Утвърдил: адм. Ръководител – председателДата02.06.2018
Размер74.39 Kb.Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - К А З А Н Л Ъ К

гр. Казанлък 6100 ул. “Паисий Хилендарски” 16,

Администрация - тел./факс: 0431/6 38 34 Счетоводство – тел.: 0431/6 41 05

http://www.kz-court.org, e-mail:krs@kz-court.orgУТВЪРДИЛ:

АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ – ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РАЙОНЕН СЪД – КАЗАНЛЪК: …/п/…

/Радослава Маждракова/
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА С ПОС – ТЕРМИНАЛНИ УСТРОЙСТВА

ноември, 2015 година1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящите Вътрешни правила са изготвени на основание чл. 5, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/, в съответствие с принципите на добро финансово управление - законосъобразност, ефективност и ефикасност при събирането на държавни такси и набирането на чужди средства в лева.

Тези правила уреждат реда и условията за прилагане на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой /ЗОПБ/ в Районен съд - Казанлък, във връзка с Решение на комисия „Бюджет и финанси" при ВСС по Протокол № 8/18.02.2015 г.

  1. НАЧИН НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ


1. В Районен съд – Казанлък са инсталирани 2 бр. ПОС-терминални устройства, по които ще постъпват суми по сметките на съда, наредени по реда на чл. 4, ал. 1 от ЗОПБ:

- в счетоводството на съда - за транзитната сметка и

- в съдебно-изпълнителната служба - за набирателната сметка.

Във връзка с необходимостта от обобщаване на информацията за постъпилите суми за деня, работното време за работа с ПОС-терминалните устройства с граждани е всеки ден от 09.00 часа до 16.50 часа.

Преди обработка на плащане с карта, служителите трябва да спазват следната последователност в работата си:

- да проверят за наличието на задължителните защитни знаци /елементи върху MasterCard, Visa, Visa Electron или Maestro/ Борика картата, в зависимост от типа на картата;

  • да се уверят, че картата не е видимо повредена или подправена;

  • да се уверят, че картата не е с изтекла валидност;

  • да изискат от картодържателя лична карта или друг документ за самоличност и сравнят имената и подписа на картодържателя от документа за самоличност с тези от картата – те трябва да съвпадат.


2. След успешно приключване на транзакцията:

- от ПОС-терминалното устройство се разпечатват 2 броя идентични бона за извършената транзакция - единият се дава на лицето, ведно с попълнена вносна бележка от служителя, а вторият остава при служителя;

- лицето, от чиято карта е преведена сумата, подписва задължително вносната бележка, която се прикрепя към разпечатания бон.

Вносната бележка се изготвя в 3 /три/ екземпляра.

СЪДЕБНИЯТ СЛУЖИТЕЛ:

- „скопчава” първия екземпляр от вносната бележка за всяка от сумите заедно с първия бон от ПОС-терминала, подписан от лицето - така „скопчаните” документи се съхраняват в счетоводството на съда за последващо осчетоводяване на преведените суми;

- „скопчава” втория екземпляр от вносната бележка за всяка от сумите с втория бон от ПОС-терминала - така „скопчаните” документи се предават на лицето за последващо представяне в деловодството на съда по съответното дело с молба;

- третият екземпляр от вносната бележка за всяка от сумите, без приложен бон, се предават на лицето.
3. След приключване на работния ден:

За отчитане работата през деня, в края на работното време съдебните служители, които обслужват ПОС-терминалните устройства, изготвят справка за постъпленията по сметките на съда от извършените транзакции чрез инсталираните в съда ПОС-терминали /Приложение № 2/.

Към справката за постъпленията по всяка от сметките се прилагат натрупаните през деня документи за преведените суми по съответната сметка /Приложение № 1/, прикрепени с бонове от ПОС-терминалите. Документите се предават на главния счетоводител за последващо осчетоводяване на постъпилите суми.
4. Приключване на месеца.

В последният работен ден от месеца, служителите, обслужващи ПОС-терминалните устройства, изготвят обобщена справка за използваните терминални устройства ПОС и извършени транзакции по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой за периода от 1-во число на месеца до 30/31 число, която се съхранява в счетоводството /Приложение № 3/.
Настоящите вътрешни правила влизат в сила от датата на тяхното утвърждаване с нарочна Заповед на Председателя на съда.

Приложение № 1

Превод на сума чрез РОS-терминал в Районен съд – Казанлък

Дата и час: …………………….

Транзакция: ……. Терминал:…………………………..

Сметка: Бюджет / Депозит
Сума: …….

словом: ………………………………..

Платец: ………………………………..

Задължено лице: ……………………………….

Вид дело/документ, номер, година: ……………………………………………

Вид сума: държавна такса / депозит за вещо лице

Пояснение: за образуване на дело / за хонорар на вещо лице

Длъжност: ……………....…………….

/……………………………./

Приложение № 2 (Ежедневна справка)

Дата: ……………………….….., час: …………………………..

Длъжност:

/ /Приложение № 3 (Ежемесечна справка)


С П Р А В К А

за използваните терминални устройства ПОС и извършени транзакции

по чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой


от .. до …………………………………………Наименование на бюджетната организация

/структура, звено/

Брой устройства ПОС

Брой на

ПОС-транзакции

Обща стойност на ПОС-транзакциите

В1С код и наименование на банката, обслужваща ПОС-устройство на бюджетната организация

1.


РАЙОНЕН СЪД

гр. КАЗАНЛЪКДлъжност: ………………………..

/…………………/Каталог: Rules
Rules -> Отчет за изпълнението им, които се оповестяват публично; събира необходимата информация за всички подлежащи на приватизация обекти от нейната компетентност
Rules -> Българска федерация конен спорт
Rules -> Правила за работа на центъра за ценова информация относно обслужването на застрахователите предмет на дейност на центъра
Rules -> По повод откриването на 17 декември 2015 г на нов магазин от веригата Lilly Drogerie, находящ се в
Rules -> Дата на последна промяна 21. 03. 2008 г
Rules -> Дата на последна промяна 09. 05. 2007 г
Rules -> Официални правила за провеждането на играта
Rules -> Deep zone records кастинг за изпълнители на поп-денс музика
Rules -> Не е необходима покупка за да участвате или да спечелите. Покупка не повишава шанса ви за печалба


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница