Устните преводи: докъде стигнахме след приключването на петото разширяване?Дата15.08.2018
Размер83.5 Kb.
#79708


MEMO/07/77

Брюксел, 23 февруари 2007 г.Устните преводи: докъде стигнахме след приключването на петото разширяване?

С присъединяването на Румъния и България на 1 януари 2007 г. приключи петото разширяване на ЕС, започнало през май 2004 г. След като в същия ден и ирландският език стана част от списъка на официалните езици, към днешна дата Европейският съюз има 27 държави-членки и 23 официални езици. Мащабността на многоезиковия режим на ЕС го прави единствен по рода си в света и за някои допълнителната работа, която той поражда за европейските институции, може на пръв поглед да изглежда повече от предимствата. Нейното съществуване обаче се обуславя от особени съображения. Съюзът прокарва закони, които имат пряка задължителна сила за неговите граждани и стопански субекти. Въпрос на проста естествена справедливост е те и техните съдилища да разполагат с езикова версия на законите, които трябва да спазват или прилагат, написана на езика, който разбират. В пределите на ЕС всеки има и правото и бива насърчаван да взема участие в изграждането на Съюза. Това трябва да може да стане на неговия роден език. Днес, когато затвърждаваме позицията на деветте езика, които бяха включени през 2004 г., и когато започнахме да наемаме на работа конферентни преводачи към български и румънски език, моментът е удачен да направим преглед на постигнатото дотук.Кой какви отговорности има при устните преводи?

Би могло да се каже, че институциите на ЕС във всеки един момент провеждат най-натоварената политическа и техническа конференция в света. Генерална дирекция „Устни преводи“, известна и с френския акроним SCIC1, осигурява превода за заседанията, провеждани от Европейската комисия, Съвета на Европейския съюз, Икономическия и социален комитет на ЕС, Комитета на регионите, Европейската инвестиционна банка и други органи и агенции на ЕС със седалища в страните-членки. ГД „Устни преводи“ предоставя на службите на Комисията и съдействие за организирането на конференции. Европейският парламент и Съдът на Европейските общности от своя страна разполагат всеки със своя собствена служба за устен превод.Как е организирана ГД "Устни преводи"?

ГД „Устни преводи“ осигурява всеки ден преводачи за 50-60 заседания в Брюксел и други градове. Всеки работен ден между 700 и 800 преводачи имат готовност да окажат съдействие на делегациите от държавите-членки и от други страни да общуват помежду си.

Езиковата организация на отделните заседания е изключително разнообразна като се започне от консекутивен превод между два езика, при който може да е необходим само един преводач, и се стигне до синхронен превод от и на 22 и повече езици, когато ще са нужни поне 66 преводачи.

В ГД „Устни преводи“ работят над 500 щатни преводачи и още много техни колеги на свободна практика, с които дирекцията е сключила договори и които са част от общ списък от 2800 устни преводачи на свободна практика от цял свят, акредитирани за работа към трите преводачески служби на ЕС.Колко са преводачите за „езиците от разширяването“?

Прогнозните изчисления на европейските институции преди разширяването от 2004 г. показаха, че след пълното интегриране на новите езици общо за всички институции ще е налице среднодневна нужда от 80 преводачи от всеки нов език. На практика всички тези преводачи трябваше да бъдат обучени от самите бъдещи държави-членки. На ГД „Устни преводи“ ще е необходима половината бройка като дирекцията ще се стреми да поддържа съотношение 50 на 50 между щатни и нещатни преводачи.

ГД „Устни преводи“ доказа, че е в състояние да осигури три пълни преводачески екипа (22-22) на ден. За заседанията, подпомагани от ГД „Устни преводи“, са на разположение четири зали, оборудвани със съответния брой кабини, осигуряващи превод от и на всички езици. След разширяването Съветът въведе степенуване на приоритетите при устните преводи. За срещите на ниво министри и за някои от работните групи се осигурява превод от и на всички езици, докато за други групи въз основа заявките от държавите-членки се поддържат само част от езиците.

Пленарните сесии на Комитета на регионите и Икономическия и социален съвет продължават да се провеждат с превод от и на всички езици. Редовните пресконференции на Комисията в сряда разполагат с всички езици в кабините, а за пресконференциите на отделните комисари е определен режим на използване на по-голям брой езици от обичайно допусканите. Работните групи и комитети на Комисията следват практиката от последните 20 години и работят с преводачески екипи, покриващи само реалните нужди от превод. Колегиумът на членовете на Комисията продължава да работи с превод на три езика (EN, FR, DE).Как стоят нещата с новите езици?

В таблицата по-долу са представени данни за броя на щатните преводачи към новите езици в ГД „Устни преводи“ и броя на акредитираните към трите преводачески служби преводачи на свободна практика. Към момента най-силно представеният нов език при устните преводи е полският с общо 106 преводачи, в т. ч. преводачи на щат, на временни договори и на свободна практика. С изключение на малтийския (вж. по-долу) останалите нови езици разполагат с екипи, наброяващи от 45 до 87 преводачи. Безспорно по отношение на много езици са необходими все още сериозни усилия във всяка страна-членка.Общ преглед на преводачите към новите езици на разположение на ГД „Устни преводи“ (към февруари 2007 г.) (служители на постоянни и срочни договори, преводачи на свободна практика)

Languages

Staff interpreters recruited

Staff interpreters; recruitment under way2

Free-lance

TOTAL

CS

7

0

64

71

ET

9

0

40

49

HU

8

1

79

87

LT

6

2

45

53

LV

12

0

38

50

MT

1

0

14

15

PL

23

0

83

106

SK

8

2

59

67

SL

7

0

47

54
BG

3

4

38

41

RO

3

53

42

46

TOTAL

87

14

549

639

Български и румънски

На 1 януари 2007 г. ГД „Устни преводи“ разполагаше с три български и три румънски преводачи, назначени като временни служители от началото на 2006 г. Други 6 преводачи за всеки от двата езика са наети на временни договори към Европейския парламент. На разположение са и още 38 български и 42 румънски устни преводачи на свободна практика, които могат да бъдат ангажирани от ГД „Устни преводи“, Европейския парламент и Съда на Европейските общности.

Първите открити конкурси за устни преводачи към двата езика приключиха преди да изтече 2006 г. – за първи път преди самото присъединяване на държавите. Подготовката на преводачи в двете държави-членки продължава.

ГД „Устни преводи“ ще наеме четирима от преводачите, включени в списъка на българските лауреати на конкурса. Заедно с тримата служители на временни договори ГД „Устни преводи“ ще разполага с екип от седем преводачи плюс част от преводачите на свободна практика, акредитирани да работят за институциите.

За края на март 2007 г. са предвидени нови изпити за устни преводачи на свободна практика, които ще се проведат в България и за които към момента има 155 кандидати.

ГД „Устни преводи“ ще наеме петима преводачи, включени в списъка на румънските лауреати на конкурса. Заедно с тримата служители на временни договори (двама от които издържаха открития конкурс) ГД „Устни преводи“ ще разполага с екип от шест преводачи плюс част от преводачите на свободна практика, акредитирани да работят за институциите.

За началото на март 2007 г. са предвидени нови изпити за устни преводачи на свободна практика, които ще се проведат в Румъния и за които към момента има 455 кандидати.

Положението по отношение заявките за преводи към новите езици

Като цяло степента на удовлетворяване на подадените заявки за устен превод възлиза на близо 90 % като за отделните езици се колебае от 100 % за най-често използваните 15 езици до 27 % за малтийския, при който броят на осигурените преводачи е ограничен.

Само месец след присъединяването, през януари 2007 г., нивото на удовлетворените заявки за новите два езика на ЕС, български и румънски, вече е доста високо — 86 % за български и 74 % за румънски.

Въпреки че все още разполага само с ограничен ресурс, ГД „Устни преводи" се ангажира да предоставя и превод от ирландски за определени заседания на Съвета и пленарни сесии на ЕИСК и Комитета на регионите. Първото заседание, на което оратор говори на ирландски и в залата беше осигурен превод, беше това на Съвета в състав „Общи въпроси“ на 22 януари 2007 г.

Усилията за подобряване на постиганите нива при всички езици продължават, но е необходимо още време и ангажимент от страна на страните-членки да не отслабват темповете в обучението.

Удовлетворени заявки за устен превод (%) за езиците на новите държави-членки в Съвета на ЕС за периода януари -декември 2006 г.

Language

CS

ET

LV

LT

HU

MT

PL

SK

SL

Average*

Active

80

91

63

73

97

27

100

81

94

85

Passive

89

93

59

60

98

17

99

80

74

82

* excluding Maltese

Малтийският поставя специфични проблеми в това отношение, тъй като никой от кандидатите не издържа конкурсите за устни преводачи от 2003 и 2006 г., а броят на преводачите на свободна практика е ограничен.

ГД „Устни преводи“ работи в тясно сътрудничество с малтийските държавни органи за постигане на по-добри резултати. Програми за обучение на конферентни преводачи през 2004-05 г. поддържаше университетът „Уестминстър“, а през 2005-06 и 2006-07 г. Университетът на Малта. Към момента 9 нови малтийски преводачи вече завършиха програмите и издържаха успешно атестациите на ЕС.Как стоят нещата с ирландския?

Ирландският стана официален език на Европейския съюз на 1 януари 2007 г. От началото на годината с помощта на няколко преводачи на свободна практика, които вече работят от ирландски, превод се осигурява по време на заседания и на Парламента, и на Съвета.

В близък план възможностите за наемане на постоянни преводачи към ирландски ще станат ясни до края на 2007 г. след като приключи протичащият понастоящем открит конкурс за английски език, в рамките на който кандидатите могат да се съревновават и за ирландски. Акредитирани преводачи на свободна практика към ирландски в момента няма, но шестима преводачи на свободна практика към английски превеждат и от ирландски. Група от четирима преводачи, щатни и на свободна практика, в момента се обучава с цел добавяне и на ирландски към работните езикови комбинации, а петима студенти се обучават за устни преводачи с ирландски с финансовата подкрепа на ЕС в университета „Уестминстър“ в Обединеното кралство.

Как намираме необходимите ни устни преводачи?

В новите страни-членки и в страните-кандидатки се проведоха многобройни информационни мероприятия. ГД „Устни преводи“ оказва разностранна подкрепа на университетите и школите за подготовка на преводачи: на етап планиране с консултации по изготвянето на програмите, а след стартирането на програмите със субсидии, стипендии, обучение на обучаващи, методическа подкрепа и учебни материали. Счита се, че най-удачният начин за подготовка на конферентни преводачи с качествени умения, са програмите от типа на магистърските. Нормата в това отношение е европейската магистърска програма по устен превод (EMCI): http://www.emcinterpreting.net).

Всяка една от новите страни-членки и страните в процес на присъединяване вече разполага с магистърски програми, които често пъти са резултат от усилията на ГД „Устни преводи“.

Годишната конференция на ГД „Устни преводи“ и висшите учебни заведения с програми по устен превод е форумът, който събира специалистите от сферата на обучението по превод от цяла Европа. За подробна информация: http://scic.cec.eu.int/europa/helpuniversities

Първият кръг от междуинституционални отворени конкурси за устни преводачи за новите езици приключи през последното тримесечие на 2004 г. и към всяка от трите служби за устен превод бяха насочени част от издържалите конкурса. Вторият кръг за старши преводачи приключи през 2006 г. През 2006 г. към междуинституционалния списък на атестираните устни преводачи на свободна практика бяха добавени още 134 души, подбрани след 43 изпити измежду 2400 кандидати. За 2007 г. се планират 27 междуинституционални акредитационни изпити.

Какво прави ГД „Устни преводи“ за вътрешното обучение?

Инвестицията на ГД „Устни преводи“ в обучението е дългосрочна и резултатите от нея ще са появят след време и постепенно. Към края на 2006 г. трима от „старите“ служители на дирекцията вече бяха добавили към езиковите си комбинации и език на нова страна-членка,а осем от „новите“ служители — език на стара страна-членка. Към момента 61 преводачи от 15-те страни-членки (40 щатни служители и 21 на свободна практика) карат курсове по езиците на 12-те „нови“ страни членки, плюс ирландски, хърватски и турски. През 2007 г. 33 от обучаващите се ще бъдат готови да добавят още един език към езиковите си комбинации, а други 23-ма ще го направят през 2008-2009 г. Двама от преводачите към ГД „Устни преводи“ и един техен колега от Европейския парламент се обучават в курсове по ирландски. Осем преводачи (5 щатни и 3 на свободна практика) учат хърватски, а 10 преводачи (9 от ГД „Устни преводи“ и един от Европейския парламент) турски.Как се подготвя Комисията за пристигането на новите езици?

ГД „Устни преводи“ поддържа контакти с всички страни кандидатки и ги привлича към съвместни дейности. През ноември 2004 г. генералната дирекцията започна сътрудничество с Хърватия, в резултат на което през октомври 2005 г. стартира първата за Хърватия магистърска програма редовно обучение по конферентен превод към Университета на Загреб. Програмата е вече във втората си година и завършилите я се представиха много успешно във втория атестационен изпит.

През 2006 г. ГД „Устни преводи“ и едноименната дирекция на Европейския парламент направиха посещение в Турция, където бяха определени два авангардни центъра, с които службите за устен превод на ЕС да си сътрудничат. С успех беше проведен и първият атестационен изпит.

През 2006 г. първата проучвателна мисия в Бивша югославска република Македония установи, че се подготвя старта на програма за обучение на конферентни преводачи, на която беше оказано съдействие от видовете, описани по-горе.На колко възлиза бюджетът на ЕС за устни преводи?

За 2006 г. общата стойност на осъществените устни преводи в институциите на ЕС възлиза на приблизително 195 милиона евро или иначе казано по 0,42 EUR на гражданин за година. Не се очаква разходите на глава от населението да нараснат значително с присъединяването на България и Румъния и добавянето на ирландския език.За повече информация:

http://europa.eu/languages/en/home

http://ec.europa.eu/dgs/scic/index.htm

1 До 2003 г. ГД „Устни преводи“ се нарича Обща служба за устни преводи и конференции (фр. Service Commun Interprйtation-Confйrences )

2 Staff interpreters: recruitment under way are all currently freelances.

3 Two Romanian Temporary staff to be appointed officials after passing open competition.


Каталог: rapid
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Европейската комисия е готова да започне преговори със сащ за споразумение за личните данни с цел борба с тероризма и престъпността
rapid -> IP/10/609 Брюксел, 26 май 2010 г. Европейската комисия се стреми да постигне високи стандарти за закрила на неприкосновеността на личния живот в рамките на споразумението за защита на данните между ес и сащ
rapid -> Европейска комисия — Съобщение за медиите
rapid -> Заседание на Съвета Външни работи Търговия Женева, 14 декември 2011 г. Председател г жа Hanna trojanowska
rapid -> Европейска комисия Съобщение за медиите
rapid -> Texte bg conseil europeen – bruxelles 15 & 16 octobre 2008 conclusions de la présidence


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница