Услуги Номер 9 от 28. 01. 2010Дата27.08.2016
Размер229.97 Kb.

Услуги
 Номер 9 от 28.01.2010

 

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАНI.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

 Официално наименование: Авиоотряд 28

 Пощенски код: 1540

 Място/места за контакт:: Авиоотряд 28

 E-mail:: avio28@ao28.sbline.net

 Факс: 02 9459201

 Пощенски адрес: Летище София

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: София

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Румен Колев, Венелин Рачев

 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Адрес на възложителя

 Телефон: 02 9425020; 02 9425040; 02 9459017

 Адрес на профила на купувача

 Страна: България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги

 Вид на възложителя: министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

 Наименование: Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 и доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112 двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG411

 Място на изпълнение: 1. По обособена позиция № 1 - ремонтните бази на Изпълнителя; 2. По обособена позиция № 2 - местостоянката на самолета, базовото летище на Възложителя - Република България, гр. София, Летище София. 3. По обособена позиция № 3 - Република България,София 1540, Летище София.

 Тип доставки

 Тип строителство

 Категория услуга: 1

 Обект на поръчката: Услуги

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

 Предназначение: Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

 Рамково споразумение: Рамково споразумение с няколко оператора

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,: Съгласно т. 4.1 на договор с рег. № Д-46/02.07.2009 г., Авиоотряд 28 наема самолет Airbus A 319-112 на сух лизинг от Министерство на транспорта, за срок от 5 години. Самолетът e застрахован за 5 години със застрахователни полици № 02050000900910000032,02050100900910000033 и 002110000040910000034 на ЗАД "Булстрад Виена Иншурънс Груп". Срокът на рамковото споразумение за техническо обслужване на самолетa, както и доставка/замяна на резервни части за самолетa е необходимо да бъде 5 години, с оглед осигуряване на техническата годност на самолетa по време да действието на договора за наем.

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и: 5

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители: 5

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

 Описание: С избраните изпълнители ще бъдат сключени рамкови споразумения за техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A) на Авиоотряд 28 и доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112 двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A . Процедурата ще бъде проведена по следните три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1: “Техническо обслужване по форми C Check на Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение”; 2. Обособена позиция № 2: “Техническо обслужване по форми А Check на Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”; 3. Обособена позиция № 3: “Доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение”.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 50211000: Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

 Доп. предмети: 50211210: Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

 Доп. предмети: 34731000: Резервни части за летателни апарати

 Доп. предмети: 34731500: Резервни части за двигатели на летателни апарати

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: 1. Обособена позиция № 1: Ще бъде извършвано техническо обслужване по форми C Check на 1 бр. самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) на самолетa; 2. По обособена позиция № 2: Ще бъде извършвано техническо обслужване по форми А Check на 1 бр. самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) на самолетa; 3. Обособена позиция № 3: “Ще се доставят/заменят компоненти и консумативи за 1 бр. самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A), в случай на повреди и откази на компонентите, по заявки на Възложителя.

 Прогнозна стойност

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)

 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

 Крайна дата

 Срок в дни

 Начална дата

 Срок в месеци: 2

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

 Описание: 1. Гаранция за участие в процедурата – 500 EUR. 2. Гаранция за изпълнение на рамковото споразумение - не се изисква; 3. Гаранция за изпълнение на договора при всеки конкретен случай на техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A на Авиоотряд 28 и доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A – 1 % от цената на договора; 4. Форма на гаранциите - парична сума или безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал. Паричната сума може да се преведе по банкова сметка на Авиоотряд 28 IBAN: BG07 UNCR 7630 3300 0001 57, BIC UNCRBGSF при "УниКредит Булбанк" гр. София, България. Всички банкови разноски са за сметка на участника.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

 Условия: 1. Плащането на цената, по всеки сключен договор, ще се извършва по банков път след изпълнение на техническото обслужване на самолетa и/или доставката/замяната на компоненти и консумативи за самолетa, двигателите и спомагателните силови установки, след съставена от Изпълнителя и предоставена на Възложителя фактура. 2. Допуска се авансово плащане на стойност до 50 % от цената на договора. 3. Цената, в офертите за изпълнение на всеки договор, да бъде в EUR. 3. В офертата за изпълнение на всеки договор трябва да бъдат включени следните разходи: • Всички разходи, данъци, митнически такси и сборове на територията на държавата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с изпълнението на договора; • Разходите по превод на паричните средства от Изпълнителя, когато е наредител; • Разходи за консумативите, необходими за изпълнение на техническото обслужване.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

 Правна форма

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)

Ако да, описание на особените условия:

 Други особени условия: ДА

 Условия: По обособена позиция № 1 и № 2 - Участниците трябва да притежават и представят валиден лиценз, издаден от компетентен орган на въздухоплавателните власти в държавата по произход на Участниците, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" на Комисията от 20 ноември 2003 г. В лиценза трябва да има вписана разрешена дейност на участниците да извършват техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигател CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по форми C Check (за обособена позиция № 1) или по форми А Check (за обособена позиция № 2).

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:

 Изисквания: 1. Документи за липса на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 2. Не се изискват документи за обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

 Изискуеми документи и информация: Информация за общия оборот и за оборота от техническо обслужване и ремонт и/или доставка на компоненти и консумативи за самолети за последните три години - отделно по години и общо. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите по предходната точка документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителя приеме за подходящ.

 Минимални изисквания

ІІІ.2.3) Технически възможности

 Изискуеми документи и информация: 1.За участници по обособена позиция № 1 и № 2 - валиден лиценз, издаден от компетентен орган на въздухоплавателните власти в държавата по произход на Участниците, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" на Комисията от 20 ноември 2003 г. В лиценза трябва да има вписана разрешена дейност на участниците да извършват техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигател CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по форми C Check (за обособена позиция № 1) или по форми А Check (за обособена позиция № 2). 2.За участници по обособена позиция № 3 – Декларация - списък на основните договори за доставки на компоненти за самолети Airbus A-319, изпълнени през последните три години (2007, 2008 и 2009 г.), включително стойностите, количествата, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение

 Минимални изисквания

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)

 Запазени поръчки: НЕ

 Тип запазената поръчка

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

 За изпълнението на услугата се изисква определена професия: ДА

 Нормативни разпоредби: За обособена позиция № 1 и № 2 - чл. 25 от Закона за гражданското въздухоплаване

ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: НЕ

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

 Избрани кандидати

 Вид процедура: Открита

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват

 Минимален брой

 Максимален брой

 Критерии

 Брой

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)

 Намаляване на броя на предложенията

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)

 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)

 Показател: По обособена позиция № 1: Цена на техническо обслужване по форми C1, C2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A(тежест : 40 %)

 Показател: Отдалеченост (най-малко разстояние в километри) между гр. София и местоположението на ремонтната база на Участниците (тежест : 40 %)

 Показател: Гаранционен срок на техническо обслужване по форми C1, C2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A (тежест : 10 %)

 Показател: Срок за изпълнение на техническо обслужване по форми C1, C2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A(тежест : 10 %)

 Показател: По обособени позиции № 2 и № 3: Цена на техническо обслужване по форми A1, A2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A или доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A (тежест : 60 %)

 Показател: Гаранционен срок на техническо обслужване по форми A1, A2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A или доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A(тежест : 20 %)

 Показател: Срок за изпълнение на техническо обслужване по форми A1, A2, … Check на самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A или доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P, спомагателна силова установка APU 131-9A(тежест : 20 %)

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

 Ще се използва електронен търг: НЕ

 Допълнителна информация

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

 Референтен номер

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

Ако да,

 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): ДА

 Вид на публикацията

 Номер на обявлението в OВ: /S-

 Други предишни публикации (ако е приложимо)

 Номер на обявлението в OВ: 2009/S136-199127 от 18/07/2009

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

 Платими документи: ДА

 Час: 16:00

 Цена: 12.00

 Условия: Плащане - банков превод по банкова сметка на Авиоотряд 28 IBAN: BG30UNCR76303100112910, BIC UNCRBGSF при "УниКредит Булбанк", гр. София, България. Получаване в Авиоотряд 28 - всеки работен ден от 10:00 ч. до 16:00 ч. Всички банкови разноски са за сметка на участника. Документацията може да бъде изпратена на заинтересовано лице чрез куриерска фирма DHL (Worldwide Express, Danzas и Deutsche Post Euro Express - URL http://www.dhl.com), за което е необходимо заинтересованото лице: 1.Да преведе цената на документацията по посочената банкова сметка на Авиоотряд 28; 2.Да бъде клиент на фирма DHL в града по местонахождение на заинтересованото лице, като представи документ от офиса на DHL за клиентския си номер за получаване на пратки. 3. Да изпрати на факс 0035929459201 или e-mail: avio28@ao28.sbline.net платежния документ за документацията, документа от офис на DHL с клиентския номер, името и адреса на получателя. След подтвърждаване от банката за преведената сумa, Авиоотряд 28 ще изпрати документацията по куриер на фирма DHL Bulgaria до заявеното местонахождение на заинтересованото лице.

 Дата: 12/03/2010

 Валута: EUR

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

 Час: 16:00

 Дата: 22/03/2010

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)

 Дата

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

 Друг език: Български

 Език/ци

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)

 Брой дни: 90

 Дата

 Брой месеци

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА

 Място: България, София, Летище София, Авиоотряд 28

 Време: 10:00

 Лица: Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

 Дата: 23/03/2010

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)

Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

 Това представлява периодично възлагане на поръчка: НЕ

 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления

VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове

Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ

 Проект/програма

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

 Допълнителна информация: Решение за откриване на процедурата. Други предишни публикации в раздел IV.3.2: Процедура със същия обект в 0B: 2009/S 136-19127 от 18.07.2009 г. е прекратена. Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 27.01.2010 г.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

 Пощенски код: 1000

 E-mail: cpcadmin@cpc.bg

 Факс: 02 9807315

 Пощенски адрес: Бул. "Витоша" № 18

 Град: София

 Интернет адрес: http://www.cpc.bg

 Телефон: 02 9884070

 Страна: България

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:

 Информация относно крайния срок: Съгласно чл. 120, ал. 2 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

 Официално наименование

 Пощенски код

 Е-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 Интернет адрес (URL)

 Телефон

 Страна

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

 Дата: 28/01/2010

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация

 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог или динамична система за покупки)

 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

 Официално наименование

 Пощенски код

 Място/места за контакт

 E-mail

 Факс

 Пощенски адрес

 Град

 На вниманието на

 Интернет адрес

 Телефон

 Страна

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Техническо обслужване по форми C Check на Airbus A-319-112 МSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка APU 131-9A по рамково споразумение

 Номер: 1

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Изпълнение на техническо обслужване по форми C Check на самолет Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по одобрена Програма за техническо обслужване на Авиоотряд 28 рег. № 2008.MGT.A319/26.03.2009 г.: • Техническо обслужване на самолет по форми C Check; • Техническо обслужване на двигателите CFM 56-5B6/P; • Техническо обслужване на спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A); • Инспекции на структурата (Structural Inspection) на самолета Structural Inspection; • Място на изпълнение на техническото обслужване - ремонтната база на Изпълнителя.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 50211000: Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

 Доп. предмети: 50211210: Услуги по ремонт и поддържане на двигатели за въздухоплавателни средства

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност

 Описание: Техническо обслужване на 1 бр. самолет Airbus A-319-112 по форми C Check, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) на самолета

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация: Участниците трябва да притежават и представят валиден лиценз, издаден от компетентен орган на въздухоплавателните власти в държавата по произход на Участниците, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" на Комисията от 20 ноември 2003 г. В лиценза трябва да има вписана разрешена дейност на участниците да извършват техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигател CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по форми C Check

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Техническо обслужване по форми А Check на Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение

 Номер: 2

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: Техническо обслужване по форми A Check на самолет Airbus A-319-112 MSN 3188, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по одобрена Програма за техническо обслужване на Авиоотряд 28 рег. № 2008.MGT.A319/26.03.2009 г.: • Техническо обслужване на самолета по форми А Check; • Техническо обслужване на двигателите CFM 56-5B6/P; • Техническо обслужване на спомагателна силова установка HONEYWELL 131-9A (APU 131-9A); • Консумативите, необходими за изпълнение на техническото обслужване, се осигуряват от Изпълнителя и се включват в конкретната оферта за изпълнението; • Място на изпълнение на техническото обслужване - местостоянката на самолета, базовото летище на Възложителя - Република България, Летище София.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 50211000: Услуги по ремонт и поддържане на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

 Доп. предмети: 50211200: Услуги по ремонт на въздухоплавателни средства, без хеликоптери

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност

 Описание: Техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112 по форми А Check, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) на самолета

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация: Участниците трябва да притежават и представят валиден лиценз, издаден от компетентен орган на въздухоплавателните власти в държавата по произход на Участниците, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) 2042/2003 - “Летателна годност" на Комисията от 20 ноември 2003 г. В лиценза трябва да има вписана разрешена дейност на участниците да извършват техническо обслужване на самолет Airbus A-319-112, двигател CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по форми А Check

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Обособена позиция

 Наименование: Доставка/замяна на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) по рамково споразумение

 Номер: 3

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

1) Кратко описание

 Описание: • Доставка или замянa на компоненти и консумативи за самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) в случай на повреди и откази на компонентите, по заявки на Възложителя; • В случай на замяна, Възложителят ще изпраща повредени компоненти, които определеният изпълнител на обществената поръчка се задължава да заменя с новопроизведени или ремонтирани; • Доставените компоненти трябва да бъдат новопроизведени или ремонтирани; • Място на доставка/замяна - Република България, София 1540, Летище София, Авиоотряд 28.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

 Oсн. предмет: 34731000: Резервни части за летателни апарати

 Доп. предмети: 34731500: Резервни части за двигатели на летателни апарати

3) Количество или обем

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност

 Описание: Доставка или замяна на компоненти и консумативи за 1 бр. самолет Airbus A-319-112, двигатели CFM 56-5B6/P и спомагателна силова установка (APU 131-9A) за самолета

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

 Срок в дни

 Дата за завършване

 Дата за начало

 Срок в месеци

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

 Информация: Доставените/заменени компоненти трябва да са съпроводени с необходимата техническа документация (EASA-FORM1) или одобрен неин еквивалент и да отговарят на изискванията за полети на самолет Airbus А-319-112 на Авиоотряд 28 по ETOPS.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница