Услуги Номер 1 от 12. 11. 2010Дата12.05.2017
Размер133.22 Kb.
#21183

 Услуги
 Номер 1 от 12.11.2010

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт


 Официално наименование: "Български пощи" ЕАД

 Пощенски код: 1700

 Място/места за контакт: Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

 E-mail: petar.boev@bgpost.bg

 Факс: 02 8683274

 Пощенски адрес: ул. "Академик Ст. Младенов" № 1, бл. 31

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на: Петър Боев

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя: www.bgpost.bg

 Телефон: 02 9493112

 Адрес на профила на купувача

 Страна: Република България

I.2) Основна дейност или дейности на възложителя


 Основна/и дейност/и: пощенски услуги

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възложителя:


 Наименование: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите (Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)


 Код NUTS: BG411

 Място на изпълнение: Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 7

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

 Брой изпълнители

 Рамково споразумение

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в години

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месеци

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/ите


 Описание: Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 48600000: Софтуерни пакети за бази данни и операционни софтуерни пакети

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъдат представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: НЕ

 Подаване на оферти: 0

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Ще бъдат приемани варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


Ако е известна, прогнозната стойност, без да се включва ДДС (в приложимите случаи; посочете само цифри):

 Описание: Корпоративно абонаментно споразумение - Enterprise Subscription Agreement (OPEX)

 Прогнозна стойност: 717105

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: EUR

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение


 Дата за завършване

 Срок в дни

 Дата за начало

 Срок в месеци: 36

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи)


 Описание: Гаранция за участие в откритата процедура в размер на 13 900 (тринадесет хиляди и деветстотин) лева.Гаранция за изпълнение на договора - 3% от стойността на поръчката.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат


 Условия: Видът на гаранцията: банкова гаранция или парична сума се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в РАЙФАЙЗЕНБАНК ЕАД, IBAN: BG 88RZBB91551032734305, BIG: RZBBBGSF

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи)


 Изискване

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)


Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия

 Условия

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията:

 Документи и информация: 1. Kопие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участника е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участника е физическо лице. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници – юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата. /важи за участник – непререгистриран по реда на Закона за търговския регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени;3. Документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел ІV от документацията;4. Декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 и 2.8 (попълнена съгласно образеца – Приложение № 3а);5. Декларации, подписани от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1., 2.5 и 2.7 (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3б);6. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с образеца на ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в плик № 3 с надпис „Предлагана цена”;7. Декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - Приложение № 3в; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/8. Попълнен образец на справка- Приложение № 4. 9. Копие от регистрация по БУЛСТАТ; /подава се само от непререгистрираните по смисъла на Закона за търговския регистър/.10. Копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е регистриран по ЗДДС); 11. Копие от документ за закупена документация за участие в процедурата;12. Нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, ако не е законен представител;13. Проекто-договор, който не се попълва, но се прилага към офертата, като по избор участникът може да парафира всяка страница от него и подпечата последната страница за Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че са се запознали и приемат условията на проекта на договор;14. Техническо предложение, поставено в плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащо: предлаганите характеристики на услугата и описание на допълнителни ползи, в зависимост от специфицирани към Техническа Спецификация софтуерни продукти, върху които да бъде предоставено право на ползване при условията на Майкрософт Корпоративно Абонаментно Лицензионно Споразумение;15. Декларация за съгласие за участие на подизпълнители, ако има такива, в която се посочва дела на тяхното участие и позицията, за която участват;16. Оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 517. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: 1. Заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на участника за последните три години /2007 г. 2008 г. и 2009 г/.;2. Информация за общия оборот и за оборота на услугите, които са обект на поръчката за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е регистриран или е започнал дейността си;

ІІІ.2.3) Технически възможности


Информация и формалности, които са необходими за оценката дали са изпълнени изискванията (в приложимите случаи):

 Документи и информация: 1. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;2. Да е оторизиран доставчик от Майкрософт за Корпоративни клиенти (Large Account Reseller) – като доказателство се представя писмо от „Майкрософт” за статута Large Account Reseller и/или нотариално заверено копие от договора на доставчика с „Майкрософт” за Large Account Reseller. 3. Да притежава статус Microsoft Gold Cerified Partner със задължителна компетенция Licensing solutions – представя се списък на различните сфери на компетентност, изваден от официалния уеб сайт на „Майкрсофт България”, където се упоменават актуалния статут и компетенциите на партньорите.4. Да притежава опит и технически възможности за изпълнение на поръчката: Майкрософт Корпоративно Абонаментно Лицензионно Споразумение (Microsoft Business and services v.6... Agreement, Microsoft Enterprise Subscription v.6... Agreement, и Microsoft Enterprise Subscription v.6… Enrollment). 5. Да притежава сертификат за внедрена система за управление на качество по стандарт ISO 9001:2000 или еквивалентен такъв с обхват, покриващ изцяло предмета на настоящата поръчка и валиден към датата на обявяване на процедурата; 6. Справка за образователната и професионална квалификация на техническите специалисти на участника ангажирани с изпълнение на поръчката и на лицата, които ще отговарят за нейното изпълнение – прилага се справка и копия от сертификатите на служителите на участника, от които да е видно, че те притежават необходимата квалификация за специфицираните продукти, заедно с CV на тези специалисти;

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи):


 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия


Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: НЕ

 Нормативни разпоредби

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата


 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура


 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)


 Критерий за оценка: Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг


Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възложителя (в приложимите случаи)


 Номер

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка


Ако да:

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП)


Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Време: 16:00

 Цена: 12

 Условия: Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. до 10 дни преди изтичане срока за получаване на офертите.

 Дата: 11/12/2010

 Валута: BGN

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие


 Час: 16:00

 Дата: 21/12/2010

ІV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие


 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)


 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.7) Условия за отваряне на офертите


 Лица които могат да присъстват при отварянето на офертите: ДА

 Място: Централно управление на "Български пощи" ЕАД, гр. София, ул. "Акад. Ст. Младенов" № 1, бл. 31, ст.212.

 Час: 11:00

 Лица: Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 22/12/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)


Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка

 Прогнозен график

VІ.2) Поръчка/поръчки във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове


Ако да, позоваване на проекта/ите или програмата/ите:

 Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)


 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 11.11.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване


 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: Република България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)


 Официално наименование

 Пощенски код

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ, при необходимост, рубрика VІ.4.3)


Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Жалба може да се подава в 10-дневен срок от публикуването на решение и обявление в Регистъра на обществените поръчки или обявление в „Официален вестник" на Европейския съюз, а относно изисквания, които не са посочени в обявлението - от получаване на документацията, когато не е публикувана едновременно с обявлението - срещу решението за откриване на процедура.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби


 Официално наименование

 Пощенски код

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление


 Дата: 11/11/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документи относно динамична система за покупки)


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие


 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 СтранаСподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница