Устройствен правилник на регионалните здравни инспекциистраница1/3
Дата15.10.2018
Размер422.87 Kb.
  1   2   3


УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА

РЕГИОНАЛНИТЕ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ

В сила от 18.01.2011 г.Издаден от Министерството на здравеопазванетоОбн. ДВ. бр.6 от 18 Януари 2011г.

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С този правилник се уреждат организацията на дейността, функциите, структурата и числеността на персонала на регионалните здравни инспекции.

(2) Регионалните здравни инспекции се създават, преобразуват и закриват от Министерския съвет.

Чл. 2. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) осъществява държавната здравна политика на територията на съответната област.

Чл. 3. (1) Регионалната здравна инспекция е юридическо лице на бюджетна издръжка - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването, със седалище населеното място - административен център на областта.

(2) Издръжката на РЗИ се формира от субсидии от републиканския бюджет и от други приходи съгласно чл. 10а от Закона за здравето.

Чл. 4. Министърът на здравеопазването осъществява контрол върху дейността на регионалните здравни инспекции чрез определен от него ресорен заместник-министър, подпомаган от главния държавен здравен инспектор.

Глава втора.

ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 5. Регионалната здравна инспекция се ръководи и представлява от директор, който е орган на изпълнителната власт към министъра на здравеопазването за организиране и осъществяване на държавната здравна политика на територията на съответната област.

Чл. 6. (1) Директорът на РЗИ заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от министъра на здравеопазването. Трудовият договор се сключва с министъра на здравеопазването.

(2) Директор на РЗИ може да бъде лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, призната медицинска специалност, три години стаж след придобиване на специалността и с квалификация по здравен мениджмънт.

Чл. 7. (1) При осъществяване на своите функции директорът на РЗИ се подпомага от заместник-директор.

(2) Заместник-директорът на РЗИ заема длъжността въз основа на конкурс по Кодекса на труда, обявен от директора на РЗИ. Трудовият договор се сключва с директора на РЗИ.

(3) Заместник-директор може да бъде лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, призната медицинска специалност и с квалификация по здравен мениджмънт.

(4) Директорът на РЗИ делегира със заповед правомощия на заместник-директора и определя неговите функции.

Чл. 8. Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел II.

Правомощия на директора на РЗИ

Чл. 9. Директорът на РЗИ:

1. организира, ръководи и контролира цялостната дейност на РЗИ, както и връзките й с други организации;

2. представлява РЗИ пред трети лица;

3. разпорежда се с бюджетните средства на РЗИ и носи отговорност за тяхното управление и за законосъобразното им разходване;

4. утвърждава наименованието и броя на отделите и секторите в структурата на дирекциите на РЗИ съгласувано с министъра на здравеопазването;

5. утвърждава длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите, правилника за вътрешния ред, вътрешните правила за работна заплата, стандартните оперативни процедури и инструкциите за работа на РЗИ;

6. назначава държавните служители в РЗИ, изменя и прекратява служебните им правоотношения;

7. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в РЗИ;

8. осъществява правомощията по реализиране на дисциплинарната отговорност на служители в РЗИ;

9. осъществява контрол по атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

10. определя служител, който да изпълнява функциите на служител по сигурността на информацията по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация;

11. определя служител, който да осъществява предварителен контрол за законосъобразност по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор;

12. издава наказателни постановления в случаите, предвидени в закон;

13. издава заповеди за налагане на принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

14. разглежда жалби срещу наложени принудителни административни мерки в случаите, предвидени в закон;

15. ръководи извършването на проверки по предложения и сигнали на граждани;

16. провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ при бедствия, аварии и катастрофи на територията на съответната област;

17. организира извършването на дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и разработването на военновременни планове за организацията на медицинската помощ на населението в региона;

18. осъществява методическо ръководство върху дейността на звеното в общинската администрация, изпълняващо функции в сферата на здравеопазването;

19. координира и контролира дейностите по изпълнение на национални и регионални здравни програми на територията на съответната област;

20. организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на съответната област;

21. взема решения за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с дейността на РЗИ, при условията и по реда на Закона за обществените поръчки;

22. изготвя и представя в Министерството на здравеопазването ежегоден доклад за резултатите от дейността на РЗИ;

23. насрочва и ръководи заседанията на директорския съвет и на експертния съвет на РЗИ;

24. създава със заповед консултативни съвети, комисии и експертни работни групи;

25. осъществява и други дейности по управлението на РЗИ.

Чл. 10. При осъществяване на своите правомощия директорът издава индивидуални административни актове.

Раздел III.

Атестация

Чл. 11. Директорът на РЗИ се атестира на всеки три години.

Чл. 12. Основните цели на атестирането са:

1. установяване равнището на професионалната квалификация и управленските умения на директора;

2. оценяване изпълнението на функциите, регламентирани в нормативните актове и длъжностната характеристика;

3. подобряване дейността на РЗИ.

Чл. 13. Атестирането се извършва в съответната РЗИ в срок до 3 месеца след изтичане на срока от предходното атестиране.

Чл. 14. (1) Атестацията се провежда от комисия, определена от министъра на здравеопазването за всеки конкретен случай.

(2) Директорът на РЗИ се уведомява за деня на атестацията не по-късно от 5 работни дни преди нейното провеждане.

Чл. 15. Комисията е длъжна да извърши оценяването безпристрастно и компетентно въз основа на обективно установими факти и обстоятелства.

Чл. 16. Атестирането се извършва по следните показатели:

1. професионална квалификация и управленски умения, които включват оценяване на: професионално развитие, оперативност, планиране, координиране, отчитане и контрол на дейността; познаване и ползване на нормативните актове и практическото им прилагане; организация и ефективност на документооборота;

2. организация на дейността в РЗИ, която включва оценяване на: състояние на човешките ресурси, предприети действия по повишаване квалификацията на служителите, организационни умения, инициативност, умения за поставяне на цели и анализиране на резултати; състояние на информационната инфраструктура; умения по ефективно текущо поддържане и стопанисване на имуществото, борба с корупцията, умения за работа в екип;

3. обем, качество и ефективност на дейността на РЗИ, които включват оценяване на: дейността по дирекции, административно-наказателната дейност; ефективността на взаимодействието с други контролни органи, други държавни и общински органи и неправителствени организации, финансовата политика, своевременност, точност и изчерпателност на отчетите до Министерството на здравеопазването; получените сигнали и жалби, свързани с дейността на РЗИ; медийната политика.

Чл. 17. Въз основа на комплексен анализ на дейността по показателите съгласно чл. 16 оценката от атестацията може да бъде:

1. отрицателна;

2. неудовлетворителна;

3. добра;

4. много добра.

Чл. 18. За резултатите от атестацията комисията съставя атестационна карта, която се подписва от директора на РЗИ.

Чл. 19. Директор на РЗИ, който не е съгласен с поставената оценка, може да подаде писмено възражение, в което посочва мотивите за своето несъгласие.

Чл. 20. Възражението се подава до министъра на здравеопазването в тридневен срок от датата, на която директорът на РЗИ е подписал атестационната карта.

Чл. 21. (1) Министърът на здравеопазването е длъжен да се произнесе по възражението в 10-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно.

(2) Министърът на здравеопазването може да приеме възражението за основателно или да го отхвърли.

(3) Когато министърът на здравеопазването приеме възражението за основателно, се провежда ново атестиране в срок до един месец от неговото решение.

Чл. 22. Попълнените и подписани атестационни карти се съхраняват в личното досие на директора на РЗИ.

Чл. 23. Министърът на здравеопазването може да прекрати трудовото правоотношение с директор на РЗИ, получил отрицателна атестация, с предизвестие по чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда.

Глава трета.

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА РЕГИОНАЛНАТА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

Раздел I.

Общи положения

Чл. 24. Регионалната здравна инспекция е администрация, която подпомага директора при осъществяване на неговите правомощия.

Чл. 25. Регионалната здравна инспекция е структурирана в обща и специализирана администрация.

Чл. 26. Числеността на персонала в административните звена на съответната РЗИ е посочена в приложения № 1 - 28.

Раздел II.

Главен секретар

Чл. 27. (1) Главният секретар осъществява административното ръководство на РЗИ в изпълнение на законните разпореждания на директора.

(2) Главен секретар може да бъде лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина, право, икономика, публична администрация или здравен мениджмънт.

(3) Главният секретар:

1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на РЗИ;

2. осъществява общ контрол за изпълнението на възложените задачи;

3. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в РЗИ;

4. организира извършването на атестацията на държавните служители и на лицата, работещи по трудово правоотношение;

5. организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ и осигурява условия за повишаване на квалификацията им;

6. контролира и отговаря за работата с документите, съхраняването им и опазването на служебната тайна и на личните данни в РЗИ;

7. организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица по Закона за достъп до обществена информация, Закона за защита на личните данни и Закона за здравето;

8. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на РЗИ в публичното пространство;

9. организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ;

10. следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства, предоставени на РЗИ;

11. организира и координира дейностите по информационно осигуряване;

12. организира и контролира изготвянето на годишни планове и отчети на РЗИ;

13. координира и контролира изготвянето на докладите за състоянието на администрацията, актуализацията на Списъка на унифицираните наименования на административните услуги и публичните регистри на административни услуги;

14. изпълнява и други задачи, възложени му от директора на РЗИ.

Чл. 28. При отсъствие на главния секретар неговите функции се изпълняват от директор на дирекция, определен с писмена заповед на директора на РЗИ за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.

Раздел III.

Обща администрация

Чл. 29. (1) Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване".

(2) Директорът на дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по икономически науки, право, информационни технологии, технически науки, публична администрация или здравен мениджмънт.

(3) Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване":

1. изготвя и актуализира длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите;

2. организира и участва в разработването, актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и процеса на атестиране на служителите в РЗИ;

3. поддържа служебните и трудовите досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;

4. организира дейността и участва със свои представители в комисии за провеждане на конкурси по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, изготвя и отговаря за законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на служебните и трудовите правоотношения на служителите в РЗИ;

5. организира и осигурява дейността по административно обслужване на физически и юридически лица на принципа "едно гише" и предприема действия в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс и Наредбата за административното обслужване (обн., ДВ, бр.78 от 2006 г.; изм., бр. 47 и 64 от 2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г.);

6. организира и извършва деловодната и куриерската дейност в РЗИ, систематизира и съхранява документи в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд;

7. изразява становища за законосъобразността на проектите на актове по Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните постановления по Закона за административните нарушения и наказания;

8. разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РЗИ;

9. изготвя договорите, по които РЗИ е страна;

10. осъществява процесуално представителство пред органите на съдебната власт и Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни и Комисията за защита от дискриминация;

11. изготвя план за бюджетните средства, необходими за дейността на РЗИ;

12. осъществява финансово-счетоводното обслужване на РЗИ и предприема действия за своевременно събиране вземанията на РЗИ и тяхното администриране;

13. организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

14. създава и поддържа публични регистри и база данни и поддържа интернет страницата на РЗИ в актуално състояние;

15. организира работата с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи;

16. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;

17. организира, контролира и отговаря за поддържането, изправността и сигурността на автоматизираната информационна инфраструктура на РЗИ - локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.;

18. организира стопанското и транспортното обслужване в РЗИ;

19. организира и контролира дейностите по осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в инспекцията;

20. организира и контролира дейностите, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;

21. извършва други дейности, произтичащи от законните разпореждания на директора на РЗИ.

Раздел IV.

Специализирана администрация

Чл. 30. (1) Специализираната администрация е организирана във:

1. дирекция "Медицински дейности";

2. дирекция "Надзор на заразните болести";

3. дирекция "Здравен контрол".

(2) В регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 29, се създава и дирекция "Профилактика на болестите и промоция на здравето".

(3) В регионалните здравни инспекции, посочени в приложение № 30, се създава и дирекция "Лабораторни изследвания".

Чл. 31. (1) Директорът на дирекция "Медицински дейности" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и призната медицинска специалност.

(2) Дирекция "Медицински дейности":

1. извършва регистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност по чл. 2а от Закона за лечебните заведения и осъществява контрол по извършената регистрация;

2. издава удостоверения за изпълнение на изискванията на наредбата по чл. 46, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, правилника по чл. 28а, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на утвърдените медицински стандарти във връзка с издаването на разрешения за извършване на лечебна дейност от лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове;

3. уведомява Изпълнителна агенция "Медицински одит" за случаи на нарушения на медицинските стандарти, констатирани при изпълнение на правомощията на РЗИ;

4. извършва регистрация на лицата, упражняващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве, и осъществява контрол върху дейността им;

5. издава разрешения за съхранението и продажбата на лекарствени продукти от лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 6 от 2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (ДВ, бр. 11 от 2001 г.);

6. организира и контролира дейността по медицинската експертиза и на регионалната картотека на медицинската експертиза;

7. извършва проверки по чл. 93 от Закона за здравето по жалби и сигнали при нарушаване на правата на пациентите или при спорове, свързани с медицинското обслужване, и участва в съвместни проверки с Изпълнителна агенция "Медицински одит";

8. събира и анализира информация, свързана с разходването на публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта, и осъществява контрол по спазването на методиката за субсидиране на лечебни заведения със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването;

9. контролира заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;

10. контролира спазването на нормативните изисквания към формата, съдържанието, условията и реда за използване, обработка, анализ, съхраняване и предоставяне на медицинска документация от лечебните заведения и медицинските специалисти;

11. изготвя актове за установяване на нарушения и наказателни постановления по чл. 50, 51 и 53 от Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането и предоставя информация за издадените наказателни постановления на Изпълнителната агенция по лекарствата;

12. участва в изработването на областната здравна карта;

13. съвместно със звената, ангажирани със социалното подпомагане в общините, осъществява дейности по Закона за закрила на детето и по други нормативни актове;

14. проучва и установява потребностите в областта от лекари, лекари по дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше образование и предлага на министъра на здравеопазването броя на местата за следдипломно обучение;

15. събира, обработва и предоставя финансово-икономическа статистическа информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на територията на региона;

16. събира, обработва и предоставя медико-статистическа информация за дейността на лечебните и здравните заведения;

17. внедрява и поддържа единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения, оказва методична помощ и осъществява контрол при прилагането им;

18. изработва анализи и прави оценки на здравно-демографските процеси на територията на региона, необходими за формирането на национална и регионална здравна политика;

19. контролира дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяването на метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура;

20. контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

21. осъществява предвидените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му дейности;

22. води регистър на лекарите и лекарите по дентална медицина, които предписват лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложения № 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

23. планира, организира и контролира дейностите по медицинското осигуряване на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

24. разработва военновременни планове за организацията на медицинската помощ за населението в региона и извършва дейности по отбранително-мобилизационна подготовка;

25. съставя актове за административни нарушения и предлага на директора на РЗИ налагането на принудителни административни мерки, предвидени в закон;

26. разработва и участва в изпълнението на регионални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

27. участва в изпълнението на международни и национални програми и проекти в областта на медицинските дейности;

28. извършва други дейности, произтичащи от нормативен акт или от законните разпореждания на директора на РЗИ.

Чл. 32. (1) Директорът на дирекция "Надзор на заразните болести" е лице с образователно-квалификационна степен магистър по медицина и придобита специалност по "Епидемиология на инфекциозните болести", "Микробиология", "Вирусология", "Медицинска паразитология" или "Инфекциозни болести".

(2) Дирекция "Надзор на заразните болести":

1. организира, провежда, методично ръководи и контролира профилактичните и противоепидемичните дейности на територията на съответната област;

2. координира дейностите на лечебните заведения и на местните държавни и общински органи и други организации по отношение на надзора на заразните болести;

3. следи и анализира епидемичната обстановка на територията на областта, планира и предприема мерки за предотвратяване и овладяване на епидемичните ситуации;

4. осъществява държавен здравен контрол в лечебни, здравни и детски заведения, домовете за медико-социални грижи за деца, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и специализираните институции за предоставяне на социални услуги за деца;

5. извършва контрол върху дейността на физическите и юридическите лица, които извършват дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация;

6. осъществява контрол върху извършването на дезинфекционни, дезинсекционни и дератизационни дейности в контролираните обекти;

7. извършва регистрация на заразните болести на територията на съответната област и съобщава данните в Националния център по здравна информация, Националния център по заразни и паразитни болести и Министерството на здравеопазването;

8. извършва проверка за спазване на здравните изисквания в лечебните заведения във връзка с регистрацията и издаването на разрешения за извършване на дейност от лечебните заведения;

9. издава становища за класификация на опасни болнични отпадъци и удостоверения за дейност с опасни болнични отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците;

10. изготвя планове за профилактични имунизации и реимунизации на лицата, включени в имунизационния календар, и отчети за тяхното изпълнение;


Каталог: uploads -> files -> laws
laws -> Изм. Дв, бр. 37 От 2013 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Изм. Дв, бр. 67 От 2011 Г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Дв бр. 45 Вторник, 13 май 2008 г. Официален раздел
laws -> В сила от 01. 08. 2005 г. Издадена от Министерството на здравеопазването
laws -> Наредба №38 от 16 ноември 2004 Г. За определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства
laws -> Наредба №27 oт 15 юни 2007 Г. За изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №27 от 15 юни 2007 г за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти
laws -> Наредба №7 от 5 август 2008 Г. За условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
laws -> Закон за медицинските изделия в сила от 12. 06. 2007 г
laws -> За изискванията към данните върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти издадена от Министерството на здравеопазването Обн. Дв бр. 77 от 25 Септември 2007г


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница