Услуга №3 удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защитаДата02.06.2018
Размер68 Kb.
#71025
ТипЗакон
УСЛУГА № 3
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

/ Услугата се предлага от НСРЗ /

  1. Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита /ПРЗ/

  1. Правно основание

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА РАСТЕНИЯТА - обн. ДВ бр.91 от 1997год.,изм.ДВ бр.90 от 1999 год.,бр.96 от 2001 год., доп. ДВ бр.18 от 5 март 2004г, изм. ДВ бр. 26 от 28 март 2006 г., изм. ДВ бр.30 от 11 април 2006 г. , изм. ДВ бр. 31 от 14 април 2006 г. и изм. ДВ бр. 96 от 28 ноември 2006 г., ( Глава II, раздел IV).

Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита – обн. ДВ бр.81 от 6 октомври 2006 г. ( Раздел IV, чл. 25 )  1. Характеристика

Цел:

Издаване на удостоверение за разрешаване, предлагането на пазара и употреба на продукти за растителна защита / ПРЗ /.Предмет:Издаване на удостоверение за разрешаване на продукти за растителна защита, разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите.

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга:

“Продукти за растителна защита” - са активни вещества и продукти, съдържащи едно или няколко активни вещества, които се доставят на потребителите и са предназначени да:

а) опазят растенията или растителните продукти от вредители или да предпазят от действието на вредители;

б) влияят върху жизнените процеси на растенията по начин, различен от хранителните вещества;

в) предпазят растителните продукти, но не са консерванти;

г) унищожат нежелани растения;

д) унищожат части от растения;

е) контролират и предпазват растенията от нежелателен растеж.

Продуктите за растителна защита се разделят на:

а) инсектициди - средства за борба с вредните видове насекоми; инсектицидите могат да се употребяват за:

аа) вегетационни третирания;

бб) третиране в култивационни съоръжения;

вв) фумигация и обеззаразяване на празни помещения и складирана продукция срещу складови неприятели;

гг) третиране и фумигация на почва;

б) акарициди - средства за борба с акарите;

в) нематоциди - средства за борба с нематодите;

г) лимациди - средства за борба с охлювите;

д) родентициди - средства за борба с гризачи;

е) атрактанти - средства, които привличат вредните насекоми на определени места;

ж) репеленти - средства, които отблъскват вредните насекоми, гризачи, птици и други неприятели по растенията;

з) фунгициди - средства за предпазване и борба с причинители на болести по растенията; фунгицидите могат да се употребяват за:

аа) вегетационни третирания;

бб) третиране на семена;

вв) третиране при съхранение на растителна продукция;

и) хербициди - средства за борба с плевелите;

к) дефолианти - средства, които се използват за обезлистване на растенията;

л) десиканти - средства, които се използват за изсушаване на растенията;

м) растежни регулатори - средства, които служат за регулиране на физиологичните процеси в растенията. .) "Ефикасност на продуктите за растителна защита" е съотношението между положителните и отрицателните влияния от прилагането на продуктите за растителна защита, при което положителните влияния трябва да са по-големи от отрицателните влияния, които могат да настъпят върху околната среда или добива от съответната култура в резултат на прилагането или неприлагането на продукти за растителна защита.

«Разрешение на продукт за растителна защита» е административен акт на компетентен държавен орган издаден по повод на заявление подадено за пускане на пазара на продукт за растителна защита на територията на страната.

«Заявител» е производител на продукти за растителна защита или писмено упълномощен негов представител. Производителят на продукти за растителна защита е притежател на удостоверението за разрешаване.
  1. Процедура по извършване на административната услуга

Компетентни органи – НСРЗ

Заявител/молител/задължено лице – производителя на ПРЗ или упълномощено от него лице.

Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт;

Да са разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите.Необходими документи:

Вътрешен ход на процедурата:

Фирмата-заявител подава в НСРЗ молба за издаване на удостоверение за разрешаване и необходимите за целта документи.

За всеки разрешен ПРЗ ген. Директор на НСРЗ въз основа на Заповедта на министъра на земеделието и горите в 14-дневен срок издава на заявителя удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата.

Такси:

1. за разрешаване на ПРЗ, който съдържа активни вещества, включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) - 8000 лв.;

2. за разрешаване на ПРЗ чрез взаимно признаване на данни - 6000 лв.;

3. за разрешаване на допълнителни употреби на ПРЗ - 3000 лв.;

4. за разрешаване на паралелен внос на ПРЗ - 3000 лв.;

5. за разрешаване на ПРЗ, съдържащ съществуващи активни вещества, които не са включени в списъка по чл. 15, ал. 1 ЗЗР, но са нотифицирани за включване - 5000 лв.;

6. за разрешаване на ПРЗ, съдържащ поне едно ново активно вещество, което не е включено в списъка по чл. 15, ал. 1 ЗЗР, но е нотифицирано за включване - 5000 лв.;
Резултат от процедурата:

Притежателят на удостоверението за разрешаване на ПРЗ има право да внася, дистрибутира и предлага на пазара продукта за растителна защита.

Удостоверението е валидно до изтичане на срока, определен в Заповедта на министъра.

УТВЪРДИЛ:

Ген. Директор /д-р В. Тодоров/


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТАУДОСТОВЕРЕНИЕ

за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита

Дата на издаване:ТЪРГОВСКО ИМЕ:Производител:Тип на продукта:Активни вещества:

Производители:

1.
2.
3.Удостоверението се дава на:*на основание Заповед №
на Министъра на земеделието и горите съгласно чл. 15 б (1) от Закона за защита на растенията.Срок на валидност:

ГЕН. ДИРЕКТОР НА НСРЗ:

/. . . . . . . . . . . . . /* Удостоверението се дава на фирма упълномощена да представлява производителя на този продукт на територията на Р. БългарияОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Култури за които е разрешен за употреба; Вредители; Разрешена доза (концен-трация) за употреба; Количество на работния разтвор; Моменти на приложение:

Категория за употреба:

Карантинен срок:

Рискови фрази (R-фрази):

Фрази за безопасност (S-фрази):

Особени изисквания и/или ограничения:Каталог: nsrz -> files -> harta uslugi
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Министерство на земеделието и храните министерство на околната среда и водите министерство на здравеопазването
files -> Р е п у б л и ка б ъ л г а р и я министерство на земеделието и храните
files -> Министерство на земеделието и храните национална служба за растителна защита
files -> Решение на ек № активно вещество химична група ста-тут готов продукт
files -> Генерален директор на нсрз списък на продуктите за растителна защита разрешени в Република България в периода между
harta uslugi -> Услуга 14 биологично изпитване и регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
harta uslugi -> Услуга №4 удостоверение за подновяване разрешаването на продукти за растителна защита


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница