Утвърдена със заповед № рд 09-1304/29. 08. 2012 гДата11.02.2018
Размер105.94 Kb.
#58140


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А

за задължителна професионална подготовка


УТВЪРДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД 09-1304/29.08.2012 г.

Учебен модул: ПРОГРАМИРАНЕ

Професионално направление:


код 523 ЕЛЕКТРОНИКА, АВТОМАТИКА,


КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

Професия:код 523050 ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

Специалност:код 5230501 КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

София, 2012 година

І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА
Учебната програма по модул Програмиране е предназначена за професия ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ, специалност КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ – модулно обучение, професионално направление Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника.

Съдържанието на модула дава възможност на учениците да получат основни знания и умения за програмиране на език Visual Basic, част от Visual Studio 2010. Учебното съдържание в програмата е структурирано в четири раздела:

- Разделът Контроли и възможности на NET включва изучаване на контролите – свойства, методи, събития. Разглеждат се базовите структури и работата с тях. Прави се въвеждане в обектно-ориентираното програмиране. Придобиват се знания за връзките и взаимодействията между контроли, свойства, събития и класове. Изучава се цикъл For и неговото приложение.

- Разделът Създаване на приложения дава знания и умения по създаването на приложения, библиотеки, модели и обектно-ориентирани структури. Познанията, придобити в този раздел, позволяват самостоятелното проектиране на графични и текстови приложения. Придобиват се знания за работа с контроли, за работа с класове и модули по приложен софтуер в интернет.

- Разделът База данни дава знания и умения за управлението на бази данни, релации между тях, бизнес приложения. Придобитите знания позволяват създаване на програми за управление на бизнеса.

Обучението по модул Програмиране за професията ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ има затвърждаващ и надграждащ характер и се извършва във взаимовръзка с учебните предмети “Информатика” и “Информационни технологии” от задължителната общообразователна подготовка. Придобитите знания са базови и имат връзка с другите модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка.

Формирането на професионалните компетентности по учебния модул е на основата на усвояването на специфични понятия от компютърната терминология, запознаването на теория и онагледяването на практика на базовите знания и умения на програмирането. Обучението по модул Програмиране развива логическото и алгоритмичното мислене на учениците, развива у тях умения за самостоятелна работа и работа в екип. Изгражда качества като творчество, прецизност, комбинативност, съобразителност, умения за вземане на решения. Изгражда трайни навици да боравят с техническа литература, да следят най-новите постижения в областта на информационно-комуникационните технологии, в компютърните издания и интернет.
ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО МОДУЛА

Обучението по модула има за цел чрез усвоените знания и умения учениците да придобият професионални компетентности по програмиране и създаване на приложен софтуер.

За постигане на основната цел на обучението по Програмиране е необходимо изпълнението на следните подцели:


 • придобиване на знания и умения за работа в интелигентни среди за развитие, например графичен потребителски интерфейс (ГПИ);

 • изграждане на знания за различните типове данни;

 • придобиване на знания и умения за работа с условни оператори и цикли;

 • изграждане на знания и умения за работа с обекти;

 • придобиване на знания и умения за работа със събития и тяхната обработка;

 • изграждане на знания и умения за работа с контроли за обработка на текст и графика, за въвеждане и извеждане на информация;

 • придобиване на знания и умения за работа с база данни;

 • изграждане на нагласа за самостоятелна творческо-познавателна дейност с компютърна литература.


ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

Общият брой часове за изучаване на учебния модул Програмиране и разпределението им по учебни години и срокове са записани в учебния план на професия Техник на компютърни системи, специалност Компютърна техника и технологиимодулно обучение.

Общият брой часове за модулното обучение по Програмиране се разпределя съобразно разработения от училището в началото на учебната година график за организиране на обучението по модули.

ІV. УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ


Учебното съдържание е структурирано в четири раздела. За всеки раздел са записани броят часове и темите.

За постигане целите на обучение учителите определят броя на часовете за всяка тема в рамките на дадения раздел и разпределят тези часове за нови знания, упражнения и оценяване.Наименование на разделите и темите

Учебни часове

I. Основни понятия във VisualBasic. Форма

20

1. Среди за програмиране. Редактори. Компилатори. IDE, GUI.

1

2. Основи на визуалното програмиране. VisualBasic - Основни менюта.

1

3. Формуляр (Форма). Контроли. Основни понятия. Създаване на приложение.

1

4. Работа със свойствата на формата. Запознаване.

1

5. Данни. Типове. Деклариранена данни. Принципи при деклариране на данни.

2

6. Създаване на програмен код. Операции във VisualBasic. Аритметични, логически.

2

6.1. Събитийно проектиране. Основни понятия - Събитие; Обработка; Източник; Методи.

1

6.2. Файлове във VisualBasic. Файл за проект, форма, модули, класове. Понятие за пакет. Пакетиране на приложение.

1

7. Оператори за управление хода на програмата.

4

8. ТТ1.

1

9. Създаване на приложения чрез VisualBasic.

4

10. ТП1.

1

 

 

II. Контроли и възможности на VisualBasic

20

1. Работа с контроли и класове. Основни понятия.

6

2. Свойства на контролите.

2

3. Цикли.

4

4. Създаване на приложения чрез VisualBasic.

4

5. ТП2.

2

6. Резерв.

2

III. Създаване на приложения

20

1. Читаемост на кода. Поставяне на коментари. Принципи, коментари и описания в модули и класове.

2

2. Работа с OLE контрола.

2

3. Основи на интернет програмиране. Контроли за достъп до интернет.

2

4. Масив от контроли.

2

5. Масив от променливи.

2

6. Таймери.

2

7. Drag & Drop. Управление на графики.

2

8. Създаване на приложения чрез VisualBasic.

4

9.ТП3

2

 

 

IV. База данни

12

1. БД въведение. Създаване на БД. Релационни бази данни.

1

2. Управление на база данни със средства на VisualBasic.

2

3. Въвеждане и търсене. Създаване на формуляри.

2

4. ТТ2.

1

5. Проект на база данни в приложение.

2

6. ТП4.

2

7. Резерв.

2

ОБЩО:

72


V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО
В края на обучението учениците трябва

да знаят:

 • основните прозорци на интелигентната среда за развитие (IDE);

 • основните менюта и ленти с инструменти;

 • основните елементи от работното пространство на програмните среди;

 • различните типове данни;

 • основните вградени функции и възможности при създаване на програми;

 • основните свойства на контролите;

 • основните методи, използвани при работата с обекти;

 • основните връзки с ОС;

 • начините за създаване и познаване на обекти, осигуряващи достъп до БД;

да могат:

 • да работят в графичен потребителски интерфейс (ГПИ);

 • да създават програми;

 • да създават модули;

 • да обработват данни в БД.


VІ. ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

Оценяването на придобитите от учениците знания и умения се извършва чрез провеждането на теоретични (ТТ) и практически тестове (ТП). Всеки тест има определена тежест в крайната оценка.
и вид на теста

Раздели, които обхваща


Продължителност
Тежест в % в крайната оценка
ТТ 1

Раздел І

1 учебен час

10%
ТП 1

Раздели І

1 учебен час

20%
ТП 2

Раздел II

2 учебни часа

10%
ТТ 2

Раздел II, III, IV

1 учебен час

10%
ТП 3

Раздели III

2 учебни часа

30%
ТП 4

Раздел IV

2 учебни часа

20%


ЗАБЕЛЕЖКА:

 1. Всяко оценяване независимо от неговия вид трябва да оставя писмен белег.

 2. Всяко средство за оценяване има минимален брой точки, които определят праг на преминаване. При модулното обучение той е 50% от максималния брой точки за съответното оценяване.

 3. Тестовете се считат за издържани при положение, че ученикът е получил минимум 50% от максималния брой точки за теста, посочен в конкретната инструкция на теста.

 4. Модулът се счита за покрит, когато ученикът е издържал успешно всички тестове.

 5. Оценката за даден тест се получава по формулата:

Оценка = Получени бр. точки х К,

където коефициентът К зависи от максималния брой точки за всеки тест.

В таблицата е дадено съответствието между коефициента К и максималния брой точки за оценяването – от 10 т. до 100 т.

Макс. брой точки за съответния тест

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Коефициент К

0.6

0.3

0.2

0.15

0.12

0.10

0.085

0.075

0.066

0.06

Получената оценка за даден тест се изчислява с точност до стотните, закръглява се до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника. 1. Крайната оценка за модула се изчислява като сума от оценките на всички тестове (изчислени с точност до стотните), всяка една умножена по тежестта на съответния тест. Резултатът се закръглява до цяло число по правилата на математиката и се вписва в дневника.

Пример:

Нека един модул има 3 теста със съответните тежести:Тест

ТТ1

ТТ2

ПТ1

Тежест

20%

30%

50%

Максимален брой точки

20 т.

50 т.

60 т.

Коефициент К

0.3

0.12

0.10

Получени точки от ученика

18 т.

35 т.

56 т.

Оценка за теста

5.40=>5

4.20=>4

5.60=>6

Крайна оценка за модула

5.40 х 20% + 4.20 х 30% + 5.60 х 50% =

1.08 +1.26 +2.80 =5.14 =>5
VІІ. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ
1. инж. А. Ушанова – СПГЕ „Джон Атанасов”

2. Емилиян Кадийски – СПГЕ „Джон Атанасов”Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница