна премия трябва да включва всички допълнителни разходи за сключването на застраховките, като маркировки, огледи и други изисквани от застрахователя, включително размера на данъка съгласно чл. 9 и чл.10 от Закона за данъка върху застрахователната премия.

- Класирането на офертите ще се извършва по отделно за всяка обособена позиция.Изисквания към участниците в процедурата

1. Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно юридическо лице, търговец по смисъла на ТЗ, което  притежава издадени от компетентен орган и валидни към датата на  провеждане на процедурата:

• лиценз / разрешение  за  извършване  на  застрахователна  дейност;

• лиценз / разрешение за съответния вид застраховка.


Кандидатът за изпълнение на поръчката може да участва за една, за няколко или за всички обособени позиции.
Срок на валидност на офертите:

Обособена позиция 1 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 2 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 3 – 30 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 4 – 365 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 5 – 120 дни от датата на подаването им.

Обособена позиция 6 – 100 дни от датата на подаването им.
Условия и ред за подаване на офертите
Офертите се представят в деловодството на МБАЛ Русе АД на адрес: гр. Русе, ПК 7002, ул. „Независимост“ № 2, в срока, посочен в поканата.
За участие в процедурата, се изисква Участникът да представи следните документи:

 1. Заверено копие на документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.

 2. Техническо предложение, изготвено в съответствие с изискванията към застраховките, съдържащо данни данни за лицето, което прави предложението /Образец № 1/. Участникът задължително трябва да представи Общи условия за застраховките, обект на обособената позиция.

 3. Ценово предложение, изготвено в съответствие с образец /Образец № 2/.

 4. Списък на клоновете и/или офисите на участника на територията на гр. Русе.

 5. Валиден лиценз, издаден от акредитирана институция, удостоверяваща правото на участника да извършва застрахователна дейност, както и лиценз за извършване на застрахователни услуги, съгласно предмета на поръчката.

 6. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (образец).

Изброените документи от т.1 до т.6 включително, се поставят в непрозрачен плик с надпис «Оферта», върху който са посочени наименованието, адреса и телефоните за контакти с депозиралия го участник, както и обозначение за коя процедура и за кои позиции се изпраща / представя офертата.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, документите по т. 2 и т.3 се представят за всяка от позициите.

При сключване на договор определеният изпълнител представя:

1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП (свидетелство за съдимост-оригинал или нотариално заверено копие) и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП.


Забележка: Всички документи, представени във вид на копие следва да са заверени от участника с надпис „Вярно с оригинала” и подпис.
Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването им в деловодството на МБАЛ Русе АД.

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, като това обстоятелство се отбелязва в регистъра.


Разглеждане, оценка и класиране на офертите

1. Назначаването на комисията за провеждане на процедурата се извършва по реда на чл. 101 г ЗОП.

2. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва от комисията, която съставя протокол за работата си.

Определяне на Изпълнител на обществената поръчка и сключване на застрахователен договор.

1. Обявяването на класираните участници, определянето на участника, класиран на първо място за изпълнител на поръчката и сключването на застрахователен договор (полица) с него (съответно с класирания на второ място), се извършва по реда на чл. 101 ЗОП. Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта /чл. 101 д ЗОП/.

2. В застрахователния договор/полица за изпълнение на обществената поръчка задължително ще бъдат включени всички посочени в тази процедура уловия, както и предложенията от офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител, до колкото тези предложения не противоречат на изискванията на Възложителя.

3. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, съгласно чл. 101 е, ал. 2 от ЗОП.Образец № 1

ДО

МБАЛ Русе АД

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №.........
в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции
Административни данни на участника:
1.Наименование или име на участника .......................................................................ЕИК ................................
2.Представлявано от……………….. ....................................................................................
3.Седалище и адрес на управление ..............................................................................
Телефон...........................Факс................................ Е-mail.........................................
4. Лице за контакти ......................................................................................................

Длъжност ........................................................Телефон/факс .....................................УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С представянето на настоящата оферта заявяваме желанието си да участваме в процедура с предмет сключване на договори за застраховка „Всички рискове на имущество”, застраховка „Живот”, застраховка „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал", задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, застраховка „Каско на СПС” и застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" на МБАЛ Русе АД в шест обособени позиции.


ПО ПОЗИЦИЯ № ........................
1. Запознахме се с условията за участие и посочените в нея изисквания за участие, изготвяне и представяне на офертата и за изпълнение на обществената поръчка, които заявяваме, че приемаме.
2. Поемаме ангажимента да изпълним обществената поръчката за срок от една година, с начало 1 ден след изтичане на предходния застрахователен период.
3. Декларираме, че ........................................................../попълва се наименованието или името на участника/ като участник в процедурата отговаря/м на всички изисквания, посочени в ЗОП и в предварително обявените условия от Възложителя.
4. Представяме документите, посочени в ЗОП и в документацията за участие, удостоверяващи, че ........................................... /попълва се наименованието или името на участника/ отговаря/м на условията за участие. Същите са неразделна част от настоящата оферта.
5. Представяме ценовото предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, което е неразделна част от настоящата оферта.
6. В случай, че ............................................................/попълва се наименованието или името на участника/ бъде определен за Изпълнител на обществената поръчка, се задължаваме при подписването на договора да представим всички необходими и изискуеми от ЗОП документи от съответните компетентни органи.
7. Приемаме да бъдем обвързани с тази оферта за срок от …………. дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.
8. В сключения между нас договор ще бъдат спазени и изпълнени всички изисквания на Възложителя, посочени от него в поканата като минимални и / или като задължителни.
9. Предлагаме :

за обособена позиция 1 – Застраховка „Всички рискове на имуществото” на МБАЛ-Русе АД:

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) работни дни.

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

или

за обособена позиция 2 – Застраховка „Живот” на персонала на МБАЛ Русе АД:

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) работни дни.

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

- Съотношението на изплатени обезщетения към записана премия за 2012 година по застраховка Живот (без рентна) (2 символа след десетичната запетая), за нашето дружество е: …... (……………....).или

за обособена позиция 3 – Застраховка на „Професионална отговорност на лечебни заведения, хуманни лекари и медицински персонал" на МБАЛ-Русе АД:

- Ретроактивен период -…... (……………....) години.

- Брой изключени рискове - …... (……………....) броя.

или

за обособена позиция 4 Задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” на СПС собственост на МБАЛ-Русе АД:

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) работни дни.или

за обособена позиция 5Застраховка „Каско на СПС” собственост на МБАЛ-Русе АД:

- Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) работни дни.или

за обособена позиция 6 – Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС" за СПС собственост на МБАЛ Русе АД:

 • Срок за изплащане на обезщетенията в работни дни - …... (……………....) работни дни.


Представям Общи условия за застраховката, обект на обособената позиция.
................. 2014 г. Подпис: /............................/

Образец № 2

ДО

МБАЛ Русе АД


Каталог: attachments -> article -> 237
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година
237 -> Многопрофилна болница за активно лечение – русе” ад


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница